12 chuyên đề Ngữ pháp Tiếng Anh thường gặp trong đề thi THPT Quốc Gia năm 2021

Tài liệu 12 Chuyên đề Ngữ pháp thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh kèm bài tập dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi THPT Quốc Gia năm 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập Tiếng Anh gồm nhiều 12 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh liên quan đến 12 chuyên đề Ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâm khác nhau giúp học sinh lớp 12 nắm chắc kiến thức đã học.

I. Lý thuyết 12 chủ đề Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm ôn thi THPTQG 2021

1. Các Thì trong tiếng Anh - Tense

12 thì tiếng Anh cơ bản chia vào 3 nhóm:

1.1. Nhóm thì ở hiện tại

Simple present: Thì hiện tại đơn

Present Continuous: Thì hiện tại tiếp diễn

Present Perfect: Thì hiện tại hoàn thành

Present Perfect Continuous: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

1.2. Nhóm thì ở quá khứ:

Past Simple: Thì quá khứ đơn.

Past Continuous: Thì quá khứ tiếp diễn

Past Perfect: Thì quá khứ hoàn thành

Past Perfect Continuous: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

1.3. Nhóm thì ở tương lai:

Simple Future: Thì tương lai đơn

Future Continuous: Thì tương lai tiếp diễn

Future Perfect: Thì tương lai hoàn thành

Future Perfect Continuous: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Xem chi tiết tại: Tổng hợp các thì trong Tiếng Anh: công thức, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết

2. Dạng thức của động từ - Gerund and infinitive

Gerund – Danh động từ (V – ing)

V – infinitive – Động từ nguyên thể (to – V)

Xem chi tiết tại: Những động từ theo sau là V-ing và to V

3. Động từ khuyết thiếu - Modal verbs

Can/Could/May/Might/Ought to/…

Xem chi tiết tại: Động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng Anh

4. Các loại từ - Types of words

Noun: Danh từ

Pronoun: Đại từ

Verb: Động từ

Adjective: Tính từ

Adverb: Trạng từ

Preposition: Giới từ

Conjunction: Liên từ

Interjection: Thán từ

Article: Mạo từ

Xem chi tiết tai: Bảng từ loại Tiếng Anh

5. So sánh - Comparison

Equal Comparison: So sánh ngang bằng

Comparative: So sánh hơn

Douple Comparative: So sánh kép

Superlative: So sánh nhất

Xem chi tiết tại: 51 cấu trúc so sánh trong tiếng Anh

6. Câu bị động - Passive voice

Xem chi tiết tại: Chuyên đề câu bị động tiếng Anh có đáp án

7. Câu gián tiếp - Reported speech

Xem chi tiết tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 12: Câu Trực tiếp - Gián tiếp

8. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ - Subject & Verb agreement

Xem chi tiết tại: Ngữ pháp Tiếng Anh: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

9. Câu giả định - Subjunctive

Xem chi tiết tại: Ngữ pháp tiếng Anh: Câu giả định (Subjunctive)

10. Câu điều kiện - Conditional sentence

Conditional sentences type 1: Câu điều kiện loại 1

Conditional sentences type 2: Câu điều kiện loại 2

Conditional sentences type 3: Câu điều kiện loại 3

Xem chi tiết tại: Ngữ pháp và Bài tập Tiếng Anh câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3

11. Cấu trúc câu ước với Wish/ If only

Present wish: Điều ước ở hiện tại

Past wish: Điều ước ở quá khứ

Future wish: Điều ước ở tương lai

Xem chi tiết tại: Cách sử dụng Wish trong tiếng Anh

11. Đảo Ngữ - Inversions

Đảo ngữ với câu điều kiện

Đảo ngữ với NO

Đảo ngữ với trạng từ phủ định

Đảo ngữ với ONLY

Đảo ngữ với NOT ONLY… BUT ALSO

Đảo ngữ với TILL/UNTIL

Xem chi tiết tại: Đảo ngữ trong tiếng Anh & bài tập có đáp án

12. Cấu tạo từ - Word formation

Xem chi tiết tại: Bảng Word Form tiếng Anh đầy đủ & miễn phí

II. Bài tập 12 chuyên đề Ngữ pháp tiếng Anh ôn thi tốt nghiệp THPT 2021

EX1: TENSES - (THÌ CỦA ĐỘNG TỪ)

1.My mother ______ in this factory since 1990

A. works

B. worked

C. has worked

D. had worked

2.The students _____ English now.

A. study

B. are studying

C. will study

D. have studied

3.He is tired because he ____ all day.

A. had worked

B. has worked

C. worked

D. works

4.The boys broke a window when they ........................ football.

a.plays

b. were playing

c. has played

d. are playing

5.They.........for 3 hours when the storm suddenly broke.

a. had been running

b. have been running

c. are running

d. will be running

6.I haven’t met him since he...............school.

a. left

b. was leaving

c. had left

d. was left

7.By the time you receive this letter, I ................for the USA

A. have left

B. will leave

C. will have left

D. am leaving

8.We……………at the cinema next week.

A. will met

B. meet

C.met

D.meets

9. He had taught in this school before he ____ for London.

A.left

B. leave

C.leaving

D.had left

10.She is a law student and she __ for four years now.

A.studied

B.is studying

C.has been studying

D. had studied

11.I wasn’t thirsty because I _____ some milk

A. drink

B.have just drunk

C.has just drank

D.had just drunk

12.The phone _____ suddenly while Joanne was doing the housework.

A. rang

B.was ringing

C.had rung

D.is ringing

13.I....................... the money from him yet.

A .haven’t received

B. don’t receive

C. will receive

D. am receiving

14.The boat was sailing north when a terrible storm…………….

A. had broken

B.broke

C.would break

D.was breaking

15. Last week, we ______ an interesting film about the animal world.

A. saw

B. are seeing

C. will see

D. see

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: 12 dạng Ngữ pháp Tiếng Anh thường gặp trong đề thi THPT Quốc Gia năm 2019. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2019 khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2019, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2019, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2019 ,... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
3 3.363
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm