Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Địa lý năm 2020 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc

Trang 1/5 - Mã đề thi 301
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
——————
KỲ KSCLTHI THPTQG NĂM 2020 LẦN 1
Đề thi môn: ĐỊA
Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian giao đề.
Đề thi gồm: 05 trang.
———————
Mã đề thi
301
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:.....................................................................Số báo danh: .............................
Câu 41: Vị trí địa lí đã quy định đặc điểmbản của thiên nhiên nước ta là
A. mang tính chất nhiệt đới gió mùa. B. mang tính chất nhiệt đới khô.
C. mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. D. mang tính chất ôn hòa.
Câu 42: Giả sử một tàu biển đang ngoài khơi, vtrí cách đường sở 35 hải lí, vậy con tàu đó
cách đường biên giới quốc gia trên biển theo đường chim bay là bao nhiêu?
A. 22 224 m. B. 42 596 m. C. 64 820 m. D. 20 372 m.
Câu 43: Vùng biển được xem như bộ phận lãnh thổ trên đất liền là
A. Nội thuỷ. B. Lãnh hải. C. Tiếp giáp lãnh hải. D. Đặc quyền kinh tế.
Câu 44: Ba dải địa hình chạy cùng hướng Tây Bắc Đông Nam ở Tây Bắc là
A. Các sơn nguyên và cao nguyên, Hoàng Liên Sơn, Phan – xi păng.
B. Hoàng Liên Sơn, Phan xi păng, núi dọc biên giới Việt Lào.
C. Núi dọc biên giới Việt Lào, Phan xi păng, các sơn nguyên và cao nguyên.
D. Hoàng Liên Sơn, núi dọc biên giới Việt Lào, các sơn nguyên và cao nguyên.
Câu 45: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 11, vùng tập trung diện tích đất mặn quy mô
lớn nhất nước ta
A. Duyên hải miền Trung. B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đồng bằng sông Hồng. D. Đông Bắc.
Câu 46: Vào đầu mùa hạ, khối khí nhiệt đới ẩm từ Bắc Ấn Độ Dương di chuyển theo hướng tây
nam vào nước ta gây mưa lớn cho
A. Nam Bộ và Tây Nguyên. B. Nam Bộ và Nam Trung Bộ.
C. Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. D. suốt dài đồng bằng miền Trung.
Câu 47: Nguyên nhân làm cho đất đai nước ta dễ bị suy thoái là
A. khí hậu nhiệt ẩm cao, mưa theo mùa, địa hình nhiều đồi núi thấp.
B. khí hậu nhiệt ẩm cao, mưa theo mùa, địa hình nhiều đồi núi.
C. mưa theo mùa, xói mòn nhiều, địa hình nhiều đồi núi.
D. địa hình nhiều đồi núi, mưa lớn và tập trung vào một mùa.
Câu 48: cứ vào bản đồ Lượng a Atlat Địa Việt Nam trang 9, khu vực khí hậu khô hạn
nhất ở nước ta là
A. ven biển Bắc Bộ. B. Bắc Trung Bộ.
C. Tây Bắc. D. ven biển cực Nam Trung Bộ.
Câu 49: Vùng núi các bề mặt cao nguyên badan tương đối bằng phẳng, nằm ở các bậc độ cao
khác nhau là
A. Trường Sơn Bắc. B. Trường Sơn Nam. C. Tây Bắc. D. Đông Bắc.
Câu 50: Căn cứ vào bản đồ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng Atlat Địa Việt Nam trang
22, trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành này năm 2007 thì dệt may chiếm
A. 54,8% B. 55,8% C. 56,8% D. 57,8%
Câu 51: Gió tây khô nóng ở Trung Bộ và nam Tây Bắc nước ta có nguồn gốc từ khối khí
A. Bắc n Độ Dương. B. chí tuyến Thái Bình Dương.
C. chí tuyến bán cầu Nam. D. phía bắc lục địa Á - Âu.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/5 - Mã đề thi 301
Câu 52: Trong những m gần đây, ngành ng nghiệp tăng nhanh ngày càng trở thành thế
mạnh của nhiều nước Đông Nam Á
A. Công nghiệp dệt may, da dày.
B. Công nghiệp khai thác than và khoáng sản kim loại.
C. Công nghiệp lắp ráp ô tô, xe máy, thiết bị điện tử.
D. Các ngành tiểu thủ công nghiệp phục vụ xuất khẩu.
Câu 53: Căn cứ vào bản đồ Khí hậu chung Atlat Địa VIệt Nam trang 9, khu vực ớc ta
chịu tác động của gió Tây khô nóng vào mùa hạ là
A. Đông Bắc. B. Bắc Trung Bộ. C. Tây Nguyên. D. Nam B.
Câu 54: Đặc điểm không đúng với phần lớn các nước Đông Nam Á
A. dân cư tập trung đông ở các đồng bằng châu thổ.
B. nhiều nét tương đồng về văn hóa.
C. nguồn lao động dồi dào.
D. lao động có chuyên môn kĩ thuật cao chiếm tỉ lệ lớn.
Câu 55: Căn cứ vào biểu đồ cột thuộc bản đồ Lâm nghiệp (năm 2007) Atlat trang 20, hãy cho
biết trong giai đoạn 2000 2007 tổng diện tích rừng của nước ta tăng
A. 1284 nghìn ha. B. 1428 nghìn ha. C. 12184 nghìn ha. D. 1824 nghìn ha.
Câu 56: Thế mạnh nào sau đây không nổi bật ở khu vực đồi núi nước ta?
A. Tiềm năng du lịch phong phú. B. Nguồn thủy năng dồi dào.
C. Đất rộng cho trồng cây lương thực. D. Cơ sở phát triển lâm – nông nghiệp.
Câu 57: Tính chất của gió mùa Đông Bắc ở nước ta vào nửa sau mùa đông là
A. lạnh khô. B. ấm áp. C. lạnh ẩm. D. khô hanh.
Câu 58: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, lưu vực sông chiếm diện tích lớn nhất ở vùng
Bắc Trung Bộ là
A. Sông Cả. B. Sông Bến Hải. C. Sông Gianh. D. Sông .
Câu 59: Điểm giống nhau chủ yếu nhất giữa địa hình bán bình nguyên và đồi là
A. cả đất phù sa cổ lẫn đất badan.
B. được hình thành do tác động của dòng chảy chia cắt các thềm phù sa cổ.
C. không được nâng lên trong các vận động tân kiến tạo.
D. nằm chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng.
Câu 60: Phần lớn Đông Nam Á lục địa có khí hậu
A. Xích đạo. B. Cận nhiệt đới.
C. Ôn đới. D. Nhiệt đới gió mùa.
Câu 61: Thách thức đối với nước ta trong toàn cầu hóa là
A. tranh thủ được các nguồn lực bên ngoài về vốn.
B. cạnh tranh quyết liệt bởi các nền kinh tế phát triển hơn.
C. tiếp cận nguồn lực thế giới và công nghệ.
D. tận dụng được thị trường thế giới và khu vực.
Câu 62: Thành tựu to lớn về xã hội do công cuộc Đổi mới đưa lại cho nước ta là
A. cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
B. xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.
C. nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài.
D. tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao.
Câu 63: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 12 và 26, vườn quốc gia nào dưới đây không
thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng?
A. Cát Bà. B. Ba Bể. C. Xuân Thuỷ. D. Ba Vì.
Câu 64: Cho bảng số liệu:
SỐ DÂN VÀ GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC, M 2016
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/5 - Mã đề thi 301
Quốc gia
In-đô--xi-a
Ma-lai-xi-a
Mi-an-ma
Số dân (triệu người)
258,7
31,7
52,9
GDP (tỉ USD)
932,3
299,9
64,6
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, Nhà xuất bản thống kê 2018)
Biểu đồ thích hợp nhất để so sánh số dân và GDP của các nước trên năm 2016 là?
A. Cột ghép. B. Đường C. Tròn D. Miền
u 65: Cho biểu đồ:
Cơ cấu s lượng vật nuôi Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên
Nhận xét nào sau đây không đúng với cơ cấu số lượng vật nuôi của Trung du và miền núi Bắc
Bộ so với Tây Nguyên năm 2014?
A. Tỉ trọng bò của Trung du và miền núi Bắc Bộ cao hơn Tây Nguyên.
B. Tỉ trọng lợn của Trung du và miền núi Bắc Bộ cao hơn tỉ trọng của trâu và lợn của Tây
Nguyên cộng lại.
C. Tỉ trọng lợn của Trung du và miền núi Bắc Bộ cao hơn Tây Nguyên.
D. Tỉ trọng trâu của Trung du và miền núi Bắc Bộ cao hơn Tây Nguyên.
Câu 66: Cho bảng số liệu:
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ NƯỚC Ở
ĐÔNG NAM Á GIAI ĐON 2005 2016
(Đơn vị: %)
2005
2010
2014
2016
Lào
7,1
8,5
7,6
7,0
Thái Lan
4,6
7,5
0,9
3,2
Xin-ga-po
7,5
15,2
3,6
2,0
Phi-lip-pin
4,8
7,6
6,1
6,9
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, Nhà xuất bản thống kê 2017)
Nhận xét nào sau đây không đúng vtốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước một số
nước ở Đông Nam Á giai đoạn 2005 2016?
A. Phi-lip-pin có tốc độ tăng trưởng cao hơn Thái Lan.
B. Lào có tốc độ tăng trưởng cao hơn Phi-lip-pin.
C. Xin-ga-po có tốc độ tăng trưởng luôn giảm.
D. Thái Lan có tốc độ tăng trưởng không ổn định.
Câu 67: Dọc ven biển, nơi nhiệt độ cao, có ít sông đổ ra biển là nơi thuận lợi cho nghề
A. Nuôi trồng thủy sản. B. Chế biến thủy sản.
C. khai thác thủy hải sản. D. làm muối.
Câu 68: Cho biểu đồ về GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 - 2014:
Nước Năm
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Địa lý năm 2020 trường THPT Yên Lạc 2

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Địa lý năm 2020 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Địa lý năm 2020 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút và có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Địa lý năm 2020 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Địa lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Tiếng Anh 12, Ngữ văn 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 321
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm