12 dạng Ngữ pháp Tiếng Anh thường gặp trong đề thi THPT Quốc Gia năm 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN THI THPT NĂM HC 2019
MÔN TIẾNG ANH ĐÁP ÁN
EX1: TENSES - (THÌ CỦA ĐỘNG TỪ)
1.My mother ______ in this factory since 1990
A. works B. worked C. has worked D. had worked
2.The students _____ English now.
A. study B. are studying C. will study D. have studied
3.He is tired because he ____ all day.
A. had worked B. has worked C. worked D. works
4.The boys broke a window when they ........................ football.
a.plays b. were playing c. has played d. are playing
5.They.........for 3 hours when the storm suddenly broke.
a. had been running b. have been running c. are running d. will be running
6.I haven’t met him since he...............school.
a. left b. was leaving c. had left d. was left
7.By the time you receive this letter, I ................for the USA
A. have left B. will leave C. will have left D. am leaving
8.We……………at the cinema next week.
A. will met B. meet C.met D.meets
9. He had taught in this school before he ____ for London.
A.left B. leave C.leaving D.had left
10.She is a law student and she __ for four years now.
A.studied B.is studying C.has been studying D. had studied
11.I wasn’t thirsty because I _____ some milk.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. drink B.have just drunk C.has just drank D.had just drunk
12.The phone _____ suddenly while Joanne was doing the housework.
A. rang B.was ringing C.had rung D.is ringing
13.I....................... the money from him yet.
A .haven’t received B. don’t receive C. will receive D. am receiving
14.The boat was sailing north when a terrible storm…………….
A. had broken B.broke C.would break D.was breaking
Question 15. Last week, we ______ an interesting film about the animal world.
A. saw B. are seeing C. will see D. see
EX2: CONDITIONAL SENTENCES (CÂU ĐIỀU KIỆN)
1. If I______you, I would go to bed earlier at night.
A. be B. am C. had been D. were
2. If it weren’t too cold, we……….. go on a picnic.
A. will go B. would go C. would have gone D. would went
3. If I had millions of dollars, I _______all over the world.
A. would travelled B. would have travelled C. will travel D. would travel
4. If she learns hard, she……………..the exam.
A. will pass B. would pass C. would have passed D. will passes
5.Had she phoned me, she…………………….some information.
A. will get B.would get C.would have got D. would haven’t got
6. Were a president, I ……..you some money.
A. will give B.Would gave C.would give D. would have given
7. If I had had lunch,I…………………hungry now
A. wouldn’t be B.would be C.will be D. would have been
8. Unless she learns hard, she…………….the exam.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. will fail B.would fail C.would have failed D.will failed
9.But for her help, I..........................the exam.
A. will fail B.would fail C.would have failed D.will failed
10.What ….if you had a day off yesterday?
A. would you have done B. would you do C. will you do D. you would have done
11. They would be rather offended if I ………………….to see them.
A. don’t go B. didn’t go C.hadn’t gone D.doesn’t go
Question 12. They were late for the meeting because of the heavy snow.
A. But for the heavy snow, they wouldn't have been late for the meeting.
B. Had it not snowed heavily, they would have been late for the meeting.
C. If it snowed heavily, they would be late for the meeting.
D. If it didn't snow heavily, they wouldn’t be late for the meeting.
Question 13. We survived that accident because we were wearing our seat belts.
A. Had we not been wearing our seat belts, we wouldn't have survived that accident.
B. If we weren't wearing our seat belts, we couldn't have survived that accident.
C. But for our seat belts, we would have survived that accident.
D. Without our seat belts, we could have survived that accident.
Question 14. He was successful in his career thanks to his parents' support.
A. But for his parents' support, he wouldn't be successful in his career.
B. If his parents hadn't supported him, he wouldn't have been successful in his career.
C. Without his parents' support, he wouldn’t have been successful in his career.
D. Had it not been for his parents' support, he wouldn't be successful in his career
Question 15. They cancelled all the sporting events because of the heavy rain.(422)
A. If it didn't rain heavily, they wouldn't cancel all the sporting events.
B. Without the heavy rain, they wouldn't cancel all the sporting events.

Ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia 2019

Tài liệu tổng hợp những dạng câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh thường gặp trong đề thi Tiếng anh THPT Quốc Gia dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi THPT Quốc Gia năm 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập Tiếng Anh gồm nhiều 12 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh liên quan đến 12 chuyên đề Ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâm khác nhau giúp học sinh lớp 12 nắm chắc kiến thức đã học.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: 12 dạng Ngữ pháp Tiếng Anh thường gặp trong đề thi THPT Quốc Gia năm 2019. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2019 khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2019, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2019, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2019 ,... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
3 1.993
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm