Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7

A. Liên Xô. B. Nga. C. Mỹ. D. Trung Quốc
Câu 2: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào chi phí cho quốc phòng không vượt quá 1% GDP?
A. Tây Ban Nha. B. Đức. C. Nhật Bản. D. Xingapo.
Câu 3: Sự lớn mạnh vươn n mạnh mẽ của các cường quốc như Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Liên bang
Nga, Trung Quốc từ sau Chiến tranh lạnh là minh chứng cho xu thế
A. toàn cầu hóa. B. hợp tác quốc tế.
C. “5 trung tâm”. D. “đa cực”.
Câu 4: Trong những năm 20 của thế kỉ XX, tổ chức cách mạng nào của Việt Nam ra đời sớm nhất?
A. Tân Việt Cách mạng đảng. B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
C. Việt Nam Quốc dân đảng. D. m tâm xã và Cộng sản đoàn.
Câu 5: Hai căn cứ địa cách mạng đầu tiên của Việt Nam được Đảng Cộng sản Đông Dương xây dựng là
A. Cao Bằng và Ba Tơ. B. Bắc Sơn Võ Nhai và Ba Tơ.
C. Bắc Sơn Võ Nhai và Cao Bằng. D. Cao Bằng và Tân Trào.
Câu 6: Biện pháp căn bản để giải quyết khó khăn về tài chính của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa sau Cách mạng tháng Tám 1945 là gì?
A. Vận động xây dựng “Quỹ độc lập”. B. Phát động “Tuần lễ vàng”.
C. Quyên góp tiền trong dân. D. Lưu hành tiền Việt Nam trên cả nước.
Câu 7: Tháng 5 1953, thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Nava ở Đông Dương khi đang
A. bị sa lầy và thất bại liên tiếp trong cuộc chiến tranh xâm lược
B. được Mỹ và Tây ân tăng cường viện trợ về kinh tế và quân sự
C. giành được quyền chủ động trên các chiến trường chính ở Bắc Bộ
D. chiến tranh lạnh lan rộng và Hiệp định về Triều Tiên được kí kết
Câu 8: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 1975), thắng lợi quân sự nào của quân dân Việt Nam
đã mở ra cục diện “vừa đánh”, “vừa đàm”?
A. Chiến thắng Vạn Tường (8-1965)
B. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
C. Cuộc tiến công chiến lược xuân hè năm 1972
D. Chiến thắng Đường 9 – Nam Lào (1971)
Câu 9: Nội dung nào không có trong quan điểm đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam (1986)?
A. Đi lên chủ nghĩa xã hội bằng các hình thức, bước đi phù hợp
B. Đổi mới toàn diện, đồng bộ từ kinh tế, chính trị đến tổ chức
C. Không thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội
D. Lấy đổi mới chính trị và xã hội làm trọng tâm
Câu 10: Thành quả lớn nhất của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là
A. lật đổ được chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng
B. bắt sống toàn bộ nội các của Chính phủ tư sản lâm thời
Thời gian làm bài: 50 phút
Câu 1: Quốc gia thuộc lực lượng Đồng minh chống phát xít chịu nhiều tn thất nhất trong Chiến tranh thế giới thứ
hai là
ĐỀ THI MINH HỌA ĐỀ THI KHẢO SÁT THPT QUỐC GIA NĂM 2018
(Đề thi gồm 04 trang)
Môn thi thành phần: LỊCH SỬ
C. thành lập được các Xô viết của giai cấp công nhân
D. Lênin trở thành nhà lãnh đạo của cách mạng nga
Câu 11: Điểm khác biệt căn bản giữa khởi nghĩa Yên Thế (1884 1913) so với phong trào Cần Vương (1885
1896) là gì?
A. Hình thức khởi nghĩa. B. Không chịu sự chi phối của Chiếu Cần Vương.
C. Đối tượng phong trào. D. Làm chậm quá trình bình định của thực dân Pháp.
Câu 12: Hai xu hướng bạo động và cải cách ở Việt Nam đầu thế kỉ XX không có sự khác biệt về
A. quan niệm phạm trù cứu nước. B. phương thức tập hợp lực lượng.
C. chủ trương, cách làm. . D. mục tiêu cách mạng.
Câu 13: Trong những năm 1948 1949, chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước và trở thành hệ thống
thế giới, vì
A. Liên xô đã hoàn thành kế hoạch khôi phục kinh tế trước thời hạn
B. Liên xô giúp đỡ các nước Đông Âu hoàn thành cải cách ruộng đất
C. Các nước Đông Âu đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
D. Cách mạng Trung Quốc giành thắng lợi, tuyên bố đi lên chủ nghĩa xã hội
Câu 14: Sự kiện quốc tế nào tác động trực tiếp đến đường lối, phương pháp đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông
Dương (1936 – 1939)?
A. Tình hình thế giới đang có những diễn biến rất phức tạp.
B. Thực dân Pháp soạn thảo, ban hành chính sách thời chiến.
C. Nghị quyết của Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (7 1935) chỉ đạo cho cách mạng các nước.
D. Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa (1936).
Câu 15: Trong thời kì kháng chiến chống Pháp (1945 1954), quân đội Việt Nam chuyển từ thế tiến công sang tiến
công chiến lược từ khi nào?
A. Đông Xuân 1953 1954. C. Chiến dịch Biên giới thu đông 1950.
B. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. D. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947.
Câu 16: Một điểm khác biệt lớn giữa chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) Việt
Nam là về
A. kết cục quân sự. B. sự huy động nguồn lực.
C. tinh thần, quyết tâm. D. mục tiêu chiến dịch.
Câu 17: Trong hai lần gây chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam (1964 1968 và 1972 1973), Mỹ không
nhằm thực hiện âm mưu
A. phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
B. sử dụng bom đạn uy hiếp tinh thần, ý chí của nhân dân hai miền Nam Bắc chống Mỹ.
C. dùng sức mạnh của bom đạn để gây sức ép trên bàn đàm phán ở Hội nghị Pari.
D. ngăn chặn sự chi viện từ hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam.
Câu 18: Nội dung nào minh chứng rõ ràng cho việc Anh, Pháp và Mỹ phải chịu một phần trách nhiệm trong việc
để Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 1945) bùng nổ?
A. Mỹ, Anh, Pháp phản đối Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (7-1935)
B. Mỹ đứng trung lập, còn Anh và Pháp kí Hiệp định Muynich (1938)
C. Chế độ phát xít ra đời từ cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 1933) ở Mỹ
D. Anh, Pháp, Mỹ không thực hiện vai trò của các nước lớn chống phát xít
Câu 19: i học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sau thất bại của phong trào yêu
nước cuối thế kỉ XIX những năm đầu thế kỉ XX là gì?
A. Phải xác định đúng giai cấp lãnh đạo và đưa ra đường lối đấu tranh đúng đắn
B. Phải xây dựng được một mặt trận dân tộc thống nhất để đoàn kết toàn dân
C. Phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ của hai nhiệm vụ dân tộc và giai cấp
D. Cần phải kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang trên mọi mặt trận
Câu 20: Yếu tố quyết định cho sự xuất hiện và hoạt động của khuynh hướng cứu nước mới dân chủ tư
sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là
A. cơ sở kinh tế và xã hội. B. chủ nghĩa “Tam dân”.
C. nhận thức tiến bộ của các sĩ phu yêu nước. D. sự ra đời của tư sản dân tộc và tiểu tư sản
Câu 21: Hiệp ước Bali (2 1967) và Định ước Henxinki (1975) có điểm giống nhau là đều A. tăng
cường sự trao đổi và hợp tác về khoa học kĩ thuật.
B. mở ra xu thế “nhất thể hóa” khu vực và kết nối hai châu lục Á - Âu.
C. tăng cường sự hợp tác liên minh khu vực trên lĩnh vực ngoại giao.
D. xác định nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước.
Câu 22: Nhân tố chủ yếu chi phối nền chính trị thế giới các quan hệ quốc tế trong phần lớn thời gian nửa sau
thế kỉ XX là
A. trật tự “hai cực” Itanta. B. cuộc Chiến tranh lạnh.
C. chiến tranh Mỹ xâm lược Việt Nam. D. quan hệ giữa hai miền nước Đức.
Câu 23: Thực tiễn những khó khăn của nước Nga viết sau Cách mạng tháng Mười (1917) nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám (1945) đã chứng minh cho luận điểm nào dưới đây?
A. Các nước tư bản chủ nghĩa không bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá chủ nghĩa xã hội.
B. Giặc ngoại xâm và nội phản luôn rình rập sau khi cách mạng thành công.
C. Những tàn dư của chế độ cũ để lại luôn là thức thách lớn cho cả dân tộc.
D. việc giành chính quyền đã khó, nhưng giữ được chính quyền còn khó khăn bội phần.
Câu 24: Điểm khác biệt căn bản giữa chiến dịch Việt Bắc thu đông (1947) so với các chiến dịch trong cuộc Tiến
công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của quân dân Việt Nam là gì?
A. Loại hình chiến dịch. B. Kế hoạch tác chiến.
C. Địa bàn mở chiến dịch. D. Binh chủng tác chiến.
Câu 25: Nội dung nào phản ánh đúng đầy đủ về bước phát triển mới của cách mạng miền Nam khi bước sang
năm 1968?
A. Chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công
B. Chuyển từ thế tiếng công sang Tổng tiến công và nổi dậy
C. Chuyển sang Tiến công chiến lược trên toàn miền Nam
D. Chuyển sang cục diện “vừa đánh”, “vừa đàm”
Câu 26: Việt Nam chính thức chuyển sang thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước sau khi
A. kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975). B. hoàn thành cải tạo quan hệ sản xuất (1976).
C. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986). D. Đất nước được độc lập và thống nhất (1976).
Câu 27: Điểm khác biệt độc đáo nhất trong cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành so với
những người đi trước là ở
A. mục đích ra đi tìm con đường cứu nước. B. hành trình ra đi tìm chân lí cứu nước.
C. hướng đi và cách tiếp cận chân lí cứu nước. D. thời điểm xuất phát và bản lĩnh cá nhâ
Câu 28: Sự thất bại của khuynh hướng phong kiến và dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX chứng tỏ
A. chủ nghĩa xã hội không gắn liền với các khuynh hướng này.
B. độc lập tự do không gắn liền với các khuynh hướng này.
C. giải phóng dân tộc phải gắn liền với khuynh hướng vô sản.
D. cách mạng Việt Nam đang bế tắc về lực lượng cứu nước.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử

Để giúp các bạn học sinh lớp 12 có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7, hy vọng qua bộ tài liệu các bạn học sinh sẽ học tốt hơn môn Lịch sử.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 738
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm