Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT chuyên Bắc Giang (Lần 1)

Trang 1
S GD & ĐT BC GIANG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
Đ THI TH THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Môn: LCH S
Thi gian lm bi: 50 phút, không k thi gian phát đề
Câu 1: Chính ph cách mng lâm thi Cng hòa min Nam Vit Nam (6/6/1969) là
A. chính ph đặc bit ca nhân dân min Nam.
B. chính ph hp pháp ca nhân dân min Nam.
C. chính ph bt hp pháp ca nhân dân Vit Nam.
D. chính ph bí mt ca nhân dân Vit Nam.
Câu 2: Vic thc hin hai nhim v chiến lược ca cách mng Vit Nam trong thi kháng
chiến chng thc dân Pháp (1945 1954) đã khẳng đnh mt trong nhng quy lut ca lch
s Vit Nam là
A. kháng chiến và kiến quc.
B. xây dng kinh tế luôn đi đôi với bo v đất nước
C. đấu tranh chính tr luôn kết hợp đấu tranh vũ trang
D. dựng nước luôn đi liền vi gi nước.
Câu 3: Mt trong những đim mi của phong trào u nước Việt Nam đầu thế k XX so vi
phong trào yêu nước cui thế k XIX là
A. lực lượng. B. kết qu. C. h tư tưởng. D. qui mô.
Câu 4: Quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa con người lên Mt Trăng là
A. Liên Xô. B. Nht Bn. C. Ấn Độ. D. Mĩ.
Câu 5: Đưng li chiến lược ca cách mng Vit Nam (1930 1975) do Đảng đề ra thc
hin thành công là
A. t do và ch nghĩa xã hội.
B. độc lp dân tc gn lin vi ch nghĩa xã hội.
C. gii phóng dân tc gn lin vi gii phóng giai cp.
D. ci cách ruộng đất và ch nghĩa xã hội.
Câu 6: đúng không khi cho rằng các nước Mĩ, Anh phi chu mt phn trách nhim v s
bùng n cuc chiến tranh Đông Dương (1945 – 1954)?
A. Không, Anh Mĩ nững nước vào Đông Dương với cách đồng minh sau Chiến
tranh thế gii th hai.
B. Đúng, các nước Đông Nam Á vn thuc phm vi ảnh hưởng của các nước phương y
sau Chiến tranh thế gii th hai.
Trang 2
C. Đúng, vì Anh và Mĩ đã tiếp tay cho thc dân Pháp tr li xâm lược Vit Nam.
D. Không, vì thc dân Pháp mi là th phm chính gây ra cuc chiến tranh.
Câu 7: Phong trào Cần Vương ở Vit Nam cui thế k XIX là
A. một phong trào yêu nước mang tính t giác ca nhân dân.
B. một phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến .
C. mt cuc khởi nghĩa nông dân tự phát.
D. mt phong trào cách mng ca quần chúng nhân dân theo khuynh hướng phong kiến
Câu 8: Chiến lược “Cam kết m rộng” của Tng thống B. Clin tơn trong thp k 90
không đề ra vic
A. đảm bo an ninh vi mt lực lượng quân s mnh, sn sàng chiến đấu.
B. s dng khu hiệu Thúc đy dân ch nước ngoài để can thip vào ni b của nước
khác.
C. tăng cường phát trin khoa học, kĩ thuật quân s đảm bo tính hiện đại v vũ trang.
D. tăng cường khôi phc, phát triển tính năng động và sc mnh ca nn kinh tế Mĩ.
Câu 9: Xét v bn cht, toàn cu hóa là
A. quá trình tăng lên mnh m ca nhng mi liên h, nhng ảnh hưởng tác động ln nhau,
ph thuc ln nhau ca tt c các quc gia, khu vc, các dân tc trên thế gii.
B. xu thế khách quan, mt thc tế không th đảo ngược .
C. s phát triển tác động to ln ca các công ty xuyên quc gia, s phát trin nhanh chóng
ca quan h thương mại quc tế.
D. quá trình tăng lên mạnh m ca lực lượng sn xut.
Câu 10: Vic chú trọng đầu y dựng h thng giao thông vn ti Đông Dương trong
cuc khai thác thuộc địa ln th nht ca Pháp nhm mục đích
A. phc v s phát trin kinh tế Đông Dương.
B. phc v công cuc khai thác lâu dài Đông Dương và mục đích quân s.
C. phc v công cuc khai thác lâu dài Đông Dương.
D. d dàng đàn áp các phong trào đấu tranh ca nhân dân.
Câu 11: Khi cuc kháng chiến chng thc dân Pháp kết thúc (1954), min Bắc đã bản
hoàn thành nhim v
A. ci cách ruộng đất. B. cách mng dân tc dân ch nhân dân.
C. cách mng xã hi ch nghĩa. D. tp th hóa nông nghip.
Câu 12: Quan điểm đổi mi của Đảng Cng sn Vit Nam (1986) là
A. ch cần đổi mi v lĩn vực kinh tế.
Trang 3 i
B. cần thay đổi mc tiêu v ch nghĩa xã hội cho phù hp vi tình hình thế gii.
C. ch cần đổi mi v h thng chính tr.
D. đổi mi toàn diện và đồng b nhưng trọng tâm là đổi mi kinh tế.
Câu 13: Tuyên ngôn Độc lp của nước Vit Nam Dân ch Cộng hòa (2/9/1945) đoạn
c Vit Nam quyền hưởng t do v đc lp s thật đã trở thành một nước t do
độc lập”. Tuyên ngôn đã khẳng định
A. ý chí quyết tâm ca nhân dân Vit Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lp t do.
B. độc lp t do là quyn thiêng liêng bt kh xâm phm .
C. ch quyn ca dân tc Vit Nam v pháp lí và thc tin.
D. trên thc tế, nước Việt Nam độc lập đã ra đời.
Câu 14: Mt trong nhng t báo tiếng Vit ca tng lp tiểu sn tri thc Vit Nam trong
những năm 1919-1925 là
A. Nam Phong. B. Chuông rè. C. An Nam tr. D. Tiếng dân.
Câu 15: Chiến lược toàn cầu ra đời sau Chiến tranh thế gii th hai của lúc đu mt
chiến lược mang tính
A. ngăn chặn. B. tiến công. C. t v D. phòng ng.
Câu 16: Vic tiến hành thành công Minh Tr Duy tân ca Nht Bản (1868) đã đặt ra bài hc
kinh nghiệm gì đối với các nước hin nay?
A. Cn hi nhp ch động vi thế giới, tăng cường hp tác tiếp thu khoa học thuật tiên
tiến ca thế gii.
B. Cn phát triển đất nước theo con đường tư bản ch nghĩa.
C. Cần đẩy mnh các cuc chiến tranh để m rng lãnh th
D. Cn liên tc cải cách đất nước để thúc đẩy phát trin kinh tế.
Câu 17: Thực dân Pháp cơ bản hoàn thành quá trình bình định Vit Nam bng quân s khi
A. phong trào Cần Vương chấm dt (1896). B. hiệp ước Hắc măng được kí kết (1883).
C. khởi nghĩa Yên Thế tht bi (1913). D. hiệp ước Pa tơ nốt được kí kết (1884).
Câu 18: “Trong bất c tình hình no cũng phi tiếp tục con đưng cách mng bo lc, phi
nm vng chiến lược tấn công…” là ngh quyết ca
A. Hi ngh ln th 21 Ban Chp hành Trung ương Đảng.
B. Hi ngh ln th 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
C. Hi ngh B Chính tr Trung ương Đảng cuối năm 1974 đầu năm 1975.
D. Hi ngh ln th 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT chuyên Bắc Giang (Lần 1), tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 40 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT chuyên Bắc Giang (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 610
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm