Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC
(Đề thi có 6 trang)
ĐỀ KSCL CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA - LẦN 3
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút;
(Không kể thời gian giao đề)
Mã đề thi 345
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho
1;0;0
A
,
0;0;2
B
,
0; 3;0
C
. Tính bán kính
mặt cầu ngoại tiếp tứ diện
OABC
A.
14
4
. B.
14
. C.
14
3
. D.
14
2
.
Câu 2: Cho cấp số cộng
n
u
1
u
và công sai
4
d
. Hãy tính
99
u
.
A.
401
. B.
404
. C.
403
. D.
402
.
Câu 3: Tìm
a
để hàm số
2
1
khi 1
1
khi 1
x
x
f x
x
a x
liên tục tại điểm
0
1
x
.
A.
0
a
. B.
1
a
. C.
2
a
. D.
1
a
.
Câu 4: Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy hình thang vuông tại
A
B
. Biết
SA ABCD
,
AB BC a
,
2AD a
,
2SA a
. Gọi
E
trung điểm của
AD
. Tính bán kính mặt cầu đi qua
các điểm
S
,
A
,
B
,
C
,
E
.
A.
3
2
a
. B.
a
. C.
6
3
a
. D.
30
6
a
.
Câu 5: Gọi
0
x
nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình
2 2
3sin 2sin cos cos 0
x x x x
. Chọn
khẳng định đúng?
A.
0
;
2
x
. B.
0
3
;2
2
x
. C.
0
0;
2
x
. D.
0
3
;
2
x
.
Câu 6: Hàm số
4 3
2019
y x x x có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
2
.
B.
3
.
C.
0
.
D.
1
.
Câu 7: Giá trị lớn nhất của hàm số
3
x
f x
x
trên đoạn
2;3
bằng
A.
2
. B.
1
2
. C.
3
. D.
2
.
Câu 8: Cho hàm số
y f x
xác định và liên tục trên
R
, có bảng biến thiên như sau:
Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
. B. Hàm số đồng biến trên khoảng
; 2
.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
1;
. D. Hàm số đồng biến trên khoảng
1;

.
Câu 9: Hàm số
3 2
3 1
y x x
có đồ thị nào trong các đồ thị dưới đây?
x

1
1
y
0
0
y

2
1
Hình
1
Hình
2
Hình
3
Hình
4
A. Hình
3
. B. Hình
1
. C. Hình
2
. D. Hình
4
.
Câu 10: Gọi
n
số nguyên dương sao cho
2 3
3 3
3 3 3
1 1 1 1 190
...
log log log log log
n
x x x x x
đúng với
mọi
x
dương,
1
x
. Tìm giá trị của biểu thức
2 3
P n
.
A.
23
P
. B.
41P
. C.
43
P
. D.
32
P
.
Câu 11: bao nhu số hạng trong khai triển nhthức
2018
2 3x
thành đa thức
A.
2019
. B.
2020
. C.
2018
. D.
2017
.
Câu 12: Cho khối lăng trụ
.
ABC A B C
có thể tích bằng
V
. Tính thể tích khối đa diện
ABCB C
.
A.
2
V
. B.
4
V
. C.
3
4
V
. D.
2
3
V
.
Câu 13: Một người gửi tiết kiệm số tiền
80000000
đồng với lãi suất
6,9
%/ năm. Biết rằng tiền
lãi hàng năm được nhập vào tiền gốc, hỏi sau đúng
5
năm người đó có rút được cả gốc và lãi số tiền
gần với con số nào nhất sau đây?
A.
107 667 000
đồng.
B.
105 370 000
đồng.
C.
111 680 000
đồng.
D.
116 570 000
đồng.
Câu 14: Cho hàm số
y f x
xác định trên
đồ thị của hàm số
y f x
như hình vẽ. Hỏi
hàm số
y f x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
0;1
.
B.
2;

.
C.
1;2
.
D.
0;1
2;

.
Câu 15: Cho tứ diện
ABCD
có hai mặt
ABC
ABD
là các tam giác đều. Tính góc giữa hai đường
thẳng
AB
CD
.
A.
30
. B.
60
. C.
90
. D.
120
.
Câu 16: Cho
6 8 7
2 3 2 d 3 2 3 2
x x x A x B x C
với , ,
A B C R
. Tính giá trị của biểu
thức
12 7A B
.
A.
23
252
. B.
241
252
. C.
52
9
. D.
7
9
.
Câu 17: Tập nghiệm của bất phương trình
2 1
2
1
1
1
x
a
(với
a
là tham số,
0
a
) là
A.
1
;
2
 
. B.
;0

. C.
1
;
2
. D.
0;
.
O
x
y
1
2
Câu 18: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số đạt cực đại tại điểm nào trong các điểm sau đây?
A.
2.
x
B.
3.
x
C.
2.
x
D.
4.
x
Câu 19: Tìm tập nghiệm của phương trình
2
2
3 1
x x
.
A.
1;3
S
. B.
0; 2 .
S
C.
1; 3 .
S
D.
0;2
S
.
Câu 20: Trong không gian với hệ trục tọa độ
,Oxyz
cho
2 3a i j k
. Tìm tọa độ của vectơ
a
.
A.
2; 3; 1 .
B.
3;2; 1 .
C.
1;2; 3 .
D.
2; 1; 3 .
Câu 21: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập xác định của nó?
A.
3
log
y x
. B.
4
logy x
. C.
3
x
y
. D.
2
log 1
y x
.
Câu 22: Cho hình chóp
.
S ABC
đáy là tam giác cân tại
A
,
AB AC a
,
120
BAC
. Tam giác
SAB
là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích
V
của khối chóp
.
S ABC
.
A.
3
V a
. B.
3
2
a
V . C.
3
2V a
. D.
3
8
a
V .
Câu 23: bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
trên đoạn
2018;2018
để hàm số
2
ln 2 1
y x x m
có tập xác định là
.
A.
2018
. B.
1009
. C.
2019
. D.
2017
.
Câu 24: Cho hàm số
y f x
đạo hàm trên
đồ thị hàm số
y f x
trên
như hình
vẽ. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số
y f x
có 1 điểm cực tiểu và không có cực đại.
B. Hàm số
y f x
có 1 điểm cực đại và không có cực tiểu.
C. Hàm số
y f x
có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu.
D. Hàm số
y f x
có 1 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu.
Câu 25: Cho hình trụ thiết diện đi qua trục một hình vuông cạnh bằng
4a
. Diện tích xung
quanh của hình trụ là
A.
2
4
S a
. B.
2
8
S a
. C.
2
24
S a
. D.
2
16
S a
.
Câu 26: Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A.
4
. B.
8
. C.
6
. D.
2.
Câu 27: Cho hàm số
y f x
xác định, liên tục trên
và có bảng biến thiên như sau
x

2
4
y
0
0
y

3
2
x

1
3
y
0
y
2
1
2
1
x
y
O

Đề minh họa môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 3. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
6 2.314
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm