Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu Vĩnh phúc

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 1/6 - đề thi 201
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU
KỲ KSCL THI THPTQG NĂM 2020 LẦN 2
Đề thi môn: Hóa học
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề.
(40 câu trắc nghiệm)
đề thi 201
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết khối lượng nguyên tử (tính theo đvC) của c nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Pb = 207; Ba = 137.
Câu 41: Tiến hành clo hoá poli(vinyl clorua) thu được một loại polime X dùng để điều chế clorin.
Trong X chứa 66,18% clo theo khối lượng. Vậy, trung nh bao nhiêu mắt xích PVC phản ứng
được với một phân tử clo ?
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
Câu 42: Kim loại nào sau đây nhẹ nhất (khối lượng riêng nhỏ nhất) trong tất cả các kim loại ?
A. Rubiđi. B. Natri. C. Liti. D. Kali.
Câu 43: 13,35 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp tác dụng với dung
dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch chứa 22,475 gam muối . Nếu đốt 13,35 gam hỗn hợp X thì trong sản
phẩm cháy V
CO2
/ V
H2O
bằng
A. 8/13. B. 11/ 17. C. 5/8. D. 26/41.
Câu 44: Cho các phát biểu sau đây
(1) Glucozơ được gọi đường nho do nhiều trong quả nho chín.
(2) Chất béo đieste của glixerol với axit o.
(3) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
(4) nhiệt độ thường, triolein trạng thái rắn.
(5) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ.
(6) Tinh bột một trong những nguồn lương thực bản cu con người.
(7) Muối natri glutamat thành phần chính của bột ngọt.
(8) Khi thủy phân hoàn toàn các protein đơn giản sẽ thu được hỗn hợp các α β amino axit.
(9) Trùng ngưng axit ω-amino caproic sẽ thu được nilon-6.
(10) nilon-6,6, capron, nitron, tằm đều thuộc loại poliamit.
Số phát biểu đúng là?
A. 5 B. 7 C. 6 D. 4
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 2/6 - đề thi 201
Câu 45: Hợp chất hữu X tên gọi N-Metylanilin công thức cấu tạo thu gọn
A. CH
3
- C
6
H
4
- NH
2
. B. CH
3
- NH - CH
3
. C. C
6
H
5
- CH
2
- NH
2
. D. C
6
H
5
- NH - CH
3
.
Câu 46: Hòa tan hoàn toàn 5,95 gam hỗn hợp hai kim loại Al Zn bằng dung dịch H
2
SO
4
loãng thì khối
lượng dung dịch tăng 5,55 gam. Khối lượng Al Zn trong hỗn hợp lần lượt (gam)
A. 4,05 1,9. B. 3,95 2,0. C. 2,95 3,0. D. 2,7 3,25.
Câu 47: Chất nào sau đây có phản ứng tráng gương?
A. Glucozơ B. Xenlulozơ C. Saccarozơ D. Tinh bột
Câu 48: Sắp xếp theo th tự giảm dần tính ba của các chất sau: (1) NH
3
, (2) CH
3
NH
2
, (3) C
6
H
5
NH
2
, (4)
(CH
3
)
2
NH, (5) C
2
H
5
NH
2
, (6) p-O
2
N-C
6
H
4
NH
2
.
A. 3, 6, 1, 2, 4, 5. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C. 6, 3, 1, 2, 5, 4. D. 4, 5, 2, 1, 3, 6.
Câu 49: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu công thức phân tử CH
6
O
3
N
2
C
3
H
12
O
3
N
2
. Cho 6,84 gam X
phản ứng hoàn toàn với lượng dung dịch NaOH, thu được V lít hỗn hợp Y (gồm 3 khí) dung dịch Z
chỉ chứa các chất cơ. Nếu cho dung dịch HCl vào dung dịch Z thì 0,896 lít (đktc) khí thoát ra.
Nếu hấp thụ hoàn toàn V lít hỗn hợp khí Y vào dung dịch HCl thì khối lượng muối thu được
A. 7,87 gam. B. 6,75 gam. C. 7,59 gam. D. 7,03 gam.
Câu 50: Este vinyl axetat công thức
A. CH
3
COOCH
3
. B. CH
2
=CHCOOCH
3
. C. CH
3
COOCH=CH
2
. D. HCOOCH
3
.
Câu 51: Hỗn hợp X gồm HCOOH CH
3
COOH (tỉ lệ mol 1:1); hỗn hợp Y gồm CH
3
OH C
2
H
5
OH (tỉ
lệ mol 3 : 2). Lấy 11,13 gam hỗn hợp X tác dụng với 7,52 gam hỗn hợp Y xúc tác H
2
SO
4
đặc, đun
nóng. Khối lượng của este thu được (biết hiệu suất các phản ứng este đều 75%)
A. 10,89 gam. B. 14,52 gam. C. 11,616 gam. D. 11,4345 gam.
Câu 52: Cho thực hiện phản ng tráng bạc hoàn toàn 1,53 gam dung dịch truyền huyết thanh glucozo thu
được 0,0918 gam Ag. Nồng độ phần trăm của dung dịch truyền huyết thanh trên
A. 7,65%. B. 2,5%. C. 3,5%. D. 5%.
Câu 53: Cho X,Y hai axit cacboxylic đơn chức, no mạch hở (M
X
<M
Y
); T este hai chức tạo bởi X,Y
một ancol no mạch hở Z. Đốt cháy hoàn toàn 8,58 gam hỗn hợp E gồm X,Y,T bằng một lượng vừa đủ
O
2
, thu được 7,168 lít CO
2
5,22 gam nước.Mặt khác 8,58 gam E tác dụng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
thu được 17,28 gam Ag. Khối lượng chất rắn khan thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với
150 ml dung dịch NaOH 1M
A. 11,04. B. 9,06. C. 12,08. D. 12,08.
Câu 54: Tiến hành 3 thí nghiệm như hình vẽ sau:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 3/6 - đề thi 201
Đinh sắt trong cốc nào sau đây bị ăn mòn nhanh nhất?
A. Cốc 3. B. Tốc độ ăn mòn như nhau.
C. Cốc 2. D. Cốc 1.
Câu 55: Cho đồ các phản ứng sau:
(1) Cu + HNO
3
(đặc)
0
t

khí X. (2) KNO
3
0
t

khí Y.
(3)NH
4
Cl + NaOH
0
t

khí Z. (4) CaCO
3
0
t

khí T.
Cho lần lượt các khí X, Y, Z, T đi chậm qua bình đựng dung dịch NaOH dư. Số khí bị hấp thu
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 56: Chất hữu X mạch hở công thức phân tử C
8
H
12
O
4
. Từ X thực hiện các phản ứng sau:
(a) X + 2NaOH
o
t

Y + Z +T
(b) X + H
2
o
Ni,t

E
(c) E + 2NaOH
o
t

2Y + T
(d) Y + HCl

NaCl + F
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Y ancol etylic. B. T hai đồng phân C. T etylen glicol. D. Z anđehit axetic.
Câu 57: Điện phân dung dịch hỗn hợp AgNO
3
, Cu(NO
3
)
2
, Fe(NO
3
)
2
. Các kim loại lần lượt xuất hiện tại
catot theo thứ tự
A. Cu–Ag–Fe. B. Fe–Cu–Ag. C. Ag–Fe–Cu. D. Ag Cu Fe.
Câu 58: Cho các polime: (1) polietilen, (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5)
poli(vinyl axetat) (6) nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime thể bị thuỷ phân trong dung
dịch axit dung dịch kiềm là:
A. (1), (4), (5). B. (2), (3), (6). C. (2), (5), (6). D. (1), (2), (5).
Câu 59: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Thả một viên Fe vào dung dịch HCl.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu Vĩnh phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu Vĩnh phúc vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm và làm trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu Vĩnh phúc. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 1.417
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm