Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định (Lần 1)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPTCHUYÊN
HỒNG PHONG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề 04 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 - LẦN 1
Năm học: 2017 - 2018
Môn: Lịch sử Lớp: 12 THXH
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề.
đề thi: 843
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1.
Nhân tố quan trọng nhất quyết định thắng lợi của công cuộc Đổi mới ớc ta
A.
nắm bắt được thời , vượt qua thách thức đưa đất ớc tiến lên.
B.
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
C.
coi trọng giáo dục, khoa học - thuật quốc sách ng đầu.
D.
nắm bắt được xu thế phát triển của thế giới.
Câu 2.
Theo thỏa thuận của các cường quốc tại Hội nghị Ianta (2-1945), Đông Nam Á thuộc phạm vi
ảnh hưởng của
A.
Mĩ, Anh Liên Xô.
B.
Mĩ, Pháp Liên Xô.
C.
các ớc Đông Âu.
D.
các nước phương Tây.
Câu 3.
Cuộc tổng tuyển bầu Quốc hội chung của cả nước (25-4-1976) ý nghĩa ?
A.
Kết quả thắng lợi của 30 năm chiến tranh giữ nước (1945-1975).
B.
một ớc quan trọng cho sự thống nhất đất nước về mặt Nhà ớc.
C.
Lần đầu tiên nhân dân cả nước thực hiện quyền của mình.
D.
Lần thứ hai cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước.
Câu 4.
Bài học kinh nghiệm nào của cuộc kháng chiến chống cứu ớc được vận dụng trong ng
cuộc xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay?
A.
Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân.
B.
Sự lãnh đạo của Đảng với đường lối đúng đắn.
C.
Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
D.
Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa hội.
Câu 5.
Nội dung nào dưới đây bài học xuyên suốt của tiến trình cách mạng Việt Nam từ năm 1930
đến nay?
A.
lập, phân hóa cao độ hàng ngũ kẻ thù.
B.
Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
C.
Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh trang.
D.
Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa hội.
Câu 6.
Ba chương trình kinh tế lớn được Đảng ta đề ra trong kế hoạch nhà nước 5 năm (1986-1990)
A.
lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng hàng xuất khẩu.
B.
lương thực - thực phẩm, hàng may mặc hàng xuất khẩu.
C.
lương thực - thực phẩm, hàng may mặc hàng thủy sản.
D.
lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng hàng thủy sản.
Câu 7.
Điểm mới trong quan hệ đối ngoại của các nước Tây Âu hiện nay
A.
cố gắng hạn chế ảnh ởng của Mĩ, m rộng quan hệ với các nước Mĩ Latinh.
B.
tăng ờng sự phụ thuộc vào chỉ m rộng quan hệ với các nước bản.
C.
mở rộng quan hệ với các ớc bản phát triển khác các nước đang phát triển.
D.
chú ý mở rộng quan hệ với các nước bản phát triển các nước Đông Âu.
Câu 8.
Việc tuyên bố "phi hóa"chiến tranh xâm lược Việt Nam đánh dấu s thất bại của chiến
lược chiến tranh nào?
A.
"Chiến tranh đặc biệt".
B.
"Chiến tranh cục bộ".
C.
"Đông Dương hóa chiến tranh".
D.
"Việt Nam hóa chiến tranh".
Câu 9.
Sự kiện trọng đại nào đã mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc Việt Nam?
A.
Thắng lợi của Tổng tiến công nổi dậy xuân 1975.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu m 1930.
C.
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công.
D.
Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954 thắng lợi.
Câu 10.
Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự tan của phong trào Đông Du (1904-1908) do
A.
tổ chức Hội Duy tân n non yếu, chưa có đường lối ràng.
B.
sự câu kết của thực dân Pháp Chính phủ Nhật.
C.
các thành niên sang Nhật Bản học tập không chịu nổi gian khổ.
D.
lực lượng tham gia Hội Duy tân chưa đủ mạnh.
Câu 11.
Nhận định nào dưới đây về chính sách đối ngoại của Liên từ sau Chiến tranh thế giới thứ
hai đến nửa dầu những năm 70 của thế k XX đúng?
A.
Tích cực, tiến bộ.
B.
Trung lập, tích cực.
C.
Hòa hoãn, tích cực.
D.
Hòa bình, trung lập.
Câu 12.
Chính sách kinh tế nào không phải do chính quyền Viết Nghệ Tĩnh thực hiện trong những
năm 1930-1931?
A.
Xóa nợ cho người nghèo.
B.
Cải cách ruộng đất.
C.
Bãi bỏ thuế thân.
D.
Chia ruộng đất công cho n cày.
Câu 13.
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 15 (1-1959) Đảng Lao động Việt Nam đã thông
qua quyết định nào?
A.
Dùng đấu tranh ngoại giao đánh đổ chính quyền - Diệm.
B.
Sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền - Diệm.
C.
Đánh đổ chính quyền - Diệm bằng con đường hòa bình.
D.
Nhờ sự giúp đỡ của ớc ngoài để đánh đổ - Diệm.
Câu 14.
Một trong những điểm khác nhau giữa chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) với chiến dịch Điện
Biên Phủ (1954) Việt Nam
A.
địa bàn m chiến dịch.
B.
sự huy động lực lượng.
C.
quyết tâm giành thắng lợi.
D.
kết cục quân sự.
Câu 15.
Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, yêu cầu bức thiết nhất của giai cấp nông dân Việt Nam
trong bối cảnh b mất nước gì?
A.
Các quyền dân chủ.
B.
Hòa bình.
C.
Độc lập dân tộc.
D.
Ruộng đất.
Câu 16.
Từ cuối tháng 3 - 1954, bộ đội chủ lực Việt Nam tiến công vào phân khu trung tâm của tập
đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ với mục đích chủ yếu
A.
giành thế chủ động trên chiến trường.
B.
bao vây, chia cắt, khống chế địch.
C.
phân tán cao độ lực lượng quân Pháp.
D.
buộc Pháp phải chấp nhận đàm phán.
Câu 17.
Trong thời gian diễn ra Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), công thương nghiệp
giao thông vận tải Việt Nam điều kiện phát triển vì
A.
thực dân Pháp chỉ đầu tư phát triển đồn điền cao su và khai mỏ.
B.
bản Pháp nới lỏng độc quyền, cho người Việt tự do kinh doanh.
C.
thực dân Pháp chỉ đầu tư phát triển công nghiệp phục vụ chiến tranh.
D.
hàng hóa nhập khẩu từ chính quốc Pháp sang Đông Dương giảm.
Câu 18.
Cuộc chiến đấu chống Pháp của các đội dân binh Gia Định (2/1859) đã làm thất bại kế hoạch
nào của Pháp?
A.
Kế hoạch "đánh chắc, chắc thắng thì đánh".
B.
Kế hoạch "chinh phục từng gói nhỏ".
C.
Kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh".
D.
Kế hoạch "đánh lâu dài".
Câu 19.
Phong trào dân chủ 1936-1939 Việt Nam một phong trào
A.
không mang tính dân tộc.
B.
chỉ tính n chủ.
C.
không mang tính cách mạng.
D.
tính chất dân tộc.
Câu 20.
Điểm giống nhau bản trong Ngh quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần
thứ 15 (1-1959) Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21 (7-1973) đều
A.
quyết định sử dụng bạo lực cách mạng miền Nam.
B.
quyết định phát động toàn dân nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
C.
nhận định kẻ thù của nhân dân miền Nam vẫn đế quốc tay sai.
D.
kiên quyết đấu tranh trên c ba mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 21.
Nguyễn Ái Quốc rút ra được "muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ thể trông cậy vào lực
lượng của bản thân mình" từ sự kiện
A.
gửi đến hội ngh Vécxai Bản yêu sách của nhân dân An Nam.
B.
sáng lập ra Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa.
C.
đọc bản thảo về vấn đề dân tộc thuộc địa của Lê-nin.
D.
gia nhập Quốc tế cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.
Câu 22.
Tháng 5/1945, những tổ chức nào dưới đây hợp nhất thành Việt Nam giải phóng quân?
A.
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đội tự v Cao Bằng.
B.
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đội du kích Ba Tơ.
C.
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đội Vệ quốc quân.
D.
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đội Cứu quốc quân.
Câu 23.
Điểm khác nhau bản giữa Phan Bội Châu Phan Châu Trinh v quá trình giải phóng n
tộc
A.
Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc, Phan Châu Trinh chủ trương tiến hành cải cách
dân chủ Việt Nam.
B.
Phan Bội Châu ch muốn đánh đuổi thực dân Pháp, Phan Châu Trinh chỉ muốn lật đổ giai cấp
phong kiến.
C.
Phan Bội Châu chủ trương thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, Phan Châu Trinh chủ trương
thiết lập chế đ cộng hòa.
D.
Phan Bội Châu ch trương cứu nước rồi mới cứu dân, Phan Châu Trinh chủ trương cứu n rồi
mới cứu nước.
Câu 24.
Âm mưu của khi mở cuộc hành quân Gianxơn Xiti đánh vào căn cứ Dương Minh Châu
(Bắc Tây Ninh) trong Đông - Xuân 1966 - 1967 nhằm
A.
giành thắng lợi quân sự quyết định tạo lợi thế trên n đàm phán.
B.
thu hẹp ng giải phóng của ta, củng cố, mở rộng "ấp chiến lược".
C.
tiêu diệt quân chủ lực quan đầu não của ta miền Nam.
D.
tiêu hao chủ lực của ta, giành lại thế chủ động trên chiến trường.
Câu 25.
Tại sao nói: Hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển thời đối với các dân tộc khi bước vào
thế kỉ XXI?
A.
Ngăn ngừa nguy chiến tranh, tạo điều kiện cho các nước phát triển kinh tế.
B.
Tạo môi trường hòa bình để các dân tộc hợp tác phát triển mọi mặt.
C.
Chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai hệ thống hội: TBCN XHCN.
D.
Tạo điều kiện chính trị ổn định để phát triển kinh tế cho mọi quốc gia, dân tộc.
Câu 26.
Hiệp định về những sở của quan hệ giữa Đông Đức Tây Đức được kết (11- 1972)
ý nghĩa như thế nào?
A.
Đánh dấu s tái thống nhất của nước Đức.
B.
Chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai phe châu Âu.
C.
Làm cho nh hình châu Âu bớt căng thẳng.
D.
Chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh châu Âu.
Câu 27.
Những lĩnh vực được thực dân Pháp chú trọng trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ
nhất (1897-1914) Đông Dương
A.
nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp.
B.
nông nghiệp, khai mỏ, ngân ng.
C.
nông nghiệp, công nghiệp, giao thông.
D.
nông nghiệp, thương nghiệp, giao thông.
Câu 28.
Hội nghị Muy-ních (29-9-1938) bàn đến nội dung chủ yếu nào?
A.
Trả vùng Xuy-đéc cho Đức để chấm dứt mọi cuộc thôn tính châu Âu.
B.
Sáp nhập Tiệp Khắc vào Đức để chấm dứt mọi cuộc thôn tính châu Âu.
C.
Trao vùng Xuy-đéc cho Đức, chấm dứt mọi cuộc thôn tính châu Âu.
D.
Chấm dứt m chiếm Tiệp Khắc các hoạt động thôn tính châu Âu.
Câu 29.
Việc giải quyết hậu quả khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã tác động đến quan hệ ngoại
giao giữa các cường quốc bản?
A.
Tiếp tục con đường hòa bình.
B.
Tiếp tục con đường hợp tác.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định (Lần 1), tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.886
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm