Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
1
đề 001
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD & ĐT THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH
(Đề thi 4 trang)
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
BÀI THI:   
Thời gian làm bài 50 phút, không k phát đề
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Số bào danh:……………………………………………….
Câu 1: Khi nói về tia Rơnghen, điều nào sau đây không đúng?
A. Tia Rơnghen cùng bản chất với tia hồng ngoại.
B. Tia Rơnghen khả năng xuyên qua lớp chì dày vài mm.
C. Tia Rơnghen năng lượng lớn hơn tia tử ngoại.
D. Tia Rơnghen vận tốc 3.10
8
m/s trong chân không.
Câu 2: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần tụ điện mắc nối tiếp, thì?
A. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm cùng pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện.
B. điện áp giữa hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
C. điện áp giữa hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
D. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm trễ pha pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
Câu 3: Khi một sóng truyền từ không khí vào nước t đại lượng nào sau đây không đổi?
A. Bước sóng. B. Tần số của sóng.
C. Biên độ sóng. D. Tốc độ truyền sóng.
Câu 4: Trên một sợi dây dài 1,5 m, có sóng dừng được tạo ra, ngoài 2 đầu dây người ta thấy trên dây còn
4 điểm nữa trên dây không dao động. Tốc độ truyền sóng trên y 45 m/s. Tần số của sóng
trên dây là?
A. 90 Hz. B. 45 Hz. C. 75 Hz. D. 60 Hz.
Câu 5: Lực tương tác giữa hai điện tích đứng yên
A. Tỉ lệ thuận với nh phương khoảng cách giữa hai điện tích
B. Tỉ lệ thuận với độ lớn các điện tích.
C. Tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích
D. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích
Câu 6: Một con lắc xo vật nặng khối lượng m, xo độ cứng k, dao động điều hòa với tần số
công thức là.
A.
1 m
f
2 k
.
B.
k
f 2
m
.
C.
1 k
f
2 m
.
D.
m
f 2
k
.
Câu 7: Lực Lo Ren tác dụng lên một hạt điện tích q chuyển động với vận v , Biết véc vận tốc
v
hợp với véc cảm ứng từ
B
một góc α công thức là.
A. f = q.v.B.cosα. B. f = |q|.B.v.sinα. C. f = |q|.B.v.tangα. D. f = q.v.B. sinα.
Câu 8: Trong nguyên tử Hyđro, bán kính Borh r
0
= 5,3.10
-11
m. Bán kính quỹ đạo dừng N là:
A. 21,2.10
-11
m. B. 84,8.10
-11
m. C. 47,7.10
-11
m. D. 132,5.10
-11
m.
Câu 9: Một kim loại công thoát electron A = 6,625eV. Lần lượt chiếu vào quả cầu làm bằng kim loại
này các bức xạ điện từ bước sóng: λ
1
= 0,1875μm; λ
2
= 0,1925μm; λ
3
= 0,1685μm. Hỏi bước
sóng nào y ra hiện tượng quang điện ?
A. λ
3
. B. λ
1
; λ
2
; λ
3
. C. λ
1
; λ
3
. D. λ
2
; λ
3
.
Câu 10: Trong các tia sau: Tia Rơnghen; Tia anpha; Tia bêta; Tia gama. Tia nào có tính đâm xuyên tốt
nhất.
A. Tia gama. B. Tia beta. C. Tia anpha. D. Tia Rơnghen.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
2
đề 001
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 11: Trong các loại tia: tia Rơnghen, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia đơn sắc màu lục. Tia nào tần số
nhỏ nhất
A. Tia hồng ngoại. B. Tia Rơnghen
C. Tia đơn sắc màu lục. D. Tia tử ngoại.
Câu 12: Trong các ứng dụng sau đây, ứng dụng nào ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần.
A. Gương phẳng. B. Gương cầu.
C. Thấu kính. D. Cáp dẫn sáng trong nội soi.
Câu 13: Một máy phát điện xoay chiều một pha có rôto một nam châm điện 20 cực từ. Để phát ra
dòng xoay chiều tần s 50 Hz thì tốc độ góc của rôto phải bằng :
A. 3000 vòng/phút. B. 150 vòng/phút. C. 1500 vòng/phút. D. 300 vòng/phút.
Câu 14: Chiết suất của môi trường thứ nhất đối với một ánh sáng đơn sắc n
1
= 1,4 chiết suất t đối của
môi trường thứ hai đối với môi trường thứ nhất n
21
= 1,5. Vận tốc của ánh sáng đơn sắc đó trong
môi trường thứ hai giá trị gần nhất là:
A. 2,68.10
8
m/s. B. Không tính được thiếu dữ kiện.
C. 4,29.10
8
m/s. D. 1,43.10
8
m/s.
Câu 15: Một mạch dao động điện từ điều hòa LC gồm t điện C = 40p⺁ cuộn cảm thuần cảm L =
0,25mH. Tại thời điểm ban đầu cường độ dòng điện qua mạch giá trị cực đại
0
= 50mA. Biểu
thức điện tích trên tụ điện là:
A. q = 5.10
-10
cos(10
7
t -
2
)(C). B. q=5.10
-9
cos(10
7
t -
2
) (C).
C. q=5.10
-9
cos(10
7
t -
2
3
) (C). D. q=5.10
-9
cos(10
7
t ) (C).
Câu 16: Đơn vị của cường độ âm là:
A. Jun trên mét vuông (J/m
2
) B. Ben (B).
C. Oát trên t vuông (W/m
2
). D. Oát trên mét (W/m).
Câu 17: Cho hạt nhân
60
27
Co
, nhận định nào sai?
A. Hạt nhân 60 nơtron. B. Nguyên tử 27 electron.
C. Hạt nhân 60 nuclôn. D. Hạt nhân 27 prôtôn.
Câu 18: Trong đồ của một y phát sóng tuyến điện, không mạch
A. Tách sóng. B. Phát dao động cao tần.
C. Khuếch đại. D. Biến điệu.
Câu 19: Chọn câu trả lời đúng. Hai sóng o sau đây không giao thoa được với nhau.
A. Hai sóng cùng tần số, cùng năng lượng hiệu số pha không đổi theo thời gian.
B. Hai sóng có cùng tần số, cùng biên độ hiệu số pha không đổi theo thời gian.
C. Hai sóng cùng tần số cùng pha.
D. Hai sóng cùng tần số, cùng biên độ hiệu số pha thay đổi theo thời gian.
Câu 20: Một chất điểm dao động điều hòa phương trình
1
x 5cos 5 t
4
(x tính bằng cm, t tính
bằng giây). Dao động này có:
A. tần số góc 5 rad/s B. chu 0,2s. C. biên độ 0,05cm. D. tần s 2,5Hz.
Câu 21: Một con lắc xo gồm viên bi nhỏ xo nhẹ độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với biên
độ A = 10 cm. Mốc thế năng VTCB. năng của con lắc là?
A. 0,5 mJ. B. 5000 J. C. 0,5 J. D. 5000 mJ.
Câu 22: Cho ba hạt nhân X, Y, Z số nuclon tương ứng A
X
, A
Y
, A
Z
với A
X
= 2A
Y
= 0,5A
Z
. Biết năng
lượng liên kết của từng hạt nhân tương ng E
X
, E
Y
, E
Z
với E
Z
< E
X
< E
Y
. Sắp xếp các
hạt nhân này theo thứ t tính bền vững giảm dần
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
3
đề 001
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. Z, X, Y. B. Y, Z, X. C. X, Y, Z. D. Y, X, Z.
Câu 23: Máy biến thế một thiết bị thể:
A. Biến đổi điện áp của một dòng điện xoay chiều hay của dòng điện không đổi.
B. Biến đổi điện áp của một dòng điện xoay chiều.
C. Biến đổi điện áp của một dòng điện không đổi.
D. Biến đổi tần số của một dòng điện xoay chiều.
Câu 24: Đoạn mạch MP gồm đoạn mạch MN đoạn mạch NP ghép nối tiếp. Điện áp cường độ dòng
điện tức thời lần lượt biểu thức
120cos100 ( )
MN
u t V
;
120 3sin100 ( )
NP
u t V
;
2sin(100 )( )
3
i t V
. Tổng trở công suất tiêu thụ của đoạn mạch MP :
A. 120; 240W. B. 120;
120 3
W.
C.
120 3
; 240W.
D.
120 3
;
240 3
W.
Câu 25: Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động ξ, điện trở trong r mạch ngoài điện
trở R. Hệ thức nào sau đây nêu lên mối liên hệ giữa các đại lượng trên với cường độ dòng điện
chạy trong mạch?
A.
.
r
B.
.
R r
C.
.
R
D.
r
.
R
Câu 26: Chọn câu sai về hiện tượng quang điện bên trong hiện tượng quang điện ngoài:
A. Cả hai hiện tượng đều một giới hạn quang điện
O
cho mỗi chất.
B. Giới hạn quang điện của hiện tượng quang điện ngoài nằm trong vùng hồng ngoại.
C. Cả hai hiện tượng đều dùng năng lượng phôtôn để giải phóng ra các electron liên kết.
D. Hiện tượng quang điện bên trong được áp dụng để làm các quang trở, pin quang điện.
Câu 27: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Các đồng vị của cùng một nguyên tố cùng vị t trong bảng tuần hoàn.
B. Các nguyên tử hạt nhân số prôtôn bằng nhau nhưng số khối khác nhau thì gọi đồng vị.
C. Hầu hết các đồng vị phóng xạ đều không bền.
D. các đồng vị có cùng số prôtôn nhưng khác số nơtrôn nên có tính chất hoá học khác nhau.
Câu 28: Dụng cụ o dưới đây cả máy phát máy thu sóng tuyến?
A. Máy thu thanh. B. Cái điều khiển tivi.
C. Điện thoại di động. D. Máy tivi.
Câu 29: Hằng số PLăng giá trị là?
A. h = 6,625.10
- 34
(J/s). B. h = 6,256.10
- 34
(J/s).
C. h = 6,625.10
- 34
(J.s). D. h = 6,256.10
- 34
(J.s).
Câu 30: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần?
A. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương.
B. Dao động tắt dần biên độ giảm dần theo thời gian.
C. Dao động tắt dần dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực.
D. năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian.
Câu 31: Nếu chùm sáng đưa vào ống chuẩn trực của máy quang phổ do bóng đèn dây tóc nóng sáng
phát ra thì quang phổ thu được trong buồng ảnh thuộc loại nào?
A. Một loại quang phổ khác B. Quang phổ vạch
C. Quang phổ hấp thụ D. Quang phổ liên tục
Câu 32: Cho dòng điện xoay chiều biểu thức
)(
3
100cos2 Ati
, t nh bằng giây (s). Trong một
chu dòng điện xoay chiều này đổi chiều mấy lần ?

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt môn Vật lý 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 385
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm