Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Vật lý năm 2020 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc

Trang 1/5 - Mã đề: 201
S GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LC 2
K KSCL THI THPTQG NĂM 2020 LẦN 1
Đề thi môn: Vt lý
Thi gian làm bài 50 phút, không k thời gian phát đề.
Đề gm 05 trang.
Mã đề: 201
Câu 1.
Tc đ ánh sáng trong không khí là v
1
, trong nước là v
2
. Mt tia sáng chiếu t c ra ngoài
không khí vi góc ti là i, có góc khúc x là r. Kết luận nào dưới đây là đúng?
A.
v
1
> v
2
; i > r.
B.
v
1
> v
2
; i < r.
C.
v
1
< v
2
; i > r.
D.
v
1
< v
2
; i < r.
Câu 2.
Mt con lc lò xo nm ngang có tn s góc dao động riêng = 10 rad/s. Tác dng vào vt
nặng theo phương của trc lò xo, mt ngoi lc biến thiên F
n
= F
0
cos(20t) N. Sau mt thi gian vt dao
động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật qua li độ x = 3 cm thì tc độ ca vt là
A.
60 cm/s.
B.
40 cm/s
C.
30 cm/s.
D.
80 cm/s.
Câu 3.
Mt vòng dây kín, phẳng được đt trong t trường đều. Trong khong thi gian 0,02s, t
thông qua vòng dây giảm đều t giá tr 4.10
-3
Wb v 0 thì suất điện động cm ng xut hin trong vòng
dây độ ln:
A.
2V
B.
0,8V
C.
0,2V
D.
8V
Câu 4.
Mt con lắc đơn dao động với biên độ góc nh (
0
< 10
0
). Câu nào sau đây
sai
đối vi chu kì
ca con lc ?
A.
Chu kì ph thuc chiu dài con lc
B.
Chu kì ph thuc gia tc trng trường nơi có
con lc
C.
Chu kì không ph thuc vào khối lượng ca con lc.
D.
Chu kì ph thuc biên độ dao động
Câu 5.
Pt biểu nào sau đây
đúng
? Trong t trường, cm ng t ti một đim
A.
nm theo hướng ca lc t.
B.
ngược hướng vi lc t.
C.
nằm theo hướng của đường sc t.
D.
ngược hướng với đưng sc t.
Câu 6.
Khi nói v dao động điu hòa ca mt chất đim, phát biểu nào sau đây
sai
?
A.
Khi chất điểm đến v trí cân bng nó có tc độ cực đại, gia tc bng 0.
B.
Khi chất điểm đến v trí biên, nó có tc đ bằng 0 và độ ln gia tc cực đại.
C.
Khi chất điểm đi qua vị trí cân bng, gia tc và vn tc đi chiu.
D.
Khi chất điểm qua v trí biên, nó đổi chiu chuyển động nhưng gia tốc không đổi chiu.
Câu 7.
Mt con lắc đơn có chiu dài dây treo là , dao động điu hòa với biên độ góc
0
(rad). Biên
độ dao động ca con lc đơn là
A.
0
/
.
B.
0
.
C.
0
l/
.
D.
2
0
.
Câu 8.
Mt chất đim thc hiện đồng thời hai đao động có phương trình ly đ lần lượt là
. Biên độ dao đng tng hp A được tính bng biu thc
A.
.
B.
22
1 2 1 2 2 1
2 .cos  A A A A A
C.
D.
22
1 2 1 2 2 1
2 .cos  A A A A A
.
Câu 9.
Cho mt vật dao động điu hòa vi biên độ A dc theo trc
Ox và quanh gc ta độ O. Một đại lượng Y nào đó của vt
ph thuộc vào li độ x ca vật theo đồ th có dng mt phn
của đường pa ra − bôn như hình vẽ bên. Y là đại lượng nào
trong s các đại lượng sau?
y
O
A
A
x
A.
Thế năng
B.
Động năng.
C.
Gia tc.
D.
Lc kéo v
1 1 1
x A cos( t+ )
2 2 2
x A cos( t+ )
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/5 - Mã đề: 201
Câu 10.
Mt vt khi lượng m, dao động điều hòa với phương trình x = Acosωt. Mc thế năng ở v trí
cân bằng, động năng cực đại ca vt này bng
A.
2
1
mA
2
B.
22
1
mA
2
C.
22
mA
D.
2
1
mA
2
Câu 11.
Chọn câu đúng. Một vật dao động điều hòa đang chuyển động t v trí cân bng đến v trí biên
âm t
A.
vectơ vận tc ngược chiu với vectơ gia tc.
B.
vn tc và gia tc cùng có giá tr âm
C.
độ ln vn tc và gia tc cùng tăng.
D.
độ ln vn tc và gia tc cùng gim.
Câu 12.
Mt vật dao động điu hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ th biu din s ph thuc của li độ x
o thi gian t. Tn s góc của dao động là
A.
l0 rad/s.
B.
5π rad/s.
C.
10π rad/s.
D.
5 rad/s.
Câu 13.
Mt con lc lò xo gồm lò xo có độ cng k gn vt m dao động điu hòa vi tn sc ω. Tn
s góc dao đng ca con lc được xác đnh theo công thc là
A.
m
k
B.
k
m
C.
1m
2k
D.
1k
2m
Câu 14.
Trong dao động điu hòa ca con lắc lò xo độ cng k, khối lượng vt m với biên độ A
.
Mi
liên h gia vn tc và li độ ca vt thi điếm t
A.
2 2 2
k
A x v
m

B.
2 2 2
k
x A v
m

C.
2 2 2
m
x A v
k

D.
2 2 2
m
A x v
k

Câu 15.
Hai con lắc đơn dao động điu hòa ting mt v t trên Trái Đt. Chiu dài và chu kì dao
động ca con lắc đơn lần lưt là
1
,
2
và T
1
, T
2
. Biết
2
1
1
2
T
T
. H thức đúng là:
A.
1
2
2
B.
1
2
4
C.
1
2
1
4
D.
1
2
1
2
Câu 16.
Xét hai dao động cùng phương, cùng tn s. Biên độ dao động tng hp
không
ph thuc vào
yếu t o?
A.
Biên độ dao động th hai.
B.
Tn s dao động
C.
Biên độ dao động th nht
D.
Độ lệch pha hai dao động.
Câu 17.
Mt con lc dao động tt dần trong môi tng vi lc ma sát rt nh. C sau mi chu kì,
Câu 18.
Trong dao động điu hòa ca con lc lò xo thẳng đứng thì phát biểu nào sau đây
đúng
?
A.
Vi mi giá tr của biên độ, lc đàn hồi luôn ngược chiu vi trng lc.
B.
Lực đàn hồi luôn cùng chiu vi chiu chuyển động khi vật đi về v trí cân bng.
C.
Lực đàn hồi đổi chiu tác dng khi vn tc bng không.
D.
Khi vt v t lò xo có chiu dài ngn nht và dài nht t hp lc tác dng lên vật có độ ln
bng nhau .
Câu 19.
Phương trình dao động điu hòa ca mt chất điểm là . Hi gc thi
gian được chn lúc nào ?
A.
Lúc chất đim đi qua vị trí cân bng theo chiu âm
B.
Lúc cht đim đi qua vị trín bng theo chiều dương
C.
Lúc cht đim v trí biên x = - A.
phần năng lưng ca con lc b mất đi 8%. Trong mt dao động toàn phn biên độ giảm đi bao nhiêu
phần trăm?
A.
4%.
B.
22
%.
C.
6%.
D.
1,6%.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/5 - Mã đề: 201
D.
Lúc cht đim v trí biên x = +A
Câu 20.
Lc kéo v tác dng lên mt chất điểm dao động điều hòa có độ ln
A.
không đổi nhưng hướng thay đổi.
B.
và hướng không đổi.
C.
t l với độ ln của li độ và luôn hướng v v trí cân bng.
D.
t l với bình phương biên độ.
Câu 21.
Phát biu nào sau đây là
sai
khi i v dao động cơ học?
A.
Hiện tượng cng hưởng xy ra khi tn s ca ngoi lực điu hoà bng tn s dao động riêng ca
h.
B.
Tn s dao động t do ca mt h cơ hc là tn s dao động riêng ca h
y.
C.
Tn s dao động cưỡng bc ca mt h cơ hc bng tn s ca ngoi lực điu hoà tác dng lên
h y.
D.
Biên độ dao đng cưỡng bc ca mt h cơ học khi xy ra hiện tưng cng hưởng (s cng
ng) không ph thuc vào lc cn của môi tng.
Câu 22.
Mt vật dao động điều hòa theo phương trình . Tn s dao động ca vt
A.
15Hz
B.
25Hz
C.
20Hz
D.
10Hz
Câu 23.
Trong dao động điều hòa, độ ln cực đại ca vn tc là
A.
.
B. C.
.
D.
.
Câu 24.
Mt t đin có điện dung C, được np điện đến hiệu điện thế U, đin tích ca t là Q. Công
thức nào sau đây
không phi
là công thức xác định năng lưng ca t đin?
A.
2
2
1
CUW
B.
C
Q
W
2
2
C.
QUW
2
1
D.
C
U
W
2
2
Câu 25.
Phát biểu nào sau đây
đúng
khi nói v dao động tt dn?
A.
Dao động tt dần là dao động ch chu tác dng ca ni lc.
B.
Lc cản môi tng tác dng lên vật ln sinh công dương.
C.
Cơ năng của vật dao động tt dần không đổi theo thi gian.
D.
Dao động tt dần có biên độ gim dn theo thi gian.
Câu 26.
Mt vt nh có chuyển động là tng hp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao
động này phương trình x
1
= A
1
cosωt x
2
= A
2
cos
2
t
. Gọi E là cơ năng của vt. Khối lượng
ca vt bng:
A.
2
2
2
1
2
AA
E2
B.
2
2
2
1
2
AA
E
C.
2
2
2
1
2
AA
E
D.
2
2
2
1
2
AA
E2
.
Câu 27.
Mt con lc lò xo treo thẳng đứng, ti v trí cân bằng lò xo dãn ∆ℓ
0
, kích thích cho con lc dao
động điều hòa theo phương thẳng đứng vi chu kì T. Trong mt chu k khong thời gian để lực đàn hồi
tác dng vào vt cùng chiu vi trng lực là T/4. Biên độ dao động ca vt là
A.
0
3
.
B.
0
2
.
C.
0
2
.
D.
0
2
.
Câu 28.
Mt chất đim tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tn s. Biết dao
động thành phn th nht có biên độ
1
A 4 3
cm, dao động biên độ tng hp
A4
cm. Dao động
thành phn th hai sớm phan dao động tng hp là
3
. Dao động thành phn th hai có biên độ A
2
A.
4cm.
B.
8 cm.
C.
43
cm.
D.
63
cm.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Vật lý năm 2020 trường THPT Yên Lạc 2

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Vật lý năm 2020 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Vật lý năm 2020 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút và có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Vật lý năm 2020 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 459
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm