Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lý trường THPT Vạn Tường, Quảng Ngãi

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang 1/8 - Mã đề 136
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG
(Đề 4 trang)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT M 2020
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT
Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ, tên thí sinh
: ...............................................................
Số o danh
: ....................................................................
đề 136
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10
-34
J.s; độ lớn điện tích nguyên tố |e| = 1,6.10
-19
C; tốc độ
ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s; 1 uc
2
= 931,5 MeV.
Câu 1: M a đng đn   ng g n  n  đ   L   đn  đn
ng C.   a đng rng a  
A.
2T LC
. B.
T LC
. C.
. D.
T LC
.
Câu 2: Đ ợng ông p  đặ rng sn  a sng â 
A. â sắ. B. đ . C. ờng đ â. D. đ a a â.
Câu 3: Ng⺂n ắ  đng a ang đn r a 
A. n ợng n sắ n sng.
B. n ợng p ang a  rắn.
C. n ợng ang đn ng.
D. n ợng ang đn rng.
Câu 4: n na⺂, n pp ợp      n  n đ  g a p đn nng
rng  rn r⺂ền  đ a 
A. Dng â⺂ n ng   s n.
B. S ng nng   n đ đn p
C. â⺂ ng n ⺂ đn gn n  .
D. Tng  n â⺂ n ng đ r⺂ền .
Câu 5: Đ a  â⺂ đn  n ngang a đng  png ng đng   
10s.  n  r⺂ền sng rn â⺂   0,2 /s.  sng  :
A. 1 B. 2 C. 2,5 D. 1,5
Câu 6: M ⺂  an  đợ sng rng. Đ  đợ sng ngắn,   đề n đ 

L
 đn ng
C
rng  n sng a ⺂  an n⺂ n sa
A. i
L
, g
C
. B. i nguên
L
, ng
C
.
C. i nuên
C
, ng
L
. D. tn
L
, ng
C
.
Câu 7:   sng ng rn  sợ â đn , ng  ga n sng  ng sng
n p ng:
A.  na  sng. B. a n  sng.
C.   sng. D.  pn   sng.
Câu 8: Dng ng a    ắ n p đang  g r n n  ng. Mn
⺂ ra n ợng ng ng đn rng  a p :
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang 2/8 - Mã đề 136
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
A. ng n s ng đn a⺂ ề. B. ng  s   a n â⺂.
C. g n s ng đn a⺂ ề. D. ng đn ng a  đn.
Câu 9: Qang p    n sa đâ⺂  nng nng p ra
A.  ng. B.    p s a.
C.  rắn. D.    p s p.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang 3/8 - Mã đề 136
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 10: Trng pn ng  nân:
19 16
9 8
F p O X
,   
A. pôrn. B.
3
2

. C.  . D. rn.
Câu 11: Trng ân ông,     sng  0,588 . Nng ợng a pôôn ng 
  n⺂  g r a n
A.
20
3,38.10
J B.
20
1,2985.10
J C.
19
3,38.10
J D.
19
1,2985.10
J
Câu 12: Đặ đn p a⺂ ề  g r  ng 100  a đ đn   đn r
n, n  n   đn ắ n p  ng đn a   ờng đ  ng
ng 2   pa
/ 6
s  đn p a đ đn . ông s   a đn 

A. 200 W. B.
100 3 W
. C. 100 W. D.
200 3 W
.
Câu 13: Dng đn I 1  ⺂ rng â n ng  đặ rng ông .  ng  
đ M  â⺂ n 10   đ n :
A. 2.10
-6
T. B. 4.10
-7
T C. 4.10
-6
T D. 2.10
-8
T
Câu 14:  nân    :
A. prôôn, nrn  rn. B. nrn  rn.
C. prôôn, nrn. D. prôôn  rn
Câu 15: Vt tht ua thu ính phân 
A. uôn ho nh o, n hiều à nh hn t.
B. uôn ho nh tht, n hiều à nh hn t.
C. uôn ho nh tht, n hiều à n hn t.
D.  th ho nh tht ho nh o t thu ào  tí a t.
Câu 16: M ngn đn  s đn đng 12,25  đn r rng 0,1  đợ ắ 
đn r 4,8  n  n. ờng đ ng đn rng  
A. 25  B. 2,55  C. 2,5  D. 122,5 
Câu 17: Trng  ng - âng ề ga a n sng, đ đợ ng   ân sng 
3 đn ân sng  8  ng  pa đ  ân sng rng â  30 .ng ân 
A. 5. B. 6. C. 0,6. D. 0,5.
Câu 18: n  ga  rng rờng g, n ắ đn  â⺂ r  l a đng đề a 
n s g 
A.
g
1
2
B.
g
2
C.
g
D.
g
Câu 19:  n ề a đng ng , p  n sa đâ⺂ Đ⿘NG
A. n đ a a đng ng   p   n đ a  ng .
B. Tn s a a đng ng  ng n s rng a .
C. n đ a a đng ng   p   n s a  ng .
D.   a đng ng  ng   a  ng .
Câu 20: Hnh  bên ô t hnh nh đn s đin a đin tn â bi hai đin tíh
đi
A
à
B
. Kt un nào sau đâ à đng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Vật lý trường THPT Vạn Tường, Quảng Ngãi

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lý trường THPT Vạn Tường, Quảng Ngãi vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lý trường THPT Vạn Tường, Quảng Ngãi để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lý trường THPT Vạn Tường, Quảng Ngãi, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt môn Vật lý 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 551
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm