Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Mai Anh Tuấn - Thanh Hóa lần 1

SỞ GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT MAI ANH TUẤN
(Đề gồm 06 trang )
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 - LẦN 1
MÔN : TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh .............................
Câu 1: Thể tích của một khối hộp chữ nhật có các cạnh 1cm, 2cm, 3cm
A. 3cm
3
B. 2cm
3
C. 6cm
3
D. 12cm
3
Câu 2: Cho đồ thị hàm số
mx
x
y
2
. Tìm các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên
30;
.
A.
3
m
B.
20
m
C.
32
m
D.
0
m
Câu 3: Cho hàm số
xfy
có bảng biến thiên như sau
x
3 0 3
y’
- 0 + 0 - 0 +
y
1
-8 -8
Có bao nhiêu giá trị nguyên của
m
để phương trình
032
mxf
có 4 nghiệm phân biệt.
A. 6 B. 7 C. 5 D. 4
Câu 4: Cho hàm số
xln
x
y
1
có đạo hàm bằng
A.
2
1
2
xln
xln
B.
2
1 xln
xlnx
C.
2
1 xln
xln
D.
2
1
1
xln
xlnx
Câu 5: Số nghiệm của phương trình
244
2
2
xxlog
A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
Câu 6: Phương trình
01656
112
xx
.
có hai nghiệm
21
x,x
. Khi đó tổng hai nghiệm
21
xx
là.
A. 5 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 7: Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng đường kính đáy bằng a. Thể tích khối nón là.
A.
16
3
3
a
B.
48
3
3
a
C.
24
3
3
a
D.
8
3
3
a
Câu 8: Cho hình chóp tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a. Thể tích khối chóp là.
A.
8
3
3
a
B.
12
2
3
a
C.
16
3
3
a
D.
48
3
3
a
Câu 9: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(-1;2;0) B(1;-2;2). Phương trình mặt cầu đường kính
AB là.
A.
61
2
22
zyx
B.
92
2
22
zyx
C.
61
2
22
zyx
D.
24242
222
zyx
Câu 10: Hiệu của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
xlnxxf
2
2 trên đoạn
e;
e
1
A.
2
2
2
2
2
e
e
B.
2
3
22
2
lne
C.
2
3
22
2
lne
D.
2
2
2
2
e
e
Câu 11: Cho hàm số
xf
5
2
21 xxxx'f
. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 12: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1;0;0) , B(0;0;1) C(2;1;1). Diện tích của tam giác
ABC là.
A.
2
6
B.
2
5
C.
2
10
D.
2
15
Câu 13: Cho
011 ;;u
,
010 ;;v
, góc giữa hai véctơ u v
A. 120
0
B. 45
0
C. 135
0
D. 60
0
Câu 14: Tập nghiệm của bất phương trình
e
e
xx
1
1
2
là.
A.

;1
B.
21;
C.
0;
D.
10;
Câu 15: Người ta chế tạo một thiết bị hình trụ như hình vẽ bên. Biết hình trụ nhỏ phía trong hình trụ
lớn phía ngoài có chiều cao bằng nhau và có bán kính lần lượt là
21
r,r
thỏa mãn
12
3rr
. Tỉ số thể tích
của phần nằm giữa hai hình trụ và hình trụ nhỏ là.
A. 4
B. 6
C. 9
D. 8
Câu 16: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(-1;0;2) , B(2;1;-3) C(1;-1;0). Tìm tọa độ điểm D sao
cho ABCD là hình bình hành.
A. D(0;2;-1) B. D(-2;-2;5) C. D(-2;2;5) D. D(2;2;-5)
Câu 17: Tập nghiệm của bất phương trình
11
14
3
14
xlogxlog là.
A.

;1
B.
21;
C.
10;
D.

;2
Câu 18: Cho hàm số
xfy
đạo hàm trên R, đồ thị của hàm số
x'fy
như hình vẽ bên. Hàm
số
xfy
đồng biến trên khoảng nào sau đây.
A.
01;
B.
21;
C.

;2
D.
10;
-4 -3 -2 -1 1 2 3 4
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
x
y
Câu 19: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;-1;2) và B(3;1;0). Tọa độ trung điểm I của đoạn AB là.
A. I(2;0;1) B. I(1;1;-1) C. I(2;2;-2) D. I(4;0;2)
Câu 20: Cho hàm số 193
23
xxxy đồ thị (C). Hệ số góc lớn nhất của tiếp tuyến với đồ thị
(C) là.
A. 1 B. 6 C. 12 D. 9
Câu 21: Nguyên hàm của hàm số
xxf
x
2
A. Cx
ln
x
2
2
2
B. C
x
x
2
2
2
C. C
x
ln
x
22
2
2
D.
Cx
x
2
2
Câu 22: Cho cấp số cộng
n
u thỏa mãn 1910
74
u,u . Tìm
10
u của cấp số cộng đó.
A. 28
10
u B. 30
10
u C. 31
10
u D. 29
10
u
Câu 23: Diện tích xung quanh của một hình cầu bằng
2
16 cm
. Bán kính của hình cầu đó là
A.
cm8
B.
cm2
C.
cm4
D.
cm6
Câu 24: Cho đồ thị hàm số
xfy
có bảng biến thiên sau
x
0 2
y’
- 0 + 0 -
y
5
1
Hàm số đồng biến trên khoảng
A.
20;
B.
51;
C.

;2
D.
0;
Câu 25: Cho đồ thị hàm số
xfy
(C) có bảng biến thiên
x
-1
y’
- -
y
2
2
Đồ thị (C) của hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận.
A. 2 B. 1 C. 0 D. 3
Câu 26: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường cao AH = 8cm. Tính diện tích xung quanh của hình
nón nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AH.
A.
2
264 cm
B.
2
2128 cm
C.
2
232 cm
D.
2
296 cm
Câu 27: Đặt nclog,mblog
ba
. Khi đó
32
cablog
a
bằng
A.
mn61
B.
nm 321
C.
mn6
D.
mnm 321
Câu 28: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy SA =
6
6a
. Khi đó góc giữa mặt phẳng (SBD) và mặt đáy (ABCD) là.
A. 60
0
B. 45
0
C. 30
0
D. 75
0
Câu 29: Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ bên?
A. 12
24
xxy
B. 12
24
xxy
C. 142
24
xxy
D. 142
24
xxy
-4 -3 -2 -1 1 2 3 4
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
x
y
Câu 30: Cho
10010
blog;alog
. Khi đó
3
ablog bằng
A. 290 B. 310 C. -290 D. 30
Câu 31: Chu kì bán rã của nguyên tố phóng xạ poloni 210 là 138 ngày ( nghĩa là sau 138 ngày khối lượng
của nguyên tố đó chỉ còn một nửa). Thời gian phân rã phóng xạ poloni 210 để từ 20 gam còn lại
2,22.10
-15
gam gần đúng với đáp án nào nhất.
A. Khoảng 18 năm B. Khoảng 21 năm C. Khoảng 19 năm D. Khoảng 20 năm
Câu 32: k, n là số nguyên dương
nk
1
. Đẳng thức nào sau đây là đúng
A.
1
11
1
k
n
k
n
k
n
CCC
B.
k
n
k
n
k
n
CCC
1
1
1
C.
1
1
1
k
n
k
n
k
n
CCC
D.
k
n
k
n
k
n
CCC
1
1

Đề minh họa môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 201 trường THPT Mai Anh Tuấn - Thanh Hóa lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Mai Anh Tuấn - Thanh Hóa lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 264
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm