Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp (Lần 3)

Trang 1/Mã đề 147
S GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP ĐỀ THI TH LN 3 THPT QUC GIA 2018
THPT CHUYÊN NGUYN QUANG DIÊU
Bài thi : TOÁN
thi gm có 06 trang)
Thi gian làm bài:
90
phút,không k thời gian phát đề
H, tên hc sinh:
.....................................................................................
S báo danh:
..........................................................................................
Mã đề: 147
Câu 1.
Trong không gian tọa độ Oxyz cho hai điểm
(3;1;0)A
,
(2;2;4)B
. Đường thng AB
véc tơ ch phương l|
A.
u ( 1; 1;4)
B.
u (1; 1;4)
C.
u (1; 1;4)
D.
u ( 1;1;4)
Câu 2.
Cho các khối đa diện đều như hình vẽ sau đ}y. Khối đa diện đều loi là hình nào?
A.
Hình 1
B.
Hình 3
C.
Hình 4
D.
Hình 2
Câu 3.
Hàm s
1
f(x) x
x

A.
Nghch biến trên khong
B.
Đồng biến trên khong
(1; )
C.
Nghch biến trên khong
( 1;1)
D.
Đồng biến trên khong
( 1;0)
Câu 4.
Tìm phn o ca s phc z là nghim của phương trình
2z 3i
4i
4 2i
A.
4
B.
13
2
C.
13
i
2
D.
13
2
Câu 5.
Trong không gian to độ
,Oxyz
mt cu
2 2 2
( ): 4 8 4 1 0S x y z x y z
có tâm là :
A.
I( 2;4;2)
B.
I(2; 4; 2)
C.
I(1; 2; 1)
D.
I( 1;2;1)
Câu 6.
Có bao nhiêu cách sp xếp th t để các ban nhạc đến t Huế, Đ| Nẵng, Quy Nhơn, Nha
Trang v| Đ| Lạt biu din trong mt bui hoà nhc.
A.
120
B.
5
C.
4
D.
24
Câu 7.
Giá tr ln nht giá tr nh nht ca hàm s
32
( ) 2 3 12 5f x x x x
trên đon
0;3
A.
[0;3] [0;3]
( ) 25 ; min ( ) 9
xx
Max f x f x


B.
[0;3] [0;3]
( ) 25 ; min ( ) 2
xx
Max f x f x

C.
[0;3] [0;3]
( ) 50 ; min ( ) 9
xx
Max f x f x


D.
[0;3] [0;3]
( ) 50 ; min ( ) 2
xx
Max f x f x

Câu 8.
Giá tr ca tích phân
π
2
0
I (2x 1)cosxdx
bng
A.
π3
B.
π3
C.
π
1
3
D.
π
1
3
Câu 9.
Cho
01a
. Mệnh đề n|o sau đ}y l| sai?
3;5
Trang 2/Mã đề 147
A.
3
2
1
a
a
B.
3
5
1
a
a
C.
1
3
aa
D.
11
2017 2018
aa
Câu 10.
Cho hình phng gii hn bởi: đồ th (C) ca hàm
s
()y f x
, đồ th (C') ca hàm s
()y g x
v| hai đường
thng
;x a x b
(như hình v bên cnh) . Din tích S
ca hình phẳng đã cho l| biểu thức n|o sau đ}y ?
A.
22
( ) ( )
b
a
S f x g x dx
B.
22
( ) ( )
b
a
S f x g x dx
C.
( ) ( )
b
a
S f x g x dx
D.
( ) ( )
b
a
S f x g x dx
Câu 11.
Tìm gii hn
3x 5x
x0
ee
lim
4x
, kết qu là:
A.
e
B.
1
2
C.
1
2
D.
e
2
Câu 12.
Cho ba điểm
(0;2;1), (3;0;1), (1;0;0)A B C
. Phương trình mặt phng (ABC) là
A.
4 6 8 2 0x y z
B.
2 3 4 1 0x y z
C.
2 3 4 2 0x y z
D.
2 3 4 2 0 x y z
Câu 13.
Tính din tích S ca hình phng gii hn bởi đồ th hàm s
3
1yx
, trc hoành, trc
tung v| đường thng
2x
A.
6S
(đvdt)
B.
198
7
S
(đvdt)
C.
7
2
S
(đvdt)
D.
27
4
S
(đvdt)
Câu 14.
Trong các dãy s sau, có bao nhiêu dãy là cp s cng:
a) Dãy s
n
u
vi
3
n
un
b) Dãy s
n
v
vi
2
sin
n
v n n

c) Dãy s
w
n
vi
w2
5
n
n

d) Dãy s
n
t
vi
2
n
tn
A.
4
B.
2
C.
1
D.
3
Câu 15.
Biết rằng đồ th hàm s
x
ya
v| đồ th hàm s
b
y log x
ct nhau tại điểm
1
;2
2



.
Khi đó, kết qu n|o sau đ}y đúng ?
A.
a1
b1
B.
0 a 1
b1
C.
0 a 1
0 b 1
D.
a1
0 b 1
Câu 16.
Cho hàm s
42
y x 3x 2
đồ th như hình
v. Tìm các giá tr của m để phương trình
42
x 3x 2 m
có bn nghim phân bit.
A.
1
2m
4
B.
m2
C.
1
m
4
D.
0 m 4
Trang 3/Mã đề 147
Câu 17.
Nếu môđun của s phc z là r
(r 0)
thì môđun của s phc
2
(1 i) z
bng
A.
r
B.
4r
C.
2r
D.
2r
Câu 18.
Mt hình tr có b{n kính đ{y bằng 2 chiu cao bng 4. Din tích toàn phn ca
hình tr bng bao nhiêu?
A.
16
(đvdt)
B.
8
(đvdt)
C.
32
(đvdt)
D.
24
(đvdt)
Câu 19.
Gọi A, B l| c{c điểm cc tr của đồ th hàm s
32
1
2 3 1
3
y x x x
. Độ d|i đoạn thng
AB là
A.
13
3
B.
2 13
3
C.
2
D.
13
Câu 20.
Tp hp các giá tr m để đồ th ca hàm s
1
1
x
y
mx
có tim cận đứng là
A.
\1
B.
\ 0;1
C.
0;1
D.
\0
Câu 21.
Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Khối đa diện có c{c đỉnh l| c{c trung điểm ca 12
cnh hình lập phương có bao nhiêu mặt?
A.
30
B.
14
C.
12
D.
20
Câu 22.
Cho mt phng
( ):2 3 1 0x y z
v| đường thẳng d phương trình tham số:
3
22
1
xt
yt
z

. Phát biểu n|o sau đ}y l| đúng?
A.
/ /( )d
B.
()d
C.
()d
D.
d
ct
()
Câu 23.
Tìm m đ hàm s
42
13y x m x
có cực đại và cc tiu.
A.
m1
B.
m0
C.
m1
D.
m1
Câu 24.
Cho i l| đơn v ảo. Cho tam gi{c ABC ba đnh A, B, C lần lượt l| điểm biu din cho
các s phc
1 2 3
2 ; 1 6 ; 8z i z i z i
. Gi G trng t}m tam gi{c ABC. Điểm G biu
din cho s phức n|o sau đ}y?
A.
32i
B.
32i
C.
32i
D.
32i
Câu 25.
Cho mt cu (S) tâm O, bán kính R. Mt phng
cách tâm O mt khong cách
bng
2
R
,
ct mt cu (S) theo một đường tròn có bán kính bng bao nhiêu?
A.
2
R
B.
2
2
R
C.
3
2
R
D.
3
2
R
Câu 26.
Cho hình phng gii hn bởi đồ th (C) ca hàm s
xy
, trục ho|nh v| đường thng
4x
. Tính th tích khối tròn xoay được to thành khi hình phẳng đã cho quay quanh trc
hoành.
A.
84
15
V
(đvtt)
B.
16V
(đvtt)
C.
184
15
V
(đvtt)
D.
8V
(đvtt)
Câu 27.
Tìm phương trình tiếp tuyến của đường cong (C):
32
( ) 2 2y f x x x x
, biết tiếp tuyến
này vuông góc với đường thng
( ): 10yx
.
A.
yx
B.
4
27
yx
C.
4
27
yx
D.
4
27
yx

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

Mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp (Lần 3), tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp (Lần 3). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 137
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm