Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Hồng Quang - Hải Dương (Lần 4)

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG
________________________
(Đề có 6 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 4
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài 90 Phút; (Đề có 50 câu)
Họ tên: ………………………………. Số báo danh: ………………
Câu 1: Tìm nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình
2 sin 1 0x
.
A.
6
B.
13
6
C.
12
D.
5
6
Câu 2: Cho hàm số
y f x
có đồ thị như hình bên. Tìm số nghiệm của phương trình
1f x
.
A.
0
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 3: Một hộp chứa 18 quả cầu gồm 8 quả cầu màu xanh 10 quả cầu màu trắng. Chọn ngẫu nhiên
2 quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất để chọn được 2 quả cầu cùng màu.
A.
12
17
B.
5
17
C.
73
153
D.
80
153
Câu 4: Trong không gian
Oxyz
, cho phương trình
2 2 2 2
2 2 3 2 1 2 4 4 3 0 1x y z m x m y z m m
,
m
là tham số. Gọi
S
là tập hợp tất cả các giá
trị nguyên của
m
để
1
không phải là phương trình của mặt cầu. Tính tổng các phần tử của
.S
A.
15
B.
16
C.
3
D.
9
Câu 5: Cho
3
0
9f x dx
. Tính
1
0
3I f x dx
.
A.
9
2
I
. B.
9I
. C.
27I
. D.
3I
.
Câu 6: Cho tứ diện đều
ABCD
có cạnh bằng
1
. Gọi
,M N
lần lượt là các điểm trên
,AB AC
thỏa mãn
3 , 2AB AM AC AN
   
(tham khảo hình vẽ). Tính tích vô hướng
.MN CD
 
A.
1
4
B.
1
2
C.
1
4
D.
0
Mã đề 201
Câu 7: Khẳng định nào trong các khẳng định sau đây là sai?
A.
1
ln , 0
xdx C x
x
. B.
cos sin
xdx x C
.
C.
1
ln 0
dx x C x
x
. D.
x x
e dx e C
.
Câu 8: Cho số phức
2z i
. Tính
z
.
A.
1 2z i
. B.
. C.
2z i
. D.
1 2z i
.
Câu 9: Cho hình nón
N
bán kính đáy
R
, góc giữa đường sinh mặt đáy bằng
0
60
. Tính diện
tích xung quanh của hình nón
N
.
A.
2
xq
S R
B.
2
2
3
xq
R
S
C.
2
2
xq
S R
D.
2
3
xq
S R
Câu 10: Cho tập hợp
1;2;3;4;5;6
A
. Từ các chữ số trong tập hợp
A
, lập được bao nhiêu số tự nhiên có
2 chữ số khác nhau.
A.
30
B.
15
C.
36
D.
12
Câu 11: Một hình trụ bán kính đáy bằng
5a
, chiều cao bằng
6a
. Cắt hình trụ bằng một mặt phẳng
song song với trục và cách trục một khoảng bằng
3a
ta được thiết diện có diện tích là
.S
Tính
S
theo
a
.
A.
2
24S a
B.
2
12S a
C.
D.
Câu 12: Tìm nghiệm của phương trình
5 3 3
2 2
x x
A.
1x
. B.
2x
. C.
5x
. D.
2x
.
Câu 13: Gia đình Kha mới lắp một bể cảnh hình hộp chữ nhật thể tích
3
576 dm
. Chiều dài,
chiều rộng, chiều cao của bể lần lượt là
, , a b h
thỏa mãn
3
2 .
2
a b h
Tìm
.a
A.
1,2
a dm
B.
12
a dm
C.
6
a dm
D.
8
a dm
Câu 14: Gọi
S
là tập hợp tất cả các giá trị của tham số
m
để hàm số
3 2
4 3 2
y x m x mx
đồng
biến trên
. Tìm
S
.
A.
3
S
. B.
;3
S
. C.
S
. D.
3;S
.
Câu 15: Khẳng định nào trong các khẳng định sau đây là sai?
A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song.
B. Hai mặt phẳng không có điểm chung thì song song.
C. Đường thẳng và mặt phẳng không có điểm chung thì song song.
D. Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng còn có điểm chung khác nữa.
Câu 16: Tính giới hạn
2
lim
2 5
x
L
x
.
A.
1L
. B.
L
. C.
L 
. D.
0L
.
Câu 17: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
1;2; 1
A
mặt phẳng
 
: 2 4 0
x y z
. Viết phương
trình mặt phẳng
đi qua điểm
A
và song song với mặt phẳng
 
.
A.
2 5 0x y z
B.
2 5 0x y z
C.
1 2 1
1 1 2
x y z
D.
2 5 0x y z
Câu 18: Cho biểu thức
8
7
0
P x x
. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A.
7
8
P x
. B.
15
P x
. C.
8
7
P x
. D.
56
P x
.
Câu 19: Trong bốn hàm số cho dưới đây, hàm số nào có đồ thị như hình bên?
A.
4 2
2y x x
. B.
4 2
2 1y x x
. C.
4 2
2y x x
. D.
4 2
2 1y x x
.
Câu 20: Cho
1 2
,z z
là hai nghiệm phức của phương trình
2
3 5 0z z
. Tính tổng phần thực và phần ảo
của số phức
1 2 1 2
4
5
w z z z z i
.
A.
12
. B.
7
. C.
5
. D.
4
.
Câu 21: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
2;1; 4A
. Gọi
M
hình chiếu vuông góc của
A
trên trục
x Ox
. Tìm tọa độ điểm
M
.
A.
0;0;4M
B.
0;1;4M
C.
2;1;0M
D.
2;0;0M
Câu 22: Tìm tập nghiệm
S
của bất phương trình
3 5
log logx x
A.
1
;3
3
S
. B.
3
0;log 5S
. C.
0;1S
. D.
2
0;
3
S
.
Câu 23: Cho hình chóp thể tích
V
, diện tích đáy là
S
. Chiều cao
h
của hình chóp đó được tính theo
công thức nào trong các công thức sau đây?
A.
V
h
S
B.
3S
h
V
C.
S
h
V
D.
3V
h
S
Câu 24: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như hình vẽ.
Hàm số
y f x
đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A.
2;
. B.
0;2
. C.
1;5
. D.
;0
.
Câu 25: Gọi
S
là tập hợp tất cả các giá trị của tham số
m
để đồ thị hàm số
4 2 2
2 1y x m x
có ba điểm
cực trị là ba đỉnh của tam giác vuông cân. Tìm tích của các phần tử trong tập
S
.
A.
0
. B.
2
. C.
1
. D.
1
.
Câu 26: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho đường thẳng
: 2 3 0.d x y
Gọi
'd
ảnh của đường thẳng
d
qua phép tịnh tiến theo
1; 3v
. Viết phương trình đường thẳng
'.d
A.
: 2 2 0d x y
B.
: 2 8 0d x y
C.
: 2 8 0d x y
D.
: 2 3 0d x y
Câu 27: Cho cấp số cộng có
1 4
2; 11u u
. Tính tổng 18 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.
A.
954
B.
522
C.
477
D.
495
Câu 28: Cho hàm số
2 5 khi 1
1 khi 1
x x
f x
x x
. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
A.
f x
liên tục trên
;1

. B.
f x
liên tục tại
0
1x
.
C.
f x
liên tục trên
1;

. D.
f x
liên tục trên
.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

Mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Hồng Quang - Hải Dương (Lần 4), với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Hồng Quang - Hải Dương (Lần 4). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 445
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm