Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Pò Tấu - Cao Bằng

1
TRƯỜNG THPT PÒ TU
ĐỀ THI TH
(Đề thi có 07 trang)
K THI THPT QUC GIA NĂM 2019
Bài thi: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
H, tên thí sinh:.........................................................................
S báo danh:..............................................................................
đề thi 001
Câu 1. Th tích ca khi lp phương cnh
a
bng
A.
3
a
. B.
3
2
a
. C.
3
3
a
. D.
6
a
.
Câu 2. Cho hàm s
(
)
y f x
=
có bng biến thiên sau
Giá tr cc tiu ca hàm s đã cho bng
A.
1
. B.
2
. C.
0
. D.
5
.
Câu 3. Trong không gian
Oxyz
, cho hai đim
(
)
4;1; 2
A
,
(
)
2;3;2
B
. Ta độ trung đim ca đon
thng
AB
A.
(
)
3;2;0
. B.
(
)
1; 2;3
. C.
(
)
3;5;1
. D.
(
)
3;4;1
.
Câu 4. Cho hàm s
(
)
y f x
=
đồ th như hình v bên.
Hàm s đã cho nghch biến trên khong nào dưới đây?
A.
(
)
0;1
. B.
(
)
;1
−∞
. C.
(
)
1;1
. D.
(
)
1;0
.
Câu 5. Vi
a
,
b
là hai s thc dương tu ý,
(
)
3
log
ab
bng
A.
log 3log
a b
+
. B.
3log log
a b
+
. C.
(
)
3 log log
a b
+
. D.
1
log log
3
a b
+
.
Câu 6. Cho
( )
2
1
d 3
f x x
=
( )
2
1
d 8
g x x
=
, khi
đ
ó
( ) ( )
2
1
3 d
f x g x x
+
b
ng
A.
27
.
B.
11
.
C.
24
.
D.
1.
Câu 7.
Th
tích c
a kh
i c
u bán kính
2
r
=
b
ng
A.
32
3
π
.
B.
32
π
.
C.
8
3
π
.
D.
16
π
.
Câu 8.
T
p nghi
m c
a ph
ươ
ng trình
(
)
2
3
log 7 2
x
=
A.
{
}
4; 4
.
B.
{
}
4;1
.
C.
{
}
1;0
.
D.
{
}
4
.
2
Câu 9. Trong không gian
Oxyz
, mt phng
(
)
Oyz
có phương trình là
A.
0
x
=
. B.
0
x y z
+ + =
. C.
0
y
=
. D.
0
z
=
.
Câu 10. H nguyên hàm ca hàm s ( ) e
x
f x x
=
A.
2
1
e
2
x
x C
+
. B.
2
e
x
x C
+ +
C.
2
1 1
e
1 2
x
x C
x
+ +
+
. D.
e 1
x
C
+ +
.
Câu 11. Trong không gian , đường thng
1 2 3
:
2 1 2
x y z
d
+ +
= =
đi qua đim nào dưới đây?
A.
(
)
1; 2; 3
M
. B.
(
)
1; 2; 3
N
. C.
(
)
1;2;3
P
. D.
(
)
2;1; 2
Q
.
Câu 12. Vi
k
n
là hai s nguyên dương tùy ý tha mãn
k n
. Mnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
( )
!
!
k
n
n
A
n k
=
. B.
!
!
k
n
n
A
k
=
. C.
( )
!
! !
k
n
n
A
k n k
=
. D.
(
)
! !
!
k
n
k n k
A
n
= .
Câu 13. Cho cp s cng
(
)
n
u
có s hng đầu
1
2
u
=
và công sai
5
d
=
. Giá tr
5
u
bng
A. 22. B. 17. C. 12. D. 250.
Câu 14. Đim nào trong hình v bên là đim biu din ca s phc
2 ?
z i
=
A.
M
. B.
P
. C.
N
. D.
Q
.
Câu 15. Đường cong trong hình vđồ th ca hàm s nào dưới đây?
A.
4 2
1
y x x
=
. B.
3
2 3 5
y x x
=
. C.
4 2
1
y x x
= − + +
. D.
3 2
3 1
y x x
= −
.
Câu 16. Cho hàm s
(
)
f x
liên tc trên đon
[
]
1;3
đồ th như hình v bên. Gi
M
m
ln
lượt là giá tr ln nht và nh nht ca hàm s đã cho trên
[
]
1;3
. Giá tr ca
2
M m
+
bng ?
3
A.
1
. B.
1
. C.
4
. D.
5
.
Câu 17. Cho hàm s
( )
y f x
=
đo hàm
2 3
( ) ( 1)( 2)
f x x x
= + ,
x
. S đim cc tr ca hàm s
đã cho là
A.
3
. B.
2
. C.
5
. D.
1
.
Câu 18. Tìm hai s thc
a
b
tha mãn
(
)
2 3
a b i i i
+ + =
vi
i
đơn v o.
A.
2
a
=
,
1
b
=
. B.
1
2
a
=
,
1
b
=
. C.
0
a
=
,
1
b
=
. D.
1
a
=
,
2
b
=
.
Câu 19. Trong không gian
Oxyz
, cho hai đim
(
)
3; 3;1
I
(
)
5; 2;1
A
. Phương trình ca mt cu có
tâm .
I
. và đi qua
A
A.
( ) ( ) ( )
2 2 2
3 3 1 5
x y z
+ + + =
. B.
( ) ( ) ( )
2 2 2
3 3 1 5
x y z
+ + + + =
.
C.
( ) ( ) ( )
2 2 2
3 3 1 5
x y z + + + =
. D.
( ) ( ) ( )
2 2 2
3 3 1 5
x y z+ + + + =
.
Câu 20. Đặt
3
log 2
a
=
, khi đó
4
log 27
bng
A.
3
2
a
. B.
3
2
a
. C.
4
3
a
. D.
2
3
a
.
Câu 21. Kí hiu
1 2
,
z z
là hai nghim phc ca phương trình
2
2z 7 0
z
+ =
. Giá tr ca
1 2
z z
+
bng
A.
2 7
. B.
7
. C.
3
. D.
10
.
Câu 22. Trong không gian
Oxyz
, khong cách gia hai mt phng
(
)
:2 3 6 0
P x y z
+ + =
(
)
: 4 2 6 1 0
Q x y z
+ + =
bng
A.
13
56
.
B.
53
3
.
C.
3
.
D.
4
3
.
Câu 23.
T
p nghi
m c
a b
t ph
ươ
ng trình
2
2
2 8
x x
<
A.
( 1;3)
.
B.
(3; )
+
.
C.
( ; 1)
−∞
.
D.
( ; 1) (3; )
−∞ +∞
.
Câu 24.
Di
n tích ph
n hình ph
ng g
ch chéo trong hình v
bên
đượ
c tính theo công th
c nào d
ướ
i
đ
ây?
A.
( )
2
2
0
2 2 4 d
x x x
+ +
. B.
( )
2
0
2 2 d
x x
+
.
C.
( )
2
1
2 2 d
x x
. D.
( )
2
2
1
2 2 4 d
x x x
+ +
.
Câu 25. Cho khi nón độ dài đường sinh bng
5
bán kính đáy bng
3
. Th tích ca khi nón đã
cho bng
A.
12
π
. B.
36
π
. C.
20
3
π
.
D.
16
3
π
.
Câu 26.
Cho hàm s
(
)
y f x
=
có b
ng bi
ế
n thiên nh
ư
sau

Đề thi thử Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Pò Tấu - Cao Bằng. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Pò Tấu - Cao Bằng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 227
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm