Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT A Hải Hậu - Nam Định lần 1

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT A HẢI HẬU
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – LẦN 1
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút;
(Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm)
Mã đề 169
Câu 1: Cho
( );g( )f x x
hai hàm số liên tục trên
1;3
thỏa mãn
3
1
3 d 10
f x g x x
3
1
2 d 6
f x g x x
. Tính
3
1
df x g x x
.
A. 7. B. 9. C. 6. D. 8.
Câu 2: Cho cấp số nhân
n
u
số hạng đầu
1
3
u
công bội
q
. Tổng
10 1 2 3 10
...
S u u u u
bằng.
A.
3069
. B.
1536
. C.
1023
2
D.
1023
.
Câu 3: Đồ thị hàm số nào dưới đây không có tiệm cận ngang?
A.
3
logg x x
. B.
2
1
2 3
x
k x
x
. C.
1
1
h x
x
. D.
3
x
f x
.
u 4: Họ nguyên hàm của hàm
số
2
3
( )f x x
x
trên
( ;0)
(0; )
là:
A.
3
3ln .
3
x
x C
B.
3
3ln .
3
x
x C
C.
3
3ln .
3
x
x C
D. -
3
3ln .
3
x
x C
Câu 5: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
; ;P a b c
. Khoảng cách từ
P
đến trục toạ độ
Oy
bằng:
A.
2 2
a c
. B.
b
.
C.
b
. D.
2 2
a c
.
Câu 6: Bảng biến thiên của hình bên của một trong bốn hàm số được liệt dưới đây. Hãy tìm
hàm số đó.
A.
2 3
.
1
x
y
x
B.
2 3
.
1
x
y
x
C.
2 3
.
1
x
y
x
D.
1
.
2
x
y
x
Câu 7: Từ hình mẫu một hình lập phương sẵn, người ta tạo ra một hình lập phương độ dài
cạnh gấp ba lần so với độ dài cạnh của hình lập phương ban đầu thì thể tích của hình lập phương mới
gấp bao nhiêu lần thể tích của hình lập phương ban đầu?
A. 9. B. 27. C. 8. D. 3.
Câu 8: Tập xác định của hàm số
2
( 4 )
e
y x x
A.
.
B.
\ 0;4 .
C.
( ;0) (4; ). 
D.
(0;4).
Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình
2
1
2
log 5 7 0
x x
A.
;2
. B.
;2 3;
. C.
2;3
. D.
3;
.
Câu 10: Biết rằng đồ thị hàm số
3 2
2
y x x x
đồ thị hàm số
2
5
y x x
cắt nhau tại
điểm duy nhất có tọa độ
0 0
( ; )x y
. Tìm
0
y
.
A.
0.
B.
4.
C.
1.
D.
3.
Câu 11: Tính đạo hàm của hàm số
2
5
log 1 .
y x x
A.
2
2 1
.
1
x
y
x x
B.
2
2 1
.
1 ln 5
x
y
x x
C.
2 1 ln 5.
y x
D.
2
1
.
1 ln 5
y
x x
Câu 12: Người ta sản suất một đồ chơi bằng cách tạo ra hình
bát diện đều cạnh bằng 10 cm và bơm dung dịch màu vào bên
trong (tham khảo hình vẽ). Biết vỏ của hình bát diện rất
mỏng. Thể tích dung dịch cần bơm vào, tính theo
3
cm
, gần
với giá trị nào sau đây nhất:
A.
471
. B.
942
. C.
943
. D.
944
.
Câu 13: bao nhiêu cách chia hết
4
chiếc bánh khác nhau cho
3
em nhỏ, biết rằng mỗi em nhận
được ít nhất
1
chiếc.
A.
12
. B.
18
. C.
36
. D.
72
.
Câu 14: Giả sử
f
hàm số liên tục trên khoảng
K
, , a b c
ba số bất ktrên khoảng
K
.
Khẳng định nào sau đây sai?
A.
1
a
a
f x dx
.
B.
b a
a b
f x dx f x dx
.
C.
, ;
c b b
a c a
f x dx f x dx f x dx c a b
.
D.
b b
a a
f x dx f t dt
.
Câu 15: Cho nh tr(T) chiều cao
2 ,h m
n nh đáy
3 .r m
Gisử (L) nh ng tr đều n
cạnh hai đáy đa giác đều nội tiếp đường tròn đáy của nh tr(T). Khi n ng n hạn thì tổng
diện tích tất cc mặt của của khi ng trụ (L) (nh bằng
2
m
) có giới hạn là:
A.
12
S
. B.
20
S
. C.
30
. D.
12
.
Câu 16: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
9
y x
x
trên đoạn
2;4
là:
A.
2; 4
min 6.
y
B.
2; 4
min 6.
y
C.
2; 4
25
min .
4
y
D.
2; 4
13
min .
2
y
Câu 17: Với hai số thực bất kì
0, 0
a b
, khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A.
2 2 4 6 2 4
log log log
a b a b a b
. B.
3
2 2 2 2
log 3log
a b a b
.
C.
2 2
log 2log
a b ab
. D.
2 2 2 2
log log loga b a b
.
Câu 18: Tính thtích khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a góc giữa cạnh bên mặt đáy
bằng 60
0
?
A.
3
3
12
a
V
. B.
3
3
4
a
V
. C.
3
3
24
a
V
. D.
3
3
8
a
V
.
Câu 19: Một khu rừng trữ lượng gỗ
5
4.10
mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây trong
rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 10 năm khu rừng đó có số mét khối gỗ gần nhất với số nào?
A.
5
5,9.10
B.
5
5,92.10
C.
5
5,93.10
D.
5
5,94.10
Câu 20: Một hình trụ bán kính đáy
5cmr
, chiều cao
7cm
h
. Diện tích xung quanh của hình
trụ này là:
A.
2
35 cm
. B.
2
70 cm
.
C.
2
70
cm
3
. D.
2
35
cm
3
Câu 21: Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh bằng
a
. Thể tích của khối nón
này bằng:
A.
B.
3
3
8
a
C.
D.
3
3
24
a
Câu 22: Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên như sau.
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( ;3).
B.
( 1;1).
C.
(2; ).
D.
( 1; ). 
Câu 23: Số điểm cực trị của hàm số
1
x
y e x
A.
0.
B.
3.
C.
2.
D.
1.
Câu 24: Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu có phương trình
2 2 2
2 4 1
x y z x y
A.
(1; 2;0), 1
I R
. B.
( 1;2;0), 1
I R
.
C.
(1; 2;0), 6
I R
. D.
( 1;2;0), 6
I R
.
Câu 25: Họ nguyên hàm của hàm số
( ) (1 2sinx)
f x x
là:
A.
2
(2 2)sinx
x x C
B.
2
2 .cos 2sin .x x x x C
C.
2
1
2 .cos 2sin .
2
x x x x C
D.
2
1
2 .cos 2sin .
2
x x x x C
Câu 26: Tìm m để hàm số
4 2
( 1) 1y mx m x
đạt cực đại tại
0
x
A.
0.
m
B.
1.
m
C.
1.
m
D.
1 1.
m
Câu 27: Biết rằng cả ba số
đều khác 0. Tọa độ điểm M nằm trên mặt phẳng (Oxy) nhưng
không nằm trên trục Ox và Oy có thể là:
A.
(0;0; )c
. B.
( ; ;0)a b
. C.
( ; ; )a b c
. D.
( ; )a b
.
Câu 28: Người ta ngâm một loại rượu trái cây bằng cách xếp 6 trái y hình cầu cùng bán kính
bằng 5cm vào một cái bình hình trụ sao cho hai quả nằm cạnh nhau tiếp xúc với nhau, các quđều
tiếp xúc với tất cả các đường sinh của mặt xung quanh của hình trụ, đồng thời quả nằm bên dưới
cùng tiếp xúc với mặt đáy trụ, quả nằm bên trên cùng tiếp xúc với nắp của hình trụ, cuối cùng đổ
rượu vào đầy bình. Số lít rượu tối thiểu cần đổ vào bình gần nhất với số nào sau đây:
A.
1,57
. B.
1,7
. C.
1570
. D.
1,2
.
Câu 29: Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình
2 3 4 1
x x
m
có hai nghiệm thực phân
biệt là
( ; )a b
. Tính
2 3S a b
A.
29.
S
B.
28.
S
C.
32.
S
D.
36.
S
Câu 30: Cho
2
( ) 3 4
f x dx x x C
. Tìm
(e )dx
x
f

Đề thi thử Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT A Hải Hậu - Nam Định lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT A Hải Hậu - Nam Định lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 518
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm