Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Lê Văn Thịnh, Bắc Ninh

Trang 1/6 - Mã đề thi 111
SỞ GD VÀ ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÊ VĂN THỊNH
(Đề thi gồm 06 trang )
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN I
NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn: Toán - Khối: 12
Ngày thi: 03 tháng 11 năm 2019
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi 111
Họ và tên thí sinh
:.......................................................
Số báo danh
: .................
Câu 1: Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số
4
2
2
3
y
x x
A.
1x
B.
0;3
M
. C.
0
x
. D.
3
y
.
Câu 2: Cho
,k
n
là các số nguyên và
0
. Chọn khẳng định đúng.
A.
!
! !
k
n
n
C
k n k
. B.
! !
!
k
n
k n k
C
n
. C.
!
!
k
n
n
C
n k
. D.
!
!
k
n
n
C
k
.
Câu 3: Cho cấp số nhân
n
u
có công bội
q
. Biết
1
4
2; 5
u u
. Tính giá trị công bội
q
.
A.
4
5
2
q
. B.
5
2
q
. C.
4
5
2
q
. D.
3
5
2
q
.
Câu 4: Hàm số
3
12 5y x x
nghịch biến trên khoảng nào sau đây ?
A.
3
;0
. B.
;
1

. C.
2
;2
. D.
2
;
.
Câu 5: Cho hình trụ có bán kính bằng a. Một mặt phẳng đi qua các tâm của hai đáy và cắt hình trụ
theo thiết diện là hình vuông. Thể tích của khối trụ bằng:
A.
3
2 a
. B.
3
a
. C.
3
4 a
. D.
3
2
3 a
.
Câu 6: Phương trình
5
2cos2 8sin 0
x
x
có nghiệm là:
A.
2
6
5
2
6
x
k
k
x k
. B.
6
5
6
x
k
k
x k
.
C.
2
6
2
6
x
k
k
x k
. D.
6
6
x
k
k
x k
.
Câu 7: Cho
l
g 2
a
,
l
n 2
b
, hệ thức nào sau đây là đúng?
A.
10
a
e
b
. B. 10
b a
e
. C.
1
1 1
10a
b e
. D. 10
a b
e
.
Câu 8: Trong các mệnh đề sau, đâu là mệnh đề sai?
A.
1
1
log 3 log e
. B.
3
3
log log e
. C.
1
1
2 2
l
og 3 log
. D.
e
e
log 3 log
.
Câu 9: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng
0;

?
A.
2
3
l
og
y
x
. B.
3
2
l
og
y
x
. C.
2
3
l
og
y
x
. D.
logy x
.
Câu 10: Tìm
m
để hàm số
2
2
3 2
2
2
1 2
x x
x
y f x
x x
mx m x
liên tục tại
2
x
.
A.
1
6
m
. B.
6
m
. C.
1
2
m
. D.
1
6
m
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề thi 111
Câu 11: Một hình nón tròn xoay đường cao h, bán kính đáy r đường sinh l. Biểu thức nào sau
đây dùng để tính diện tích xung quanh của hình nón ?
A.
x
q
S rh.
B.
x
q
S 2 h
. C.
x
q
S 2 rl
. D.
x
q
S rl
.
Câu 12: Tính đạo hàm của hàm số
3
l
og
y
x
.
A.
1
3
lnx
y
. B.
1
l
n 3
y
x
. C.
3
l
n
y
x
. D.
l
n 3
x
y
.
u 13: Mỗi nh sau gồm một số hữu hạn đa giác phẳng (kể cả c điểm trong của nó), số hình đa
diện
hình (a). hình (b). hình (c). hình (d).
A.
3
. B.
4
. C.
1
. D.
2
.
Câu 14:
Tìm tổng các nghiệm của phương trình
2
5
l
og ( 4) 1
x
A.
6
.
B.
3
.
C.
0
.
D.
6
.
Câu 15: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2
1
3
x
y
x
A.
3
y
. B.
2
y
. C.
1
3
y
. D.
3
y
.
Câu 16:
Cho
log 3
x
y
, tính giá trị của biểu thức
3
3
l
og
x
y
A.
3
2
. B.
6
. C.
9
. D.
1
9
.
Câu 17: Cho hàm s
y
f x
đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để phương trình
1
f
x m
có bốn nghiệm thực phân biệt?
A.
0
1
m
. B.
0 2
m
. C.
1 2
m
. D.
2
3
m
.
Câu 18: Cho khối chóp
.
S ABC
, trên ba cạnh
SA
,
SB
,
SC
lần lượt lấy ba điểm
A
,
B
,
C
sao cho
1
2
SA
SA
,
1
3
S
B SB
,
1
4
S
C SC
. Gọi
V
V
lần lượt thể tích của các khối chóp
.
S
ABC
.
S
A B C
. Khi đó tỉ số
V
V
là:
A.
1
2
. B.
1
24
. C.
1
12
. D.
24
.
Câu 19: Cho
A
BC
vuông tại
A
25
l
og 8 log 36
3 , 5
a
AB AC . Biết độ dài
1
0
B
C
thì giá trị a nằm
trong khoảng nào dưới đây
A.
3;5
. B.
2;4
. C.
4;7
. D.
7;8
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề thi 111
Câu 20: Hàm số nào sau đây đồng biến trên
.
A.
3
3 5y x x
. B.
3
1y
x x
. C.
3
2
y x x
. D.
4
4
y
x
.
Câu 21: Cho hàm s
f
x
đạo hàm
2
9
f
x x
,
x
. Gọi
T
giá trị cực đại của hàm số
đã cho. Chọn khẳng định đúng.
A.
0
T f
. B.
3
T f
. C.
9
T f
. D.
3
T f
.
Câu 22: Cho
2
2
l
og (x 1), 1, log (x 2)
theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Tìm tổng các
x
thoả mãn
cấp số cộng trên.
A.
4
. B.
7
. C.
1
. D.
2
.
Câu 23: Cho hàm s
3
2
3
5
f
x x x
. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm
1
;1
thuộc đồ thị
hàm số có phương trình là
A.
3
4
y
x
. B.
3
2
y
x
. C.
9
10
y
x
. D.
1
3
y
x
.
Câu 24: Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp một hình lăng trụ tam giác đều có các cạnh đều bằng a.
A.
2
7 a
5
. B.
2
3 a
7
. C.
2
7 a
3
. D.
2
7 a
6
.
Câu 25: Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A.
6
. B.
3
. C.
2
. D.
4
.
Câu 26: Cho
2
1
3
3
1
1
a
a
. Khi đó ta có thể kết luận về
a
là:
A.
1
2
a
a
. B.
2
a
. C.
1
a
. D.
1
2
a
.
Câu 27: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
3
3 4y x x
trên đoạn
0;2
A.
0
;2
min 4
y
. B.
0
;2
min 0
y
. C.
0
;2
min 1y
. D.
0
;2
min 2
y
.
Câu 28: Cho hình chóp tứ giác đều
.
S
ABCD
. Khẳng định nào sau đây là sai ?
A. Đáy
A
BCD
là hình thoi.
B. Các mặt bên là các tam giác cân.
C. Hình chiếu vuông góc của
S
trên mặt phẳng
A
BCD
là tâm của đáy.
D. Các mặt bên tạo với mặt đáy các góc bằng nhau.
Câu 29: Cho hàm số
y
f x
bảng biến thiên như bên. Hàm số
y
f x
nghịch biến trong
khoảng nào sau đây?
A.
0
;1
. B.
2
;2
. C.
1
;1
. D.
2
;
.
Câu 30: Một cái phễu có dạng hình nón. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của
lượng nước trong phễu bằng
1
3
chiều cao của phễu. Hỏi nếu bịt kín miệng phễu rồi lộn ngược phễu
lên thì chiều cao của nước gần số nào nhất? Biết rằng chiều cao của phễu là
cm15
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Lê Văn Thịnh

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Lê Văn Thịnh, Bắc Ninh để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Lê Văn Thịnh, Bắc Ninh vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Lê Văn Thịnh, Bắc Ninh. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 201
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm