Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hùng Vương - Bình Phước lần 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 2 NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN TOÁN
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
377 Họ và tên:
………………………………….
Lớp:
…………….............……..……
Câu 1. Tìm điều kiện xác định của hàm số
1 3cos
sin
x
y
x
A.
2x k
. B.
2
k
x
. C.
2
x k
. D.
x k
.
Câu 2. Thể tích
V
của khối lăng trụ có chiều cao bằng
h
và diện tích đáy bằng
B
A.
1
2
V Bh
. B.
1
3
V Bh
. C.
1
6
V Bh
. D.
V Bh
.
Câu 3. Tìm họ nguyên hàm của hàm số
1
2 3
f x
x
A.
ln 2 3x C
. B.
1
ln 2 3
2
x C
. C.
1
ln 2 3
ln 2
x C
. D.
1
lg 2 3
2
x C
.
Câu 4. Cho hàm số
4 2
2 .y x x Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
1;1 .
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
; 2 .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
; 2 .
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
1;1 .
Câu 5. Cho hàm số
2
2
log 1f x x
, tính
1f
.
A.
1 1f
. B.
1
1
2ln 2
f
. C.
1
1
2
f
. D.
1
1
ln 2
f
.
Câu 6. Đưng tiệm cn đng ca đthhàm s
1
2
x
y
x
A.
2y
. B.
1x
. C.
1y
. D.
2x
.
Câu 7. Trong hình vẽ bên, điểm
M
biểu diễn số phức
z
. Số phức
z
A.
1 2i
. B.
2 i
. C.
1 2i
. D.
2 i
.
Câu 8. Cho hàm số
y f x
có đạo hàm trên
và bảng xét dấu của đạo hàm như sau:
Hỏi hàm số
y f x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
2
. B.
1
. C.
3
. D.
0
.
Câu 9. Phương trình tiếp tuyến của đường cong
3 2
3 2y x x tại điểm có hoành độ
0
1x
A.
9 7y x
. B.
9 7y x
. C.
9 7y x
. D.
9 7y x
.
Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho hai mặt phẳng
: 2 1 0x y z
: 2 4 2 0x y mz
. Tìm
m
để
song song với nhau.
A.
1m
. B.
2m
. C.
2m
. D. Không tồn tại
m
.
Câu 11. Cho số phức
z
thỏa mãn
1 2
z i z
. Trong mặt phẳng phức, quỹ tích điểm biểu diễn các
số phức
z
A. là đường thẳng
3 1 0
x y
. B. là đường thẳng
3 1 0
x y
.
C. là đường thẳng
3 1 0
x y
. D. là đường thẳng
3 1 0
x y
.
Câu 12. Tìm hệ số của số hạng chứa
3
x
trong khai triển nhị thức Niutơn của
x
.
A.
160
. B.
960
. C.
960
. D.
160
.
Câu 13. Quay hình vuông
ABCD
cạnh
a
xung quanh một cạnh. Thể tích của khối trụ được tạo thành là
A.
3
1
3
a
. B.
3
2
a
. C.
3
3
a
. D.
3
a
.
Câu 14. Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho ba điểm
1;2; 3
A
,
1;0;2
B
,
; ; 2
C x y
thẳng hàng. Khi đó tính tổng
x y
?
A.
. B.
17
x y
. C.
11
5
x y
. D.
11
5
x y
.
Câu 15. Tìm họ nguyên hàm của hàm số
2
1
3
x
y x
x
.
A.
3
2
3 1
,
3 ln3
x
x
C C
x
. B.
3
2
1
3 ,
3
x
x
C C
x
.
C.
3
3
ln ,
3 ln 3
x
x
x C C
. D.
3
3
ln ,
3 ln 3
x
x
x C C
.
Câu 16. Tìm tất cả các giá trị của tham số
m
để hàm số
3
2
2 1
3
x
y mx mx
có hai điểm cực trị.
A.
0 2
m
B.
2
m
C.
0
m
D.
2
0
m
m
Câu 17. Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng ?
A.
1; 3; 6; 9; 12
. B.
1; 2; 4; 6; 8
.
C.
1; 3; 5; 7; 9
. D.
1; 3; 7; 11; 15
.
Câu 18. Một tổ học sinh
7
học sinh nam
3
học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên
2
người. Tính xác suất
sao cho
2
người được chọn đều là nữ.
A.
1
( )
2
P A
. B.
1
( )
15
P A
. C.
3
( )
8
P A
. D.
7
( )
8
P A
.
Câu 19. Tìm họ nguyên hàm của hàm số
sin 3f x x
A.
3cos3
x C
. B.
3cos3
x C
. C.
1
cos3
3
x C
. D.
1
cos3
3
x C
.
Câu 20. Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, điểm
3;4; 2
M
thuộc mặt phẳng nào trong các
mặt phẳng sau?
A.
: 5 0
S x y z
. B.
: 2 0
P z
.
C.
: 1 0
Q x
. D.
: 7 0
R x y
.
Câu 21. Cho số phức
3 2z i
. Tìm phần thực và phần ảo của số phức
z
.
A. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2i. B. Phần thực bằng –3 và Phần ảo bằng –2.
C. Phần thực bằng –3 và Phần ảo bằng –2i. D. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2.
Câu 22. Cho hình chóp tứ giác đều
.
S ABCD
cạnh đáy bằng
a
chiều cao bằng
2a
. Tính khoảng
cách
d
từ tâm
O
của đáy
ABCD
đến một mặt bên theo
a
.
A.
2 5
3
a
d
. B.
3
2
a
d
. C.
5
2
a
d
. D.
2
3
a
d
.
Câu 23. Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho
2 3a i j k
. Tọa độ của vectơ
a
A.
1;2; 3
. B.
2; 3; 1
. C.
2; 1; 3
. D.
3;2; 1
.
Câu 24. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực
?
A.
2
e
x
y
. B.
2
3
log x
. C.
2
π
4
log 2 1
y x
. D.
π
3
x
y
.
Câu 25. Cho đồ thị hàm số
y f x
như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
x
y
O
1
1
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng
0
x
, tiệm cận ngang
1y
.
B. Hàm số có hai cực trị.
C. Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận.
D. Hàm số đồng biến trong khoảng
;0

0;
.
Câu 26. Tính tích phân
3
0
d
2
x
I
x
.
A.
21
100
I
. B.
5
ln
2
I
. C.
5
log
2
I
. D.
4581
5000
I
.
Câu 27. Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho điểm
1;2;3
M
. Hình chiếu của
M
lên trục
Oy
là điểm
A.
0;2;0
Q
. B.
1;0;0
R
. C.
1;0;3
P
. D.
0;0;3
S
.
Câu 28. Cho khối nón có bán kính đáy
3,
r
chiều cao
2.
h
Tính thể tích
V
của khối nón.
A.
9 2
.
3
V
B.
9 2.
V
C.
3 2
.
3
V
D.
3 11.
V
Câu 29. Cho tích phân
2
2
1
ln
ln 2
x b
I dx a
x c
với
a
là số thực,
b
c
là các số dương, đồng thời
b
c
phân số tối giản. Tính giá trị của biểu thức
2 3
P a b c
.
A.
6
P
. B.
5
P
. C.
6
P
. D.
4P
.
Câu 30. Cho hình chóp
.
S ABC
có cạnh bên
SA
vuông góc với mặt phẳng đáy
ABC
. Biết
SA a
, tam
giác
ABC
là tam giác vuông cân tại
A
,
2AB a
. Tính theo
a
thể tích
V
của khối chóp
.
S ABC
.
A.
3
6
a
V . B.
3
2
a
V . C.
V . D.
3
2V a
.

Đề thi thử Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hùng Vương - Bình Phước lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hùng Vương - Bình Phước lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 692
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm