Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Đông Sơn 1 - Thanh Hóa lần 1

TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1
ĐỀ THI KSCL LẦN 1 MÔN TOÁN LỚP 12
NĂM HỌC 2018- 2019
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.
Đề thi gồm có 5 trang
Mã đề thi 721
Họ, tên thí sinh:..........................................................................SBD.....................
Câu 1: Với
2 2
a log 3; b log 5
thì:
A.
2a b
log30
2a
B.
2a b
log30
2b
C.
1 a b
log30
1 b
D.
a 2b
log30
2b
Câu 2: Tâm đối xứng của đồ thị hàm số
3 2
1 1
2 3
3 3
y x x x
có tọa độ là:
A.
1
2;
3
I
B.
1
2;
3
I
C.
1
2;
3
I
D.
2;
I
Câu 3: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A.
log a b log a log b; a 0, b 0.  
B. Hàm số
10x 2017
y e
đồng biến trên R
C. Hàm số
1,2
y log x
nghịch biến trên khoảng
0; .
D. Ryxaaaa
yxyx
,,0,
Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy
6SC a
.
Khi tam giác SAC quay quanh cạnh SA thì đường gấp khúc SAC tạo thành một hình nón tròn xoay. Thể
tích của khối nón tròn xoay đó là:
A.
3
4
3
a
B.
3
2
6
a
C.
3
3
3
a
D.
3
3
6
a
Câu 5: Cho các số thực a, b, c, d thỏa mãn
0 a b c d
hàm số
y f x
. Biết hàm số
y f ' x
đồ thị như hình vẽ. Gọi M m lần lượt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
y f x
trên
0;d
. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A.
M m f b f a
B.
M m f 0 f c
C.
M m f d f c
D.
M m f 0 f a
Câu 6: Tính tổng
0 1 2017
2017 2017 2017 2017
1 1 1 1
. ... ...
1 2 1 2018
k
S C C C C
k
 
.
A.
2018
2
2018
B.
2018
2 1
2018
C.
2018
2 1
2018
D.
2018 2017
2 2
2018
Câu 7: Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây có tiệm cận ngang?
A.
4 2
2.
y x x B.
2
3 1
.
1
x
y
x
C.
2
.
x
y
x
D.
3 2
3.
y x x x
Ngày thi: …………………
Câu 8: Cho hàm số
4 2
y mx m 1 x 1 2m
. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số 3 điểm cực
trị.
A.
m 1
B.
1 m 0
C.
1 m 2
D.
0 m 1
Câu 9: Bất phương trình
2 2
log 3x 2 log 6 5x
có tập nghiệm là:
A.
6
1;
5
B.
1
;3
2
C.
0;

D.
3;1
Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông tại C,
aACaAB ,5
. Cạnh
SA 3a
và vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích khối chóp
S.ABC
bằng
A.
3
5
a
2
B.
3
a
C.
3
3a
D.
3
2a
Câu 11: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ thể tích bằng V. Các điểm M, N, P lần lượt thuộc các
cạnh AA’, BB’, CC’ sao cho
AM 1 BN CP 2
,
AA' 2 BB' CC' 3
. Thể tích khối đa diện ABC.MNP bằng:
A.
20
V
27
B.
11
V
18
C.
9
V
16
D.
2
V
3
Câu 12: Phương trình
1 1 2
2 4 2
x x
x x
có tổng các nghiệm bằng
A. 7 B. 3 C. 5 D. 6
Câu 13: Số khoảng đơn điệu của hàm số
53
24
xxy
là:
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 14: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 6 chữ số khác nhau trong đó chữ số đầu tiên là chữ số lẻ?
A.
.8400
B. 42000. C. 60480. D. 33600.
Câu 15: Cho hàm số
y f x
xác định và liên tục trên R, thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
RxxfexfRxxf
x
),()(,,0)(
2'
1
f 0 .
2
Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm
có hoành độ
0
x ln2
là:
A.
2x 9y 2ln2 3 0
B.
2x 9y 2ln2 3 0
C.
2x 9y 2ln2 3 0
D.
2x 9y 2ln2 3 0
Câu 16: Cho
log 16
m
P m
2
loga m
với
m
là số dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
2
3
P a
. B.
4
.
a
P
a
C.
3
a
P
a
. D.
3 .P a a
.
Câu 17: Phương trình
2
2 2
log x 5log x 4 0
có hai nghiệm
1 2
x ;x
. Khi đó tích
1 2
x .x
bằng
A. 32 B. 36 C. 64 D. 16
Câu 18: Hàm số nào dưới đây có tập xác định là R
A.
2
1
ln 2
x
y
x
B.
1 lny x
C.
tan coty x gx
D.
ln x
y e
Câu 19: Với m nào thì đường thẳng
y x m
đi qua trung điểm của đoạn nối hai điểm cực trị của đồ thị
hàm số
3 2
6 9y x x x
?
A.
2
m
B.
0
m
C.
3
m
D.
1
m
Câu 20: Biết
9
x
4
là một nghiệm của bất phương trình
2 2
a a
log x x 2 log x 2x 3 *
. Khi đó
tập nghiệm của bất phương trình (*) là:
A.
5
T 2;
2
B.
5
T ;
2

C.
T ; 1 
D.
5
T 1;
2
Câu 21: Hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh a và
2 ,
SA a SA ABCD
. Kẻ AH
vuông góc với SB và AK vuông góc với SD. Mặt phẳng (AHK) cắt SC tại E. Tính thể tích khối cầu ngoại
tiếp khối ABCDEHK.
A.
3
2
6
a
B.
3
4 2
3
a
C.
3
8 2
3
a
D.
3
2
3
a
Câu 22: Nguyên hàm của hàm số
3
3 1f x x
là:
A.
3
1
3 1 3 1
4
f x dx x x C
B.
3
1
3 1
3
f x dx x C
C.
3
3 1 3 1
f x dx x x C
D.
3
3 1
f x dx x C
Câu 23: Nếu độ dài các cạnh bên của một khối lăng trụ tăng lên ba lần độ dài các cạnh đáy của
giảm đi một nửa thì thể tích của khối lăng trụ đó thay đổi như thế nào?
A. Tăng lên. B. Không thay đổi.
C. Giảm đi. D. Có thể tăng hoặc giảm tùy từng khối lăng trụ.
Câu 24: Tính giá trị cực tiểu của hàm số
3 2
3 1.
y x x
A.
1
CT
y
B.
3
CT
y
C.
0
CT
y
D.
2
CT
y
Câu 25: Tích phân
1
2x
0
I e dx
bằng
A.
2
e 1
B.
1
e
2
C.
e 1
D.
2
e 1
2
Câu 26: Một người nông dân 15.000.000 đồng muốn làm một cái hàng rào hình chữ E dọc theo một
con sông (như hình vẽ) để làm một khu đất có hai phần chữ nhật để trồng rau. Đối với mặt hàng rào song
song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu 60 000 đồng một mét, còn đối với ba mặt hàng rào song
song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50 000 đồng một mét. Tìm diện tích lớn nhất của đất rào thu được
A.
2
3125m
B.
2
50m
C.
2
1250m
D.
2
6250m
Câu 27: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau
A. Đồ thị hàm số
x
y a
0 1
a
luôn đi qua điểm có toạ độ
1a;
.
B. Đồ thị các hàm số
x
y a
1
x
y
a
0 1
a
đối xứng với nhau qua trục tung.
C. Hàm số
x
y a
1
a
nghịch biến trên R
D. Hàm số
x
y a
0 1
a
đồng biến trên
R
Câu 28: Cho tích phân
2
2
4 2
1 ln 1
ln 2
ln 2
e
e
x x
ae be
I dx c d
x x
. Chọn phát biểu đúng:
A.
a b c d
B.
2
1
a b c
d
C. A và B đều đúng D. A và B đều sai
Câu 29: Đồ thị hàm số
3 2
, 0
y ax bx cx d a
hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục Oy.
Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A.
0
a c
B.
, 0
a d b
C.
, , , 0
a b c d
D.
, 0
a c
Câu 30: Tìm giá trị lớn nhất
M
của hàm
4 2
2 1
y f x x x
trên đoạn
0;2 .
A.
0.M
B.
9.M
C.
10.M
D.
1.M

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Đông Sơn 1 - Thanh Hóa lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Đông Sơn 1 - Thanh Hóa lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 307
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm