Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 11 năm 2019 trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang lần 3

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
SỞ GD&ĐT BC GIANG
TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 3
Năm học 2018 - 2019
Bài thi TOÁN LỚP 11
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
đề thi 132
Câu 1: Trong tam giác
ABC
bất kỳ với , ,
BC a CA b AB c
. Khẳng định nào sau đây sai?
A.
1
sin
2
ABC
S bc A
. B.
2 2 2
2 cos
a bc B b c
.
C.
2 2 2
cos
2
b c a
A
bc
. D.
sin sin sin
a b c
A B C
.
Câu 2: Biết parabol
2
( ) : 2
P y ax bx
có tọa độ đỉnh
(2; 2)
I
. Khi đó
2
a b
bằng:
A.
2.
B.
7
. C.
7
. D.
9
.
Câu 3: Giá trị
(0)
f
để hàm số
2 1 1
( )
( 1)
x
f x
x x
liên tục tại điểm
0
x
là
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 4: Phương trìnho dưới đây có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình
sin 0
x
?
A.
tan 0
x
. B.
cos 1
x
. C.
cos 1
x
. D.
cot 1
x
.
Câu 5: Giá trị của
1
3 2
lim
2 1
x
x
x
bằng
A.
. B.

. C.
1
. D. 5.
Câu 6: Cho hình chóp .
S ABCD
đáy
ABCD
hình bình nh
tâm O và M trung điểm của OD (tham khảo nh vbên)
.
Gọi
( )
mặt phẳng đi qua điểm M và song song với SO, AD
.
Thiết
diện tạo bởi mặt phẳng
( )
với hình chóp .
S ABCD
là hình gì?
A. Tam giác. B. Hình thang. C. Ngũ giác. D. Hình bình hành.
Câu 7: Cho
0 2019 2018 1 2 2017 2 2019 2019
2019 2019 2019 2019
2 3.2 . 3 .2 . ... 3 .
A C C C C Vậy
A
bằng
A.
2019
6
. B.
2019
5
. C.
2019
. D.
2019
3
.
Câu 8: Cho hàm số
2
1
f x x x
. Khi đó đạo hàm của hàm số tại
2
x
bằng
A.
8
3
. B.
41
. C.
5
2 7
. D.
2
.
Câu 9: Số hạng không chứa
x
trong khai triển
45
2
1
x
x
A.
15
45
C
. B.
5
45
C
. C.
15
45
C
. D.
30
45
C
.
Câu 10: Một tổ
10
học sinh, trong đó có
6
học sinh nam. Hỏi bao nhiêu cách chọn
6
học sinh đi
lao động, trong đó
3
học sinh nam
A.
4
6
3 3
C C
. B.
4
6
3 3
.
C C
. C.
6
10
C
. D.
3
6
C
.
Câu 11: Biết số tự nhiên
n
thỏa mãn
2
18 18
n n
C C
. Khi đó
5
n
C
bằng
A.
252
. B.
56
. C.
21
. D.
54
.
Câu 12: Cho cấp số nhân các số hạng lần lượt
1; 4; 16; 64;
Gọi
n
S
là tng của
n
số hạng đầu
tiên của cấp số nhân đó. Mệnh đề nào sau đây đúng?
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
A.
1
4 .
n
n
S
B.
1
1 4
.
2
n
n
n
S
C.
4 1
.
3
n
n
S
D.
4 4 1
.
3
n
n
S
Câu 13: Gọi
0 0 0
( ; ; )
x y z
là nghiệm của hệ phương trình
2
3
1
x y z
z y
z
. Giá trị của
0 0 0
. .
x y z
bằng
A.
3.
B.
6 .
C.
2.
D.
6.
Câu 14: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?
A.
sin
y x
. B.
sin cos 3
y x x
. C.
sin cos
y x x
. D.
cos 2
y x
.
Câu 15: Đồ thị hàm số
sin
y x
được suy ra từ đồ thị
C
của hàm số
cos
y x
bằng cách
A. tịnh tiến
C
qua phải một đoạn dài
2
. B. tịnh tiến
C
qua trái mt đoạn dài
2
.
C. tịnh tiến
C
lên trên mt đoạn dài
2
. D. tịnh tiến
C
xuống dưới một đoạni
2
.
Câu 16: Giới hạn
2
2 2
lim
2
x
x
x
bằng
A.
0
. B.
1
. C.
1
2
. D.
1
4
.
Câu 17: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
6cos 4sin 2
y x x
.
A.
2
. B.
5
. C.
8
. D.
2
.
Câu 18: Cho hình chóp .
S ABCD
đáy
ABCD
là nh bình hành
tâm O (tham khảo hình vẽ bên)
.
Gọi
,
M N
theo thứ tự lần lượt
trung điểm của các cạnh
, .
SB BC
Khẳng định nào sau đây sai?
A.
( )
MN SCD
. B.
ON
cắt
( )
SAD
. C.
( )
MN SAD
. D.
( )
OM SAD
.
Câu 19: Cho hình chóp .
S ABCD
đáy
ABCD
là hình vuông cạnh
2 .
a
Hình chiếu vuông góc của điểm
S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm H của cạnh AD, biết
15
SH a . Số đo của góc giữa
SC
và mặt
phẳng
ABCD
A.
0
60
. B.
0
75
. C.
0
30
. D.
0
45
.
Câu 20: Cho 3 điểm
, ,
A B C
bất kỳ. Khẳng định nào sau đâysai?
A.
.
AB CB AC
B.
AB AC CB
C.
AB AC BC

D.
AB BC AC
 
.
Câu 21: Giới hạn
2
4 1
lim
1
x
x
K
x

bằng
A.
0
K
B.
1
K
C.
2
K
D.
4
K
Câu 22: Cho
a
b
ngược hướng . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
. 1
ab
. B.
.
a b a b
. C.
. 0
ab
. D.
.
a b a b
.
Câu 23: Phương trình tham số của đường thẳng
d
đi qua 2 điểm
1;3
A
2; 5
B là
A.
2
;t
5 3
x t
y t
B.
1 2
;t
3 5
x t
y t
C.
1 6
;t
3 4
x t
y t
D.
1 3
;t
3 2
x t
y t
Câu 24: Cho hàm số
2
2 3
y x x
đồ thị
P
. y chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau
A. Hàm số trên đồng biến trên khoảng
;1

.
B.
P
cắt Ox tại các điểm
1;0
A
3;0
B .
C.
P
có trục đối xứng
1
y
.
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
D.
P
có đỉnh là
1; 3
I
.
Câu 25: Cho hàm số
3 2
3 2
y x x
đthị
C
. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị
C
tại điểm
0
1;0
M
A.
3 3
y x
. B.
3 1
y x
. C.
3 1
y x
. D.
3 3
y x
.
Câu 26: Cho hình bình hành
.
ABCD
Tìm mnh đề đúng?
A.
( )
DA
T C B

. B.
( )
AD
T C B

. C.
( )
CD
T A B

. D.
( )
AB
T C B

.
Câu 27: Cho các số
4; 1; 6;
x
theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Tìm
.
x
A.
11.
x
B.
12.
x
C.
10.
x
D.
7.
x
Câu 28: Cho hình chóp .
S ABCD
đáy
ABCD
là nh bình hành
(tham khảo hình vẽ bên)
.
Gọi
, , ,
M N P Q
theo thứ t lần lượt là
trung điểm của các cạnh
, , , .
SA SB SC SD
Khẳng định nào sau đây
đúng?
A.
MN
PQ
chéo nhau. B.
MP
AC
cắt nhau.
C.
NQ BD
. D.
NP SD
.
Câu 29: Nghiệm của phương trình
tan 3 0
x
là:
A.
6
x k
. B.
2
6
x k
. C.
3
x k
. D.
3
x k
.
Câu 30: Một chất điểm chuyển động theo phương trình
2
s t t
, trong đó
0,
t
t
tính bằng giây
s t
tính bằng mét. Vận tốc của chất đim tại thời điểm
2
t
giây bằng
A.
3 m/s.
B.
2m/s.
C.
4 m/s.
D.
5m/s.
Câu 31: Giá trị của
5 3
5 2
8 2 1
lim
4 2 1
n n
n n
bằng
A.
8
. B.
2
. C.
4
. D.
1
.
Câu 32: Cho hình hộp .
ABCD A B C D
tất cả các cạnh đều bằng
nhau (tham khảo hình vẽ bên)
.
Mệnh đề nào sau đây sai?
A.
BD AB
. B.
B D AC
. C.
A B DC
. D.
B C AD
.
Câu 33: Cho hình chóp .
S ABCD
đáy
ABCD
là hình thoi
( )
SA ABCD
(tham khảo hình vẽ bên)
.
Mệnh đề nào sau
đây đúng?
A.
( )
BC SAB
. B.
( )
BD SAC
. C.
( )
CD SAD
. D.
( )
AC SBC
.
Câu 34: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng
: 2 3 0.
d x y
Hỏi phép vị tự tâm O tsố
2
k
biến đường thẳng
d
thành đường thẳng nào trong các đường thẳng sau?
A.
4 2 3 0
x y
. B.
2 2 0
x y
. C.
2 6 0
x y
. D.
2 3 0
x y
.

Đề thi thử môn Toán lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 11 năm 2019 trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang lần 3. Nội dung tài liệu gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, 5 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 11 năm 2019 trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 253
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm