Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Ninh Bình lần 1

SỞ GDĐT NINH BÌNH
(Đề thi gồm 50 câu, 05 trang)
ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA
LẦN THỨ 1 - NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên thí sinh: ......................................................; Số báo danh: ..................................
Mã đề thi 001
Câu 1: Thể tích của khối hộp chữ nhật có các kích thước 3; 4; 5 là
A. 60. B. 20. C. 30. D. 10.
Câu 2: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như hình vẽ sau.
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để phương trình
0
f x m
4
nghiệm phân biệt.
A.
1;2
m
. B.
1;2
m
. C.
1;2
m
. D.
1;2
m
.
Câu 3: Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 10 và khoảng cách giữa hai đáy bằng 12 là
A. 120. B. 40. C. 60. D. 20.
Câu 4: Thể tích của khối cầu nội tiếp hình lập phương có cạnh bằng
2a
A.
. B.
. C.
3
3
a
. D.
3
6
a
.
Câu 5: Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay có bán kính đáy bằng 3 và chiều cao bằng 4 là
A.
12
. B.
42
. C.
24
. D.
36
.
Câu 6: Số cách chọn đồng thời ra
3
người từ một nhóm có
12
người là
A.
4
. B.
3
12
A
. C.
3
12
C
. D.
3
P
.
Câu 7: Cho hàm số
2 1
2
x
y
x
. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên
.
B. Hàm số đồng biến trên
.
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng
; 2
2;

.
D. Hàm số đồng biến trên các khoảng
; 2
2;

.
Câu 8: Với
a
là số thực dương khác
1
tùy ý,
2
log
a
bằng
A.
3
2
. B.
2
3
. C.
8
. D.
6
.
Câu 9: Đạo hàm của hàm số
2
x
f x x
A.
2
2
ln 2 2
x
x
f x
. B.
2
1
ln 2
x
f x
. C.
2 1
x
f x
. D.
2 ln 2 1
x
f x
.
Câu 10: Tập xác định của hàm số
4
1
y x
A.
1;

. B.
. C.
1;

. D.
\ 1
.
Câu 11: Hàm số
3 2
1
3 1
3
y x x x
đạt cực tiểu tại điểm
A.
1
x
. B.
1x
. C.
3
x
. D.
3
x
.
Câu 12: Thể tích của khối nón tròn xoay có đường kính đáy bằng 6 và chiều cao bằng 5 là
A.
60
. B.
45
. C.
180
. D.
15
.
Câu 13: Phương trình
2
5 1 0
x
có tập nghiệm là
A.
3
S
. B.
S
. C.
0
S
. D.
 
2
S
.
Câu 14: Thể tích của khối cầu có bán kính bằng 4 là
A.
256
3
. B.
64
. C.
256
. D.
64
3
.
Câu 15: Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng
6
và chiều cao bằng
4
A. 4. B. 24. C. 12. D. 8.
Câu 16: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
2x
y x e
trên đoạn
1;1
.
A.
1;1
ln 2 1
max
2
y
. B.
2
1;1
max 1
y e
.
C.
2
1;1
max 1
y e
 
. D.
1;1
ln 2 1
max
2
y
.
Câu 17: Cho hình hộp đứng
.
ABCD A B C D
đáy
ABCD
hình thoi hai đường chéo
,
3BD a
và cạnh bên
2AA a
. Thể tích
V
của khối hộp đã cho là
A.
3
6V a
. B.
3
6
6
V a
. C.
3
6
2
V a
. D.
3
6
4
V a
.
Câu 18: Tổng số đường tiệm cận ngang và đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2
2 1 1
x
y
x
A.
1
. B.
0
. C.
2
. D.
3
.
Câu 19: Một khối ghình trụ tròn xoay có bán kính đáy bằng 1, chiều cao bằng 2. Người ta khoét từ hai
đầu khối gỗ hai nửa khối cầu đường tròn đáy của khối gỗ đường tròn lớn của mỗi nửa khối cầu. Tỉ
số thể tích phần còn lại của khối gỗ và cả khối gỗ ban đầu là
A.
2
3
. B.
1
4
. C.
1
3
. D.
1
2
.
Câu 20: Cho
2
log 5
a . Tính
4
log 1250
theo
a
.
A.
1 4
2
a
. B.
1 4
2
a
. C.
2 1 4a
. D.
2 1 4a
.
Câu 21: Cho hình nón tròn xoay có độ dài đường sinh
2a
, góc ở đỉnh của hình nón bằng
60
. Thể tích
V
của khối nón đã cho là
A.
3
3
a
V
. B.
3
3V a
. C.
3
V a
. D.
3
3
3
a
V
.
Câu 22: Cho hàm số
3 2
y ax bx cx d
0
a
có đồ thị như hình dưới đây.
Khẳng định nào dưới đây đúng?
A.
2
0
3 0
a
b ac
. B.
2
0
3 0
a
b ac
. C.
2
0
3 0
a
b ac
. D.
2
0
3 0
a
b ac
.
Câu 23: Cho hàm số
y f x
có bảng xét dấu của đạo hàm như sau.
Hàm số
2 2019
y f x
nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?
A.
4;2
. B.
1;2
. C.
2; 1
. D.
2;4
.
Câu 24: Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. Hình chóp có đáy là hình thang vuông thì có mặt cầu ngoại tiếp.
B. Hình chóp có đáy là tứ giác thì có mặt cầu ngoại tiếp.
C. Hình chóp có đáy là hình thang cân thì có mặt cầu ngoại tiếp.
D. Hình chóp có đáy là hình bình hành thì có mặt cầu ngoại tiếp.
Câu 25: Tính thể tích
V
của khối chóp tứ giác đều
.
S ABCD
SAC
là tam giác đều cạnh
a
.
A.
3
3
3
V a
. B.
3
3
12
V a
. C.
3
3
4
V a
. D.
3
3
6
V a
.
Câu 26: Cho hàm số
ln
f x x x
. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
0;1
.
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
0;

.
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng
;0

1;

.
D. Hàm số đồng biến trên khoảng
1;

.
Câu 27: Cho
a
b
lần lượt số hạng thứ hai và thmười của một cấp số cộng công sai
0.
d
Giá
trị của biểu thức
2
log
b a
d
là một số nguyên có số ước tự nhiên bằng
A.
3
. B.
1
. C.
2
. D.
4
.
Câu 28: Bất phương trình
2
3
log 2 1
x x
có tập nghiệm là
A.
; 1 3;S
 
. B.
1;3
S
.
C.
3;S

. D.
; 1
S

.
Câu 29: Cho khối chóp tứ giác
.
S ABCD
có đáy
ABCD
là hình thoi và
SABC
là tứ diện đều cạnh
a
. Thể
tích
V
của khối chóp
.
S ABCD
A.
3
2
2
V a
. B.
3
2
6
V a
. C.
3
2
4
V a
. D.
3
2
12
V a
.
Câu 30: Gọi
d
là tiếp tuyến tại điểm cực đại của đồ thị hàm số
3
3 2y x x
. Khẳng định nào dưới đây
đúng?
A.
d
có hệ số góc âm. B.
d
có hệ số góc dương.
C.
d
song song với đường thẳng
4
y
. D.
d
song song với trục
Ox
.
Câu 31: Cho khối chóp tam giác
.
S ABC
đỉnh
S
đáy tam giác
ABC
. Gọi
V
thể tích của khối
chóp. Mặt phẳng đi qua trọng tâm của ba mặt bên của khối chóp chia khối chóp thành hai phần. Tính theo
V
thể tích của phần chứa đáy của khối chóp.
A.
37
64
V
. B.
27
64
V
. C.
19
27
V
. D.
8
27
V
.
Câu 32: Cho mặt cầu
S
tâm
O
, bán kính bằng 2.
P
mặt phẳng cách
O
một khoảng bằng 1 cắt
S
theo một đường tròn
C
. Hình nón
N
có đáy là
C
, đỉnh thuộc
S
, đỉnh cách
P
một khoảng
lớn hơn
2
. Kí hiệu
1
V
,
2
V
lần lượt là thể tích của khối cầu
S
và khối nón
N
. Tỉ số
1
2
V
V
A.
1
3
. B.
2
3
. C.
16
9
. D.
32
9
.

Đề minh họa môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Ninh Bình lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Ninh Bình lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.633
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm