Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nghèn - Hà Tĩnh

TRƯỜNG THPT NGHÈN
TỔ TOÁN
(Đề thi gồm có 06 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:....................................................... đề thi 201
Số báo danh:............................................................
Câu 1. Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông c của điểm A (3; 1; 0) trên mặt phẳng (Oyz)
tọa độ
A. (0; 0; 3). B. (0; 3; 0). C. (0; 0; 1). D. (0; 1; 0).
Câu 2. Cho hàm số y = f (x) bảng biến thiên như hình vẽ sau
Hàm số y = f (x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A. (1; +). B. (−∞; 1). C. (0; 1). D. (1; 1).
Câu 3. Tập nghiệm của phương trình log
2
x + log
2
(x 1) = 1
A. {−1}. B. {2}. C. {2; 1}. D. {−2; 1}.
Câu 4. Giá trị cực đại của hàm số y = 2x
4
+ 4x
2
+ 3
A. y
= 1. B. y
= 5. C. y
= 3. D. y
= 1.
Câu 5. Cho khối nón (N) bán kính đáy bằng r, chiều cao bằng h và đường sinh bằng l. Đẳng
thức nào dưới đây đúng?
A.
1
l
2
=
1
h
2
+
1
r
2
. B. h
2
= l
2
+ r
2
. C. r
2
= h
2
+ l
2
. D. l
2
= h
2
+ r
2
.
Câu 6. Cho a số thực dương khác 1. Tính P = log
a
2
a.
A. P = 2. B. P =
1
2
. C. P =
1
2
. D. P = 2.
Câu 7. Đường cong trong hình v bên đồ thị
của hàm số nào trong các hàm số cho dưới đây?
A. y =
x 1
x 1
. B. y =
x + 1
x 1
.
C. y =
x + 1
x + 1
. D. y =
x 1
x + 1
.
Câu 8. Cho y số (u
n
) thỏa mãn u
1
= 2 và u
n+1
= u
n
+ 3, n 1. Tính u
12
.
A. 31. B. 25. C. 34. D. 28.
Câu 9. Phương trình 2
x1
= 32 nghiệm
A. x = 5. B. x = 6. C. x = 4. D. x = 3.
Trang 1/6 đề 201
Câu 10. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A (1; 2; 3), B (1; 0; 1). Trọng tâm G của tam giác
OAB tọa độ
A. (0; 1; 1). B.
0;
2
3
;
4
3
. C. (0; 2; 4). D. (2; 2; 2).
Câu 11. Cho khối chóp S.ABC đáy tam giác đều cạnh a. Cạnh bên SA vuông c với mặt
đáy và SC = a
3. Thể tích của khối chóp đã cho bằng
A.
6a
3
4
. B.
6a
3
12
. C.
3a
3
6
. D.
3a
3
3
.
Câu 12. Cho hàm số y = ax
3
+ bx
2
+ cx + d (a, b, c, d R)
đồ thị như hình v bên. Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1.
B. Hàm số đạt cực đại tại x = 1.
C. Cực đại của hàm số 4.
D. Cực tiểu của hàm số 1.
Câu 13. Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S) : x
2
+ y
2
+ z
2
+ 2x + 4y 2z 3 = 0 bán kính
bằng
A.
3. B. 1. C. 3. D. 9.
Câu 14. Trong mặt phẳng cho 10 điểm phân biệt. Số vectơ khác
0 , điểm đầu và điểm cuối lấy
trong các điểm đã cho
A. 2
10
. B. A
2
10
. C. 10!. D. C
2
10
.
Câu 15. Họ nguyên hàm của hàm số f (x) = 2x + sin x
A. x
2
cos x + C. B. 2 + cos x + C. C. 2 cos x + C. D. x
2
+ cos x + C.
Câu 16. Cho hàm số y = f (x) đạo hàm liên tục trên đoạn [0; 1] và f (1) f (0) = 2. Tính
I =
1
Z
0
[f
0
(x) e
x
] dx.
A. 1 e. B. 1 + e. C. 3 e. D. 3 + e.
Câu 17. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y =
1
4
x
4
+ x
3
2x
2
trên đoạn [3; 3] bằng
A.
3
4
. B.
99
4
. C. 32. D.
75
4
.
Câu 18. Cho các số thực α và β. Đồ thị các hàm số y = x
α
,
y = x
β
trên khoảng (0; +) như hình vẽ bên, trong đó đường đậm
hơn đồ thị của hàm số y = x
β
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. 0 < β < α < 1. B. α < 0 < β < 1.
C. 0 < β < 1 < α. D. β < 0 < 1 < α.
Câu 19. Cho a, b các số thực dương, a 6= 1. Đẳng thức nào dưới đây đúng?
A. log
a
a
3
b
= 3 2 log
a
b. B. log
a
a
3
b
= 3 + 2 log
a
b.
C. log
a
a
3
b
= 3
1
2
log
a
b. D. log
a
a
3
b
= 3 +
1
2
log
a
b.
Trang 2/6 đề 201
Câu 20. Biết
2
Z
1
ln x
(x + 1)
2
dx = a ln 3 + b ln 2 (a, b các số hữu tỉ). Tính T = a
2
+ b
3
.
A. T =
13
3
. B. T =
134
27
. C. T =
8
3
. D. T =
152
27
.
Câu 21. Biết
1
2
Z
0
2x 1
x + 1
dx = a ln 3 + b ln 2 + c (a, b, c các số nguyên). Giá trị a + b c bằng
A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.
Câu 22. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình log
2
(x + 3) log
2
x 4.
A. S = [1; +). B. S = [1; 9]. C. S = (−∞; 9]. D. S = (0; 9].
Câu 23. Trong không gian Oxyz, mặt cầu (T ) : (x 2)
2
+ (y + 1)
2
+ z
2
= 9 cắt mặt phẳng (Oyz)
theo giao tuyến một đường tròn bán kính bằng
A.
11. B.
3. C.
5. D.
7.
Câu 24. Cho hàm số y = e
2x
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. y
00
+ y
0
y = 0. B. y
00
+ y
0
+ y = 0. C. y
00
+ y
0
+ 2y = 0. D. y
00
+ y
0
2y = 0.
Câu 25. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = x
3
3 (m + 1) x
2
+ 12mx + 2019
hai điểm cực trị x
1
, x
2
thỏa mãn x
1
+ x
2
+ 2x
1
x
2
= 8.
A. m = 1. B. m = 2. C. m = 1. D. m = 2.
Câu 26. Họ nguyên hàm của hàm số f (x) =
x
2
x
3
+ 1
A.
1
3
x
3
+ 1
+ C. B.
2
3
x
3
+ 1 + C. C.
2
3
x
3
+ 1
+ C. D.
1
3
x
3
+ 1 + C.
Câu 27. Cho khối lập phương ABCD.A
0
B
0
C
0
D
0
. Gọi M
trung điểm của AD, ϕ c giữa hai mặt phẳng (BMC
0
)
và (ABB
0
A
0
). Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. cos ϕ =
3
4
. B. cos ϕ =
4
5
.
C. cos ϕ =
1
3
. D. cos ϕ =
2
3
.
Câu 28. Cho khối chóp đều S.ABCD cạnh đáy bằng a và thể tích bằng
2a
3
6
. Khoảng cách từ
B đến mặt phẳng (SAD) bằng
A.
a
6
3
. B.
a
3
2
. C. a. D.
a
2
2
.
Câu 29. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A (1; 0; 1), B (3; 2; 1). Gọi (S) mặt cầu
tâm I thuộc mặt phẳng (Oxy), bán kính bằng
11 và đi qua hai điểm A, B. Biết I tung độ âm,
phương trình của (S)
A. x
2
+ y
2
+ z
2
+ 6y 2 = 0. B. x
2
+ y
2
+ z
2
+ 4y 7 = 0.
C. x
2
+ y
2
+ z
2
+ 4y + 7 = 0. D. x
2
+ y
2
+ z
2
+ 6y + 2 = 0.
Câu 30. Cho khối chóp S.ABCD đáy hình thoi cạnh a,
[
ABC = 60
. Hình chiếu vuông c
của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) trung điểm của cạnh AB. c giữa mặt phẳng (SCD) và
mặt đáy bằng 45
. Thể tích của khối chóp đã cho bằng
A.
a
3
4
. B.
3a
3
12
. C.
3a
3
4
. D.
a
3
8
.
Trang 3/6 đề 201

Đề thi thử Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 liên trường THPT TP Vinh - Nghệ An lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nghèn - Hà Tĩnh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 274
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm