Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc

Trang 1/5 - Mã đề thi 001
(Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)
Họ và tên thi sinh:………………………………………………….
Số báo danh:…………………………………………………………
Cho biết nguyên tử khi của các ngun t: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al =
27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag =108.
Câu 41: Số đồng phân amin đơn chức bậc 1 có công thức phân tử C
7
H
9
N là
A. 6.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 42: Chất nào sau đâythể dùng điều chế trc tiếp axetilen?
A. Al
4
C
3
B. CaC
2
C. C
2
H
5
OH
D. CH
3
COONa .
Câu 43: Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng % của
A. P
B. H
3
PO
4
C. PO
4
3-
D. P
2
O
5
Câu 44: Phản ứng nào mô t quá trình khắc chữ lên thủy tinh?
A. SiH
4
o
t

Si + 2H
2
.
B. SiO
2
+ 4HF
o
t

SiF
4
+ 2H
2
O.
C. SiCl
4
+ 2Zn → 2ZnCl
2
+ Si.
D. SiO
2
+ 2Mg → Si + 2MgO.
Câu 45: Cho các phản ứng sau:
(a) NH
4
Cl + NaOH NaCl + NH
3
+ H
2
O
(b) NH
4
HCO
3
+ 2KOH K
2
CO
3
+ NH
3
+ 2H
2
O
(c) NaHCO
3
+ NaOH Na
2
CO
3
+ H
2
O
(d) Ba(HCO
3
)
2
+ 2NaOH BaCO
3
+ Na
2
CO
3
+ 2H
2
O
Số phản ứng có phương trình ion rút gọn
2
3 3 2
OH HCO CO H O
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 46: Chất nào sau đây không phải là ancol?
A. Metyl amin.
B. Etyl metyl amin.
C. Tri metyl amin.
D. Sec-butyl amin.
Câu 48: Este vinylaxetat có công thức cấu to là
A. CH
2
=CHCOOCH
3
.
B. CH
2
=CHCOOCH=CH
2
.
C. CH
3
COOCH
3
.
D. CH
3
COOCH=CH
2
.
Câu 49: Trong phân tử chất nào sau đâychứa nguyên tố nitơ?
A. Anilin.
B. Metylaxetat.
C. Phenol.
D. Benzylic .
Câu 50: Có bao nhu amin thể khí ở điều kiện thường?
A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 2.
Câu 51: Fomalin hay fomon được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng,Fomalin
A. Dung dch axetanđehit khoảng 40%.
B. Dung dịch 50% fomanđehit trong nước
C. Dung dch rất loãng của anđehit fomic
D. Dung dch 37 – 40% fomanđehit trong nước
Câu 52: Mỗi este thường có mùi thơm đặc trưng, este isoamyl axetat có mùi
A. Chuối chín.
B. Hoa nhài.
C. Hoa hồng.
D. Dứa chín.
Câu 53: Trong phân tử cacbohidrat ln
A. Nhóm chức ancol.
B. Nhóm chức anđehit.
C. Nhóm chức xeton.
D. Nhóm chức axit.
Câu 54: Cho các mô t sau:
(a) đơn chức (b) mạch cacbon không phân nhánh.
SỞ GD&DT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN
ĐỀ: 001
(Đề thi gồm 04 trang)
A. CH
3
OH. B. CH
3
C
6
H
4
OH. C. C
2
H
4
(OH)
2
. D. C
6
H
5
CH
2
OH.
Câu 47: Chất nào sau đây thuộc amin bậc 2
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/5 - Mã đề thi 001
(c) mạch cacbon dài. (d) no, đơn chức, mạch hở.
Số mô tả đúng cho các axit béo nói chung là?
A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 55: Dung dịch nào sau đây pH < 7 ?
A. CH
3
COONa .
B. NaNO
3
.
C. NaHCO
3
D. CuSO
4
.
Câu 56: Cho dãy các chất sau: anđêhit axetic, axetylen, glucozơ, mantozơ, tinh bột, metylaxetat. Số chất
khả năng tham gia phảnng tráng gương là
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.
Câu 57: Khoáng vật nào sau đây chứa nitơ.
A. Florit.
B. Diêm tiêu.
C. Cacnalit.
D. Diêm sinh.
Câu 58: Chất nào sau đây là tripanmitin?
A. C
3
H
5
(COOC
17
H
33
)
3
.
B. C
3
H
5
(OCOC
17
H
31
)
3
.
C. (C
15
H
31
COO)
3
C
3
H
5
.
D. C
3
H
5
(OCOC
17
H
33
)
3
.
Câu 59: Chất thuộc loi đisaccarit
A. Tinh bột.
B. Manto.
C. Glucozơ.
D. Fructo.
Câu 60: Đốt cháy một este X thu được 13,2 gam CO
2
và 5,4 gam nước . X thuộc loại este
A. Mạch vòng, đơn chức .
B. Không no, đơn chức, mạch hở.
C. No, đơn chức , mạch hở.
D. No, hai chức, mạch hở.
Câu 61: Cho hỗn hp X gồm 0,1 mol C
2
H
4
, 0,2 mol C
2
H
2
0,7 mol H
2
. Nung X trong bình n, xúc
tác Ni. Sau mt thi gian thu được 0,8 mol hỗn hp Y. Cho Y phn ng va đủ vi 100 ml dung dch
Br
2
x mol/l. m g tr x
A. 3 M.
B. 0,3 M.
C. 2 M.
D. 0,2 M.
Câu 62: Đốt cháy hoàn toàn 29,6 gam hỗn hợp X gồm CH
3
COOH, C
x
H
y
COOH (COOH)
2
thu được
14,4g H
2
O
m gam CO
2
. Mặt khác, 29,6 gam hỗn hợp X phản ng hoàn toàn với NaHCO
3
thu
được 11,2 lít khí CO
2
(đktc). Tính m?
A. 52,8 gam.
B. 33 gam.
C. 44 gam.
D. 48,4 gam.
Câu 63: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức bằng lượng không khí vừa đ, ch thu được 0,15 mol CO
2
,
0,175 mol H
2
O và 0,975 mol N
2
(biết O
2
chiếm 20% thch không khí). Công thức phân tử của X là
A. C
3
H
7
N.
B. C
4
H
11
N.
C. C
3
H
9
N.
D. C
2
H
7
N.
Câu 64: Hỗn hợp A gồm axit axetic và etanol. Chia A thành ba phần bằng nhau.
+ Phần 1 tác dụng với Kali dư thấy 3,36 lít khí thoát ra
+ Phần 2 tác dụng với Na
2
CO
3
dư thấy có 1,12 lít khí CO
2
thoát ra . Các thể tích khí đo ở đktc .
+ Phần 3 được thêm vào vài git dung dịch H
2
SO
4
, sau đó đun i hỗn hợp một thời gian. Biết hiệu
suất của phảnng este hoá bằng 60%. Khi lượng este tạo thành là bao nhiêu?
A. 5,20 gam
B. 10,56 gam
C. 8,80 gam
D. 5,28 gam
Câu 65: Khi cho 7,67 gam một amin đơn chức X phản ứng vừa đủ với dung dịch axit clohidric thu được
dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,415 gam muối khan. Số đồng phân cấu to của amin
A. 6.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 66: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: axetilen, axetanđehit, etanol, axit axetic .
Nhiệt độ sôi của chúng được ghi lại trong bảng sau:
Chất
X
Y
Z
T
Nhiệt độ sôi (°C)
21
78,3
-75
118
Cho các phát biểu sau:
(a) Chất Z có kha
̉
năng tham gia pha
̉
n ư
́
ng tráng bạc .
(b) Chất T hòa tan được Cu(OH)
2
ở nhiệt độ thường.
(c) Đốt cháy hoàn toàn chất X thu được số mol CO
2
lớn hơn số mol H
2
O.
(d) Phản ứng giữa chất Y và chất T (xúc tác H
2
SO
4
đặc) được gọi là pha
̉
n ư
́
ng este hóa
Số phát biểu đúng
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/5 - Mã đề thi 001
Câu 67: Hỗn hợp X gồm mt axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở một ancol đơn chức mạch hở.
Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam hỗn hợp X, thu được 20,16 t khí CO
2
(đktc) và 18,9 gam H
2
O. Thực hiện
phảnng este hoá X với hiệu suất 60%, thu được m gam este. Giá trị của m
A. 12,24 gam.
B. 15,53 gam.
C. 10,8 gam.
D. 9,18 gam.
Câu 68: Cho 0,1 mol cht X CTPT C
2
H
8
O
3
N
2
tác dng vi dung dch chứa 0,2 mol NaOH đun
ng thu được cht khí làm xanh giấy qu m dung dịch Y. Cô cạn dung dch Y thu được m gam
cht rn khan. y chn giá tr của m
A. 15 gam.
B. 5,7 gam.
C. 21,8 gam.
D. 12,5 gam.
Câu 69: Cho m gam hỗn hợp gồm HCOOC
2
H
5
H
2
NCH
2
COOC
2
H
5
tác dụng vừa đủ với 200 ml
dung dịch NaOH 0,5M đun nóng, sau khi các phảnng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa ancol
etylic và 7,525 gam hỗn hợp hai muối. Giá trị của m
A. 8,125.
B. 8,250.
C. 7,750.
D. 8,725.
Câu 70: Chia 200 gam dung dịch hỗn hợp X chứa glucozo và fructozo thành hai phn bằng nhau.
+ Phần 1 cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO
3
/NH
3
thu được 86,4 gam Ag.
+ Phần 2 tác dụng vừa hết 35,2 gam Brom.
Nồng độ % của fructozo trong dung dịch ban đầu là?
A. 16,2%.
B. 32,4%.
C. 39,6%.
D. 40,5%.
Câu 71: Thuỷ phân m gam xenlulozo trong môi trường axit, trung hoà lượng axit sau phản ng cho
tác dụng với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
thu được m gam Ag kết tủa . Hiệu suất của phản ứng thu
phân xenlulo là?
A. 50%.
B. 66,67%.
C. 75%.
D. 80%.
Câu 72: Hỗn hợp bột X gồm BaCO
3
,Fe(OH)
2
, Al(OH)
3
,CuO, MgCO
3
. Nung X trong không k đến
khối lượng không đổi thu được hỗn hợp rắn X
l
. Cho X
l
vào nước khấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn
toàn thu được dung dch Y chứa 2 chất tan phần không tan Z. Cho khí CO qua bình chứa Z
nung nóng được hỗn hợp rắn T, T chứa tối đa:
A. 3 đơn chất.
B. 2 đơn chất và 2 hợp chất.
C. 1 đơn chất và 1 hợp chất.
D. 2 đơn chất và 1 hợp chất.
Câu 73: Dung dch X chứa hỗn hợp gồm Na
2
CO
3
1,5M và KHCO
3
1M. Nhỏ từ ttừng git cho đến hết
200ml dung dịch HCl 1M vào 100ml dung dch X, sinh ra V lit khí (đkc). Giá trị của V là
A. 1,12
B. 2,24
C. 3,36
D. 4,48
Câu 74: Đun một lượng axit axetic với 13,8 gam ancol etylic( axit H
2
SO
4
đặc làm xúc tác) đến
khi phản ứng dừng lại thu được 11,0 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là
A. 41,67%.
B. 60%.
C. 75%.
D. 62,5%.
Câu 75: Đốt cháy hoàn toàn 18,26 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức cần 1,215 mol O
2
thu được
CO
2
và 9,18 gam H
2
O
.
Mặt khác đem đun 18,26 gam hỗn hợp X với lượng dư NaOH thu được 1 ancol Y
duy nhất 18,52 gam hỗn hợp muối Z. Dẫn ancol Y qua bình đựng Na thấy khối lượng bình tăng
6,42 gam. Thành phần % theo khối lượng muối của axit cacboxylic khối lượng phân tnhỏ hơn
giá trị là?
A. 25,7%.
B. 22,03%.
C. 28,5%.
D. 24,5%.
Câu 76: Nhỏ ttừ dung dịch đến Ba(OH)
2
0,2M vào 100 ml dung dch A chứa Al
2
(SO
4
)
3
xM. Mối
quan hệ giữa khối lượng kết tủa và số mol OH
-
được biểu diễn bằng đồ thị sau:
Nếu cho 100ml dung dch hn hợp Ba(OH)
2
0,2M NaOH 0,3M vào 100ml dung dịch A thì khi
lượng kết tủa thu được là bao nhiêu?
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Nguyễn Viết Xuân

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Tiếng Anh 12, Ngữ văn 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 191
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm