Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020 số 1

Thư viện Đề thi Trc nghim Tài liu hc tp min phí
1
Đề trc nghim thi th vào lp 10
Câu 1: So sánh 5 vi
62
ta có kết lun sau:
A. 5>
62
B. 5<
62
C. 5 =
D. Không so sánh
đưc
Câu 2:
2
)1( x
bng:
A. x-1
B. 1-x
C.
1x
D. (x-1)
2
Câu 3: Giá tr biu thc
57
57
57
57
bng:
A. 1
B. 2
C. 12
D.
12
Câu 4: Kết qu phép tính
549
là:
A. 3 - 2
5
B. 2 -
5
C.
5
- 2
D. Mt kết qu
khác
Câu 5: Vi a > 0, b > 0 thì
a
b
b
a
b
a
bng:
A. 2
B.
b
ab2
C.
b
a
D.
b
a2
Câu 6: Giá tr của x đ
x 5 1
4x 20 3 9x 45 4
93
là:
A. 5
B. 9
C. 6
D. C A, B, C đu
sai
Câu 7: Giải phương trình:
2
6 9 3 1x x x
A. Phương trình có nghiệm x = 2
B. Phương trình có nghiệm x = -2 và x = 2
C. Phương trình có nghiệm x = 3 và x = 2
D. Phương trình có nghiệm x = -3 và x = 2
Câu 8: Cho các biu thc
3. 5M x x
35N x x
. Điều kiện để
M và N đồng thời có nghĩa là:
Thư viện Đề thi Trc nghim Tài liu hc tp min phí
2
A.
5x
B.
3x 
C.
3x 
hoc
5x
D. Không có đáp án nào đúng
Câu 9: Rút gn ri tính giá tr ca
4
2
2
1
2
2
2
2
x
x
Tx
x
x
ti x = -1
A.
1T 
B.
3T 
C.
3
2
T
D.
5
3
T
Câu 10: Rút gn
2
11
0, 1
1
1
x x x
Q x x x
x
x

A.
Qx
B.
Qx
C.
1Q
D.
1Q 
Câu 11: Trục căn mu ca
3
3
52
P
A.
3
3 5 2
3
P

B.
33
25 2 5 4P
C.
3
25 8P 
D.
33
25 10 4P
Câu 12: Cho 2 đưng thng y =
5
2
1
x
và y = -
5
2
1
x
hai đường thẳng đó
A. Ct nhau ti điểm có hoành độ là 5
B. Ct nhau ti điểm có tung độ 5
C. Song song vi nhau
D. Trùng nhau
Câu 13: Cho hàm s bc nht: y = (m-1)x - m+1 . Kết luận nào sau đây đúng.
A. Vi m> 1, hàm s trên là hàm s nghch biến
B. Vi m> 1, hàm s trên là hàm s đồng biến
C. với m = 0 đồ th hàm s trên đi qua gốc to độ
D. với m = 2 đồ th hàm s trên đi qua điểm có to độ (-1;1)
Câu 14: Đưng thẳng nào sau đây không song song với đường thng y = -2x + 2
A. y = - 2x 2
B. y = -2x + 1
C. y = 3 -
122 x
D. y =1 - 2x
Câu 15: Hai đường thng y = kx + m 2 và y = (5-k)x + 4 m trùng nhau khi:
A.
1
2
5
m
k
B.
1
2
5
k
m
C.
3
2
5
m
k
D.
3
2
5
k
m
Thư viện Đề thi Trc nghim Tài liu hc tp min phí
3
Câu 16: H phương trình nào sau đây vô nghiệm?
A.
3
2
1
52
yx
yx
B.
3
2
1
52
yx
yx
C.
2
5
2
1
52
yx
yx
D.
3
2
1
52
yx
yx
Câu 17: H phương trình:
54
12
yx
yx
có nghim là:
A. (2;-3)
B. (2;3)
C. (0;1)
D. (-1;1)
Câu 18: Cho phương trình bc hai x
2
- 2(2m+1)x + 2m = 0. H s b' của phương
trình là:
A. m+1
B. m
C. 2m+1
D. - (2m + 1)
Câu 19: Tng hai nghim của phương trình -15x
2
+ 225x + 75 = 0 là:
A. 15
B. -5
C. - 15
D. 5
Câu 20: Nếu x1, x2 là hai nghim của phương trình x
2
+ x -1 = 0
thì x1
2
+ x2
2
bng:
A. - 1
B. 3
C. 1
D. 3
Câu 21: To độ giao điểm ca (P) y =
1
2
x
2
và đưng thng (d) y = -
1
2
x + 3
A. M ( 2 ; 2)
B. M( 2 ;2) và O(0; 0)
C. N ( -3 ;
9
2
)
D. M( 2 ;2) và N( -3 ;
9
2
)
Câu 22: Giá tr của k để phương trình 2x
2
( 2k + 3)x +k
2
-9 = 0 có hai nghim trái
du là:
A. k < 3
B . k > 3
C. 0 <k < 3
D . 3 < k < 3
Câu 23: Trung b ình cng ca hai s bng 5, trung bình nhân ca hai s bng 4 thì
hai s này là nghim của phương trình:
A. X
2
5X + 4 = 0
B . X
2
10X + 16 = 0
C. X
2
+ 5X + 4 = 0
D. X
2
+ 10X + 16 = 0
Câu 24: Tam giác ABC có AB = 5; AC = 12; BC = 13. Khi đó:
A.
0
90A
B.
0
90A
C.
0
90A
D. Kết qu khác

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán (Có đáp án)

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm học 2020 - 2021 do thư viện đề thi VnDoc chỉnh lý và biên soạn. Đây là đề thi thử môn Toán lớp 10 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức luyện thi vào lớp 10. Mời các bạn tham khảo đề thi dưới đây

Đây là đề thi thử vào lớp 10 môn Toán được biên tập theo cấu trúc trắc nghiệm, bao gồm 50 câu hỏi tổng hợp toàn bộ kiến thức đã học ở lớp 9. Qua đó sẽ giúp các bạn học sinh củng cố và ôn tập để chuẩn bị cho kì thi vào lớp 10 sắp tới.

Tham khảo thêm:

-----------

Ngoài đề thi thử vào lớp 10 môn Toán này, mời các bạn học sinh tham khảo thêm các đề thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh,...cũng như thông tin tuyển sinhđiểm thi vào lớp 10 mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu này sẽ giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề Toán lớp 9 ôn thi vào lớp 10 và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

Xem thêm đề thi vào lớp 10 các môn Toán, Văn, Tiếng Anh:

Môn Toán Môn Văn Môn Tiếng Anh
Tải đề thi vào lớp 10 môn Toán Tải đề thi vào lớp 10 môn Văn Tải đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

 

Đánh giá bài viết
23 13.055
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm