Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2017 - 2018 trường THPT chuyên Bắc Giang (Lần 2)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2017 - 2018 trường THPT chuyên Bắc
Giang (Lần 2)
Câu 1: Cho CH
3
CHO phản ứng với H
2
(xúc tác Ni, đun nóng), thu được
A. CH
3
COOH. B. HCOOH. C. CH
3
OH. D. CH
3
CH
2
OH.
Câu 2: Dung dịch chất nào sau đây phản ứng với CaCO
3
giải phóng khí CO
2
?
A. C
2
H
5
OH. B. CH
3
NH
2
. C. C
6
H
5
NH
2
. D. CH
3
COOH.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol CH
3
COOC
2
H
5
, thu được V lít khí CO
2
(đktc). Giá trị
của V
A. 3,36. B. 8,96. C. 13,44. D. 4,48.
Câu 4: Cho dãy các kim loại: Na, Al, W,Fe. Kim loại trong dãy nhiệt độ nóng chảy cao
nhất
A. Na. B. Fe. C. Al. D. W
Câu 5: Dung dịch nào sau đây không tác dụng với Fe(NO
3
)
2
?
A. AgNO
3
. B. Ba(OH)
2
. C. MgSO
4
. D. HCl.
Câu 6: Để xử chất thải tính axit, người ta thường dùng
A. nước vôi. B. phèn chua. C. giấm ăn. D. muối ăn.
Câu 7: Protein phản ứng màu biure với chất nào sau đây?
A. KOH. B. Ca(OH)
2
. C. Cu(OH)
2
. D. NaOH.
Câu 8: Dung dịch NaOH phản ứng được với dung dịch của chất nào sau đây?
A. KNO
3
. B. K
2
SO
4
. C. NaHCO
3
. D. BaCl
2
.
Câu 9: Cho các ứng dụng: dùng làm dung môi (1); dùng để tráng gương (2); dùng làm
nguyên liệu để sản xuất chất dẻo, dùng làm dược phẩm (3); dùng trong công nghiệp thực
phẩm (4). Những ứng dụng của este
A. (1), (2), (4). B. (1), (3), (4). C. (1), (2), (3). D. (2), (3), (4).
Câu 10: Trong quá trình điện phân dung dịch KCl, cực dương ( anot) xảy ra
A. sự khử ion K
+
. B. sự oxi hóa ion K
+
. C. sự khử ion Cl
-
. D. sự oxi hóa ion Cl
-
Câu 11: Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với lượng dung dịch AgNO
3
trong
NH
3
. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 16,2 gam Ag. Giá trị của m
A. 18,0. B. 22,5. C. 27,0. D. 13,5.
Câu 12: Cho các phát biểu về NH
3
NH
4
+
như sau:
(1) Trong NH
3
NH
4
+
, nitơ đều số oxi hóa -3;
(2) NH
3
tính bazơ, NH
4
+
tính axit;
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
(3) Trong NH
3
NH
4
+
, đều cộng hóa trị 3;
(4) Phân tử NH
3
ion NH
4
+
đều chứa liên kết cộng hóa trị.
Số phát biểu đúng
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 13: Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch
A. KOH. B. HNO
3
loãng. C. H
2
SO
4
loãng. D. HCl.
Câu 14: Cho dãy c chất: dung dịch saccarozơ, glixerol, ancil etylic, natri axetat. Số chất
phản ứng với Cu(OH)
2
điều kiện thường
A. 2 B. 4 C. 1 D. 3
Câu 15: Dung dịch HCl 0,01 M pH bằng
A. 2 B. 12 C. 1 D. 13
Câu 16: Phương trình hóa học nào sau đây sai
A. 5Mg + 2P
t

Mg
5
P
2
B. NH
4
Cl
t

NH
3
+ HCl
C. 2P + 3Cl
2
t

2PCl
3
D. 4Fe(NO
3
)
2
t

2Fe
2
O
3
+ 8NO
2
+ O
2
Câu 17: Hỗn hợp X gồm CH
3
OH, C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OH, HCOOH ( s mol của CH
3
OH bằng số
mol của C
3
H
7
OH). Cho m gam X tác dụng với Na dư, thu được 2,24 lít H
2
( đktc). Giá trị của
m
A. 4,6. B. 9,2. C. 2,3. D. 13,8.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Cho mẫu đá vôi vào dung dịch giấm ăn, không thấy sủi bọt khí.
B. Cho Zn vào dung dịch giấm ăn, không khí thoát ra.
C. Giấm ăn làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.
D. Giấm ăn làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.
Câu 19: Cho các phản ứng hóa học sau:
(1) FeS + 2HCl (2) 2KClO
3
t

khí Y
(3) NH
4
NO
3
+ NaOH (4) Cu + 2H
2
SO
4
( đặc)
t

(5) 2KMnO
4
+ 16HCl (đặc) (6) NaCl (rắn) + H
2
SO
4
( đặc)
t

Số phản ứng tạo chất khí khi tác dụng được với dung dịch NaOH
A. 5 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 20: Nhiệt phân hoàn toàn 14,14 gam KNO
3
, thu được m gam chất rắn. giá trị của m
A. 11,9. B. 13,16. C. 8,64. D. 6,58.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 21: Nhỏ từ từ V t dung dịch chứa Ba(OH)
2
0,5M vào dung dịch chứa x mol NaHCO
3
y mol BaCl
2
. Đồ thị sau dãy biểu diễn sự phụ thuộc giữa số mol kết tủa thể tích dung
dịch Ba(OH)
2
.
Giá trị x,y tương ứng
A. 0,4 0,05. B. 0,2 0,05. C. 0,2 0,10. D. 0,1 0,05.
Câu 22: Trong các polime sau: (1) poli ( metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon 7; poli
( etylen- terephtalat); (5) nilon- 6,6; (6) poli (vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản
ứng trùng ngưng là:
A. (1), (3), (6). B. (1), (2), (3). C. (3), (4), (5). D. (1), (3), (5).
Câu 23: Cho dãy các chất:metan, etilen, axetilen, etan, ancol anlylic,axit acrylic, glixerol. Số
chất trong dãy khả năng làm mất màu dung dịch nước brom là
A. 2 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 24: Hỗn hợp X gồm Fe
2
O
3
, FeO Cu (Trong đó sắt chiếm 52,5% về khối lượng). Cho
m gam X tác dụng với 420 ml dung dịch HCl 2M (dư) tới phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu
được dung dịch Y còn lại 0,2 m gam chất rắn không tan. Cho dung dịch AgNO
3
vào Y,
thu được khí NO 141,6 gam kết tủa. Giá trị của m
A. 20. B. 32. C. 36. D. 24.
Câu 25: Cho m gam Fe c dụng với oxi một thời gian, thu được 14, 64 gam hỗn hợp rắn X.
Hòa tan toàn bộ X trong V lít dung dịch HNO
3
0,2M, thu được dung dịch Y chỉ chứa muối
1,344 lít khí NO ( sản phẩm khử duy nhất của N
+5
, đktc). Cho dung dịch NaOH vào Y,
sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 20,94 gam kết tủa. giá trị của V
A. 3,0. B. 3,5. C. 2,5. D. 4,0.
Câu 26: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. phòng hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit axetic.
B. Cacbohidrat những hợp chất hữu đơn chức.
C. Chất béo trieste của glixerol với axit béo.
D. Glucozơ đồng phân của saccarozơ

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2017 - 2018 trường THPT chuyên Bắc Giang (Lần 2), với 40 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn môn Hóa học. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2017 - 2018 trường THPT chuyên Bắc Giang (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 257
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm