Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 1 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình

Trang 1/4 Mã đề thi 001
SỞ GD & ĐT THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH
(Đề thi có 4 trang)
ĐỂ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Bài thi: KHTN
Môn thành phần: HÓA HỌC 12
Thời gian làm bài 50 phút, không kể phát đề
H và tên thí sinh:……………………..…..............
S báo danh:…………………..…………………..
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; K=39, Ca=40,
Ba=137, Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Fe
=
56; Cu = 64; Zn = 65, Ag=108.
Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
****************
Câu 41: Thy phân este X có công thc C
4
H
8
O
2
, thu được CH
3
COONa và ancol Y. Tên gi ca X
A. Ancol etylic. B. Etyl axetat. C. Ancol metylic. D. Metylpropionat.
Câu 42: Hoà tan hoàn toàn 13,44 gam hn hp X gm Al và Al
2
O
3
cn dùng vừa đủ V ml dung dch
NaOH 1M. Sau phn ứng thu được 4,032 (lit) khí H
2
(đktc). Giá trị ca V là
A. 320. B. 200. C. 300. D. 220.
Câu 43: Cho 6,5 gam bt Zn tác dng hoàn toàn vi một lượng dư dung dịch Cu(NO
3
)
2
thu được m gam
Cu. Giá tr m là
A. 4,8. B. 9,6. C. 3,20. D. 6,4.
Câu 44: Cho các polime sau: Tinh bột, cao su buna, tơ visco, polietilen, tơ tằm, xenlulozo, và tơ nilon-6.
S polime thiên nhiên là
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 45: Trong công nghip, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyn?
A. Mg. B. Al. C. Fe. D. Na.
Câu 46: Dung dch NaOH không tác dng vi dung dịch nào sau đây?
A. CuSO
4
. B. KCl. C. HCl. D. Al(OH)
3
Câu 47: Cho 33gam tripeptit Gly-Ala-Glu tác dng vi dung dch KOH dư, đun nóng. Sau khi các phản
ng xy ra hoàn toàn, khối lượng muối thu được là:
A. 55,56 gam. B. 53,64. C. 51 gam. D. 45,24 gam.
Câu 48: Hình v sau đây mô tả thí nghim khí X tác dng vi cht rn Y, nung nóng sinh ra khí Z:
Phương trình hóa học ca phn ng to thành khí Z có th là:
A. 2HCl + CaCO
3
→ CaCl
2
+ CO
2
+ H
2
O B. MgO + CO
o
t

Mg + CO
2
C. Fe
2
O
3
+ 3H
2
o
t

2Fe + 3H
2
O D. FeO + CO
o
t

Fe + CO
2
Câu 49: Chất nào sau đây tham gia phn ng trùng hp?
A. Etan. B. Etanol. C. Benzen. D. Acrilonitrin.
Câu 50: Thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng gọi là
A. Hidrat hóa. B. phòng hóa. C. Hidro hóa. D. Tráng bc.
ĐỀ THI: 001
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/4 Mã đề thi 001
Câu 51: Trong các trường hợp sau trường hp nào không xảy ra ăn mòn điện hoá
A. S ăn mòn vỏ tàu trong nước bin.
B. Nhúng thanh Cu trong dung dch Fe
2
(SO
4
)
3
C. S g ca gang thép trong t nhiên.
D. Nhúng thanh Zn trong dung dch H
2
SO
4
có nh vài git CuSO
4
.
Câu 52: Thc hin phn ng este hoá gia 6 gam axit axetic với lượng dư ancol metylic, thu được 4,44
gam este. Hiu sut phn ng este hoá là
A. 20%. B. 60%. C. 30%. D. 40%.
Câu 53: Cho các cht : Na
2
CO
3
, Ca(OH)
2
, HCl và Na
3
PO
4
. S cht có th làm mềm nước có tính cng
tm thi là:
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 54: Phân hy Fe(OH)
3
nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được cht rn là
A. FeO. B. Fe
3
O
4
. C. Fe(OH)
2
. D. Fe
2
O
3
.
Câu 55: Trong s các ion kim loại sau đây, ion nào có tính oxi hóa yếu nht?
A. Fe
2+
. B. Cu
2+
. C. Ag
+
. D. Al
3+
.
Câu 56: Phn ng hoá hc nào sau đây có phương trình ion rút gọn: H
+
+ OH
H
2
O?
A. Ba(OH)
2
+ 2HCl BaCl
2
+ 2H
2
O. B. Cu(OH)
2
+ 2HCl CuCl
2
+ 2H
2
O.
C. Ba(OH)
2
+ H
2
SO
4
BaSO
4
+ 2H
2
O. D. Fe(OH)
2
+ 2HCl FeCl
2
+ 2H
2
O.
Câu 57: Công thc ca st(III)sunfat là
A. Fe
2
(SO
4
)
3
. B. FeS
2
. C. Fe
2
(SO
3
)
3
. D. FeSO
4
Câu 58: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Anilin là cht lng tan nhiều trong nước. B. Dung dch Gly-Ala có phn ng màu biure.
C. Phân t glutamic có 2 nguyên t nitơ. D. Gly-Ala thuc loi đipeptit.
Câu 59: Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu qu tím?
A. Metylamin. B. Lysin. C. Glyxin D. Axit glutamic.
Câu 60: Cho Fe lần lượt tác dng với lượng dư các chất sau đây: khí Cl
2
,
dung dch HNO
3
loãng, dung
dch HCl, dung dch CuSO
4
, dung dch AgNO
3
. Sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn, s trường
hp sinh ra mui st(III) là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 61: Polime nào sau đây dùng làm chất do?
A. Poli buta-1,3-đien B. Policaproamit.
C. Poliisopren. D. Poli(metyl metacrylat).
Câu 62: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Kim loi Na được bo qun bng cách ngâm chìm trong du ha.
B. Nhôm bn trong không khí nhiệt độ thường do nhôm có tính kh yếu.
C. Vôi sng có công thc là Ca(OH)
2
D. Cho một đinh sắt vào dung dch CuSO
4
ch xy ra ăn mòn hóa hc.
Câu 63: Cho khí H
2
dư qua ống đựng 12 gam hn hp Fe
2
O
3
và MgO nung nóng. Sau khi các phn ng
xảy ra hoàn toàn, thu được 9,6 gam cht rn. Thành phn % v khối lượng ca MgO trong hn hp
ban đầu là :
A. 25%. B. 75%. C. 33,33%. D. 66,67%.
Câu 64: trạng thái cơ bản, cu hình electron lp ngoài cùng ca kim loi kim là
A. ns
2
np
1
. B. ns
2
np
2
. C. ns
2
. D. ns
1
.
Câu 65: Amin nào sau đây thuộc loi amin bc 3?
A. Phenylamin. B. Trimetylamin. C. Đietylamin. D. Etylmetylamin.
Câu 66: Hoà tan hoàn toàn 3,6 gam Mg bng dung dch HCl dư, thu được V lít khí H
2
. Giá tr ca V là
A. 2,24. B. 4,48. C. 1,12. D. 3,36.
Câu 67: Kim loi Fe không tan trong dung dch nào sau đây?
A. H
2
SO
4
loãng. B. HCl. C. HNO
3
đặc, ngui D. FeCl
3
.
Câu 68: điều kiện thường, X là tinh th, không màu, tan tốt trong nước, có v ngt, có trong hu hết các
b phn của cây như lá, hoa, rễ,…và nhất là trong qu chín, đặc bit X có nhiu trong qu nho. Cht
X là cht nào trong các cht sau:
A. Saccarozo. B. Mantozo. C. Xenlulozo D. Glucozo.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/4 Mã đề thi 001
Câu 69: Kim loại nào sau đây là kim loại kim th?
A. Al. B. Li. C. K. D. Ba.
Câu 70: Chất nào sau đây vừa tác dụng được vi glyxin, va tác dụng được vi metylamin?
A. CH
3
OH. B. NaOH. C. HCl. D. NaCl.
Câu 71: S nhóm OH trong mt mt xích ca xenlulozo là:
A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.
Câu 72: Cho 27 gam glucozơ lên men rượu vi hiu suất 80%, thu được V lít khí CO
2
. Giá tr ca V là
A. 5,376. B. 5,6. C. 8,4. D. 6,72.
Câu 73: Thành phn chính ca quặng đolomit là
A. MgCO
3
B. CaCO
3
C. CaCO
3
.MgCO
3
. D. FeCO
3
Câu 74: Cho các phát biểu sau:
(1) Nhôm (Al) là kim loại nhẹ và phổ biến trong vỏ trái đất.
(2) Phương pháp thủy luyện dùng để điều chế nhng kim loi có tính kh yếu như Cu, Hg, Ag,
Au…
(3) Na
2
CO
3
nguyên liu trong công nghip sn xut thy tinh, xà phòng.
(4) Đlàm sạch cặn trong các dng cđun và cha nước nóng, người ta dùng giấm ăn.
(5)
Cho dung dịch chứa KHSO
4
o dung dịch NaHCO
3
thấy có khí không màu thoát ra.
(6) Có thể điều chế kim loại Na bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl.
Số phát biểu đúng
A. 2. B. 3. C. 4 D. 5.
Câu 75: Hỗn hợp A gồm hai chất: X (C
n
H
2n+4
O
2
N
2
) là muối amoni của một aminoaxit với amin chất Y
(C
m
H
2m+4
O
4
N
2
) là muối amoni của axit cacboxylic hai chức. Cho 0,07 mol hỗn hợp A tác dụng với
lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 7,3 gam hỗn hợp hai muối và 1,792 lít hỗn hợp khí
Z (đktc) gồm hai amin kế tiếp nhau, tỉ khối với H
2
là 16,375. Phần trăm khối lượng của X trong A
:
A. 77,94%. B. 14,29%. C. 85,71%. D. 22,06%.
Câu 76: Thực hiện thí nghiệm theo các bước:
Bước 1: Lấy vào 3 ống nghiệm, mỗi ống 3 ml dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
0,5M
Bước 2: Cho từ từ đến dư dung dịch NH
3
vào ống thứ nhất, cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào
ống thứ hai, cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)
2
vào ống thứ ba.
Bước 3: Cho từ từ dung dịch HCl loãng đến dư vào ba ống nghiệm sau bước 2.
Kết luận nào sau đây là đúng:
A. Sau bước 3 cả ba ống nghiệm đều thu được dung dịch đồng nhất
B. Sau bước 2, chỉ có ống nghiệm thứ ba xuất hiện kết tủa.
C. Sau bước 3 dung dịch thu được trong ống nghiệm thứ ba chứa 2 muối tan
D. Sau bước 2, cả ba ống nghiệm đều xuất hiện kết tủa.
Câu 77: Cht hữu cơ X mạch h có công thc phân t C
8
H
12
O
4
. T X thc hin các phn ng sau:
(a) X + 2NaOH → Y + Z +T
(b) X + H
2
→ E
(c) E + 2NaOH → 2Y + T
(d) Y + HCl → NaCl + F
Có các nhận định nào sau đây:
(1) Có hai công thc cu to phù hp vi X.
(2) T có kh năng hòa tan Cu(OH)
2
nhiệt độ thường
(3) % v khối lượng ca nguyên t Oxi trong Z là 33,33%
(4) X là hp cht hữu cơ tạp chc
S nhận định đúng là:
A. 3. B. 4 C. 1. D. 2.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 1 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 1 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 1 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 1 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm