Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Đồng Tháp

SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH KHỐI 12
NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn thi: TOÁN
Ngày kiểm tra: 10/07/2020
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
MÃ ĐỀ THI: 123
Câu 1: Cho s phc
3 2
z i
. Tìm phno của s phc liê n hp ca
z
A.
2
i
. B.
2
. C.
2
i
. D.
2
.
Câu 2: Chong tr đu đ dài tt cả các cạnh bng
3
. Th tích khing tr đã cho bng
A.
27 3
2
. B.
9 3
4
. C.
9 3
2
. D.
27 3
4
.
Câu 3: Nếu
(
)
u x
(
)
v x
hai hàm s đo hàm liê n tc trê n
;
a b
. Mệnh đ nào sau đây đúng?
A.
d d
b b
b
a
a a
u v uv v u
. B.
d d d
b b b
a a a
u v u x v x
.
C.
d dv
b b
b
a
a a
u v uv v
. D.
( )
d d d
b b b
a a a
u v x u x v x
.
Câu 4: Đ th của hàm s nào sau đây có tim cận đng là đưng thng
1
x
tim cn ngang
đưng thng
2
y
?
A.
2
1
x
y
x
. B.
2 1
1
x
y
x
. C.
2
1
x
y
x
. D.
1 2
1
x
y
x
.
Câu 5: Cho tp hp
M
có
30
phn t. Số tp con gồm
6
phn t ca
M
A.
6
30
. B.
6
30
C
. C.
5
30
A
. D.
6
30
A
.
Câu 6: Đưng cong hình dưi đây đ th ca hàm s nào dưi đây?
A.
3 2
3 4
y x x
. B.
3 2
3 4
y x x
. C.
3 2
3 4
y x x
. D.
3 2
3 4
y x x
.
Câu 7: Tpc đnh ca hàm s
( )
3
2
y x
là
A.
(
)
;2
D  . B.
\{2}
D
y
. C.
(
)
2;D

. D.
(
;2
D  .
Câu 8: Th tích ca khi hp ch nht .
ABCD A B C D
có
3, 4, 5
AB AD AA
bng
A.
. B.
12
. C.
60
. D.
10
.
Ti t à i l i u mi n phí ht t ps : vndoc. com
Câu 9: Nghiệm ca bt phương trình
2
1
3
9
x
í
A.
0x í
.
B.
4x í
.
C.
0x
.
D.
4x
.
Câu 10: Cho
( )
5
2
4f x dx
( )
5
2
3g x dx
, khi đó
( ) ( )
5
2
2 3f x g x dx
bng
A.
1
. B.
12
. C.
7
.
D.
1
.
Câu 11: Cho hàm s
( )
y f x
có bng biến thiê n như sau
m s đã cho đt cc tiểu ti
A.
4x
.
B.
1x
.
C.
0x
.
D.
1x
.
Câu 12: Cho s phc
1
1 2z i
2
2 2z i . Tìm môđun ca s phc
1 2
z z .
A.
1 2
17z z
.
B.
1 2
2 2z z
.
C.
1 2
5z z
. D.
1 2
1z z
.
Câu 13: Th tích ca khi cu bánnh bng
a
A.
3
V a
p
. B.
3
4
3
a
V
p
. C.
3
2V a
p
.
D.
3
4V a
p
.
Câu 14: Cho cấp s cng
( )
n
u
, biết
1
1u và công sai
2d 
. Giá tr của
15
u bng
A.
35
.
B.
31
.
C.
29
.
D.
27
.
Câu 15: Cho hàm s
( )
y f x
c đnh, liê n tc trê n
y
có bng biến thiê n như hình dưi đây:
Đ th hàm s
( )
y f x
ct đưng thng
2020y
ti bao nhiê u điểm?
A.
2
. B.
0
.
C.
4
. D.
3
.
Câu 16: Cho
,a b
hai s thc dương,
a
khác 1 và log 2
a
b
;
thì
4
4
log b
A.
2
. B.
4
. C.
16
.
D.
18
.
Câu 17: Nghim ca phương trình
2 1
1
2
8
x
;
:
A.
2x
;
. B. 2x
;
. C. 1x
;
. D.
1x
;
.
Ti t à i l i u mi n phí ht t ps :  vndoc . c om
Câu 18: Cho hình tr chiều cao bng
2a
, bán nh đáy bng
a
. Tính din tích xung quanh của hình
tr:
A.
2
a
p
. B.
2
2 a
p
. C.
2
4 a
p
. D.
2
2a
.
Câu 19: Cho hàm s
( )
y f x
có bng biến thiê n như sau:
m s đã cho đng biến trê n khong nào dưi đây?
A.
( )
; 2 
. B.
( )
1;1
. C.
( )
1;
. D.
( )
; 2
.
Câu 20: Th tích ca khi nón có bánnh đáy
30( )R cm
chiu cao
20( )h cm
A.
3
6000 ( )cm
p
. B.
3
18000 ( )cm
p
. C.
3
1800 ( )cm
p
. D.
3
600 ( )cm
p
.
Câu 21: Đ im biểu din ca s phc
1 2z i trê n mt phng
Oxy
điểm
A.
( )
1;2M
. B.
( )
2;1Q
.
C.
( )
2;1P
. D.
( )
1; 2N
.
Câu 22: Trong không gian với h ta đ
Oxyz
, cho mt phng
( )
:2 3 0P x y z
và đim
( )
1; 2;1A
. Phương trình đưng thng
D
đi qua đim
A
vuông góc vi
( )
P
A.
1 2
: 2
1
x t
y t
z t
D  
.
B.
1 2
: 2
1
x t
y t
z t
D
.
C.
1 2
: 2
1
x t
y t
z t
D
.
D.
1 2
: 2
1
x t
y t
z t
D
.
Câu 23: Diện tích hình phng giới hn bi hai đ th
( )
3
3 2f x x x
;
( )
2g x x
A.
12S
.
B.
4S
.
C.
16S 
.
D.
8S 
.
Câu 24: Biết đưng thng
2y x
cắt đ th hàm s
2 1
1
x
y
x
ti hai đim phân bit
A
,
B
hoành
đ lnt
A
x ,
B
x . Khi đó
A B
x x :
A. 3
A B
x x .
B. 2
A B
x x . C. 5
A B
x x . D. 1
A B
x x .
Câu 25: Cho hàm s
( )
f x
( ) ( ) ( )
2020
2019
. 1 . 1f x x x x
,
x
y
. Hàm s đã cho bao nhiê u
đim cc tr?
A.
0.
B.
2.
C.
1.
D.
3.
Câu 26: Cho hàm s
( )
f x
tha mãn
( ) ( )
2
0 0,
1
x
f f x
x
.Họ nguyê n hàm cảu hàm s
( ) ( )
4g x xf x
A.
( ) ( )
2 2 2
1 ln 1x x x
. B.
( ) ( )
2 2 2
1 ln 1x x x C
C.
( ) ( )
2 2 2
1 lnx x x C
. D.
( )
2 2 2
ln 1 .x x x
Ti t à i l i u mi n phí ht t ps :  vndoc . c om

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Đồng Tháp

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Đồng Tháp vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Đồng Tháp để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Đồng Tháp, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 41
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm