Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 liên trường THPT Nghệ An

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang 1/5 - đề thi 201
SỞ GD& ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
(Đề thi 04 trang)
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT
Thời gian m bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
đề thi: 201
Họ tên thí sinh:................................................................ SBD: ..................................
Câu 1: Trong hệ SI, đơn vị cường độ điện trường
A. Vôn trên mét (V/m). B. Vôn (V).
C. Fara (F). D. Tesla (T).
Câu 2: Mắc điện tr R = 2 Ω vào hai cực của nguồn điện không đổi suất điện động E = 6 V, điện trở
trong r = 1 Ω. Công suất tiêu thụ mạch ngoài giá trị
A. P = 6 W. B. P = 12 W. C. P = 4 W. D. P = 8 W.
Câu 3: Trong truyền thanh tuyến, sóng mang đã được biến điệu
A. sóng tuyến âm tần mang thông tin cao tần. B. sóng âm âm tần mang thông tin cao tần.
C. sóng âm cao tần mang thông tin âm tần. D. sóng tuyến cao tần mang thông tin âm tần.
Câu 4: Gọi e điện tích nguyên tố. Hạt nhân
A
Z
X
A. mang điện tích +Ze. B. trung hoà về điện.
C. mang điện tích +Ae. D. mang điện tích +(A-Z)e.
Câu 5: Dòng điện xoay chiều biểu thức
i 2 2 cos(200 t) A
. Cường độ dòng điện hiệu dụng
A.
2 3 A
. B.
2 A
. C.
. D.
.
Câu 6: Trên một sợi dây đang sóng dừng, khoảng cách ngắn nhất giữa nút sóng bụng sóng 4 cm.
Sóng trên dây bước sóng
A. 2 cm. B. 16 cm. C. 8 cm. D. 4 cm.
Câu 7: So với tia hồng ngoại, tia tử ngoại cùng bản chất bức xạ điện từ nhưng
A. tần số lớn hơn. B. tốc độ tuyền trong chân không nhanh hơn.
C. cường độ lớn hơn. D. bước sóng lớn n.
Câu 8: Một trong những đặc trưng vật của âm
A. âm sắc. B. độ cao của âm. C. độ to của âm. D. cường độ âm.
Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình
x = Acos ωt + φ
, biểu thức vận tốc tức thời
của chất điểm
A.
v cos(ωt φ)
. B.
v cos(ωt φ)
.
C.
2
v Aω sin(ωt φ)
. D.
v Aωsin(ωt φ)
.
Câu 10: Một vật dao động điều hòa theo phương trình
x 6cos 4 t cm.
3
Biên độ dao động của vật
A. 6 cm. B. 12 cm. C. 24 cm. D. 3 cm.
Câu 11: Trong chân không một bức xạ tử ngoại bước sóng λ một bức xạ hồng ngoại bước sóng 4λ.
Bước sóng λ thể nhận giá trị nào sau đây?
A. 100 nm. B. 300 nm. C. 150 nm. D. 500 nm.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang 2/5 - đề thi 201
Câu 12: Cho phản ứng hạt nhân:
10 7 4
5 3 2
B X Li He
. Hạt X
A.
1
0
n
. B.
1
1
p
. C.
0
1
e
. D.
0
1
e
.
Câu 13: Cho dòng điện không đổi có cường độ I = 3
A
, đi qua cuộn dây hệ số tự cảm L = 0,1 H. Từ
thông qua cuộn dây
A. 0,90 Wb. B. 0,15 Wb. C. 0,30 Wb. D. 0,45 Wb.
Câu 14: Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng mức năng lượng E
1
= - 0,85 eV đến trạng thái
dừng mức năng lượng E
2
= - 3,4 eV thì
A. hấp thụ phôtôn ng lượng 2,55 eV. B. phát xạ phôtôn có năng lượng 4,25 eV.
C. hấp thụ phôtôn ng lượng 4,25 eV. D. phát xạ phôtôn năng lượng 2,55 eV.
Câu 15: Dòng điện cường độ
i 3 2 cos(200t) A
chạy qua cuộn dây thuần cảm độ tự cảm 0,1 H.
Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây
A.
30 2 V
. B. 60 V. C.
60 2 V
. D. 30 V.
Câu 16: Nhận xét nào sau đây sai khi nói về dao động tắt dần?
A. ng giảm dần theo thời gian. B. Biên độ giảm dần theo thời gian.
C. Tốc độ giảm dần theo thời gian. D. Ma sát càng lớn, dao động tắt dần càng nhanh.
Câu 17: Một máy phát điện xoay chiều một pha phần cảm rôto. Khi rôto quay với tốc độ 375
vòng/phút thì tần số của suất điện động cảm ứng máy phát tạo ra 50 Hz. Số cặp cực của roto bằng
A. 8 B. 4 C. 16 D. 12
Câu 18: Pin quang điện (còn gọi pin Mặt Trời) thiết bị s dụng năng lượng ánh sáng. biến đổi
trực tiếp quang năng thành
A. nhiệt năng. B. điện năng. C. ng. D. hóa ng.
Câu 19: Hình bên tả một thí nghiệm của nhà bác học Niu-Tơn (1672). Đây thí nghim v hin tượng
A. tán sắc ánh sáng. B. giao thoa ánh sáng.
C. nhiễu xạ ánh sáng. D. phản xạ ánh sáng.
Câu 20: Tác dụng của máy biến áp
A. biến đổi tần số của điện áp xoay chiều.
B. biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều.
C. biến đổi giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều.
D. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.
Câu 21: Sau một chu phóng xạ, số hạt nhân đã phân
A. bằng một nửa số hạt nhân phóng xạ còn lại. B. gấp đôi số hạt nhân phóng xạ còn lại.
C. bằng 4 lần số hạt nhân phóng xạ còn lại. D. bằng s hạt nhân phóng xạ còn lại.
Câu 22: Cho mạch dao động điện từ tự do gồm tụ điện điện dung
C
(F) cuộn dây thuần cảm hệ
số tự cảm L(H). Chu dao động riêng của mạch
A.
T 2 LC
. B.
T LC
. C.
1
T
2 LC
. D.
1
T
LC
.
Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều
u U 2 cos( t)
vào hai đầu điện trở thuần thì cường độ dòng điện
tần s góc
A. ω rad/s. B.
2
rad/s. C.
2
rad/s. D.
2
rad/s.
Câu 24: Hiện tượng quang điện ngoài xảy ra đối với
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang 3/5 - đề thi 201
A. bán dẫn. B. kim loại. C. chất điện phân. D. chất điện môi.
Câu 25: Phát biểu o sau đây về sóng điện từ sai ?
A. Ánh sáng một loại sóng điện từ.
B. Sóng điện từ truyền với tốc độ lớn nhất trong chân không.
C. Sóng điện từ sự lan truyền của điện từ trường trong không gian theo thời gian.
D. Sóng điện từ truyền trong chân không thì không mang năng lượng.
Câu 26: Cho con lắc xo gồm xo nhẹ có độ cứng k = 60 N/m, vật nhỏ có khối lượng m. Kích thích
cho con lắc dao động điều hòa tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp lực kéo về đổi chiều 0,4 s.
Lấy
2
10
. Giá trị của m
A. 3,84 kg. B. 0,48 kg. C. 0,96 kg. D. 1,92 kg.
Câu 27: Trên sợi dây hai đầu
A,B
cố định sóng dừng với bước sóng λ. Khoảng cách
AB
2,5 λ, M
phần tử trên y vị trí cân bằng cách
A
1,8 λ. Số phn tử dao động ng biên độ, ngược pha với M
A. 4. B. 6. C. 3. D. 10.
Câu 28: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động kết hợp phương trình
1
x 3cos 4t
2
cm
2 2
x A cos 4t
cm. Chọn mốc tính thế năng vị trí cân bằng, khi động năng bằng một phần ba năng
thì vật tốc độ
8 3
cm/s. Biên độ A
2
bằng
A.
3
cm. B.
3 3
cm. C. 3 cm. D. 6 cm.
Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu đoạn mạch
R, L,C
mắc nối tiếp
thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch
o
i I cos(100 t ) A
4
. Nếu nối tắt hai bản tụ điện bằng một
dây dẫn thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch
o
i' I cos(100 t ) A
12
. Phương trình điện áp hai đầu
đoạn mạch
A.
u 60 2 cos(100 t )V.
6
B.
u 60 2 cos(100 t )V.
12
C.
u 60 2 cos(100 t ) V.
12
D.
u 60 2 cos(100 t ) V.
6
Câu 30: Một người cận thị khoảng nhìn từ 12 cm đến 44 cm. Khi đeo kính sát mắt để sửa tật t
nhìn được vật gần nhất cách mắt
A. 9,5 cm. B. 16,5 cm. C. 18,5 cm. D. 20,0 cm.
Câu 31: Cho con lắc xo dao động điều hòa tự do trên mặt phẳng ngang với chu 0,8 s. Tại thời điểm
t xo dãn 2 cm. Tại thời điểm t + 0,2 s thì tốc độ của vật gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A.
16
cm/s. B. 8 cm/s. C. 16 cm/s. D.
8
cm/s.
Câu 32: Đặt điện áp u
AB
= 200Cos
2
(50πt) V vào hai đầu đoạn mạch
AB
gồm điện trở thuần giá trị R
= 100 mắc nối tiếp với tụ điện điện dung
100
C F
. Tại thời điểm điện áp tức thời hai đầu điện trở
bằng 0 thì độ lớn điện áp tức thời giữa hai bản t gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A. 100 V. B. 70 V. C. 200 V. D. 170 V.
Câu 33: Tại hai điểm S
1
S
2
trên mặt chất lỏng hai nguồn kết hợp dao động theo phương thẳng đứng,
cùng pha với tần số 50 Hz. Trên mặt chất lỏng xảy ra hiện tượng giao thoa. Điểm M cách S
1
S
2
lần
lượt 12 cm 14 cm dao động với biên độ cực đại. Trong khoảng giữa M đường trung trực của S
1
S
2
còn 1 vân cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 liên trường THPT Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 liên trường THPT Nghệ An vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 liên trường THPT Nghệ An để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 liên trường THPT Nghệ An, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt môn Vật lý 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 1.323
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm