Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau

Mã đề 201 - Trang 1
Họ và tên học sinh:...............................................................; Số báo danh:................. đề: 201
Đề thi 40 câu Trắc nghiệm, học sinh chọn phương án đúng và tô bằng bút chì vào Phiếu
trả lời trắc nghiệm
Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; He 4; Li = 7; Be : 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg : 24; Al = 27; S = 32; Cl= 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe : 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119;
I = 127; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207.
Câu 41: Thủy pn m gam tinh bột, sản phẩm thu được đem lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ
khí CO
2
sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)
2
dư, thu được 850 gam kết tủa. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn
lên men là 85%. Giá tr của m gn nht vi
A. 952,9. B. 476,5. C. 810,0. D. 688,5.
Câu 42: các chất sau: Tinh bột; Xenlulozơ; Saccarozơ; Fructozơ; Manto. Khi thủy phân các chất
trên thì số chất chỉ tạo thành glucozơ là:
A. 3 B. 1 C. 2 D. 4
Câu 43: Quặng sắt manhetit có thành phần chính:
A. Fe
2
O
3
B. Fe
3
O
4
. C. FeCO
3
. D. FeS
2
.
C. Dùng khí CO khử ion K
+
trong K
2
O ở nhiệt độ cao
D. Điện phân dung dịch KCl không có màng ngăn
Câu 46: Đốt cháy amin A với không khí (N
2
và O
2
với t lệ mol 4:1) vừa đủ, sau phản ứng thu được 17,6
gam CO
2
; 12,6 gam H
2
O và 69,44 t N
2
(đktc). Khối lượng của amin là
A. 9,5 gam. B. 9,0 gam. C. 9,2 gam. D. 11 gam.
Câu 47: Hợp chất X có công thức cấu to : CH
3
OOCCH
2
CH
3
. Tên gọi của X là
A. propylaxetat.B. etylaxetat. C. metylaxetat. D. metylpropionat.
Câu 48: Fe nằm ở ô thứ 26 trong bảng hệ thống tuần hoàn (Z = 26). Phát biểu đúng:
A. Fe thuộc chu kì 4, nhóm VIB B. Fe thuộc chu kì 4, nhóm VIIIB
C. Fe thuộc chu kì 4, nhóm VIIIA D. Fe thuộc chu kì 4, nhóm IIB
Câu 49: Cho dung dịchFeCl
3
tácdụng vớidung dch NaOHtạothànhkết tủacó màu
A. trắng. B. nâu đỏ.
C. trắng xanh chuyển sang nâu đỏ D. xanhthẫm.
Câu 50: Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dch chứa hỗn hợp gồm AgNO
3
0,1M Cu(NO
3
)
2
0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X m gam chất rắn Y. Giá tr của m
:
A. 2,80 gam B. 2,16 gam C. 0,64 gam D. 4,08 gam
Câu 51: Trong mt số chất thải ở dạng dung dịch chứa các ion: Cu
2+
, Zn
2+
, Fe
3+
, Pb
2+
, Hg
2+
.... Dùng chất
o sau đây để xử lí sơ bộ các chất thải trên:
A. giấm ăn B. nước vôi C. etanol D. HNO
3
Câu 52: Dãy gồm các kim loại cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khi là:
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CÀ MAU
THPT CHUYÊN PHAN NGỌC HIỂN
(Đề có 05trang)
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
NĂM HỌC 2019-2020
BÀI THI:KHTN MÔN THI: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút,không kể thời gian phát đề.
Khóa thi ngày 13,14,15 tháng 03/2020
Câu 44: Trong các kim loại: Al, Cu, Au, Fe. Kim loại có tính dẻo lớn nhất :
A. Fe B. Al C. Cu D. Au
Câu 45: Điều chế kim loại K bằng cách:
A. Điện phân KCl nóng chảy
B. Điện phân dung dch KCl có màng ngăn
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Mã đề 201 - Trang 2
A. Mg, Ca, Ba B. Li , Na, Mg C. Na, K, Ba D. Na, K , Ca
Câu 53: Khi nói về kim loi kiềm, phát biểu nào sau đây sai:
A. Kim loi kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp
B. Trong tự nhiên các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất
C. Các kim loi kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim
D. T Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần
Câu 54: Hình vẽ sau tả t nghiệm điều chế dung dịch HCl trong phòng thí nghiệm:
Phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong t nghiệm trên không thể thay NaCl bằng NaBr để điều chế HBr.
B. Sau phản ứng giữa NaCl H
2
SO
4
, HCl sinh ra ở thể khí.
C. Trong t nghiệm trên có thể thay NaCl bằng CaF
2
để điều chế HF.
D. Trong t nghiệm trên, dung dịch H
2
SO
4
có nồng độ loãng.
Câu 55: Dung dịch X gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)
2
0,05M. Dung dịch Y gồm Al
2
(SO
4
)
3
0,4M
H
2
SO
4
xM. Trộn 0,1 lít dung dịch Y với 1 lít dung dch X được 16,33 gam kết tủa. Giá trị của x
A. 0,2M B. 0,2M; 0,4M C. 0,2M; 0,6M D. 0,2M; 0,5M
Câu 56: Công thức phân tử tổng quát amin no, mạch hở là
A. C
n
H
2n+2+m
N
m
. B. C
n
H
2n+3
N. C. C
n
H
2n+1
N. D. C
n
H
2n+1
NH
2
.
Câu 57: Cho các dung dịch sau: NH
4
NO
3
(1), KCl (2), K
2
CO
3
(3), CH
3
COONa (4), NaHSO
4
(5),
Ba(NO
3
)
2
(6) , KOH (7) . Số dung dịch có pH < 7 là:
A. 5 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 58: Cho các dung dch sau: phenylamoni clorua, axit aminoaxetic, natri etylat, phenol, anilin,
etylamin, natri axetat, metylamin, alanin, axit glutamic, natri phenolat, lysin. S cht trong dung dch
kh năng làm đổi màu quì tím là:
A. 7. B. 5. C. 8. D. 6.
Câu 59: Phát biểu đúng là:
A. Tơ olon thuộc loại tơ poliamit B. Tơ olon thuộc loi tơ tổng hợp
C. Tơ olon thuộc tơ thiên nhiên D. Tơ olon thuộc loại tơ nhân tạo
Câu 60: Chất tác dụng với H
2
tạo thành sobitol là :
A. tinh bột B. saccarozơ C. xenlulozơ D. glucozơ
Câu 61: Cho y các chất: phenyl axetat, vinyl axetat, benzyl acrylat, anlyl axetat, metyl metacrylat,
etyl fomat, triolein. Schất trong dãy khi vừa tác dụng với dung dịch brom, vừa thủy phân trong dung
dịch NaOH (dư) đun nóng sinh ra ancol là:
A. 2 B. 3 C. 1 D. 5
Câu 62: Thêm từ từ đến hết dung dịch chứa 0,2 mol
3
KHCO
và 0,1 mol
23
K CO
vào dung dịch chứa 0,3
mol HCl. Thể tích
2
CO
thu được là:
A. 6,72(1) B. 5,04(1) C. 3,36(1) D. 4,48(1)
Câu 63: Cho các mệnh đề sau:
a) Thủy phân este trong môi trường kiềm đưc gi phn ng xà phòng hóa.
b) Các este có nhiệt độ sôi thp hơn so với các axit và ancol cùng s nguyên t cacbon.
c) Trimetyl amin mt amin bc ba.
d) Có th dùng Cu(OH)
2
để phân bit Ala- Ala và Ala- Ala- Ala.
e) Tơ nilon - 6,6 được trùng hp bởi hexametylenđiamin và axit ađipic.
f) Cht béo lng d b oxi hóa bởi oxi không khí hơn chất béo rn.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Mã đề 201 - Trang 3
g)
Dung dịch fructozơ bị oxi hóa bởi H
2
(xúc tác Ni, t
o
) tạo ra sobitol;
h)
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm axit no, mạch hở, đơn chức và este no, mạch hở, đơn chức ln
thu được số mol CO
2
bằng số mol H
2
O;
S mệnh đề đúng là :
A. 7 B. 5 C. 8 D. 6
Câu 64: Tiến hành các thí nghiệm sau
a) Cho dung dịch Fe(NO
3
)
2
vào dung dịch HCl
b) Cho Na vào dung dch CuSO
4
c) Cho FeS tác dụng với dung dch HCl
d) Cho dung dch AlCl
3
vào dung dch Na
2
CO
3
e) Cho dung dịch NH
4
NO
3
vào dung dch NaOH
f) Cho Zn vào dung dch NaHSO
4
Số t nghiệm có to ra chất khí là:
A. 5 B. 3 C. 6 D. 4
Câu 65: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: C
3
H
4
O
2
+ NaOH
X + Y
X + H
2
SO
4
loãng
Z + T
Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là:
A. HCOONa, CH
3
CHO. B. HCHO, HCOOH.
C. HCHO, CH
3
CHO. D. CH
3
CHO, HCOOH
Câu 66: Thc hin các t nghim sau:
(1) Nhúng thanh Fe nguyên cht o dung dch CuCl
2
.
(2) Nhúng thanh Fe nguyên cht o dung dch FeCl
3
.
(3) Nhúng thanh Fe nguyên cht o dung dch HCl loãng, có nh vài git CuCl
2
.
(4) Cho dung dch FeCl
3
vào dung dch AgNO
3
.
(5) Để thanh thép lâu ngày ngoài không khí m.
S trường hp xảy ra ăn mòn điện hóa là.
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 67: Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X oxi tỉ lệ số mol tương ứng 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn
hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dch H
2
SO
4
đặc, thu được hỗn hợp k Z có tỉ khối đối
với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là
A. C
3
H
4
B. C
3
H
8
C. C
3
H
6
D. C
4
H
8
Câu 68: ChohnhpgmFevàZnvàodungdchAgNO
3
đếnkhicácphnứngxyrahoàntoàn,
thuđượcdungdchXgmhaimuivàchtrnYgmhaikimloi.HaimuitrongXlà
A. AgNO
3
và Zn(NO
3
)
2
. B.
Zn(NO
3
)
2
vàFe(NO
3
)
2
.
C.
Fe(NO
3
)
3
và Zn(NO
3
)
2
.
D. Fe(NO
3
)
2
vàAgNO
3
.
Câu 69: Cho kim loi M và các hp cht X, Y, Z thỏa mãn các phương trình hóa học sau:
(a) 2M + 3Cl
2
0t
2MCl
3
(b)
2M + 6HCl
2MCl
3
+ 3H
2
(c) 2M + 2X + 2H
2
O
2Y + 3H
2
(d)
Y + CO
2
+ 2H
2
O
Z + KHCO
3
Các cht X, Y, Z lần lượt là:
A. NaOH, NaCrO
2
, Cr(OH)
3
B. KOH, KCrO
2
, Cr(OH)
3
.
C. KOH, KAlO
2
, Al(OH)
3
. D. NaOH, NaAlO
2
, Al(OH)
3
.
Câu 70: Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic,
rồi hấp thtoàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)
2
(dư). Sau phản ng thu được 18 gam kết tủa
dung dịch X. Khối lượng dung dịch X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)
2
ban đầu đã thay đổi như
thế nào?
A. Giảm 7,38 gam. B. Tăng 7,92 gam. C. Giảm 7,74 gam. D. Tăng 2,70 gam.
Câu 71: Cho vào 3 ống nghiệm, mi ống nghiệm 1 ml CH
3
COOC
2
H
5
.
- Thêmng nghiêm thnhất 2 ml H
2
O
- Thêmng nghiệm thhai 2 ml dung dịch H
2
SO
4
20%
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 857
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm