Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang
1
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
PHAN BỘI CHÂU
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2019 2020
Bài thi: Khoa học tự nhiên
Môn thi thành phần: Hóa học
Thời gian làm bài: 50 phút
Cho biết:
Nguyên tử khối của các nguyên tố: H= 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27;
P=31; S = 32; CI = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Các thể tích khí đều đo điều kiện tiêu chuẩn, các khí sinh ra không tan trong nước.
Mục tiêu:
- Đề thi thử THPT QG Trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Lần 1 - Năm 2020 cấu trúc bám sát đề
thi của Bộ gồm 40 câu trắc nghiệm bao gồm kiến thức trọng tâm lớp 12 một phần kiến thức lớp 11.
Đề thi gồm 25 câu thuyết 15 câu bài tập. Nội dung câu thuyết ch yếu nằm trong chương trình lớp
12 (đại ơng kim loại, este - lipit, cacbohiđrat, amin - aminoaxit, polime, kim loại kiềm, kim loại kiềm
thổ hợp chất, nhôm hợp chất của nhôm) một phần lớp 11 (sự điện li, axit cacboxylic).
- Phần bài tập tương đối khó, đề thi gồm 7 câu vận dụng cao rơi vào câu 70, 71, 72, 75, 76, 78 79
trong đó 1 câu tổng hợp cơ, 1 câu về điện phân, 1 câu về kim loại tác dụng với muối, 1 câu đô thị, 1
câu về este 1 câu tổng hợp hữu . Các bạn HS cần vận dụng năng duy, các phương pháp giải
nhanh (quy đổi, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn electron) để chinh phục được những câu này.
Câu 41 [NB]: Kim loại nào sau đây tan được trong dung dịch kiềm dư?
A. Al B. Fe C. Mg D. Cu
Câu 42 [NB]: Chất nào sau đây được gọi xút ăn da?
A. NaCl B. KOH C. NaHCO
3
D. NaOH
Câu 43 [NB]: Chất X là chất rắn dạng sợi, màu trắng, nguyên liệu sản xuất nhân tạo, thuốc súng
không khói chế tạo phim ảnh. Chất X là:
A. Saccarozơ B. Tinh bột C. Tristearin D. Xenlulozơ
Câu 44 [NB]: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện ?
A. Na B. Mg C. Cu D. Al
Câu 45 [NB]: Polietilen chất dẻo mềm, được dùng nhiều để làm
A. màng mỏng, vật liệu ch điện, bình chứa
B. vật liệu cách điện, ống dẫn nước, thủy tinh hữu
C. dệt vải may quần áo ấm, bện thành sợi
D. sản xuất bột ép, sơn, cao su
Câu 46 [NB]: Thạch cao nung được dùng để nặn tượng, bột. Công thức của thạch cao nung là:
A.
4
CaSO
B.
4 2
. OCaSO H
C.
4 2
.2 OCaSO H
D.
3
CaCO
Câu 47 [VD]: Khử hết m gam CuO bằng
dư, thu được chất rắn X. Cho X tan hết trong dung dịch
3
HNO
thu được 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N
+5
). Giá trị của m là:
A. 9,6 B. 8,0 C. 6,4 D. 12,0
Câu 48 [VD]: Cho 2,3 gam Na vào 100 ml dung dịch AlCl3 0,3M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn
thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 2,34 B. 0,78 C. 1,56 D. 7,80
Câu 49 [NB]: Cách pha loãng dung dịch
2 4
H SO
đặc (theo hình vẽ bên) đúng thuật là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang
2
A. Cho từ từ
2
H O
vào
2 4
H SO
đặc khuấy đều.
B. Cho nhanh
2
H O
vào
2 4
H SO
đặc khuấy đều.
C. Cho từ từ
2 4
H SO
đặc vào
2
H O
khuấy đều.
D. Cho nhanh
2 4
H SO
đặc vào
2
H O
khuấy đều.
Câu 50 [NB]: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?
A. Al B. Cu C. Fe D. Ag
Câu 51 [TH]: CO
2
tác dụng với lượng dung dịch nào sau đây tạo kết tủa?
A. NaCl B. NaOH C.
2
3
Ca NO
D.
2
Ca OH
Câu 52[NB]: Quá trình nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường không khí?
A. Hoạt động của phương tiện giao thông. B. Đốt rác thải cháy rừng.
C. Quang hợp của cây xanh. D. Hoạt động của núi lửa.
Câu 53 [NB]: Este nào sau đây thuộc loại este no, đơn chức, mạch hở?
A.
3 6 5
CH COOC H
B.
2
HCOOCH CH
C.
3 3
CH COOCH
D. (
2 2 4
)HCOO C H
Câu 54 [TH]: Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
A.
2 4
H SO
loãng, nguội B.
3
AgNO
C.
3
FeCl
D.
2
ZnCl
Câu 55 [NB]: Khi cho dung dịch anbumin tác dụng với
2
Cu OH
thì thu được dung dịch màu:
A. tím B. đỏ C. trắng D. vàng
Câu 56 [TH]: Dung dịch chứa chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?
A. Glyxin B. Metylamin C. Axit glutamic D. Lysin
Câu 57 [VD]: Cho 0,5 mol hơi nước qua cacbon nung đỏ thu được 0,9 mol hỗn hợp X gồm CO,
2 2
,H CO
.
Cho X hấp thụ o 100 ml dung dịch NaOH 1,5M, thu được dung dịch Z. Cho từ từ dung dịch Z vào 120
ml dung dịch HCl 1M, thu được V lít
2
CO
. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là:
A. 2,240. B. 1,792. C. 0,224. D. 1,120.
Câu 58 [TH]: Thủy phân hoàn toàn cacbohiđrat A thu được hai monosaccarit X Y, Hiđro hóa X hoặc
Y đều thu được chất hữu Z. Hai chất A Z lần lượt là:
A. Saccarozơ axit gluconic B. Tinh bột sobitol
C. Tinh bột glucozơ D. Saccarozơ sobitol
Câu 59 [TH]: Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa học?
A. Đốt dây thép trong khí clo.
B. Cho đồng nguyên chất vào dung dịch gồm
3
3
Fe NO
3
HNO
C. Cho nhôm nguyên chất o dung dịch gồm
4
CuSO
2 4
H SO
loãng
D. Nhúng thanh kẽm nguyên chất vào dung dịch HCl
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang
3
Câu 60 [TH]: Số hợp chất hữu đơn chức, mạch hở có công thức phân tử
2 4 2
C H O
là:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
Câu 61 [VD]: Từ chất X (C3H8O4) mạch hở, không phản ứng tráng bạc các phản ứng sau:
X + 2NaOH
2
O;Y Z H
Z + HCl →T + NaCl;
2 4
H SO dac
2
T Q H O
Biết Q làm mất màu dung dịch brom. Kết luận o sau đây đúng ?
A. Chất Y natri axetat B. T hợp chất hữu cơ đơn chức
C. X hợp chất hữu đa chức D. Q axit metacrylic
Câu 62 [VD]: Dãy chuyển hóa theo đồ
Các chất X, Y, Z, T thỏa mãn đồ trên ơng ứng là:
A. Na
2
CO
3
, NaOH, NaAlO
2
, Al(OH)
3
B. NaHCO
3
, NaOH, NaAlO
2
, Al(OH)
3
C. Al(OH)
3
, Ba(A1O
2
)
2
, NaAlO
2
, Na
2
CO
3
D. Al(OH)
3
, Ba(A1O
2
)
2
, NaAlO
2
, NaHCO
3
Câu 63 [VD]: Cho 5,6 lít hỗn hợp X gồm propin H
2
qua Ni đun nóng, thu được hỗn hợp khí Y (chỉ
gồm các hiđrocacbon) tỉ khối so với H
2
bằng 21,5. Hỗn hợp Y phản ứng tối đa với a mol Br
2
trong
dung dịch. Giá trị của a là:
A. 0,05 mol B. 0,10 C. 0,15 D. 0,20
Câu 64 [TH]: Cho các chất: HCl, NaHCO
3
, Al, Fe(OH)
3
. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là:
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 65 [VD]: Thủy phân 68,4 gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 92%, sau phản ứng thu
được dung dịch chứa m gam glucozơ. Giá trị của m là:
A. 33,12 B. 66,24 C. 72,00 D. 36,00
Câu 66 [VD]: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở X Y (có s mol
bằng nhau, M
X
< M
Y
) cần lượng vừa đủ 13,44 lít O
2
, thu được H
2
O, N
2
6,72 lít CO
2
. Chất Y :
A. etylamin B. propylamina C. butylamin D. metylamin
Câu 67 [TH]: Cho các chất: NaHCO
3
, Mg(OH)
2
, CH
3
COOH, HCl. Số chất điện li mạnh là:
A. 4 B. 1 C.2 D. 3
Câu 68 [NB]: Cho các polime sau: polietilen, tinh bột, tằm, xenlulozơ triaxetat, polibutađien. Số
polime thiên nhiên là:
A. 3 B. 5 C. 2 D. 4
Câu 69 [VD]: Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol
m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X cần vừa đủ 7,75 mol O
2
thu được 5,5 mol CO
2
.
Mặt khác a mol X tác dụng tối đa với 0,2 mol Br
2
trong dung dịch. Giá trị của m là:
A. 97,6 B. 82,4 C. 88,6 D. 80,6
Câu 70 [VDC]: Điện phân dung dịch X chứa Cu(NO
3
)
2
NaCl với điện cực trơ. Tổng thể tích khí thoát
ra cả 2 điện cực (V lít) phụ thuộc vào thời gian điện phân (t giây) theo đồ thị bên. Nếu điện phân X
trong thời gian 3,5a giây thì thu được dung dịch khối lượng giảm m gam so với dung dịch X. Giả thiết
các chất điện phân ra không tan trong dung dịch. Giá trị của m là:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút và đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 1.498
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm