Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng lần 1

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QG
MÔN TOÁN – LẦN 1
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh: ............................................................. Số báo danh: ......................
Mã đề thi
456
Câu 1: Hàm số
2 1
1
x
y
x
có đồ thị (H). Tiếp tuyến của (H) tại giao điểm của (H) với trục
Oy
phương trình là:
A.
3 1y x
. B.
1y x
. C.
4 2
3 3
y x
. D.
3 1y x
.
Câu 2: Với mọi số thực x, y thỏa điều kiện
2 2
2
2 2
1
log 2
xy
x y xy
x y
. Gọi M m lần lượt giá
trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức
4 4
2 1
x y
P
xy
. Tính giá trị biểu thức
2
15 2log
.
A.
0
Q
. B.
1
Q
. C.
2
Q
. D.
1
Q
.
Câu 3: Hàm số
3
3 1
y x x m
với m tham số. Hàm số giá trị cực đại giá trị cực tiểu trái dấu
khi:
A.
1
m
hoặc
3
m
. B.
1 3
m
. C.
1
m
hoặc
3
m
. D.
1 3
m
.
Câu 4: Cho hàm số
3 2 3 2
1
( 1) ( 3) 2 2 5 3
3
y x m x m x m m m
. bao nhiêu giá trị nguyên
12
m
để hàm số đồng biến trên khoảng (1;3).
A. 8. B. 9. C. 11. D. 10.
Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt
phẳng đáy và SA
a
. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.
A.
3
2
.
3
a
V
B.
3
2.
V a
C.
3
2
.
6
a
V
D.
3
2
.
4
a
V
Câu 6: Cho hình lập phương
. ' ' ' 'ABCD A C B D
cạnh
a
. Gọi
S
là diện tích xung quanh của hình nón sinh
bởi đoạn
'AC
khi quay quanh trục
'AA
. Diện tích
S
là :
A.
2
6
a
. B.
2
2
a
. C.
2
3
a
. D.
2
a
.
Câu 7: Cho hàm số
2
2 3
2
x
y
x x
(C). Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số ?
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 8: Cho hình chóp tam giác S.ABC đáy là tam giác vuông cân đỉnh B SA vuông góc với mặt
phẳng đáy (ABC), SB
a
. Gọi
góc giữa hai mặt phẳng (SBC) (ABC). Thể tích khối chóp lớn
nhất khi
bằng :
A. arccos
3
1
. B. arcsin
3
1
. C. arctan
3
2
. D. arcsin
3
1
.
Câu 9: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ AB = a, BC = 2a, AA’ =
a
. Lấy điểm M trên cạnh
AD sao cho AM = 3MD. Gọi V là thể tích khối MAB’C. Khi đó V bằng :
A.
9
2
3
a
.
B.
4
3
a
.
C.
3
2
3
a
D.
4
3
3
a
.
Câu 10: Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào ?
A.
4 2
3 3
y x x
.
B.
4 2
1
3 3
4
y x x
.
C.
4 2
2 3
y x x
.
D.
4 2
2 3
y x x
.
Câu 11: Cho
( )
F x x
một nguyên hàm của hàm số
3
. ( )x f x
. Tìm nguyên hàm của hàm s
2
'( ) x lnf x x
.
A.
1
ln
2
x C
. B.
1
ln
2
x C
. C.
2
1
ln
2
x C
. D.
2
1
ln
2
x C
.
Câu 12: Cho khối đa diện đều số mặt M, số cạnh C. Số đỉnh của khối đa diện đều bao nhiêu,
biết rằng
4 3
3 2 432
M C
.
A.
8
. B.
12
. C. 6. D.
4
.
Câu 13: Họ nguyên hàm của hàm số
2 2
1
( )
sin cos
f x
x x
A.
1 1
cos sin
C
x x
. B.
tan cot C
x x
. C.
4
1
sin
C
x
. D.
tan cot C
x x
.
Câu 14: Cho hàm số
1
3
y x
khẳng định nào sau đây đúng ?
A. Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng và không có tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số cắt trục
Ox
.
D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
Câu 15: Tích hai nghiệm của phương trình
2
3 3
log 6log 8 0
x x
bằng
A.
90
. B.
6
. C.
729
. D.
8
.
Câu 16: Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác đều cạnh
a
, cạnh bên SA vuông góc với mặt
phẳng đáy và SA=
6
2
a
. Khi đó khoảng cách d từ A đến mp(SBC) bằng:
A.
3
2a
d
. B.
2
2a
d
. C.
2
a
d
. D.
d a
.
Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho tam giác
ABC
1;3;5 , 2;0;1
A B
1;4;2
G
là trọng tâm. Tìm tọa độ điểm
.C
A.
0;0;9 .
C
B.
4 7 8
; ; .
3 3 3
C
C.
0; 9;0 .
C
D.
0;9;0 .
C
Câu 18: Cho hàm số
3 2
y ax bx cx d
0
a
có đồ thị như hình vẽ dưới đây.
Khẳng định nào sau đây về dấu của
, , , a b c d
là đúng ?
A.
0, 0, 0, 0.
a b c d
B.
0, 0, 0, 0.
a b c d
C.
0, 0, 0, 0.
a b c d
D.
0, 0, 0, 0.
a b c d
x
y
O
-2
-4
O
-3
-1
1
x
y
Câu 19: Biết M(– 2;21) điểm cực đại của đồ thị hàm số
3 2
2 1y x bx cx
. Tìm điểm cực tiểu của
đồ thị hàm số đó.
A. N(– 1; 14). B. N(– 1; 6). C. N(1; 6). D. N(1; – 6).
Câu 20: Cho
2019 2019
log 9 log 673 2018
a b với
,
a b N
. Khẳng định nào đúng trong các khẳng định
sau đây?
A.
2b a
. B.
2
b a
. C.
2
a b
. D.
2a b
.
Câu 21: Cho hình chóp đều đỉnh S đáy đa giác đều 8 cạnh. Một hình nón đỉnh S đáy đường
tròn ngoại tiếp đáy hình chóp. Tính tỉ số thể tích của khối nón và khối chóp tương ứng.
A.
2
. B.
2
3 3
. C.
3
. D.
2 2
.
Câu 22: Tìm tập xác định
D
của hàm số
1
2
3
3 2
y x x
.
A.
1;2
D
. B.
D R
.
C.
; 2 2;D
 
. D.
1;2
D
.
Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD
hình chữ nhật AB = a , BC = 2a. Hai mp(SAB)
mp(SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy, đường thẳng SC
hợp với đáy một góc
0
60
. Thể tích V của
khối chóp S.ABCD theo a bằng:
A. V=
3
152
3
a
. B. V=
3
5
3
a
. C. V=
5
52
3
a
. D. V=
3
52
3
a
.
Câu 24: Cho đường thẳng
mặt cầu
( )S
không có điểm chung. bao nhiêu mặt phẳng chứa đường
thẳng
và tiếp xúc với mặt cầu
( )S
?
A. Không có mặt nào. B. Vô số. C.
1
. D.
2
.
Câu 25: Một người gửi 500 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7,5%/ năm, theo thể thức nếu không rút
tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi
sau ít nhất bao nhiêu năm, người đó nhận được số tiền nhiều hơn một tỉ đồng bao gồm cả gốc lãi? Biết
rằng trong suốt thời gian gửi, lãi suất ngân hàng không đổi và người đó không rút tiền ra.
A.
9.
B.
11.
C.
8.
D.
10
.
Câu 26: Cho hàm số
3 2
3
( ) 6
3 2 4
x x
f x x
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên R. B. Hàm số đồng biến trên
2;3
.
C. Hàm số nghịch biến trên
2;3
. D. Hàm số nghịch biến trên
; 2
.
Câu 27: Cho hàm số
( )y f x
3
lim ( )
x
f x

3
lim ( ) 2
x
f x
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Đường thẳng
3
x
là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
( )y f x
.
B. Đường thẳng
3
x
không phải là tiệm cận của đồ thị hàm số
( )y f x
.
C. Đường thẳng
2
y
là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
( )y f x
.
D. Đồ thị hàm số
( )y f x
không có tiệm cận đứng.
Câu 28: Cho ba mặt phẳng cắt nhau theo ba giao tuyến song song. bao nhiêu mặt trụ tròn xoay thỏa
mãn điều kiện mặt trụ tròn xoay đó chỉ có chung một đường sinh với mỗi mặt phẳng trên?
A. Không có mặt nào. B.
1
. C.
4
. D.
3
.
Câu 29: Cho hai số thực
x
,
y
thay đổi thỏa mãn đẳng thức
2
2 1
.2
1 .2 0.
1
x
x y xy
x
y
x
Tìm giá trị lớn
nhất
M
của
y
, biết rằng
1x
.
A.
7
2
M
. B.
3
M
. C.
1M
. D.
0
M
.

Đề minh họa Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 377
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm