Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang 1/4 – Mã đề thi 203
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT THỊ QUẢNG TRỊ
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 4 trang)
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN I NĂM 2020
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: …………………………….
Số báo danh: ………………………………
Câu 1: Ký hiệu hạt nhân là
,
A
Z
X
trong đó A Z là
A. số prôtôn. B. số êlectrôn. C. số nuclôn. D. số nơtron.
Câu 2: Trên mặt chất lỏng hai nguồn kết hợp dao động điều hòa theo phương thẳng đứng cùng
tần số và cùng pha nhau. Bước sóng là . Trên mặt nước, các điểm dao động với biên độ cực tiểu có
hiệu đường đi của hai sóng là
A.
2 1
1
d d (k )
2 2
(k = 0, 1, 2, ...). B.
2 1
d d k
2
(k = 0, 1, 2, ...).
C.
2 1
1
d d (k )
2
(k = 0, 1, 2, ...). D.
(k = 0, 1, 2, ...).
Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = Acos(t + ). Vận tốc của chất
điểm có phương trình là
A. v = Asin(t + ). B. v = Acos(t + ).
C. v = Asin(t + ). D. v = Acos(t + ).
Câu 4: Trong các môi trường: khí hiđrô, không khí, nước và sắt thì môi trường nào có tốc độ truyền
âm lớn nhất?
A. Không khí. B. Nước. C. Sắt. D. Khí hiđrô.
Câu 5: Trong máy phát điện xoay chiều, phần cảm là
A. bộ phận luôn đứng yên. B. bộ phận luôn quay.
C. phần tạo ra từ thông biến thiên. D. phần tạo ra suất điện động.
Câu 6: Dao động chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn gọi là dao động
A. duy trì. B. cưỡng bức. C. tuần hoàn. D. tắt dần.
Câu 7: Một sóng lan truyền dọc theo trục Ox với phương trình
x
u Acos (t ).
v
Biên độ của
sóng cơ là
A. A. B. . C.
x
t .
v
D.
x
(t ).
v
Câu 8: Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch xoay chiều biểu thức
i I 2 cos( t ).
Cường độ dòng điện hiệu dụng là
A.
I 2.
B. I. C. . D. t + .
Câu 9: Trong đồ khối của một máy thu thanh tuyến đơn giản, bộ phận biến dao động điện
thành dao động âm là
A. loa. B. mạch tách sóng. C. micrô. D. anten thu.
đề thi: 203
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang 2/4 – Mã đề thi 203
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 10: Một điện tích điểm độ lớn q chuyển động trên một đường sức điện của điện trường đều.
Độ lớn cường độ điện trường là E. Khi điện tích dịch chuyển giữa hai điểm cách nhau một khoảng d
thì lực điện trường thực hiện công có độ lớn
A. A = qE
2
d. B.
qE
A .
d
C. A = qEd. D. A = qEd
2
.
Câu 11: Một hạt nhân độ hụt khối m. Gọi tốc độ ánh sáng trong chân không c. Năng
lượng liên kết của hạt nhân này là
A.
lk
2
m
W .
c
B.
lk
m
W .
c
C.
2
lk
W mc .
D.
lk
W mc.
Câu 12: Một chất n dẫn giới hạn quang dẫn
0
. Cho hằng số Plăng h tốc độ ánh sáng
trong chân không c. Năng lượng cần thiết để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn
A.
0
A h .
B.
0
A .
h.c
C.
0
h
A .
D.
0
h.c
A .
Câu 13: Một con lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hòa. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật
qua li độ x thì thế năng đàn hồi của con lắc lò xo là
A.
t
1
W kx.
2
B.
2
t
1
W kx .
2
C.
2
t
W kx .
D.
t
W kx.
Câu 14: Đặt điện áp u = U
2
cos(t) vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm
thuần độ t cảm L tụ điện điện dung C. Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở U
R
, hai đầu
cuộn cảm thuần là U
L
và hai đầu tụ điện là U
C
. Hệ số công suất của mạch là
A.
R
U
.
U
B.
R
U
.
U
C.
L C
U U
.
U
D.
L C
U
.
U U
Câu 15: Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự f
1
thị kính tiêu cự f
2
. Trong trường hợp
ngắm chừng vô cực, số bội giác là
A.
1
2
f
G .
f
B.
1 2
1
f f
G .
f
C.
1 2
2
f f
G .
f
D.
2
1
f
G .
f
Câu 16: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một điện trở. Điện áp hai đầu mạch
A. sớm pha
2
so với cường độ dòng điện trong mạch.
B. trễ pha
2
so với cường độ dòng điện trong mạch.
C. ngược pha so với cường độ dòng điện trong mạch.
D. cùng pha so với cường độ dòng điện trong mạch.
Câu 17: Tại các sân bay, để kiểm tra hành lí của hành khách, người ta dùng
A. tia X. B. tia tử ngoại. C. tia . D. tia hồng ngoại.
Câu 18: Máy quang phổ lăng kính hoạt động dựa vào hiện tượng
A. giao thoa ánh sáng. B. tán sắc ánh sáng.
C. quang điện ngoài. D. quang điện trong.
Câu 19: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang điện ngoài?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang 3/4 – Mã đề thi 203
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
A. Hiện tượng êlectron bật ra khỏi kim loại do chiếu ánh sáng.
B. Hiện tượng êlectron bật ra khỏi bán dẫn do đốt nóng.
C. Hiện tượng êlectron bật ra khỏi bán dẫn do chiếu ánh sáng.
D. Hiện tượng êlectron bật ra khỏi kim loại do đốt nóng.
Câu 20: Một sóng điện từ lan truyền với tần số 40 MHz thì vectơ cường độ điện trường biến thiên
điều hòa với tần số
A. 80 MHz. B. 80π MHz. C. 20 MHz. D. 40 MHz.
Câu 21: Chiếu xiên góc một chùm ánh sáng từ không khí vào nước. Chùm ánh sáng gồm 4 thành
phần đơn sắc: cam, chàm, lam, vàng. So với hướng chùm tia tới trong nước, tia gần nhất là
A. ánh sáng vàng. B. ánh sáng cam. C. ánh sáng lam. D. ánh sáng chàm.
Câu 22: Đặt điện áp
u U 2 cos t
vào đoạn mạch gồm điện trở thuần R tụ điện điện
dung C mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu tụ điện lần lượt là U
R
= 80 V,
U
C
= 60 V. Giá trị U là
A. 100 V. B.
100 2
V. C. 20 V. D.
20 2
V.
Câu 23: Một nguồn điện suất điện động không đổi, điện trở trong r = 2 cung cấp cho mạch
ngoài là điện trở R = 8 . Bỏ qua điện trở các dây nối. Hiệu suất của nguồn điện là
A. 75%. B. 80%. C. 60%. D. 25%.
Câu 24: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r
o
.
Khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N thì bán kính là
A. 4r
o
. B. 16r
o
. C. 3r
o
. D. 9r
o
.
Câu 25: Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, khoảng vân đo được 1,2 mm. Khoảng
cách từ vân sáng bậc 5 đến vân trung tâm là
A. 2,4 mm. B. 3 mm. C. 4,8 mm. D. 6 mm.
Câu 26: Một chất phóng xạ chu bán T. Lúc t = 0, chất phóng xạ khối lượng 360 g. Tại
thời điểm t = 3T thì khối lượng chất phóng xạ còn lại là
A. 120 g. B. 315 g. C. 240 g. D. 45 g.
Câu 27: Trên một sợi dây đang sóng dừng với bước sóng 80 cm thì khoảng cách giữa hai nút
cạnh nhau là
A. 40 cm. B. 20 cm. C. 160 cm. D. 320 cm.
Câu 28: Một máy biến áp tưởng số vòng dây cuộn cấp gấp 3 lần số vòng dây cuộn thứ cấp.
Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 150 V thì điện áp hiệu dụng hai
đầu cuộn thứ cấp để hở là
A. 100 V. B. 50 V. C. 300 V. D. 450 V.
Câu 29: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Hai dao
động thành phần có biên độ 6 cm, 9 cm và lệch pha nhau
.
3
Biên độ dao động tổng hợp là
A. 3,0 cm. B. 15,0 cm. C. 13,1 cm. D. 7,9 cm.
Câu 30: Điện tích một bản tụ điện trong mạch dao động điện từ tưởng biểu thức
q = 2.10
8
cos(10
6
t) C. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là
A. 0,02 A. B. 0,5 A. C. 0,05 A. D. 0,2 A.
Câu 31: Một con lắc xo dao động điều hòa theo phương ngang với năng dao động 0,032 J
và lực đàn hồi cực đại là 1,6 N. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Biên độ dao động của vật nặng là
A. 4 cm. B. 5 cm. C. 2 cm. D. 8 cm.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt môn Vật lý 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 950
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm