Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Trần Phú - Hà Tĩnh lần 1

SỞ
GD & ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề
có 04 trang)
KỲ
THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2019
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
3
1
1
x
y
x
?
A.
3
.
x
B.
3
y
. C.
1.
x
D.
1.
y
Câu 2. Nghiệm của phương trình
1
co
s
2
x
A.
2
2 , .
3
x k k
B
.
x k k
C.
, .
3
x k k
D.
2 , .
6
x k k
Câu 3. Đạo h
àm của hàm số
3
2
5
x
f
x
A.
3
2
'
5 ln5
x
f
x
B.
3
2
'
2.5 ln5
x
f
x
.
C.
3
2
'
5 x ln5
x
f
x
D.
 
2
2
'
3 2 5
x
f
x x
.
Câu 4. T
hể tích khối nón tròn xoay có độ dài đường cao
2
a
và bán
kính đường tròn đáy
3
a
A.
3
6
a
.
B.
3
2
a
.
C.
3
1
8
a
.
D.
3
4
a
.
C
âu 5. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Đó
là hàm số nào?
A.
4
2
2
x 2
y
x
. B.
3
3
x 2
y
x
.
C.
2
1
1
x
y
x
. D.
2
1
1
x
y
x
.
Câu 6. Họ n
guyên hàm của hàm số
1
3f x x
x
l
à
-1
O
x
y
2
A.
2
3
l
n .
2
x
x C
B.
2
3
.
2
x
x C
C.
2
1
3
C
x
.
D.
2
3
l
n .
2
x
x C
Câu
7. Cho hàm số
y
f x
bảng biến thiên như hình bên.
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?
A.
;
0

.
B.
;
3
.
C.
1
;0
.
D.
0
;
.
+ ∞
+
1
5
-1
- ++
0
-
00
1-2
+ ∞
- ∞
0
y
y'
x
Câu 8. T
rong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?
A.
l
n 2e 1 ln 2
. B.
 
2
l
n e 2
. C.
2
l
n 2e 2 ln 2
. D.
ln e 1
.
Câu 9.
m số nào sau đây có ba điểm cực trị?
A.
3
2
3
.
y
x x x
B.
4
2
2
.
y
x x
C.
4
2
2
1.
y
x x
D.
1.
2xy
C
âu 10. Cho hàm số bậc bốn trùng phương
4
2
y
ax bx c
đồ thị như hình vẽ
bên. Mệnh đề nào dưới đây là đúng
A.
0, 0, 0
a b c
. B
.
0, 0, 0
a b c
.
C.
0,
0, 0
a
b c
.
D.
0
, 0, 0.
a
b c
Câu 11
. Tập xác định của hàm số
1
2
5
y x x
là tập nào dưới đây?
A.
;
0 1;

B.
0
;1
.
C.
0
;1
D.
;
.

Câu 12
. Tổng vô hạn sau đây
2
3
3 3
3 ... ...
2
2 2
n
S
 
có giá trị bằng
A.
5
.
B.
7
.
C. 4. D. 6.
Câu 13. Cho 4 hàm số sau đây:
5
x
y
;
2
3
3
x
x
x
y
;
1
2
x
y
;
2019
1
log
y
x
. Hỏi bao nhiêu hàm số
nghịch biến trên khoảng xác định của nó ?
M
ã đề 101
A.
2
.
B.
3
.
C.
4
.
D.
1
.
Câu 14
. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 2a. Một mặt phẳng đi qua trục của hình trụ và cắt hình trụ theo
thiết diện là hình vuông. Thể tích khối trụ đã cho bằng
A.
3
18
a
B.
3
4
a
C.
3
8
a
D.
3
16
a
Câu 15. Cho
khối chóp
.
S ABC
c
ó đáy là tam giác đều cạnh
a
, cạnh
bên
SA
v
uông góc với mặt phẳng chứa
mặt đáy, cạnh
5
.
S
B a
Thể
tích khối chóp đã cho bằng
A.
3
3
12
a
B.
3
3
6
a
C.
3
3
2
a
D.
3
3
3
a
Câu
16. Cho hàm sbậc ba
y
f x
đồ thị nhình bên. Điểm cực đại của đồ
thị hàm số là
A.
3
y
.
B.
2;3
.
C.
2
x
.
D.
1;3
.
Câu 17
. Tập nghiệm của bất phương trình
1
2 1
5
1 9 27 0
x
x x
y
2
x
3
-
1
O
A.
1
;
4

. B
.
1
;
4

.
C.
;4

.
D.
4;

.
Câu 18
. Đặt
2
l
og 20
.
Khi đó
20
l
og 5
bằn
g
A.
3
. B.
1
.
C.
2
.
D.
4
.
u 19. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Giá trị tích vô hướng
.
AB AB CA
bằng
A.
2
.
2
a
B.
2
2
.
2
a
C.
2
3
.
2
a
D.
2
.
2
a
Câu 20
. Số giao điểm của hai đồ thị hàm số
4 2
4 2
y x x
2
1
y x
A.
1
.
B.
4
.
C.
2
. D.
3
.
Câu 21
. Điều kiện xác định của hàm số
0
,5
l
og 2 1 2
f
x x
là?
A.
5
8
;
.
B.
5
8
;
.

C.
5
;
.
8
D.
1
5
;
.
2
8
Câu 22. Cho lăng trụ
.
' ' '
A
BC A B C
c
ó đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên
'
3a
A
A
.
Hình chiếu vuông
góc của
'A
lên
mặt phẳng
A
BC
là trun
g điểm BC. Thể tích của khối lăng trụ đã cho là
A.
3
13
.
8
a
B.
3
3
13
.
8
a
C.
3
3
11
.
8
a
D.
3
11
.
8
a
u 23. Trên đoạn
0
;2
,
phương trình
2
2
sin 3 sin 0
x
x
bao nhiêu nghiệm?
A.
4
.
B.
2
.
C.
3
.
D.
5
.
Câu 24
. Cho
x
thỏa m
ãn
2
2
l
og x 1 .log 3 2 2
x
x
. Giá
trị biểu thức
l
og 5
4
x
A
x
bằng
A.
2
1
.
B.
2
3
.
C.
22
.
D.
2
5
.
Câu 25
. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm s
1
2
x
y
x
tạ
i điểm có tung độ bằng
4
l
à
A.
3
13.
y
x
B
.
3
5.
y
x
C.
3
5.
y
x
D.
3
13.
y
x
u 26. Một người gửi
100
triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất
0
, 4%
/tháng. Biết rằng nếu không rút
tiền khỏi ngân hàng tcứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu đtính lãi cho tháng tiếp
theo. Hỏi sau đúng
6
thá
ng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và lãi) gần nhất với số tiền nào dưới
đây, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi ?
A.
102.424.000
đồn
g. B.
102.423.000
đồn
g. C.
102.016.000
đồn
g. D.
102.017.000
đồn
g.
Câu 27. Họ nguyên hàm của hàm số
3
sin 8
x
f
x x
A.
3
c
os8x
l
n 3
x
C
.
B.
3
1
cos8x
l
n 3 8
x
C
. C.
3
1
cos8x
l
n 3 8
x
C
.
D.
1
3 ln3 cos8x
8
x
C
.
Câu
28. Cho lăng trụ đứng
. ' ' ' 'ABCD A B C D
,
ABCD
l
à hình vuông cạnh 2a, cạnh
'
2 3.
A
C a
Thể
tích khối lăng trụ
.
' ' '
A
BC A B C
bằn
g
A.
3
4a
B.
3
2a
C.
3
3a
D.
3
a
Câu 29
. Cho hàm số
y
f x
có bảng
biến như hình vẽ bên. Hỏi
phương trình
2 3 0
f x
 
bao nhiêu nghiệm?
A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.
+
-
+
4
-∞
+∞
+∞
3
-2
00
-∞
y
x
-1
y'
Câu 30.
Xét tập hợp
A
g
m tất cả c số tự nhiên 5 chữ số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số từ
A
.
Tính xác suất để số được chọn có chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng trước.
A.
7
4
411
. B.
6
2
431
. C.
1
216
. D.
3
350
.
Câu 31. Cho hàm số
3
2
8 5
y x m x m
(với
m
tham số). bao nhiêu giá trị nguyên của
m
để
hàm số nghịch biến trên khoảng
1
;2
?
A.
2
.
B.
5.
C.
4.
D.
3
.
Câu 3
2. Trong hội chợ, một công ty sơn muốn xếp
9
00
hộp
sơn theo số lượng
1,3,5,…từ trên xuống ới (số hộp sơn trên mỗi hàng xếp ttrên xuống các số lẻ
liên tiếp - mô hình như hình bên). Hàng dưới cùng có bao nhiêu hộp sơn?
A.
5
9.
B.
3
0.
C.
6
1.
D.
5
7.
u 33. bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số
m
để
phương trình
2
l
n 2 ln 4
x
m
m x
e
có n
ghiệm thuộc vào đoạn
1
;
e
?
A.
1
.
B.
2
.
C.
3
.
D.
4
.
u 34. Cho hàm số
f
x
x
ác định trên
1
;
,
biết
.
3 l
0
n xx
f x
,
9
1
f e
. Giá
trị
f e
l
à
A.
7
9
27
.
B.
1
9
27
.
C.
7
0
27
.
D.
7
1
27
.
u 35. Cho các số thực dương
,a
,b
c
với
,a
b
k
hác
1
thỏa mãn các điều kiện
3
2
l
og log
a
b
a
b bc
l
og log 5
a
b
b
c
.
Tính giá trị của biểu thức
2
l
og log ( )
a b
P
c a c
.
A.
1
0
P
.
B.
7
P
.
C.
11P
.
D.
1
3
P
.
u 36. Trên đồ thị hàm số
20
2 4
x
y
x
có bao nhiêu điểm có hoành độ và tung độ là các số nguyên?
A.
6
.
B. vô số. C.
4
.
D.
3
.
Câu
37. Cho hàm số
y
f x
.
Hàm số
y
f x
c
ó đthị đường parabol như
hình bên. Hàm số
2
2
2
1y
xf
x
n
ghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
0
;2
.
B.
3
;
2
.
C.
2
; 1
.
D.
1
;1 .
2
y
2
1
x
O
Câu
38. Cho nh chóp đều
.
D
S
ABC
c
ó cạnh đáy bằng
2a
,
khoảng cách giữa hai đường thẳng
S
A
CD
bằn
g
3a
. Thể tích khối chóp đã cho bằng
A.
3
3
3
a
.
B.
3
4
3
a
.
C.
3
3
a
.
D.
3
4
3
3
a
.
Câu
39. Gọi M, m lần lượt giá trị lớn nhất, gtrị nhỏ nhất của hàm s
4
2
4
16
x 2x 1
f x
x
trên đoạn
1
;2
2
.
Tổng
M m
bằng
A.
21.
B.
29.
C.
30.
D.
31.

Đề thi thử Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Trần Phú - Hà Tĩnh lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Trần Phú - Hà Tĩnh lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 515
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm