Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành - Yên Bái lần 1

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN TẤT THÀNH
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: TOÁN - Lớp 12
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:.....................
Mã đề thi
640
Câu 1. Diện tích của hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số
y f x
, trục hoành hai đường thẳng
x a
,
x b
a b
(phần đậm trong hình vẽ) tính theo công thức nào
dưới đây ?
A.
d d
c b
a c
S f x x f x x
. B.
d
b
a
S f x x
.
C.
d d
c b
a c
S f x x f x x
. D.
d
b
a
S f x x
.
Câu 2. Điểm
M
trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức
z
. Tìm phần thực và phần ảo của số phức
z
.
A. Phần thực là
2
và phần ảo là
i
. B. Phần thực là
1
và phần ảo là
2
.
C. Phần thực là
1
và phần ảo là
2i
. D. Phần thực là
2
và phần ảo là
1
.
Câu 3. Trong không gian vi h to đ
Oxyz
, cho đim
1; 3; 4M
, đưng thng
2 5 2
:
3 5 1
x y z
d
mặt
phng
P
:
2 2 0x z
. Viết phương trình đưng thng
qua
M
vuông góc vi
d
và song song vi
P
.
A.
:
1 3 4
1 1 2
x y z
. B.
:
1 3 4
1 1 2
x y z
.
C.
:
1 3 4
1 1 2
x y z
. D.
:
1 3 4
1 1 2
x y z
.
Câu 4. Cho một cấp số cộng
( )
n
u
, biết
1 8
1
; 26
3
u u
. Tìm công sai
d
?
A.
3
10
d
. B.
11
3
d
. C.
3
11
d
. D.
10
3
d
.
Câu 5. Cho hàm số
3 2
f x ax bx cx d
, , ,a b c d
. Hàm số
y f x
đồ thị như hình vẽ.
Hàm số đã cho có thể là hàm số nào trong các hàm số dưới đây?
A.
3
2 1y x x
. B.
3 2
2 2y x x x
.
C.
3 2
2y x x x
. D.
3 2
2 2y x x x  
.
Câu 6. Cho hình trụ hai đáy là hai hình tròn
;O R
;O R
, chiều cao
3R
. Một hình nón đỉnh
O
và đáy là hình tròn
;O R
. Tỷ số diện tích xung quanh của hình trụ và hình nón bằng
A.
2
. B.
3
. C.
3
. D.
2
.
Câu 7. Cho hình phẳng
H
giới hạn bởi đồ thị
2
2
y x x
trục hoành. Tính thể tích
V
vật thể tròn xoay
sinh ra khi cho
H
quay quanh
Ox
.
A.
16
15
V
. B.
16
15
V
. C.
V
. D.
4
3
V
.
Câu 8. Cho hàm số
f x
xác định, liên tục trên
\ 1
và có bảng biến thiên như sau:
Khẳng định nào sau đây là sai ?
A. Hàm số không có đạo hàm tại
1.
x
B. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại
1.
x
C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng. D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.
Câu 9. Cho hàm số
f x
liên tục trên
2
2
0
3 d 10
f x x x
. Tính
2
0
( )df x x
.
A.
18
. B.
2
. C.
18
. D.
2
.
Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho đường thẳng
d
có phương trình
1 2 3
3 2 4
x y z
.
Điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng
d
?
A.
2; 4;7
Q
. B.
4; 0; 1
N
. C.
1; 2; 3
M
. D.
7;2;1
P
.
Câu 11. Khi tăng độ dài cạnh đáy của một khối chóp tam giác đều lên
2
lần và giảm chiều cao của hình chóp
đó đi
4
lần thì thể tích khối chóp thay đổi như thế nào ?
A. Không thay đổi. B. Tăng lên
8
lần.
C. Giảm đi
2
lần. D. Tăng lên
2
lần.
Câu 12. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy hình vuông cạnh
a
. Cạnh bên
6SA a
vuông góc với đáy
ABCD
. Tính theo
a
diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp
.S ABCD
A.
2
2a
. B.
2
8 a
. C.
2
2a
. D.
2
2 a
.
Câu 13. Cho hình hộp
.ABCD A B C D
. Gọi
M
trung điểm của
AB
. Mặt phẳng
MA C
cắt cạnh BC
của hình hộp
.ABCD A B C D
tại N. Tính
' '
MN
k
A C
.
A.
1
2
k
. B.
1
3
k
. C.
2
3
k
. D.
1k
.
Câu 14. Một lớp 20 học sinh nam 18 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Tính xác suất chọn
được một học sinh nữ.
A.
1
.
38
B.
10
.
19
C.
9
.
19
D.
19
.
9
Câu 15. Tìm tập xác định
D
của hàm số
3
2
4 1
y x
.
A.
1 1
; ;
2 2

D
. B.
D
.
C.
1 1
\ ;
2 2
D
. D.
1 1
;
2 2
D
.
Câu 16. Tập hợp tất cả c điểm biểu diễn các số phức
z
thỏa mãn
2 4
z i
đường tròn tâm
I
bán kính
R
lần lượt là
A.
2; 1
I
;
2R
. B.
2; 1
I
;
4R
. C.
2; 1
I
;
2R
. D.
2; 1
I
;
4R
.
Câu 17. Cho hình lăng trụ đứng diện tích đáy
2
3a
, độ dài cạnh bên bằng
2a
. Thể tích khối lăng trụ
bằng
A.
3
6a
B.
3
a
C.
3
3a
D.
3
2a
Câu 18. Họ nguyên hàm của hàm số
2
3 sinf x x x
A.
3
sin F x x x C
. B.
3
cos F x x x C
.
C.
3
3 sin F x x x C
. D.
3
cos F x x x C
.
Câu 19. Cho hàm số
4 2
2 2y x x
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( ;0)
. B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
(2; )
.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
( ;0)
. D. Hàm số đồng biến trên khoảng
(2; )
.
Câu 20. Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?
A.
4 2
3 2.y x x
B.
4 2
2 1.y x x
C.
4 2
1.y x x
D.
4 2
3 3.y x x
Câu 21. Tích tất cả các nghiệm của phương trình
2
3 9
x x
bằng
A.
2
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 22. Cho
12
log 3 a
. Tính
24
log 18
theo
a
.
A.
3 1
3
a
a
. B.
3 1
3
a
a
. C.
3 1
3
a
a
. D.
3 1
3
a
a
.
Câu 23. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Nếu
0
0f x
0
0f x
thì
0
x
không phải là điểm cực trị của hàm số.
B. Nếu
f x
đi du khi
x
qua đim
0
x
và
f x
liên tc ti
0
x
thì hàm s
y f x
đt cc tr ti đim
0
x
.
C. Nếu
0
0f x
0
0f x
thì hàm số đạt cực đại tại
0
x
.
D. Hàm số
y f x
đạt cực trị tại
0
x
khi và chỉ khi
0
0f x
.
Câu 24. Tính thể tích của khối nón có chiều cao bằng
4
và độ dài đường sinh bằng 5 .
A.
12
. B.
36
. C.
16
. D.
48
.
Câu 25. Gọi
1
z
,
2
z
là hai nghiệm phức của phương trình
2
3 2 0z z
. Tính
2 2
1 2
zT z
.
A.
2
3
T
. B.
8
3
T
. C.
4
3
T
. D.
11
9
T
.
Câu 26. Số phức liên hợp của
4 3 z i
A.
3 4 . z i
B.
4 3 . z i
C.
3 4 . z i
D.
3 4 . z i
Câu 27. Cho hàm số
( )y f x
liên tục bảng biến thiên trên đoạn
[ 1; 3]
như hình vẽ bên. Khẳng định
nào sau đây đúng ?
A.
1;3
max ( ) ( 1)f x f
. B.
1;3
max ( ) 3f x f
.
C.
1;3
max ( ) (2)f x f
. D.
1;3
max ( ) (0)f x f
.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 201 trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành - Yên Bái lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành - Yên Bái lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 843
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm