Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương (Lần 2)

Trang 1/7 - Mã đề thi 132
SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 NĂM 2017 2018
Môn thi: Toán 12
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:.....................................................................Số báo danh: .............................
Câu 1: Biết rằng tích phân
2
0
cos .sin 2
1 sinx
xx
dx a
b
π
π
= +
+
; với
,ab
là các số hữu tỉ. Hỏi
ab+
bằng:
A. 0 B. 4 C.
4
D. 2
Câu 2: Cho hàm số
. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số (1) là:
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 3: Cho hàm s
(
)
2
3 .4
xx
fx
=
. Khẳng định nào sau đây là sai?
A.
( )
2
9 ln3 ln 4 2ln 3
fx x x
>⇔ + >
. B.
( )
2
3
9 2 log 2 2
fx x x>⇔ + >
.
C.
(
)
9 2 log3 log 4 log9
fx x x>⇔ + >
. D.
(
)
2
22
9 log 3 2 2log 3
fx x x
>⇔ + >
.
Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng
(
)
P
song song cách đều
hai đường thẳng
1
2
:
1 11
y
xz
d
= =
2
1
2
:.
21 1
y
xz
d
= =
−−
A.
( )
:2 2 1 0xP
z +=
. B.
( )
:2 2 1 0yP z +=
.
C.
( )
:2 2 1 0
xP y
+=
. D.
( )
:2 2 1 0yP z −=
.
Câu 5: Gọi
12
;xx
là 2 nghiệm của phương trình
16 5.4 4 0
xx
+=
. Hỏi
22
12
Tx x= +
bằng:
A. 4. B. 0. C. 1. D. 17.
Câu 6: Tính giới hạn
2
22
lim
2
x
x
x
+−
ta được kết quả bằng:
A.
−∞
. B.
1
4
. C.
+∞
. D.
1
2
.
Câu 7: Tính đạo hàm của hàm số
( )
2
ln 3 2y xx
= −+
trên tập xác định của nó.
A.
2
2
'
32
x
y
xx
=
−+
B.
2
23
'
32
x
y
xx
+
=
−+
C.
2
1
'
32
y
xx
=
−+
D.
2
23
'
32
x
y
xx
=
−+
Câu 8: Một cửa hàng phê sắp khai trương đang nghiên cứu thị trường để định giá bán cho mỗi cốc
phê. Sau khi nghiên cứu, người quản thấy rằng nếu bán với giá
20.000
đồng một cốc thì mỗi tháng
trung bình sẽ bán được
2000
cốc, còn từ mức giá
20.000
đồng mà cứ tăng giá thêm
1000
đồng thì sẽ
bán ít đi
100
cốc. Biết chi phí nguyên vật liệu để pha một cốcphê không thay đổi là
18.000
đồng. Hỏi
cửa hàng phải bán mỗi cốc cà phê với giá bao nhiêu để đạt lợi nhuận lớn nhất?
A.
29.000
đồng. B.
31.000
đồng. C.
25.000
đồng. D.
22.000
đồng.
Câu 9: Nhà bạn Minh cần làm một cái cửa dạng như hình vẽ, nửa dưới hình vuông, phần phía trên
(phần đen) một Parabol. Biết các ch thước:
2,5 ,am
=
0,5 ,bm=
2cm
=
. Biết số tiền để làm
1
2
m
cửa là 1 triệu đồng. Số tiền để làm cửa là:
Trang 2/7 - Mã đề thi 132
a m
b m
c m
A.
14
3
triệu B.
13
3
triệu C.
63
17
triệu D.
17
3
triệu
Câu 10: Cho hình chóp tứ giác
.S ABCD
đáy
ABCD
là nh vuông cạnh
2,
a
SA
vuông góc với mặt
phẳng
( )
ABCD
,
3SA a
=
. Thể tích khối chóp
.
S ABCD
là:
A.
3
43a
. B.
3
42
3
a
. C.
3
43
3
a
. D.
3
4
3
a
.
Câu 11: Cho hình nón có bán kính đáy là 4a, chiều cao là 3a. Diện tích xung quanh hình nón bằng:
A.
2
24
a
π
B.
2
12 a
π
C.
2
40
a
π
D.
2
20
a
π
Câu 12: Cho số phức
( )
,z a bi a b R=+∈
thỏa mãn
( )
1 2 3 2.
iz z i+ +=+
Tính
.Pab= +
A.
1
.
2
P =
B.
1.P =
C.
1.
P =
D.
1
.
2
P =
Câu 13: Giá trị lớn nhất của hàm số
cos2 4sin
yxx= +
trên đoạn
0;
2
π



là:
A.
2
. B.
3
. C.
5
. D. 4 .
Câu 14: Cho khai triển biểu thức:
2
01 2
(3 ) .....
2
nn
n
x
a ax ax ax =++ ++
, với n số tự nhiên khác 0,
biết rằng:
2
01 2
2 2 ..... 2 1024
n
n
aa a a+ + ++ =
. Tìm hệ số của
6
x
trong khai triển trên.
A.
6
8505
32
x
. B.
6
8505
32
x
. C.
8505
32
. D.
8505
32
.
Câu 15: Cho hàm số
( )
y fx=
đạo m liên tục trên R. Đường cong trong hình vẽ n đồ thị m
số
( )
y fx
=
. Xét hàm số
( )
( )
2
2gx fx=
. Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. Hàm số
( )
gx
đồng biến trên khoảng
( )
2;+∞
.
B. Hàm số
( )
gx
nghịch biến trên khoảng
( )
;2−∞
.
C. Hàm số
( )
gx
nghịch biến trên khoảng
( )
1; 0
.
D. Hàm số
( )
gx
nghịch biến trên khoảng
( )
0;2
.
O
x
y
2
2
4
1
1
Trang 3/7 - Mã đề thi 132
Câu 16: Biết phương trình
53
21 1
log 2.log
2
2
xx
x
x

+
=


có nghiệm duy nhất
2
xab
= +
trong
đó
;ab
là các số nguyên. Tính
T ab= +
?
A.
5
B.
1
C.
1
D.
2
Câu 17: Cho hàm số
( )
y fx=
đạo hàm liên tục trên R, nếu
( )
1 2017f =
( )
2
1
'1f x dx =
, giá trị
của
(
)
2
f
bằng:
A. 2017 B. 2019 C. 2018 D. 2016
Câu 18: Cho m số
2
3 ln
y x xx= +−
. Gọi
;
Mm
lần lượt giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của
hàm số trên đoạn
[
]
1; 2
. Khi đó tích
.Mm
là:
A.
27
.4ln 2
+
B.
27 .4ln 5+
C.
27 .4ln5
D.
27
.4ln 2
Câu 19: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?
A.
42
23yx x=−+
. B.
42
23
yx x=+−
. C.
42
1
33
4
y xx= +−
. D.
42
23yx x=−−
.
Câu 20: Cho m số
( )
fx
đạo hàm liên tục trên
[ ]
0;1
thỏa mãn
( )
1 0,
f =
( )
( )
( )
11
2
2
00
1
1
4
x
e
f x dx x e f x dx
=+=


∫∫
. Tích phân
( )
1
0
f x dx
bằng:
A.
1
2
e
. B.
2
e
. C.
2e
. D.
2
4
e
.
Câu 21: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho điểm
( )
2;2; 1I
mặt phẳng
( )
: 2 50Px yz+ −+=
. Mặt phẳng
( )
Q
đi qua điểm
I
, song song với
( )
P
. Mặt cầu
( )
S
có tâm
I
tiếp xúc với mặt phẳng
( )
P
. Trong các mệnh đề sau, có mấy mệnh đề sai?
(1). Mặt phẳng cần tìm
( )
Q
đi qua điểm
( )
1; 3; 0M
.
(2). Mặt phẳng
( )
Q
song song với đường thẳng d:
12
2
0
xt
yt
z
= +
=
=
(3). Bán kính mặt cầu
( )
S
36R =
A.
2
. B.
3
. C.
0
. D.
1
.
Câu 22: Trong mặt phẳng Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức
z
thỏa mãn
( )
11
z iz−= +
là:
A. Đường tròn có tâm
( )
1; 0I
, bán kính
2
r =
.
B. Đường tròn có tâm
( )
0;1I
, bán kính
2r =
.
C. Đường tròn có tâm
( )
1; 0I
, bán kính
2r =
.
D. Đường tròn có tâm
( )
0; 1I
, bán kính
2r =
.
Câu 23: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu
( )
S
có tâm
( )
1; 2; 3I
đi qua
( )
1; 0; 4A
. Mặt cầu (S) có
phương trình là:
x
1
0
1
+∞
y
0
+
0
0
+
y
+∞
4
3
4
+∞

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương (Lần 2), nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh có 90 phút để hoàn thành đề thi, kỳ thi được tổ chức vào ngày 13/05/2018, đề thi có đáp án.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 84
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm