Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hoàng Hoa Thám - Hưng Yên

TRƯỜNG THPT
HOÀNG HOA THÁM
ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi
061
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2 2019
2018
x
y
x

là:
A.
2y 
. B.
2x 
. C.
2018x

. D.
.
Câu 2: Cắt hình nón
( )
N
bằng một mặt phẳng đi qua trục của hình nón được thiết diện là một tam giác
vuông cân có diện tích bằng
( )
22
4.a cm
Diện tích xung quanh của
( )
N
A.
(
)
22
3.a cm
π
B.
( )
22
4.a cm
π
C.
( )
22
82 .a cm
π
D.
(
)
22
42 .a cm
π
Câu 3: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ, khẳng định nào sau đây sai?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( )
;4−∞
. B. Hàm số đồng biến trên khoảng
( )
1;1
.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (-1; 3). D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( )
1; +∞
.
Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình 2x + 3y 4z +7 = 0.
Tìm tọa độ véc tơ pháp tuyến của (P).
A.
( 2; 3; 4).
n =−−
B.
(2;3;4).n =−−
C.
(2; 3; 4).n
=
D.
(2;3;4).n = −−
Câu 5: Tập nghiệm của phương trình
22 2
43 76 2 39
55 5 1
xx xx xx 

A.
{-1;1;3}.
B.
{-1;1;3; 6}.
C.
{-6;-1;1;3}.
D.
{1; 3}.
Câu 6: Tính
3
2
2
1
x
K dx
x
=
A. K = ln2. B.
18
ln .
23
K =
C. K = 2ln2. D.
8
ln .
3
K =
Câu 7: Nguyên hàm của hàm số:
21x
ye
=
là:
A.
+
21
2.
x
eC
B.
+
21
.
x
eC
C.
21
1
.
2
x
eC
+
D.
+
1
.
2
x
eC
Câu 8: Cho hình lăng trụ
. ' ' '.ABC A B C
Biết diện tích mặt bên
( ' ')ABB A
bằng 15, khoảng cách từ điểm
C đến mặt phẳng
( ' ')
ABB A
bằng 6. Tính thể tích khối lăng trụ
. ' ' '.ABC A B C
A.
30.
B.
45.
C.
60.
D.
90.
Câu 9: Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh bằng 3 cm là:
A.
3
27 3
.
2
cm
π
B.
3
93
.
2
cm
π
C.
3
9 3 .cm
π
D.
3
27 3
.
8
cm
π
Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho
a
= (2; 3; 3),
b
= (0; 2; 1),
( )
3; 1; 5 .c =
Tìm tọa
độ của vectơ
u 2a 3b 2c.=+−
A.
( )
10; 2;13 .
B.
( )
2; 2; 7 .−−
C.
( )
2; 2;7 .−−
D.
( )
2; 2;7 .
Câu 11: Hình lập phương có đường chéo bằng a thì có thể tích bằng
A.
3
33 .a
B.
3
2
.
4
a
C.
3
3
.
9
a
D.
3
.
a
Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho
(1; 3; 2), (3; 1; 4)AB
. Tìm tọa độ trung điểm I của
.AB
A.
B.
(4;2; 6).I
C.
(
)
2;1;3.
I −−
D.
(2;1;3).I
Câu 13: Cho hàm số
2
23
1.
xx
ye


Tập nghiệm của bất phương trình
'0y
A.
( ; 1].
B.
(- ;-3] [1; ). 
C.
[ 3;1].
D.
[ 1; ).

Câu 14: Một hình trụ có bán kính đáy là 3 cm, chiều cao là 5 cm. Tính diện tích toàn phần của hình trụ
đó.
A.
2
24 .
cm
π
B.
2
16 .
cm
π
C.
2
45 .cm
π
D.
2
48 .
cm
π
Câu 15: Tính
2
2
2x 8
lim .
2x 5 1
x
x
→−
−−
+−
A. -3. B.
1
2
. C. -6. D. 8.
Câu 16: Cho hình hộp chữ nhật
. ' ' ' ',ABCD A B C D
biết đáy ABCD là hình vuông. Tính góc giữa
'AC
.BD
A
D
C
B
A'
D'
C'
B'
A.
0
90 .
B.
0
30 .
C.
0
60 .
D.
0
45 .
Câu 17: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3
1
x
y
x
−+
=
tại điểm có hoành độ x= 0 là
A.
2 3.yx=−+
B.
2 3.yx
=−−
C.
2 3.yx=
D.
2 3.yx= +
Câu 18: Cho x, y là các số thực dương tùy ý, đt
33
log , logxa yb
. Chọn mệnh đề đúng.
A.
1
3
27
1
log .
3
x
ab
y



B.
1
3
27
1
log .
3
x
ab
y



C.
1
3
27
1
log .
3
x
ab
y



D.
1
3
27
1
log .
3
x
ab
y



Câu 19: Cho tam giác
ABC
( ) ( ) ( )
1; 1 , 2; 5 , 4; 3A BC−−
. Lập phương trình đường thẳng chứa
đường trung tuyến đỉnh A của tam giác
ABC
.
A.
5 3 20xy+ −=
. B.
4 50xy −=
. C.
0xy+=
. D.
20
xy−=
.
Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): x² + y² + z² 8x + 2y + 1 = 0. Tìm tọa độ
tâm và bán kính của mặt cầu (S).
A. I(4; 1; 0), R = 2. B. I(4; 1; 0), R = 4. C. I(4; 1; 0), R = 2. D. I(4; 1; 0), R = 4.
Câu 21: Thể tích vật tròn xoay khi quay hình phẳng (H) xác định bởi các đường
32
1
, 0, 0 а 3
3
yxxyxvx=−== =
quanh trục Ox là
A.
81
.
35
π
B.
81
.
35
C.
71
.
35
π
D.
71
.
35
Câu 22: Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào?
A.
2
.
1
x
y
x
B.
2
.
1
x
y
x

C.
2
.
1
x
y
x
D.
2
.
1
x
y
x
Câu 23: Cho hàm số
(
)
y fx
=
xác định, liên tục trên
và có bảng biến thiên:
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng
6
và giá trị nhỏ nhất bằng
3
.
B. Hàm số đat cực đại tại
0x =
và đạt cực tiểu tại
1x =
.
C. Hàm số có đúng một cực trị.
D. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng
1
.
Câu 24: Hình vẽ bên thể hiện đồ thị của ba trong bốn hàm số
6
x
y =
,
8
x
y =
,
1
5
x
y
=
1
.
7
x
y =
Hỏi (C
2
) là đồ thị hàm số nào?
A.
6.
x
y =
B.
1
.
7
x
y =
C.
1
.
5
x
y =
D.
8.
x
y =
Câu 25: Gọi
M
m
lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
2
36
2
xx
y
x

trên đoạn



0; 1 .
Tính
2.Mm+
A.
2 11Mm+=
. B.
2 10.Mm+=
C.
2 11Mm+=
. D.
10.Mm+=

Đề thi thử môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hoàng Hoa Thám - Hưng Yên. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hoàng Hoa Thám - Hưng Yên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 373
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm