Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Như Thanh, Thanh Hóa có đáp án

Trang 1/6 - Mã đề thi 721
SỞ GD&ĐT THANHA
TRƯỜNG THPT NHƯ THANH
(Đề thi gồm 05 trang)
ĐỀ THI KS LẦN 3 CÁC MÔN THI TN THPT
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn: TOÁN. Lớp 12
(Th
ời gian l
àm bài: 90
phút;
không k
thời gian phát đề)
Câu 1: Đạo hàm của hàm số
2021
y
A.
2021 .ln 2021
x
y
. B.
2021
ln 2021
x
y
. C.
1
.2021
x
y x
. D.
2021
x
y
.
Câu 2: Đồ thị của hàm số
4 2
2021
y x x
và trục hoành có tất cả bao nhiêu điểm chung?
A.
1
. B.
2
C.
3
. D.
0
Câu 3: Với
a
là một số thực dương tùy ý,
5
a
bằng
A.
5
a
. B.
5
2
.
a
C.
2
.
a
D.
2
5
.
a
Câu 4: Cho hàm số
y f x
có đồ thị như hình vẽ
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
1;3
.
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
; 1

1;
.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
1;1
.
D. Hàm số đồng biến trên khoảng
1;1
.
Câu 5: Nghiệm của phương trình
3
1
9
x
là?
A.
3
x
. B.
2
x
. C.
3
x
. D.
2
x
.
Câu 6: Tính phân
2
2
1
1
dx
x
bằng
A.
ln 4
. B.
1
2
. C.
1
2
. D.
ln 4
.
Câu 7: Có bao nhiêu cách chọn 3 viên bi từ một hộp gồm 15 viên bi?
A.
3
15
A
. B.
15!
. C.
3
15
. D.
3
15
C
.
Câu 8: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
1
1
x
y
x
A.
1
x
. B.
1
y
. C.
1
x
. D.
1
y
.
Câu 9: Cho cấp số nhân
n
u
với
1
2
u
và công bội
3
q
. Giá trị của
2
u
bằng
A.
6
. B.
2
3
. C.
9
. D.
8
.
Câu 10: Cho hàm số
y f x
xác định, liên tục trên
và có bảng biến thiên như sau:
Điểm cực đại của hàm số là
A.
2
x
. B.
1
x
.
C.
5
y
. D.
5
x
.
Câu 11: Cho hàm số
f x
có bảng xét dấu của
f x
như sau:
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A.
2
. B.
3
. C.
1
. D.
0
.
Mã đề 721
x
y
3
-1
-1
O
1
Trang 2/6 - Mã đề thi 721
Câu 12: Nghiệm của phương trình
2
log 1 3
x
A.
4.
x
B.
3.
x
C.
6.
x
D.
7.
x
Câu 13: Họ nguyên hàm của hàm số
sin 2
f x x
A. cos2
x C
. B.
1
cos 2
2
x C
. C. cos2
x C
. D.
1
cos 2
2
x C
.
Câu 14: Đường cong trong hình vẽ bên đồ thị của một trong bốn hàm
số được liệt kê ở bốn phương án
A
,
B
,
C
,
D
dưới đây. Hỏi đó là hàm số
nào?
A.
4 2
2
y x x
. B.
4 2
2
y x x
.
C.
4 2
2
y x x
. D.
4 2
2 1
y x x
.
Câu 15: Với
a
là một số thực tùy ý. Khi đó
2
4
log
a
bằng
A.
2
log
a
. B.
4
2log
a
. C.
2
1
log
2
a
. D.
2
log
a
.
Câu 16: nh nón có n kính đáy
r
đi đường sinh bằng
l
. Diện ch xung quanh của nh n đó bằng
A.
2 2
.
xq
s r l r
. B.
2 2
2 .
xq
s r l r
. C.
2 . .
xq
S r l
. D.
. .
xq
S r l
.
Câu 17: Cho khối nón có bán kính
20
r
và chiều cao
21
h
. Tính thể tích
V
của khối nón
A.
420
V
. B.
2800
. C.
8820
V
. D.
2021
V
.
Câu 18: Họ nguyên hàm của hàm số
2
3 sin
f x x x
A.
3
- cos +C
x x
. B.
3
cos +C
x x
. C.
3
3 - sin +C
x x
. D.
3
sin +C
x x
.
Câu 19: Trong không gian
Ox
yz
cho
1; 2;3
A
3;4; 3
B
. Tọa độ
AB

A.
1;1;0
AB
. B.
4; 6;6
AB
. C.
4;6; 6
AB
. D.
2;3; 3
AB
.
Câu 20: Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
3
: 2 3
5
x t
d y t
z
. Điểm nào trong các điểm sau đây
nằm trên đường thẳng
d
?
A.
3; 2;0
Q
. B.
2;3;5
N
. C.
1;3;0
M
. D.
1;10;5
P
.
Câu 21: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, mặt cầu
2 2
2
: 4 1 4
S x y z
tâm
I
bán kính
R
lần lượt là
A.
4;1;0 , 2
I R
. B.
4; 1;0 , 2
I R
. C.
4; 1;0 , 4
I R
. D.
4;1;0 , 4
I R
.
Câu 22: Biết rng th ch ca mt khối lập phương bng 8. Tính tổng diện tích các mt ca hình lập phương đó.
A.
36
. B.
24
. C.
16
. D.
27
.
Câu 23: Số phức liên hợp của số phức
2 5
z i
A.
2 5
z i
. B.
2 5
z i
. C.
5 2
z i
. D.
2 5
z i
.
Câu 24: Cho số phức
1
2 3
z i
2
1
z i
. Tọa độ điểm biểu diễn của số phức
1 2
z z
A.
2; 3
. B.
3; 2
. C.
3;2
. D.
2;3
.
Câu 25: Cho số phức
3 4
w i
. Môđun của
w
bằng
A.
7
. B.
5
. C.
7
. D.
5
.
Trang 3/6 - Mã đề thi 721
Câu 26: Trong không gian
Oxyz
, vectơ nào ới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng
2 5
: 3 2
5 3
x t
d y t
z t
?
A.
1
2;3; 5
u
. B.
2
5;2;3
u
. C.
3
5;2; 3
u
. D.
4
5; 2; 3
u
.
Câu 27: Cho hình chóp .
S ABCD
có đáy hình vuông cạnh
a
.
( ), 2
SA ABCD SA a
. Tính thể tích
khối chóp .
S ABCD
.
A.
3
. D
2
3
S ABC
V a
. B.
3
. DS ABC
V a
. C.
3
. D
2
S ABC
V a
. D.
3
. D
4
3
S ABC
V a
.
Câu 28: Cho hàm số
f x
liên tục trên
và có
1
0
d 2
f x x
;
3
1
d 6
f x x
. Tính
3
0
d
I f x x
.
A.
12
I
. B.
36
I
. C.
8
I
. D.
4
I
.
Câu 29: Nếu
2
0
( )d 6
f x x
thì
1
0
(2 )d
f x x
bằng
A.
6
. B.
12
. C.
36
. D.
3
.
Câu 30: bao nhu ch xếp chỗ ngồi cho bn bn học sinh vào bốn chiếc ghế kê thành một hàng ngang?
A.
4
. B.
24
. C.
12
. D.
8
.
Câu 31: Cho hàm số:
3 2
( ) 3 3 2
y f x x x x
. Hãy chọn câu đúng :
A. Hàm số
f x
luôn có cực trị.
B. Hàm số
f x
nghịch biến trên
.
C. Hàm số
f x
nghịch biến trên
; 1

.
D. Hàm số
f x
đồng biến trên
.
Câu 32: Tính tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
4
y x
x
trên
1
;3
2
.
A.
7
2
. B.
77
6
. C.
25
2
. D.
25
3
.
Câu 33: Cho hình lập pơng
.
ABCD AB C D
 
có cạnh bằng
a
,
(nh vn). Tính c giữa
AB
và mt phẳng
A B C
?
A.
0
60
. B.
0
30
.
C.
0
45
. D.
0
90
.
Câu 34: Tập nghiệm của bất phương trình
1
2
log 1 0
x
A.
1;2
.
B.
1
;1
2
.
C.
1;
D.
0;1
.
Câu 35: Cho số phức
z
có số phức liên hợp là
z
và mô đun của
z
bằng 4. Khi đó
.
z z
bằng
A.
0
. B.
4
. C.
2
. D.
16
.
D'
C'
A'
B'
B
A
C
D

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Như Thanh, Thanh Hóa được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Như Thanh, Thanh Hóa, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 346
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm