Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang lần 2

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 2
Năm học 2018 - 2019
Bài thi TOÁN LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi 132
Câu 1: Cho hình chóp đều
.
S ABCD
có đáy là hình vuông cạnh
2a
, cạnh bên tạo với đáy góc
0
45
. Thể
tích khối nón ngoại tiếp hình chóp trên là:
A.
a
3
8
3.
3
B.
a
3
2
3.
3
C.
a
3
2 2.
D.
a
3
2
2.
3
Câu 2: Cho khối hộp chữ nhật
. ' ' ' 'ABCD A B C D
3, 4, ' 12
AB AD AA
. Thể tích khối hộp đó
bằng
A.
144
.
B.
60
. C.
. D.
156
.
Câu 3: Cho hình chóp tứ giác đều
.
S ABCD
có cạnh đáy bằng
2a
cạnh bên bằng
3a
. Thể tích
V
của
khối chóp đã cho bằng
A.
3
4 2
3
a
V
. B.
3
4 6
3
a
V
.
C.
3
4
3
a
V .
D.
3
4 2V a
.
Câu 4: Cho hàm số
( )y f x
bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số
( )y f x
nghịch biến trên
khoảng nào trong các khoảng sau đây?
+
+
-
-
0
-
-
-
1
x
y'
y
-
+
0
0
+
1
+
A.
( ; 1).- -
B.
( 1; 1).-
C.
( 1; 0).-
D.
(0; ).+
Câu 5: Trong không gian
Oxyz
, cho ba điểm
( 2;0;0)
A
-
,
(0;0;7)
B
(0;3;0)
C
. Phương trình mặt
phẳng
( )ABC
A.
1.
2 7 3
x y z
+ +
-
B.
0.
2 3 7
x y z
+ +
-
C.
1.
2 3 7
x y z
+ +
-
D.
1 0.
2 3 7
x y z
+ + +
-
Câu 6: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên
Hỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận?
A.
4
. B.
2
. C.
1
.
D.
3
.
Câu 7: Cho hình lập phương
. ' ' ' 'ABCD A B C D
có cạnh bằng
a
. Gọi
'O
là tâm của hình vuông
' ' ' 'A B C D
là góc giữa hai mặt phẳng
'
O AB
ABCD
. Góc
thỏa mãn
A.
1
sin
2
. B.
1
tan
2
.
C.
tan 2
.
D.
1
cos
2
.
Câu 8: Hàm số
3
3y x x -
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
1;1 .
-
B.
;1 .
-
C.
2; .+
D.
0;2 .
Câu 9:
Họ tất cảc nguyên hàm của hàm
số
2
3
( )f x x
x
+
trên
( ;0)-
(0; )+
A.
3
3ln .
3
x
x C+ +
B.
3
3ln .
3
x
x C- +
C.
3
3ln .
3
x
x C+ +
D. -
3
3ln .
3
x
x C+ +
Câu 10: Phương trình
2
2 5 4
5 25
x x+ +
có tổng tất cả các nghiệm bằng
A.
1.
B.
5
.
2
C.
D.
5
.
2
Câu 11: Cho hai hàm số
,
f x g x
liên tục trên
1;3
thỏa mãn
,f x dx g x dx
3 3
1 1
1 3
, tính
1
3
2 f x g x dx
-
.
A.
1.
B.
5
.
2
C.
1.-
D.
5.
Câu 12: Đường cong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
3 2
3 4
y x x
- + -
. B.
3 2
3 4
y x x
+ -
. C.
3 2
3 4
y x x
- - -
. D.
3 2
3 4
y x x
- +
.
Câu 13: Cho các số thực dương
;a b
với
1
a
, khi đó
log
4
ab
a
bằng
A.
1
log
4
a
b
. B.
1 1
log
4 4
a
b
+
.
C.
4log
a
b
. D.
4 4log
a
b
+ .
Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho tam giác
ABC
1;0;0
A
,
0;0;1
B
,
2;1;1
C
.
Diện tích của tam giác
ABC
bằng:
A.
11
.
2
B.
7
.
2
C.
6
.
2
D.
5
.
2
Câu 15: Tính đạo hàm của hàm số
2
3
log 1 .
y x x
+ +
A.
2 1 ln3.
y x
+
B.
2
1
.
1 ln3
y
x x
+ +
C.
2
2 1
.
1
x
y
x x
+
+ +
D.
2
2 1
.
1 ln3
x
y
x x
+
+ +
Câu 16: Tập nghiệm của phương trình
2 2
log log ( 3) 2
x x
+ -
A.
4
S
. B.
1,4
S -
. C.
1
S
-
. D.
4,5
S
.
Câu 17: Cho đồ thị
H
:
2 4
3
x
y
x
-
-
. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị
H
tại giao điểm của
H
Ox
.
A.
2y x
. B.
2 4y x - +
. C.
2 4y x - -
D.
2 4
y x
-
.
Câu 18: Cho dãy số
n
u
thoả mãn
1 1
3 1 , 1.
n n
u u n u
+
Giá trị của
2019
u
bằng
A.
2019
3 .
B.
3 2.
n
-
C.
2018
3 .
D.
2020
3 .
Câu 19: Cho hình khối trụ có bán kính
3a
và chiều cao
2
3a
. Thể tích của nó là:
A.
9 a
3
3.
B.
4 a
3
3.
C.
6 a
3
3.
D.
a
3
12 3.
Câu 20: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như hình bên. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hàm số có
3
cực trị. B. Hàm số đạt cực đại tại
1x
.
C. Hàm số đạt cực tiểu tại
1x
.
D. Giá trị cực tiểu của hàm số là
1-
.
Câu 21: Cho hàm số
y f x
có bảng xét dấu đạo hàm như sau:
Mệnh đề nào sau đây đúng
A.
1;1
max 0
f x f
-
. B.
0;
max 1f x f
+
. C.
; 1
min 1
f x f
- -
-
. D.
1;
min 0
f x f
- +
.
Câu 22: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
(1;2;3)
A
(3;0; 5)
B
-
. Tọa độ trung điểm
I
của đoạn
thẳng
AB
A.
(2;1; 1).
I
-
B.
(2;2; 2).
I
-
C.
(4;2; 2).
I
-
D.
( 1;1;4).
I
-
Câu 23: Cho hàm số
y f x
đạo hàm trên các khoảng
1;0
- ,
0;5
bảng biến thiên như hình
bên. Phương trình
f x m
có nghiệm duy nhất trên
1;0 0;5
- khi và chỉ khi
m
thuộc tập hợp
A.
; 2 4 2 5;
- - + +
. B.
4 2 5;10
+ .
C.
; 2 10;
- -  +
.
D.
; 2 4 2 5 10;
- - + +
.
Câu 24: Cho hàm số
( )y f x
liên tục trên
. Biết đồ thị hàm số
'( )y f x
trên
được vẽ như hình
bên. Số cực trị của hàm số
( )y f x
trên
A.
2.
B.
4.
C.
3.
D.
1
Câu 25: Giá trị lớn nhất của hàm số
5 4 3
5 5 1
y x x x
- + +
trên đoạn
1;2
-
bằng
A.
7-
.
B.
2
.
C.
. D.
65
.
x
y
y
-
1
+
1-
4
1
+
-
0

Đề minh họa Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 871
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm