Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC
NINH
TRƯỜNG THPT THÁI TỔ
ĐỀ THI THPT QUỐC GIA LẦN 1-NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: HÓA HỌC
Ngày thi: 01/11/2018
Thời gian m bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; Li=7; Be=9; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23;
Mg=24; Al=27; Si=28; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Cu=64;
Zn=65; Br=80; Ag=108; I=127; Ba=137;
Câu 1: Cho 2 hợp chất hữu X, Y cùng công thức phân tử C
3
H
7
NO
2
. Khi phản ứng với
dung dịch NaOH, X tạo ra H
2
NCH
2
COONa chất hữu Z, còn Y tạo ra CH
2
=CHCOONa
khí T. Các chất Z T lần lượt là:
A. C
2
H
3
OH N
2
.
B. CH
3
NH
2
NH
3
.
C. CH
3
OH NH
3
.
D. CH
3
OH
CH
3
NH
2
.
Câu 2: Cho 11g hỗn hợp gồm Al Fe vào dung dịch HNO
3
được 6,72lít NO đktc sản
phẩm khử duy nhất. Khối lượng của Al và Fe lần lượt :
A. 5,4g 5,6g
B. 4,4g 6,6g
C. 5,6g 5,4g
D. 4,6g 6,4g
Câu 3: Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây sai?
A. Các peptit từ 3 gốc trở lên phản ứng u biure với Cu(OH)
2
B. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo
C. Liên kết –CO-NH- giữa hai đơn vị α-amino axit được gọi liên kết peptit
D. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α-amino axit
Câu 4: phòng hóa 39,6 gam hỗn hợp este gồm HCOOC
3
H
7
CH
3
COOC
2
H
5
bằng lượng
NaOH vừa đủ. Các muối tạo thành được sấy khô đến khan cân được 34,8 gam. Giả thiết c
phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số mol HCOOC
3
H
7
CH
3
COOC
2
H
5
lần lượt là:
A. 0,2 0,25
B. 0,15 0,3
C. 0,2 0,2
D. 0,3 0,15
Câu 5: X một hexapeptit được tạo thành t một α-aminoaxit no, mạch hở 1 nhóm COOH
1 nhóm NH
2
. Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol X cần vừa đủ 5,04 lít O
2
đktc thu được sản phẩm gồm
CO
2
, H
2
O, N
2
. CTPT của α-aminoaxit tạo lên X là.
A. C
3
H
7
O
2
N
B. C
4
H
9
O
2
N
C. C
5
H
11
O
2
N
D. C
2
H
5
O
2
N
Câu 6: Chất nào sau đây không phải chất điện li.
A. KOH
B. CH
3
COONa
C. BaSO
4
D. C
3
H
5
(OH)
3
Câu 7: phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?
A. metyl fomat.
B. tristearin.
C. benzyl axetat.
D. metyl axetat.
Câu 8: điều kiện thường, X chất bột rắn định hình, màu trắng. Phân tử X có cấu trúc
mạch không phân nhánh, xoắn như xo. Thủy phân X trong môi trường axit thu được glucozo.
Tên gọi của X
A. Saccarozo.
B. Amilozo.
C. Xenlulozo.
D. Amilopectin.
Câu 9: Thủy phân 0,01 mol Saccarozo một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng
thủy phân 75%). Khi cho toàn b X tác dụng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, đun nóng thì khối lượng Ag thu được là.
A. 3,78 gam
B. 2,16 gam
C. 4,32 gam
D. 3,24 gam
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 10: Cho 27 gam một ankyl amin X tác dụng với dung dịch FeCl
3
thu được 21,4 gam kết
tủa. Công thức cấu tạo của X
A. C
3
H
7
NH
2
B. C
4
H
9
NH
2
C. C
2
H
5
NH
2
D. CH
3
NH
2
Câu 11: Hỗn hợp X gồm alanin axit glutamic. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch
NaOH (dư), thu được dung dịch Y chứa (m + 8,8) gam muối. Mặt khác, nếu cho m gam X tác
dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch Z chứa (m + 9,125) gam muối. Giá trị
của m
A. 30,95
B. 32,5
C. 41,1
D. 30,5
Câu 12: Một amin trong cây thuốc rất độc, nó tác nhân chính gây ra bệnh viêm phổi, ho
lao. Amin đó là.
A. Benzyl amin
B. Anilin
C. trimetyl amin
D. Nicotin
Câu 13: Cho các phát biểu sau:
(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozo tạo ra sobitol
(b) Phản ứng thủy phân xenlulozo xảy ra được trong dạ dày của con người.
(c) Xenlulozo triaxetat nguyên liệu để sản xuất thuốc súng không khói.
(d) Saccarozo bị hóa đen trong H
2
SO
4
đặc.
(e) Trong y học, glucozo được dùng làm thuốc tăng lực.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là
A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 14: Axit axetic hợp chất công thức:
A. CH
3
-COOH
B. CH
3
-CH
2
-COOH
C. CH
3
-CHO
D. C
2
H
5
-OH
Câu 15: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat ancol etylic. Công
thức của X là.
A. CH
3
COOCH
3
B. C
2
H
3
COOC
2
H
5
C. CH
3
COOC
2
H
5
D. C
2
H
5
COOCH
3
Câu 16: Có ba hóa chất sau đây: metylamin, anilin amoniac. Th tự tăng dần lực bazo được
xếp theo dãy:
A. metylamin < amoniac < anilin
B. anilin < metylamin < amoniac
C. amoniac < metylamin < anilin
D. anilin < amoniac < metylamin
Câu 17: Cho các phát biểu sau
(1). Dầu, m động thực vật thành phần chính chất béo
(2). Dầu m bôi trơn máy dầu mỡ động thực vật thành phần giống nhau
(3) thể rửa sạch các đồ dùng bám dầu mỡ động thực vật bằng ớc.
(4). Dầu m động thực vật có thể để lâu ngoài không khí không bị ôi thiu
(5). Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi phản ứng phòng hóa
(6). Chất béo thức ăn quan trọng của con người
(7). nhiệt độ thường, triolein tồn tại trạng thái rắn.
Số phát biểu đúng
A. 2
B. 5
C. 3
D. 4
Câu 18: Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch metylamin bằng cách nào trong các cách sau .
A. Thêm vài giọt dung dịch H
2
SO
4
B. Nhận biết bằng mùi
C. Đưa đũa thủy tinh đã nhúng vào dung dịch HCl đậm đặc lên phía trên miệng lọ đựng dung
dịch metylamin đặc.
D. Thêm vài giọt dung dịch Na
2
CO
3
Câu 19: Trung hòa 0,2 mol một axit cacboxylic X cần dùng 200 ml dd NaOH 1M thu được dung
dịch chứa 19,2 gam một muối. Tên của X :
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. axit acrylic
B. axit axetic
C. Axit oxalic
D. axit propionic
Câu 20: Đun nóng hỗn hợp ba ancol (metanol, propan-1-ol, propan-2-ol) 140
0
, H
2
SO
4
đặc, thu
được tối đa bao nhiêu ete.
A. 5
B. 4
C. 6
D. 3
Câu 21: Cho 21,6 gam chất hữu X công thức phân tử C
2
H
8
O
3
N
2
tác dụng hoàn toàn với
dung dịch NaOH thu được chất hữu đơn chức Y muối Z . Khối lượng của Z là.
A. 4,5
B. 9,0
C. 13,5
D. 17
Câu 22: Thủy phân triglixerit X trong dd NaOH người ta thu được hỗn hợp 2 muối gồm natri
oleat,
natri stearat theo tỉ lệ mol lần lượt 2:1 . Khi đốt cháy a mol X thu được b mol CO
2
c mol
H
2
O.
Liên hệ giữa a, b, c
A. b - c = 2a
B. b - c = 3a
C. b- c = 4a
D. b = c -a
Câu 23: Thủy phân hoàn toàn 0,02 mol peptit Gly-Ala-Glu thì cần s mol NaOH phản ứng vừa
đủ là.
A. 0,09 mol
B. 0,12 mol
C. 0,06 mol
D. 0,08 mol
Câu 24: Cho đồ chuyển hoá sau : Tinh bột X Y Axit axetic. X Y lần lượt :
A. glucozơ, etyl axetat.
B. glucozơ, ancol etylic.
C. ancol etylic, anđehit axetic.
D. mantozơ, glucozơ.
Câu 25: Cho 0,45 mol hỗn hợp X gồm H
2
NC
3
H
5
(COOH)
2
(axit glutamic) (H
2
N)
2
C
5
H
9
COOH
(lysin) vào 500 ml dung dịch HCl 0,1M, thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng vừa hết với 700
ml dung dịch NaOH 1M. Số mol lysin trong hỗn hợp X là:
A. 0,1.
B. 0,15.
C. 0,2.
D. 0,25.
Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 1,904
lit CO
2
đktc 1,98 gam H
2
O . Mặt khác khi cho m gam hỗn hợp 2 ancol trên tác dụng với Na
thu được 0,56 lit khí hidro đktc.Công thức 2 ancol là:
A. C
3
H
5
(OH)
3
, C
4
H
7
(OH)
3
B. C
3
H
6
(OH)
2
C
4
H
8
(OH)
2
C. C
2
H
4
(OH)
2
C
3
H
6
(OH)
2
D. C
3
H
7
OH C
4
H
9
OH
Câu 27: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng trái đất nóng dần lên do các bức xạ bước sóng dài
trong vùng hồng ngoại bị khí quyển của trái đất giữ lại và không bức xạ ra ngoài trụ được. Khí
nào dưới đây nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà nh.
A. CO
2
B. O
3
C. NO
2
D. CFC
Câu 28: Thủy phân 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng
xảy ra hoàn toàn, cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn khan. Giá tr của m là:
A. 3,28.
B. 8,20.
C. 8,56.
D. 10,40.
Câu 29: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các amino axit những hợp chất cấu tạo ion lưỡng cực.
B. Các amin đều làm qu m chuyển sang màu xanh.
C. Pentapeptit một peptit 5 liên kết peptit
D. Axit-2-aminoetanoic còn tên Axit-β-aminoaxetic
Câu 30: Phản ứng nào chứng minh NH
3
một chất khử mạnh :
A. 3NH
3
+ 3H
2
O + AlCl
3

Al(OH)
3
+
3NH
4
Cl
B. 2NH
3
+ 3CuO

N
2
+ 3Cu + 3H
2
O
C. NH
3
+ HCl

NH
4
Cl
D. 2NH
3
+ H
2
SO
4

(NH
4
)
2
SO
4
-----------------------------------------------

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 1. Tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 327
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm