Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 1

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài : 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1: Cho hàm số
( )
42
2 11y x mx=−+
. Tổng lập phương các giá trị ca tham s m đ đồ th hàm s
( )
1
có ba điểm cc tr và đường tròn đi qua
3
điểm này có bán kính
1R
=
bằng
A.
55
2
. B.
15
2
m
+
=
. C.
. D.
15−+
.
Câu 2: Cho a là s thực dương khác 2 .Tính
2
2
log ( )
4
a
a
I =
.
A.
2I =
. B.
1
2
I =
. C.
2I =
. D.
1
2
I =
.
Câu 3: Mt đội văn nghệ 10 người gm 6 nam và 4 n. Cn chọn ra một bạn nam và một bn n để hát
song ca. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?
A. 1. B. 24. C. 10. D.
2
10
.C
Câu 4: Biết rng bất phương trình
( )
( )
5
2
2
log 5 2 2.log 2 3
x
x
+
++ >
tập nghiệm
( )
log ;
a
Sb= +∞
, với
a
,
b
là các s nguyên dương nhỏ hơn 6 và
1a =
/
. Tính
23P ab= +
.
A.
7P =
. B.
11.P =
C.
18P =
. D.
16.P =
Câu 5: Ông Chính gửi 200 triệu đồng vào một ngân hàng vi lãi sut 7%/năm. Biết rng nếu không rút
tiền ra khỏi ngân hàng thì c sau mi năm s tin lãi s được nhập vào gốc đ tính lãi cho năm tiếp theo và
t năm th hai tr đi, mỗi năm ông gửi thêm vào tài khoản với s tiền 20 triệu đồng. Hỏi sau 18 năm s
tiền ông Chính nhn đưc c gc ln lãi là bao nhiêu? Gi định trong suốt thi gian gi lãi sut không thay
đổi và ông Chính không rút tiền ra (kết quả được làm tròn đến hàng nghìn).
A.
1.686.898.000
VNĐ B.
743.585.000
VNĐ
C.
739.163.000
VNĐ D.
1.335.967.000
VNĐ
Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông cạnh
,a
đường cao
.SA x=
Góc gia
( )
SBC
mt
đáy bằng
0
60
. Khi đó
x
bằng
A.
6
.
2
a
B.
3.a
C.
3
.
2
a
D.
.
3
a
Câu 7: Tính tổng các hệ s trong khai triển
( )
2019
12x
.
A.
1
. B.
2019
. C.
2019
. D.
1
.
u 8: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có th tích bng V. Ly đim
A
trên cnh SA sao cho
1
'
3
SA SA=
.
Mt phẳng qua
A
song song với đáy của hình chóp cắt các cnh SB, SC, SD lần lượt ti B’, C’, D’.
Tính theo V th tích khối chóp S.A’B’C’D’ ?
Mã đề 430
A.
.
3
V
B.
.
81
V
C.
.
27
V
D.
.
9
V
Câu 9: Cho hình chóp
.S ABC
đáy là tam giác đều cạnh
,a
cạnh bên
SA
vuông góc với đáy th tích
của khối chóp đó bằng
3
.
4
a
Tính cạnh bên
.SA
A.
3
.
2
a
B.
3
.
3
a
C.
3.a
D.
2 3.a
Câu 10: Cho
a
,
b
là hai số thực dương thỏa mãn
5
425
log 3 4
ab
ab
ab
++

=+−

+

. Tìm giá trị nh nht ca
biểu thức
22
Ta b= +
A.
1
2
. B.
1
. C.
3
2
. D.
5
2
.
Câu 11: Phương trình
022.4
1
=+
+
mm
xx
có hai nghiệm
21
, xx
tha
3
2
1
=+
x
x
khi
A.
4=m
. B.
3=
m
. C.
2=m
. D.
1=m
.
Câu 12: Phương trình
32
4 16
x
=
có nghiệm là
A. x =
3
4
B. 5 C. x =
4
3
D. 3
Câu 13: Cho hàm số
fx
liên tục trên
tho mãn
8
1
9
f x dx
,
12
4
3f x dx
,
8
4
5f x dx
. Tính
12
1
.I f x dx
A.
17.I
B.
1I
. C.
11I
. D.
7I
.
Câu 14: Trong không gian Oxyz, cho mt cầu
( )
S
tâm
(;;)Iabc
bán kính bằng 1, tiếp xúc mặt phng
Khng định nào sau đây đúng?
A.
1.a =
B.
1.
abc++=
C.
1.b =
D.
1.c =
Câu 15: Trong không gian Oxyz, cho điểm
(1; 2;3)I
. Viết phương trình mặt cầu tâm I, ct trc Ox ti
hai điểm A B sao cho
23AB =
A.
2 22
( 1) ( 2) ( 3) 16.xy z ++ +− =
B.
2 22
( 1) ( 2) ( 3) 20.xy z
++ +− =
C.
2 22
( 1) ( 2) ( 3) 25.xy z ++ +− =
D.
2 22
(1)( 2)(3)9.xy z
++ +− =
Câu 16: Họ các nguyên hàm của hàm số
( )
42
fx x x
= +
A.
3
42x xC
++
. B.
42
xxC++
. C.
53
11
53
x xC++
D.
53
xxC++
.
Câu 17: Cho tam giác đều
ABC
có cạnh bằng
a
và đường cao AH. Tính diện tích xung quanh của hình nón
tạo thành khi quay tam giác ABC quanh trục AH.
A.
2
2.
aπ
B.
2
π.a
C.
2
3
.
4
aπ
D.
2
1
.
2
aπ
Câu 18: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số
32
1
( 2)
3
= ++y x mx m x
có cực trị và giá trị của hàm số
tại các điểm cực đại, điểm cực tiểu nhận giá trị dương.
A.
2m <
B.
2m >
C.
02m<<
D.
2m =
Câu 19: Cho t diện ABCD M, N là hai điểm phân biệt trên cạnh AB. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. CM DN chéo nhau. B. CM DN cắt nhau.
C. CM DN đồng phng. D. CM DN song song.
Câu 20: m tổng các nghiệm của phương trình sau
35 35 4 2 7xx x−+ = +
A. 5. B.
10.
C. 51. D. 1.
Câu 21: Tìm tập nghiệm S của phương trình:
33
log (2 1) log ( 1) 1xx+− =
.
A.
{ }
3S =
. B.
{ }
1S =
. C.
{ }
2S =
. D.
{ }
4S =
.
Câu 22: Cho hình trụ bán kính
R
chiu cao
3R
. Hai đim A, B lần lượt nm trên hai đưng tròn
đáy sao cho góc giữa AB và trục d của hình tr bằng
0
30
. Tính khoảng cách gia AB và trục của hình trụ.
A.
3
( ,) .
2
R
d AB d
=
B.
( ,) .d AB d R
=
C.
( , ) 3.d AB d R=
D.
( ,) .
2
R
d AB d =
Câu 23: Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng
a
cạnh bên tạo với mt đáy một góc 60
o
. Tính
th tích của khối chóp S.ABCD ?
A.
3
3
.
2
a
B.
3
6
.
2
a
C.
3
3
.
6
a
D.
3
6
.
6
a
Câu 24: Cho hàm số
3
2
21 .
3
mx
y xx m= + +−
Tập hợp các giá trị của m để hàm số nghịch biến trên
A.
1
;
2

+∞

B.
{ }
0
C.
( )
;0−∞
D.
Câu 25: Chiều cao của khi tr có th tích lớn nht ni tiếp trong hình cầu có bán kính
R
A.
43
3
R
. B.
3R
. C.
3
3
R
. D.
23
3
R
.
Câu 26: Trong không gian Oxyz, cho điểm
(1; 2;3)M
. Gi I là hình chiếu vuông góc của M trên trục
Ox. Phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu tâm I bán kính IM ?
A.
2 22
( 1) 13.x yz++=
B.
2 22
( 1) 13.x yz++=
C.
2 22
( 1) 13.x yz
+++=
D.
2 22
( 1) 17.
x yz+++=
Câu 27: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
24yx x= −+
lần lượt là M m. Chọn câu
trả lời đúng.
A.
4, 2Mm= =
B.
2, 0= =Mm
C.
3, 2Mm
= =
D.
2, 2
Mm= =
Câu 28: Tính đạo hàm của hàm số:
2
log (2 1)yx= +
.
A.
1
'
21
y
x
=
+
.B.
2
'
21
y
x
=
+
. C.
1
'
(2 1) ln 2
y
x
=
+
. D.
2
'
(2 1) ln 2
y
x
=
+
.
Câu 29: Gi
S
là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đ th hàm số:
3
3yx x=
;
yx=
. Tính
S
?
A.
4S =
. B.
8S =
. C.
2S
=
. D.
0S =
Câu 30: Cho hàm số
( )
y fx=
tha mãn
( ) ( )
42
'.f xfx x x= +
. Biết
( )
02f =
. Tính
( )
2
2f
A.
( )
2
313
2
15
f =
. B.
( )
2
332
2
15
f =
. C.
( )
2
324
2
15
f =
. D.
( )
2
323
2
15
f =
.

Đề minh họa môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 176
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm