Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 liên trường THPT TP Vinh - Nghệ An lần 1

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên học sinh:................................................................SBD: ............
Mã đề 104
Câu 1: Với
,a b
là hai số thực dương tuỳ ý,
2 7 5
ln e .
a b
bằng
A.
2 5ln 7ln a b
. B.
7ln 5lna b
. C.
2 7ln 5ln a b
. D.
5ln 7lna b
.
Câu 2: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng
a
và độ dài đường cao bằng
3a
. Diện tích toàn phần của hình
trụ đã cho bằng
A.
2
8
a
. B.
7
. C.
4
. D.
2
5
a
.
Câu 3: Thể tích khối chóp có diện tích đáy
2
2
a
và chiều cao
3a
A.
3
9 2
V a
. B.
2
2
V a
. C.
3
3 2
V a
. D.
3
2
V a
.
Câu 4: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên
?
A.
3 2
3
y x x
. B.
3 2
5 3 3 4
y x x x .
C.
3
3 1 y x x
. D.
3 2
5 1 y x x x
.
Câu 5: Biết thể tích khối lập phương bằng
3
16 2a
, vậy cạnh của khối lập phương bằng bao nhiêu?
A.
8 2a
. B.
2 2
a
. C.
4 2
a
. D.
2a
.
Câu 6: Tìm họ nguyên hàm của hàm số
( ) 3 sin f x x x
.
A.
2
( )d 3 cos
f x x x x C
B.
2
3
( )d cos
2
x
f x x x C
C.
2
3
( )d cos
2
x
f x x x C
D.
( )d 3 cos
f x x x C
Câu 7: Đường cong trong hình vẽ đồ thị của hàm số nào dưới
đây?
A.
4 2
1
y x x . B.
3
1 y x x
.
C.
3
3 1 y x x
. D.
3
3 5 y x x
.
Câu 8: Gọi
M
N
lần lượt giá trị lớn nhất nhnhất của
biểu thức
cos 1
2sin 4
x
A
x
. Giá trị của
M N
bằng
A.
3
2
. B.
1
3
.
C.
2
3
. D.
3
4
.
Câu 9: Trong không gian
, cho hai điểm
1;5;2
A
3; 3;2
B
. Tọa độ trung điểm
M
của đoạn thẳng
AB
A.
1;1;2
M
. B.
2;2;4
M
. C.
2; 4;0
M
. D.
4; 8;0
M
.
Câu 10: Cho
3 5
a
, khi đó
25
log 81
bằng
A.
2
a
. B.
2
a
. C.
2a
. D.
1
2a
.
Câu 11: Thể tích khối cầu bán kính
6 cm
bằng
A.
3
216 cm
. B.
3
288 cm
. C.
3
432 cm
. D.
3
864 cm
.
Câu 12: Cho khối nón thể tích bằng
3
2
a
bán kính đáy bằng
a
. Độ dài đường sinh của khối nón
đã cho bằng
A.
6a
. B.
5a
. C.
37
a . D.
7a
.
Câu 13: Giá trị
2
1
1
lim
1
x
x
x
bằng
A.
2
. B.
1
. C.
0
. D.
2
.
Câu 14: Cho cấp số nhân
n
u
có số hạng đầu
1
2
u
4
54
u
. Giá trị
2019
u
bằng
A.
2020
2.3
. B.
2020
2.2
. C.
2018
2.3
. D.
2018
2.2
.
Câu 15: Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên như sau
Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là
A.
4
. B.
2
. C.
3
. D.
1
.
Câu 16: Tập xác định của hàm số
2019
2
2020
4 y x x
A.
4 )
;0 ;( ] [

. B.
4 )
;0 ;( ) (

. C.
0;4
. D.
\ 0;4
.
Câu 17: Biết
F x
là một nguyên hàm của hàm
cos3
f x x
2
2 3
F
. Tính
9
F
.
A.
3 2
9 6
 
 
 
F
. B.
3 2
9 6
 
 
 
F
. C.
3 6
9 6
 
 
 
F
. D.
3 6
9 6
 
 
 
F
.
Câu 18: Đạo hàm của hàm số
2020
x
y
A.
1
.2020
x
y x . B.
' 2020 .log2020
x
y .
C.
' 2020 ln2020
x
y . D.
2020
'
ln 2020
x
y .
Câu 19: Cho khối chóp tgiác đều có cạnh đáy bằng
2a
cạnh bên bằng
5a
. Thể tích của khối chóp đã
cho bằng
A.
3
4 5a
. B.
3
4 3a
. C.
3
4 5
3
a
. D.
3
4 3
3
a
.
Câu 20: Cho hàm số
y f x
xác định trên
\ 1
liên tục trên mỗi khoảng xác định bảng
biến thiên như sau:
Số nghiệm của phương trình
2 3 4 0
f x
A.
4
. B.
3
. C.
2
. D.
1
.
Câu 21: Số nghiệm nguyên của bất phương trình:
0,8 0,8
log (15 2) log 13 8
x x
A. Vô số. B.
4
. C.
2
. D.
3
.
Câu 22: Đồ thị hàm số
4 2
1
y x x có bao nhiêu điểm cực trị có tung độ là số dương?
A.
3
. B.
1
. C.
2
. D.
0
.
Câu 23: Cho tứ diện
ABCD
, hai điểm
M
N
lần lượt trên hai cạnh
AB
AD
sao cho
3
MA MB
,
4
AD AN
. Tỷ số thể tích của 2 khối đa diện
ACMN
BCDMN
bằng
A.
1
15
. B.
3
4
. C.
1
16
. D.
1
9
.
Câu 24: Hàm số
f x
có bảng biến thiên sau
Hàm số đạt cực tiểu tại
A.
1
x
. B.
1
x
. C.
. D.
x
.
Câu 25: Cho hàm số
y f x
có đồ thị như hình vẽ.
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?
A.
0,5; 0,3
. B.
2;2
. C.
1,2;0,1
. D.
0;2
.
Câu 26: Trong không gian
, cho hai điểm
3;1; 2
A
,
2; 3;5
B
. Điểm
M
thuộc đoạn
AB
sao
cho
2MA MB
, tọa độ điểm
M
A.
7 5 8
; ;
3 3 3
. B.
4;5; 9
. C.
3 17
; 5;
2 2
. D.
1; 7;12
.
Câu 27: Thể tích khối nón có bán kính đáy
R
và chiều cao
h
A.
2
V R h
. B.
2
4
3
V R h
. C.
2
1
3
V R h
. D.
3
1
3
V R h
.
Câu 28: Cho hàm số
y f x
liên tục trên
đoạn
3;4
và có đồ thị như hình vẽ bên dưới.
Gọi
M
m
lần lượt giá trlớn nhất và nhỏ nhất
của hàm số đã cho trên đoạn
3;4
. Giá trị của
3 2M m
bằng
A.
3
. B.
3
.
C.
0
. D.
9
.
Câu 29: Phương trình
2
4 6
2
5 log 128
x x
có bao
nhiêu nghiệm?
A.
1
. B.
3
.
C.
2
. D.
0
.
Câu 30: Một khối trụ có thể tích bằng
6
. Nếu giữ
nguyên chiều cao tăng bán kính đáy của khối trụ đó
gấp 3 lần thì thể tích của khối trụ mới bằng bao nhiêu?
A.
162
V
. B.
27
V
. C.
18
V
. D.
54
V
.
Câu 31: Cho hàm số
3
2 2 2
2 2
x x
f x x e xe
, ta
3
2 2 2
d
x x x
f x x me nxe pe C
. Giá trị của biểu
thức
m n p
bằng
A.
1
3
. B.
2
. C.
13
6
. D.
7
6
.
O
x
2
1
1
y
3
2
1
1

Đề thi thử Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 liên trường THPT TP Vinh - Nghệ An lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 liên trường THPT TP Vinh - Nghệ An lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.146
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm