Các dạng Toán cơ bản lớp 9 ôn thi vào lớp 10

Chñ ®Ò I
rót gän biÓu thøc
Cã chøa c¨n thøc bËc hai
CĂN BẬC HAI
A.KIẾN THỨC CƠ BẢN
1.Khái niệm
x là căn bậc hai của số không âm a
x
2
= a. Kí hiệu:
x a
.
2.Điều kiện xác định của biểu thức
A
Biểu thức
A
xác định
A 0
.
3.Hằng đẳng thức căn bậc hai
2
A khi A 0
A A
A khi A 0
4.Các phép biến đổi căn thức
+)
A.B A. B A 0; B 0
+)
A A
A 0; B 0
B
B
+)
2
A B A B B 0
+)
A 1
A.B A.B 0; B 0
B B
+)
2
2
m. A B
m
B 0; A B
A B
A B
+)
n. A B
n
A 0; B 0; A B
A B
A B
+)
2
A 2 B m 2 m.n n m n m n
với
m n A
m.n B
BµI TËP
Bµi 1: Thùc hiÖn phÐp tÝnh:
1)
2 5 125 80 605
;
2)
10 2 10 8
5 2 1 5
;
3)
15 216 33 12 6
;
4)
2 8 12 5 27
18 48 30 162
;
5)
2 3 2 3
2 3 2 3
;
6)
16 1 4
2 3 6
3 27 75
;
7)
4 3
2 27 6 75
3 5
;
8)
3 5. 3 5
10 2
9)
8 3 2 25 12 4 192
;
10)
2 3 5 2
;
11)
3 5 3 5
;
12)
4 10 2 5 4 10 2 5
;
13)
5 2 6 49 20 6 5 2 6
;
14)
1 1
2 2 3 2 2 3
;
15)
6 4 2 6 4 2
2 6 4 2 2 6 4 2
;
16)
2
5 2 8 5
2 5 4
;
17)
14 8 3 24 12 3
;
18)
4 1 6
3 1 3 2 3 3
;
19)
3 3
2 1 2 1
20)
3 3
1 3 1 1 3 1
.
x 1 x x x x
A =
2
2 x x 1 x 1
a) Rót gän biÓu thøc A;
1 1
4
2 2
x
x
x x
, víi x 0 vµ x 4.
1/ Rót gän biÓu thøc A.
2/ TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A khi x = 25.
3/ T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A = -1/3.
Bµi 2: Cho biÓu thøc
Bài 3: Cho biÓu thøc A =
b) T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A > - 6.
xxxx
x
x
xx
P
1
2
1
2
với x >0
1.Rút gọn biu thức P
2.Tìm giá trị của x để P = 0
Bài 4: Cho biểu thức:
1 1
1
1
x x x
x
x
1. Nªu ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh vµ rót gän biÓu thøc A.
2. TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc A khi x = 9/4.
3. T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó A <1.
Bài 5: Cho biÓu thøc A =
Cho biểu thức :
1 1 x 3 x 2
A :
x 3 x x 2 x 3
a) Với những điều kiện được xác định của x hãy rút gọn A .
b) Tìm tất cả các giá trị của x để A nhỏ hơn 1 .
Bài 6:
Cho biểu thức
1 1
4
2 2
x
A
x
x x
= + +
-
- +
, vi x≥0; x4
1) Rút gọn biểu thức A.
2) Tính giá trị của biểu thức A khi x=25.
3) Tìm giá trị của x để
1
3
A
= -
.
Bài 7:
Cho biểu thức
a 1 1 2
K :
a 1 a a a 1
a 1
a) Rút gọn biểu thức K.
b) Tính giá trị của K khi a = 3 + 2
2
c) Tìm các giá trị của a sao cho K < 0.
Bài 8:
Cho biểu thức
2
2
1
1
a a a a
P
a a a
(với a>0)
a/Rút gọn P.
b/Tìm giá trị nhnhất ca P.
Bài 9:
N=
1
1
1
1
n
n
n
n
; víi n
0, n
1.
a. Rót gän biÓu thøc N.
b. T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ nguyªn cña n ®Ó biÓu thøc N nhËn gi¸ trÞ nguyªn.
Bài 10: Cho biểu thức

Ôn thi vào lớp 10 môn toán theo chuyên đề

Các dạng Toán cơ bản lớp 9 ôn thi vào lớp 10 được VnDoc sưu tầm và biên soạn để giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh chuẩn bị một cách hiệu quả nhất cho Kì thi vào 10 sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Các dạng bài tập Toán 9 ôn thi vào lớp 10 là tài liệu tổng hợp 5 chuyên đề lớn trong chương trình Toán lớp 9, bao gồm:

Qua đó sẽ giúp các bạn học sinh kiểm tra kiến thức cũng như củng cố lại các kiến thức đã được học ở chương trình Toán học lớp 9. Đồng thời đây cũng là tài liệu để các bạn học sinh có thể tham khảo và ôn luyện chuẩn bị cho kì thi vào 10 sắp tới.

Ngoài Các dạng toán cơ bản ôn thi vào lớp 10, mời các bạn học sinh tham khảo thêm các đề thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh,... mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu này sẽ giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề Toán lớp 9 ôn thi vào lớp 10 và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

Xem thêm đề thi vào lớp 10 các môn Toán, Văn, Tiếng Anh:

Môn ToánMôn VănMôn Tiếng Anh
Tải đề thi vào lớp 10 môn ToánTải đề thi vào lớp 10 môn VănTải đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

.............................................

Ngoài Các dạng Toán cơ bản lớp 9 ôn thi vào lớp 10. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2021 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
646 386.830
Sắp xếp theo
    Thư viện Đề thi Xem thêm