Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán lần 3 trường THPT Thanh Miện & Đoàn Thượng, Hải Dương

Trang 1/6 - Mã đề 101
SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT THANH MIỆN -
ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 3 NĂM 2021
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
ề thi có
06
trang)
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:.....................
Mã đề thi
101
Câu 1. Với
a
là số thực dương bất kỳ, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
3
log 3log
. B.
1
log 3 log
3
a a
. C.
3
1
log log
3
a a
. D.
log 3 3log
a a
.
Câu 2. Trong không gian
Oxyz
, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng
2 1 2
:
1 1 2
x y z
d
?
A.
2;1; 2
Q
. B.
2; 2;1
M
. C.
1;1;2
P
. D.
2; 1;2
N
.
Câu 3. Giá trị lớn nhất của hàm số
2
2
( )
1
x x
f x
x
trên đoạn
[0;2]
A.
3
. B.
3
2
. C.
8
3
. D.
0
.
Câu 4. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
1;1; 1
A
2;3;2
B
. Véc
AB
có tọa độ
A.
1;2;3
. B.
1; 2;3
. C.
3;5;1
. D.
3;4;1
.
Câu 5. Số nghiệm nguyên dương của bất phương trình
1 1
2 2
log 3 log 4
x
A.
3
. B.
4
. C.
7
. D. vô số.
Câu 6. Số giao điểm của đồ thị hàm số
4 2
5 4
y x x
với trục hoành là
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 7. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
 
2 2 2
: 3 1 1 4
S x y z
. Tâm của
S
có tọa độ là
A.
3; 1;1
. B.
3; 1;1
. C.
3;1; 1
. D.
3;1; 1
.
Câu 8. Với
a
là một số thực dương tùy ý, biểu thức
5
a
bằng
A.
5
2
a
. B.
2
5
a
. C.
1
5
a
. D.
10
a
.
Câu 9. Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng
: 2 3 1 0
P x y z
có một vectơ pháp tuyến là
A.
1
2; 1;3
n
. B.
3
2;1; 3
n
. C.
2
1;3; 1
n
. D.
4
2; 1; 3
n
.
Câu 10. Trong không gian, cho tam giác vuông
ABC
tại
A
,
AB a
3
AC a
. Tính độ i đường sinh
l
của hình nón nhận được khi quay tam giác
ABC
xung quanh trục
AB
.
A.
3
l a
. B.
2
l a
. C.
l a
. D.
2
l a
.
Câu 11. Số phức
2 3 5
z i i
có điểm biểu diễn là
A.
5;4 .
N
B.
6; 5 .
N
C.
6;5 .
N
D.
11;7 .
M
Câu 12. Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay có bán kính đáy
r
và độ dài đường sinh
l
bằng
A.
rl
. B.
4
rl
. C.
2
rl
. D.
4
3
rl
.
Câu 13. Cho
F x
là một nguyên hàm của hàm số
6 sin 3
f x x x
.
Khi đó
F x
bằng
A.
2
3 3cos3
x x C
. B.
2
3 3cos3
x x C
. C.
2
cos3
3
3
x
x C
. D.
2
cos3
3
3
x
x C
.
Câu 14. Cho
2
1
d 1
f x x
4
1
d 3
f t t
. Giá trị của
4
2
d
f u u
A. 4. B. 2. C.
2
. D.
4
.
Câu 15. Cho hai số phức
1
2 2
z i
,
2
3 3
z i
. Khi đó
1 2
z z
bằng
A.
5 5
i
. B.
5
i
. C.
5 5
i
. D.
1
i
.
Trang 2/6 - Mã đề 101
Câu 16. Nghiệm của phương trình
1
3 27
x
A.
3
x
. B.
4.
x
C.
9
x
. D.
10.
x
Câu 17. Cho số phức
3 4 .
z i
Số phức liên hợp của
z
A.
3 4
i
. B.
4 3
i
. C.
3 4
i
. D.
3 4
i
.
Câu 18. Cho hình chóp
.
S ABC
có đáy
ABC
là tam giác vuông cạnh huyền
BC a
(tham khảo hình vẽ).
Hình chiếu vuông góc của
S
lên
ABC
trùng với trung điểm của cạnh
BC
. Biết
SB a
, khi đó số đo
góc giữa
SA
ABC
bằng
A.
30
. B.
45
. C.
60
. D.
75
.
Câu 19. Từ một đội văn nghệ gồm 5 nam và 8 nữ cần lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca. Tính xác suất để
trong 4 người được chọn đều là nam.
A.
4
5
4
13
C
C
. B.
4
5
4
8
C
C
. C.
4
5
4
13
A
A
. D.
4
5
4
8
A
A
.
Câu 20. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên
?
A.
2
1
y x
. B.
3 2
2 10
y x x x
. C.
4 2
1
y x x
. D.
2
3
x
y
x
.
Câu 21. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào, trong các khoảng dưới đây?
A.
2;0
. B.
1;2
. C.
1;0
. D.
; 2

.
Câu 22. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là
A.
4
x
. B.
2
x
. C.
3
x
. D.
1
x
.
Câu 23. Đạo hàm của hàm số
log 1
y x
bằng
Trang 3/6 - Mã đề 101
A.
1
1 ln10
x
. B.
1
1
x
. C.
1
1
x
. D.
1
1 ln10
x
.
Câu 24. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
8 3
3
x
y
x
là đường thẳng
A.
9
y
. B.
3
y
. C.
9
y
. D.
3
y
.
Câu 25. Nghiệm của phương trình
2
log (3 1) 4
x
A.
13
.
6
x B.
7
.
3
x
C.
6.
x
D.
5.
x
Câu 26. Cho khối lăng trụ đáy là hình vuông cạnh
a
chiều cao bằng
4
a
. Thể tích của khối lăng trụ đã
cho bằng
A.
3
16
a
. B.
3
16
3
a
. C.
3
4
3
a
. D.
3
4
a
.
Câu 27. Cho hàm số
f x
có bảng xét dấu của đạo hàm
f x
như sau:
Hàm số
f x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
2
. B.
4
. C.
1
. D.
3
.
Câu 28.
Cho
2
1
d 10
f x x
. Khi đó
2
1
3 4 d
f x x
bằng
A.
30
. B.
34
. C.
70
. D.
26
.
Câu 29. Cho tập hợp
S
gồm 18 điểm phân biệt. Số đoạn thẳng có 2 đầu mút phân biệt thuộc tập
S
A.
18
2
. B.
18!
. C.
2
18
A
. D.
2
18
C
.
Câu 30. Cho hàm số
2
3 3
x
f x x
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A.
3
d 3 ln 3
x
f x x x C
. B.
3
3
( )
ln3
x
f x dx x C
.
C.
3
d 3
x
f x x x C
. D.
3
ln3
d
3
x
f x x x C
.
Câu 31. Tích phân
2
2
1
3 2
x dx
bằng
A.
8
. B.
12
. C.
15
. D.
8
.
Câu 32. Cho cấp số cộng
n
u
2 8
3; 15
u u
. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng
A.
2
. B.
1
. C.
3
. D.
2
.
Câu 33. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 8 và chiều cao bằng 6. Thể tích của khối lăng trụ đó bằng
A.
14
. B.
24
. C.
48
. D.
16
.
Câu 34. Cho số phức
1 3
z i
. Tìm số phức
2
z
.
A.
2
2 2 3 .
z i
B.
2
1 3 .
z i
C.
2
2 2 3 .
z i
D.
2
1 3
2 2
z i
.
Câu 35. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ sau?

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

VnDoc gửi tới thầy cô và các em học sinh Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán lần 3 trường THPT Thanh Miện & Đoàn Thượng, Hải Dương. Đề thi thử Toán với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán có đáp án, được biên soạn sát với đề minh họa 2021 của Bộ GD&ĐT, chắc chắn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán lần 3 trường THPT Thanh Miện & Đoàn Thượng, Hải Dương nằm trong Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia trên VnDoc. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội lần 2. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 346
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm