Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 11 năm 2019 trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang lần 2

Trang 1/7 - Mã đề thi 132
SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 2
Năm học 2018 - 2019
Bài thi TOÁN LỚP 11
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi 132
Câu 1: Tam giác
ABC
2, 1
AB AC
60
A
. Độ dài cạnh
BC
bằng
A.
2.
BC
B.
1.
BC
C.
2.
BC
D.
3.
BC
Câu 2: Trong mặt phẳng
Oxy
cho đường tròn
2 2
C x y
, phương trình đường tròn
C
là ảnh của đường tròn
C
qua phép vị tự tâm
O
tỉ số
2
k
A.
2 2
' : 4 6 36
C x y
B.
2 2
' : 4 6 9
C x y
C.
2 2
' : 4 6 36
C x y
D.
2 2
' : 2 4 36
C x y
Câu 3: Cho
2
lim 2 1 1
x
x ax x

thì giá trị của
a
thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?
A.
3;5
. B.
5; 2
. C.
1;3
. D.
2;1
.
Câu 4: Cho ba điểm phân biệt
, , .A B C
Đẳng thức nào sau đây là đúng?
A.
BC BA CA
B.
CA BA CB
C.
AB AC BC
D.
CB CA AB
Câu 5: Một người thợ xây hợp đồng xây dựng một tòa tháp
10
tầng. Biết rằng diện tích mặt sàn tầng
dưới cùng là
2
200m
, diện tích mặt sàn trên bằng
0,8
diện tích mặt sàn dưới liền kề. Người thợ cần tính
số lượng gạch men đặc biệt cần mua để lát sàn tầng 10 trên cùng, biết
2
1 m
gạch lát loại này giá
500000
Đ. Hỏi giá tiền mua gạch lát này gần nhất với số nào?
A.
13,5
triệu đồng. B.
15,4
triệu đồng. C.
18,5
triệu đồng.
D.
12
triệu đồng.
Câu 6: Cho lăng trụ
. ' ' 'ABC A B C
. Gọi
, ,M N P
lần lượt là trung điểm cạnh
, ' 'BC A C
,
' 'B C
. Mặt
phẳng
MNP
song song với mặt phẳng
A.
'ABB
. B.
'ACC
. C.
' 'A BC
. D.
'CBB
.
Câu 7: Phương trình
3 sin cos 2
x x
tương đương với phương trình
A.
sin 1
6
x
. B.
cos 1
6
x
C.
sin 1
3
x
D.
cos 1
6
x
Câu 8:
2 3
lim
1 4
x
x
x

có giá trị bằng
A.
1
.
B.
1
2
.
C.
1
.
D.
1
2
.
Câu 9: Gieo ba con súc xắc cân đối và đồng chất. Xác suất để số chấm xuất hiện trên ba con như nhau là:
A.
12
216
. B.
1
216
. C.
3
216
. D.
6
216
.
Câu 10: Tổng các nghiệm của phương trình
cos2 sin 2 2 0
x x
trên khoảng
0;2
bằng
A.
3
4
. B.
7
8
. C.
21
8
. D.
11
4
.
Câu 11: Hệ số của
7
x
trong khai triển của
9
(3 )x
Trang 2/7 - Mã đề thi 132
A.
7
9
C
. B.
7
9
9C
. C.
7
9
9C
. D.
7
9
C
.
Câu 12: Cho
3 4 5 6
2 6
0 1 2 6
1 1 1 1 ...
x x x x a a x a x a x
. Khi đó hệ số
3
a
bằng
A.
4
7
C
. B.
4
12
C
C.
4
6
C
. D.
6
13
C
.
Câu 13: Biết hệ phương trình
2 1
2
x y
x y
có nghiệm
0 0
( ; ).x y
Giá trị của biểu thức
0 0
.P x y
bằng
A.
3
B.
2
C.
2
D.
3
Câu 14: Cho cấp số cộng
n
u
, biết
1
6
u
1
d
. Giá trị của
10
u
bằng
A.
5
. B.
6
. C.
3
.
D.
4
.
Câu 15: Đồ thị được vẽ trong hình dưới đây là của hàm số nào?
A.
cosy x
B.
siny x
C.
tany x
D.
coty x
Câu 16: Tìm giới hạn
4
2 tan 1
lim
cot 1
x
x
B
x
.
A.
3
2
.
B.
2
.
C.
. D.

.
Câu 17: Giá trị lớn nhất
,M
giá trị nhỏ nhất
m
của hàm số
3sin 4cos 1y x x
A.
5, 5
M m
. B.
6, 4
M m
. C.
6, 2
M m
. D.
8, 6
M m
.
Câu 18: Hình chóp
.
S ABCD
có đáy
ABCD
là hình bình hành tâm
O
,
M
là trung điểm cạnh
SC
. Mệnh
đề nào sau đây là mệnh đề sai?
A.
/ /
OM SAB
. B.
/ /
OM SAD
. C.
/ /
SA BDM
. D.
/ /
SB OMC
.
Câu 19: Biết
2019 2019 2019
2
1. 2 3... 2018 4035 1
lim
2
x
x x x a
x b
với
a
b
là phân số tối giản. Tổng
a b
bằng
A.
1009
. B.
1010
. C.
2019
. D.
2018
.
Câu 20: Hình hộp
. ' ' ' 'ABCD A B C D
' , ,
AA a AB b AD c
 
. Gọi
M
là trung điểm cạnh
' 'D C
.
Hãy phân tích (biểu thị) vectơ
AM

qua các vectơ
, ,a b c
.
A.
1
2
AM a b c
 
. B.
1
2
AM a b c
  
. C.
1
2
AM a b c
. D.
1
2
AM a b c
 
.
Câu 21: Phương trình
2sin2 1 0
x
có nghiệm là
A.
6
, .
7
6
x k
k l
x l
B.
2
12
,
7
2
12
x k
k l
x l
.
C.
12
,
7
12
x k
k l
x l
.
D.
6
,
7
6
x k
k l
x l
.
Câu 22:
1
3
lim
1
x
x
x
có giá trị bằng
Trang 3/7 - Mã đề thi 132
A.
. B.

.
C.
1
.
D.
3
.
Câu 23: Biểu thức
sin 2 sin
1 cos cos2
x x
A
x x
( với
2
\ ; 2 |
2 3
x k k k
) được rút gọn thành
A.
sin x
B.
tan x
C.
cos x
D.
cot x
Câu 24: Biết đồ thị của hàm số
2
( ) ( 0)
f x ax bx c a
như hình vẽ
Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Đồ thị của hàm số
( )f x
có đỉnh là điểm
(1; 4)
I
B. Hàm số
( )f x
nghịch biến trên khoảng
(1; )
C. Đồ thị của hàm số
( )f x
cắt trục
Ox
tại 1 điểm
D. Đồ thị của hàm số
( )f x
có bề lõm hướng xuống dưới
Câu 25: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho
(1; 2), ( 3; 2).
a b
Khi đó
3
a b
bằng
A.
1
B.
2
C.
4
D.
3
Câu 26: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho
2; 1
A
. Ảnh của
A
qua phép tịnh tiến theo véctơ
1;1
v
;A a b
. Khi đó
a b
bằng
A.
0
.
B.
1
. C.
1
.
D.
3
.
Câu 27: Số các số tự nhiên
n
thỏa mãn
2 2 3
2
12
2. . 20
n n n
A A C
n
A.
1.
B.
3.
C.
2
.
D.
0.
Câu 28: Biết parabol
2
(P):
y x bx c
có đỉnh là điểm
(1; 3).
I
Tính
2 .S b c
A.
2S
B.
0S
C.
1S
D.
3S
Câu 29: Tứ diện
ABCD
,
,M N
lần lượt là trung điểm của các cạnh
,AC BC
;
P
thuộc cạnh
BD
sao cho
2PB PD
,
CD
cắt mặt phẳng
MNP
tại
E
. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
A.
, ,N M E
thẳng hàng. B.
, ,M P E
thẳng hàng. C.
, ,N P E
thẳng hàng. D.
, ,A B E
thẳng hàng.
Câu 30: Một hộp đựng
6
viên bi xanh và
5
viên bi đỏ có kích thước và trọng lượng khác nhau. Số cách
lấy ra
5
viên bi là
A.
455
B.
426
C.
462
D.
545
Câu 31: Tập xác định của hàm số
2cos 1
sin
x
y
x
A.
 
\ 2D k k
B.
\D k k
C.
\ 2
2
D k k
D.
\
2
D k k
Câu 32: Cho hai đường thẳng
: 2 1 0; ': 2 1 0
d x y d x y
. Phép vị tự tâm
1; 2
I
biến đường
thẳng
d
thành đường thẳng
'd
có tỉ số
k

Đề thi thử Toán 11 năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 11 năm 2019 trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 11 năm 2019 trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 830
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm