Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Cù Huy Cận - Hà Tĩnh lần 1

SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN I
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề thi có 06 trang)
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:.................................................................................Số báo danh:………………….
Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho các điểm
(1;0;3), (2;3; 4), ( 3,1; 2)AB C
−−
. Tìm tọa độ
điểm
D
sao cho tứ giác
ABCD
là hình bình hành.
A.
( 4; 2;9)D −−
. B.
( 4; 2;9)
D
. C.
(4; 2;9)
D
. D.
.
Câu 2: Cho hàm số
(
)
y fx=
có đồ thị như hình vẽ bên.
Hàm số đã cho nghịch biến biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
1; +∞
. B.
( )
1;1
. C.
( )
0;1
. D.
(
)
1; 0
.
Câu 3: Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là :
A.
1
V Bh
3
=
B.
1
V Bh
2
=
C.
V 2Bh=
D.
V Bh=
Câu 4: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
5
4
x
y
x
=
+
là:
A.
3
B.
1
. C.
4
. D.
2
.
Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho tam giác
ABC
với
(1; 3; 4), (2; 1; 0), (3;1; 2)AB C
.
Tọa độ trọng tâm
G
của tam giác
ABC
là:
A.
(2;1; 2)G
. B.
(6; 3; 6)
G
. C.
3
(3; ; 3)
2
G
. D.
(2; 1; 2)G
.
Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai điểm
(1;2;7),(3;8;1)AB
−−
. Mặt cầu đường
kính
AB
có phương trình là:
A.
2 22
( 1) ( 3) ( 3) 45xyz+ + +− =
. B.
2 22
( 1) ( 3) ( 3) 45xyz ++ ++ =
.
C.
222
( 1) ( 3) ( 3) 45xyz + ++ =
. D.
2 22
( 1) ( 3) ( 3) 45xyz+ + +− =
.
Câu 7: Cho cấp số cộng
( )
n
u
có số hạng đầu
1
3u =
và công sai
4d
=
. Giá trị
5
u
bằng
A. 23. B. 19. C. -13. D. 768.
Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình
2
2
28
xx+
A.
(
]
;3−∞
. B.
[ ]
3;1
. C.
( 3;1)
. D.
(
]
3;1
.
Câu 9: Thể tích của khối lập phương cạnh
3a
bằng:
A.
3
9a
. B.
3
3a
. C.
3
a
. D.
3
27a
.
Câu 10: Giá trị cực tiểu
CT
y
của hàm số
32
34yx x=−+
là:
A.
0
CT
y =
. B.
3
CT
y =
C.
2
CT
y =
D.
4
CT
y =
.
MÃ ĐỀ: 001
Câu 11: Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt phẳng (P): x-3y+1=0. (P) đi qua điểm nào sau đây?
A.
(3;1;1)
B.
(1; 3; 1)
C.
( 1;0;0)
D.
(1;0;0)
Câu 12: Tập nghiệm của phương trình
( )
2
3
log 3 1xx++ =
A.
{ }
1; 0
. B.
{
}
0;1
. C.
{ }
0
. D.
{ }
1
.
Câu 13: Cho hàm số
()y fx=
có đồ thị như hình vẽ:
Số nghiệm thực của phương trình
( )
4 70fx−=
A.
2
. B.
4
. C.
3
. D.
1
.
Câu 14: Với
a
,
b
là hai số thực dương tuỳ ý,
( )
4
log ab
bằng
A.
1
log log
4
ab+
. B.
( )
4 log logab+
. C.
log 4logab+
. D.
4log logab+
.
Câu 15: Cho
( )
2
0
d3fx x=
( )
2
0
d7gx x=
, khi đó
( )
( )
2
0
3d
f x gx x+


bằng
A.
16
. B.
18
. C.
24
. D.
10
Câu 16: Hàm s
( )
fx
đạo hàm trên
( )
0fx
>
,
( )
0;x +∞
, biết
( )
15
f =
. Khẳng định nào
sau đây có thể xảy ra?
A.
( )
34f
=
B.
(
) ( )
2019 2018ff<
.
C.
( )
26f −=
D.
( ) ( )
2 3 10ff+=
.
Câu 17: Cho hàm số
()y fx
=
đạo hàm
2
( ) ( 1)( 2)f x xx x
=−+
,
x
∀∈
. S đim cc tr của hàm s
đã cho là
A.
5
. B.
2
. C.
1
. D.
3
.
Câu 18: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
32
35
yx x=+−
trên đoạn
[ ]
1; 3
là:
A.
[ ]
1;3
min 7y
=
. B.
[ ]
1;3
min 3y
=
. C.
D.
[ ]
1;3
min 5y
=
.
Câu 19: Đường cong trong hình vẽ bên đ th của mt trong bốn hàm số dưới
đây. Đó là hàm số nào?
A.
42
2x 2yx=−−
. B.
3
3x 2yx=−−
.
C.
21
1
x
y
x
=
+
. D.
21
1
x
y
x
−+
=
+
.
-1
O
x
y
2
Câu 20: Cho hình nón có bán kính đáy là 4a, chiều cao là 3a. Diện tích xung quanh hình nón bằng
A.
2
12 a
π
B.
2
40 a
π
C.
2
24 a
π
D.
2
20 a
π
Câu 21: Gọi
S
diện tích hình phẳng
( )
H
giới hạn bởi các đường
( )
y fx=
, trục hoành hai đường
thẳng
1x =
,
2x
=
(như hình vẽ bên dưới). Đặt
( )
0
1
d
a fx x
=
,
( )
2
0
db fx x=
, mệnh đề nào sau đây
đúng?
A.
S ba= +
. B.
S ba=
.
C.
S ba=−+
. D.
S ba=−−
.
Câu 22: Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng
( )
Oyz
có phương trình là
A.
0x
=
. B.
0z =
. C.
0
xyz++=
. D.
0y =
.
Câu 23: Với
k
n
là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn
kn
. Mệnh đề nào dưới đây Sai ?
A.
( )
!
!!
k
n
n
C
knk
=
. B.
!
!
k
n
n
C
k
=
. C.
( )
!
!
k
n
n
A
nk
=
. D.
!
n
Pn=
Câu 24: Hàm số
(
)
( )
2
3
logfx x x= +
có đạo hàm là:
A.
( )
( )
2
1
ln 3
fx
xx
=
+
. B.
( )
( )
2
2 1 ln 3x
fx
xx
+
=
+
.
C.
( )
( )
( )
2
21
ln 3
x
fx
xx
+
=
+
. D.
( )
2
ln 3
fx
xx
=
+
.
Câu 25: Họ nguyên hàm của hàm số
() e 2
x
fx x
=
A.
2
e
x
xC++
. B.
2
e
x
xC−+
C.
2
1
e
1
x
xC
x
−+
+
. D.
e2
x
C−+
.
Câu 26: Cho hàm số
( )
y fx=
liên tục trên
đồ thị như nh vẽ. Tập hợp tất cả các giá trị thực
của tham số
m
để phương trình
( )
2
lnf xm
=
có nghiệm thuộc khoảng
(
]
1; e
:
A.
[
)
1; 3
. B.
[
)
1;1
. C.
( )
1;1
. D.
( )
1; 3
.
Câu 27: Cho hàm số
2
2
2019 6
44
xx
y
x xm
+−
=
−+
đồ thị
()
m
C
. Tìm tập hợp
S
tất cả các giá trị thực của
tham số
m
để
()
m
C
có đúng hai đường tiệm cận đứng.
A.
[
)
0; 4
. B.
[
)
0;1
. C.
( )
12; 4
D.
(
]
3;1
Câu 28: Cho hàm số
y fx
liên tục trên
đạo hàm

42
3 10fx xx x x m
với
mọi
x
. bao nhiêu số nguyên
m
thuộc đoạn



0;1890
để hàm s
4gx f x
nghịch biến
trên khoảng
;1
?
A.
1864
. B.
1867
. C.
1865
. D.
1866
.
x
y
O
1
2

Đề minh họa môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Cù Huy Cận - Hà Tĩnh lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Cù Huy Cận - Hà Tĩnh lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 300
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm