Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 1

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019, LẦN 1
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút;
Mã đề thi 511
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Câu 1: Giả sử phương trình
2
2 2
log x (m 2)log x 2m 0
có hai nghiệm thực phân biệt x
1
, x
2
thỏa mãn
x
1
+ x
2
= 6. Giá trị của biểu thức
1 2
x x
A.
3
B.
8
C.
2
D.
4
Câu 2: Một lớp học gồm có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Cần chọn ra 2 học sinh, 1 nam và 1 nữ
để phân công trực nhật. Số cách chọn là
A.
300
B.
2
35
C
C.
35
D.
2
35
A
Câu 3: Cho hàm s
( )y f x
đồ thị đạo hàm
như hình bên.
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số
2
( )
y f x x x
đạt cực đại tại x=0
B. Hàm số
2
( )
y f x x x
đạt cực tiểu tại x=0
C. Hàm số
2
( )
y f x x x
không đạt cực trị tại
x=0
D. Hàm số
2
( )
y f x x x
không có cực trị.
Câu 4: Diện tích của mặt cầu bán kính 2a là
A.
2
4
a
B.
2
16
a
C.
2
16a
D.
2
4
3
a
Câu 5: Cho hàm số
( )y f x
liên tục trên R đồ thị
hình bên. Số nghiệm dương phân biệt của phương trình
3
f x
A.
1
B.
3
C.
2
D.
4
Câu 6: Tập hợp các giá trị x thỏa mãn
,2 , 3x x x
theo thứ tự lập thành một cấp số nhân là
A.
0;1
B.
C.
1
D.
0
Câu 7: Cho hàm số
( )y f x
thỏa mãn
2
'( ) 2 .
f x x x
Bất phương trình
( )
f x m
nghiệm
thuộc khoảng (0;1) khi và chỉ khi
A.
1m f
B.
m f
C.
m f
D.
1m f
Câu 8: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Điểm M thuộc tia DD’ thỏa mãn
6.
DM a
Góc giữa đường thẳng BM và mặt phẳng (ABCD)
A.
0
30
B.
0
45
C.
0
75
D.
0
60
Câu 9: Trong hình dưới đây, điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
2a c b
B.
2
ac b
C.
2
2ac b
D.
ac b
Câu 10:
sin xdx f x C
khi và chỉ khi
A.
cosf x x m m
B.
cosf x x
C.
cosf x x m m
D.
cosf x x
Câu 11: Cho khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ AA’=a, AB=3a, AC=5a. Thể tích của khối hộp đã
cho là A.
3
5a
B.
3
4a
C.
3
12a
D.
3
15a
Câu 12: Một người nhận hợp đồng dài hạn làm việc cho một công ty với mức lương khởi điểm của mỗi
tháng trong 3 năm đầu tiên 6 triệu đồng/tháng. Tính từ ngày đầu tiên làm việc, cứ sau đúng 3 năm liên
tiếp thì tăng lương 10% so với mức lương một tháng người đó đang hưởng. Nếu tính theo hợp đồng thì
tháng đầu tiên của năm thứ 16 người đó nhận được mức lương là bao nhiêu?
A.
4
6.1,1
(triệu đồng) B.
6
6.1,1
(triệu đồng)
C.
5
6.1,1
(triệu đồng) D.
16
6.1,1
(triệu đồng)
Câu 13: Số nghiệm thực phân biệt của phương trình
2
2 3
x
A.
0
B.
2
C.
1
D.
3
Câu 14: Gọi S
n
là tổng n số hạng đầu tiên trong cấp số cộng (a
n
). Biết S
6
= S
9
, tỉ số
3
5
a
a
bằng
A.
9
5
B.
5
9
C.
5
3
D.
3
5
Câu 15: Cho hình lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ đáy hình chữ nhật
0
40 .
CAD Số đo góc giữa hai
đường thẳng ACB’D’
A.
0
40
B.
0
20
C.
0
50
D.
0
80
Câu 16: Tập hợp các số thực m thỏa mãn hàm số
4 2
1
y mx x
có đúng 1 điểm cực trị là
A.
;0

B.
;0

C.
0;

D.
0;

Câu 17: Tập nghiệm của bất phương trình
1
x
e
A.
B.
;0

C.
0;

D.
0;

Câu 18: Các đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
1
1
x
y
x
lần lượt là
A.
1, 1y x
B.
1, 1y x
C.
1, 1
y x
D.
1, 1
y x
Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD ABCD hình vuông cạnh a. Tam giác SAB đều nằm trong mặt
phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Khoảng cách giữa hai đường thẳng BCSD
A.
a
B.
3
2
a
C.
3
3
a
D.
2
2
a
Câu 20: Ba số
2 4 8
log 3; log 3; log 3
a a a theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Công bội của cấp số
nhân này bằng
A.
1
B.
1
4
C.
1
2
D.
1
3
Câu 21: Một bình đựng nước dạng hình nón (không có đáy), đựng đầy nước.
Người ta thả vào đó một khối cầu có đường kính bằng chiều cao của bình
nước và đo được thể tích nước tràn ra ngoài là 18 dm
3
. Biết rằng khối cầu
tiếp xúc với tất cả các đường sinh của hình nón và đúng một nửa của khối cầu
chìm trong nước (hình bên). Thể tích V của nước còn lại trong bình bằng
A. 24 dm
3
. B. 6 dm
3
.
C. 54 dm
3
. D. 12 dm
3
.
Câu 22: Hàm số nào trong các hàm số sau đây không là nguyên hàm của hàm số
2019
y x ?
A.
2020
1
2020
x
B.
2020
2020
x
C.
2018
y 2019x
D.
2020
1
2020
x
Câu 23: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’M là trung điểm của AA’. Tỉ số thể tích
.
. ' ' '
M ABC
ABC A B C
V
V
bằng
A.
1
6
B.
1
3
C.
1
12
.
D.
1
2
Câu 24: Gọi A là tập hợp tất cả các số có dạng
abc
với
a,b,c 1;2;3;4 .
Số phần tử của tập hợp A là
A.
3
4
C
B.
4
3
C.
3
4
A
D.
3
4
Câu 25: Cho hàm số
3
y x
có một nguyên hàm là
F(x).
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
(2) (0) 16
F F
B.
(2) (0) 1
F F
C.
(2) (0) 8
F F
D.
(2) (0) 4
F F
Câu 26: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Các điểm M, N, P lần lượt thuộc các đường thẳng
AA’, BB’, CC’ thỏa mãn diện tích của tam giác MNP bằng a
2
. Góc giữa hai mặt phẳng (MNP) (ABCD)
A.
0
60
B.
0
30
C.
0
45
D.
0
120
Câu 27: Đạo hàm của hàm số
log(1 )y x
bằng
A.
1
( 1)ln10
x
B.
1
1x
C.
1
1 x
D.
1
(1 )ln10
x
Câu 28: Hàm số nào trong các hàm số sau đây là một nguyên hàm của hàm số
2
?
x
y e
A.
2
2
x
e
y
B.
2
2
x
y e C C
C.
2
2
x
y e C C
D.
2
2
x
e
y
Câu 29: Hàm số
3
2
1
3
x
y x mx
nghịch biến trên khoảng
(0; )
khi và chỉ khi
A.
1;m

B.
1;m

C.
0;m

D.
0;m
Câu 30: Trong khai triển Newton của biểu thức
2019
2x 1 ,
số hạng chứa
18
x
A.
18 18
2019
2 .C
B.
18 18 18
2019
2 .
C x
C.
18 18 18
2019
2 .
C x
D.
18 18
2019
2 .
C
Câu 31: Hàm số y = F(x) là một nguyên hàm của hàm số
1
y
x
trên
;0

thỏa mãn
( 2) 0.
F
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
( ) ln ;0
2
x
F x x


Đề minh họa Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 350
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm