Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT Tam Đảo - Vĩnh Phúc

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
   
   
     
   
  
  Điểm khác biệt lớn nhất giữa phong trào nông dân Yên Thế với phong trào Cần
Vương
 nguyên nhân bùng nổ  giai cấp lãnh đạo
 lực lượng tham gia  mục tiêu đấu tranh
  Yếu tố khách quan tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam
trong những năm 1936-1939
 Chính phủ Pháp cử phái viên sang điều tra tình hình Đông Dương
 Quốc tế Cộng sản tổ chức Đại hội lần thứ VII.
 Đông Dương Toàn quyền mới.
 Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền Pháp
  Thách thức lớn nhất xu thế toàn cầu hóa hiện nay đã đặt ra cho Việt Nam gì?
 Sự chi phối của các công ty đa quốc gia.  Sự chênh lệch về trình độ.
 Sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế  Sự cạnh tranh quyết liệt về kinh tế.
  Sự chuyển biến về kinh tế hội Việt Nam đầu thế kỉ XX mối quan hệ với
nhau như thế nào?
 Chuyển biến về kinh tế kéo theo những chuyển biến hội tích cực
 Chuyển biến về kinh tế dẫn tới những tác động xấu về mặt hội
 Chuyển biến về hội kéo theo sự biến đổi về mặt kinh tế.
 Chuyển biến về kinh tế kéo theo sự biến đổi về mặt hội.
  Từ sau cuộc tấn công Gia Định (2-1859), thực dân Pháp buộc phải chuyển sang thực
hiện kế hoạch
 “đánh nhanh thắng nhanh”.  “đánh chắc, chắc thắng thì đánh”.
 “chinh phục từng gói nhỏ”.  “đánh lâu dài”.
  Điểm chung của Hiệp ước Bali (1976) Định ước Henxiki (1975)
 khẳng định sự bền vững của đường biên giới giữa các quốc gia.
 tăng cường sự hợp tác giữa các nước trong lĩnh vực khoa học-kĩ thuật.
 tăng cường sự hợp tác giữa các nước trong lĩnh vực kinh tế - hội
 xác định những nguyên tắc bản trong quan hệ giữa nhiều nước.
  Sự kiện nào được gọi bước ngoặt trong phong trào cách mạng 1930 1931?
 Chính quyền viết thực hiện những chính ch tiến bộ tại Nghệ An, Hà Tĩnh
 Cuộc đấu tranh của công nhân nông dân nhân ngày Quốc tế lao động 1-5.
 Chính quyền thực dân, phong kiến bị liệt, tan tại Nghệ An, Hà Tĩnh
 Những cuộc biểu tình trang của nông dân Nghệ An, Tĩnh
  Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng dựa trên sở
 lực lượng trang hoạt động mạnh
 lực lượng chính trị được tổ chức phát triển.
 các đội du kích địa phương hoạt động mạnh
 lực lượng dân quân t vệ phát triển mạnh
  Trong cuộc chạy đua thôn tính phương Đông, thực dân Pháp đã lợi dụng việc làm nào
để chuẩn bị tiến hành m lược Việt Nam?
 Thông qua buôn bán khí với triều đình nhà Nguyễn
 Tiến hành trao đổi sản phẩm thủ công Pháp
 truyền đạo Thiên chúa
 đầu kinh doanh, buôn bán tại Việt Nam
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
  Kẻ thù nào dọn đường cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ
hai?
 Việt Quốc, Việt Cách  Quân Trung Hoa Dân quốc
 Đế quốc Anh  Phát xít Nhật.
  So với cuộc Duy tân Minh Trị (1868) Nhật Bản, cải ch Rama V (thế kỉ XIX)
Xiêm chú trọng nhất lĩnh vực
 ngoại giao  giáo dục  kinh tế  chính trị.
  Từ nguyên nhân bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), bài học
quan trọng nhất được rút ra để ngăn chặn cuộc chiến tranh
 kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế
 biết kìm chế, giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình
 đoàn kết nhân n yêu chuộng hòa bình thế giới.
 đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn.
  Các cuộc chiến tranh được như “ngọn gió thần” thổi vào nền kinh tế Nhật Bản sau
Chiến tranh thế giới thứ hai
 chiến tranh Triều Tiên (1950 1953) chiến tranh vùng Vịnh (1991).
 nội chiến Trung Quốc (1946 1949) chiến tranh vùng Vịnh (1991).
 chiến tranh Triều Tiên (1950 1953) chiến tranh Việt Nam (1954 1975).
 nội chiến Trung Quốc (1946 1949) chiến tranh Triều Tiên (1950 1953).
  Cho bảng dữ liệu sau:
I (Thời gian)
II (Sự kiện)
1) Năm 1923
a) Tiếng bom Sa Diện (Quảng Châu)
2) Năm 1924
b) Cuộc bãi công công nhân xưởng đóng tàu Ba Son tại
cảng Sài Gòn
3) Năm 1925
c) Thành lập Đảng Lập Hiến
4) Năm 1926
d) Lễ truy điệu, để tang Phan Châu Trinh
Hãy chọn đáp án đúng về mối quan hệ giữa thời gian cột (I) với sự kiện cột (II) cho phù
hợp
 1 c, 2 a, 3 b, 4 D  1 d, 2 b, 3 c, 4 A
 1 c, 2 b, 3 a, 4 D  1 d, 2 c, 3 b, 4 A.
  Điểm thống nhất trong tưởng của Phan Bội Châu Phan Châu Trinh
 cứu nước cứu dân
 chống phong kiến để mưu cầu độc lập dân tộc
 chống Pháp để mưu cầu độc lập dân tộc.
 chủ trương Duy tân để chống Pháp
  Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất được rút ra từ sự thất bại của cuộc khởi nghĩa
Yên Bái (2 1930) cho cách mạng Việt Nam là
 phải tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân
 phải biết chờ thời chín muồi
 đường lối nh đạo đúng đắn
 sự chuẩn bị đúng đắn
  Cho các dữ kiện sau:
1. Phát xít Đức đầu ng Đồng minh.
2. Nhật tấn công Trân Châu cảng.
3. Đức tấn công Liên Xô.
4. Hội nghị Ianta.
Hãy chọn đáp án đúng để sắp xếp các dữ liệu trên theo trình tự thời gian
 3 2 4 1  3 4 2 1  2 3 1 4  1 3 4 2.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
  Nội dung nào trong quyết định của Hội nghị Ianta (2 1945) về Nhật Bản đã ảnh
hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản Liên bang Nga hiện nay?
 Liên chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin (trước đó do Nhật Bản chiếm đóng).
 Nhật Bản trả lại cho Liên miền Nam đảo Xakhalin các đảo nhỏ xung quanh.
 Liên chiếm đóng Bắc Triều Tiên
 Khôi phục quyền lợi Liên cảng Lữ Thuận (Trung Quốc) vốn bị Nhật Bản chiếm đóng.
  Từ phong trào dân chủ 1936 1939, bài học nào còn nguyên giá trị trong thời đại
ngày nay?
 Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
 Phương pháp tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh
 Vận dụng sáng tạo ch nghĩa Mác Lê-nin vào cách mạng nước ta
 Sự linh hoạt trong các phương pháp đấu tranh kinh tế, chính trị, ngoại giao
  Nét tương đồng về nh thức đấu tranh của cách mạng Cuba năm 1959 so với cách
mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam
 đấu tranh ngoại giao đấu tranh chính trị
 đấu tranh trang  khởi nghĩa từng phần.
  Ý dưới đây không phải nét tương đồng về sự hình thành phát triển của Liên
minh châu Âu (EU) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
 Từ thập kỉ 90 của thế kỉ XX, trở thành khu vực năng động địa vị kinh tế cao.
 Thành lập sau khi đã trở thành những quốc gia độc lập, tự chủ, hoàn thành khôi phục kinh
tế, nhu cầu liên minh, hợp tác
 Khi mới thành lập chỉ một vài nước thành viên, về sau mở rộng nhiều nước.
 Mục tiêu thành lập ban đầu trở thành một liên minh quân sự, chính trị mạnh để tránh bị
chi phối từ các cường quốc lớn bên ngoài
  Trong quá trình triển khai chiến lược toàn cầu, đã thu được một số kết quả, ngoại
trừ việc
 ngăn cản, đẩy lùi được chủ nghĩa hội trên phạm vi thế giới
 lối kéo được nhiều nước đồng minh đi theo ủng hộ Mĩ.
 làm chậm quá trình giành độc lập của nhiều nước trên thế giới.
 làm cho nhiều nước bị chia cắt trong thời gian này.
  Chính ch khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 1929) của thực dân Pháp Đông
Dương điểm tương đồng với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 1914)?
 Không đầu nhiều vào cơ sở hạ tầng
 Pháp chỉ chú trọng đầu vào ngành khai thác mỏ
 Hạn chế phát triển công nghiệp nặng.
 Đẩy mạnh hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.
  Trong bối cảnh thế giới phân chia thành hai cực, hai phe, nguyên tắc hoạt động được
xem ý nghĩa thực tiễn nhất của Liên hợp quốc
 giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình
 không can thiệp vào công việc nội bộ của bất nước nào
 bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia quyền tự quyết của các n tộc.
 chung sống hòa bình sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, , Anh, Pháp, Trung Quốc).
  Từ giữa năm 1931, phong trào cách mạng Việt Nam tiếp diễn như thế o?
 Hoàn toàn chấm dứt.  Dần dần lặng xuống
 Phát triển sôi nổi, mạnh mẽ hơn  Bùng nổ lẻ tẻ, yếu ớt
  Từ những năm 70 của thế kỉ XX đến nay, cuộc cách mạng nào gi vị trí then chốt
đối với sự phát triển của thế giới?
 “cách mạng chất xám”.  “cách mạng xanh” trong nông nghiệp
 cách mạng công nghiệp  cách mạng khoa học công nghệ

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và cá bạn học sinh Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT Tam Đảo - Vĩnh Phúc, tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT Tam Đảo - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 170
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm