Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên (Lần 2)

Trang 1/6 - Mã đề thi 009
SỞ GD& ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT
LƯƠNG NGỌC QUYẾN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2018
Bài thi môn: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút (không k thi gian phát đề)
(Đề gm 06 trang)
Mã đề thi 009
Họ, tên thí sinh:...................................................Lớp:..........Số báo danh:..............Phòng thi:......
Câu 1: Tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số
2
23
2
x
x
y
x

và y = x + 1 là
A. (2;2) B. (2;-3) C. (-1;0) D. (3;1).
Câu 2: Số phức
z
thỏa
izi 71)32(
A.
19 17
.
13 13
 zi
B.
19 17
.
13 13
zi
C.
19 17
.
13 13
zi
D.
19 17
.
13 13
 zi
Câu 3: Cho hàm số
42
84yx x . Các khoảng đồng biến của hàm số là
A.
2;0
0; 2 .
B.
;2
2; .
C.
;2
0; 2 .
D.

2;0

2; .
Câu 4: Đồ thị hàm số
9
1
2
x
x
y
có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?
A.
1.
B.
2.
C.
3.
D.
4.
Câu 5: Cho hàm số F(x) nguyên hàm của hàm số f(x) trên đoạn

ba;
. Trong các khẳng định
dưới đây,khẳng định sai
A.
() () .

ba
ab
f
xdx f xdx
B.

() () () , ; .

bcb
aac
f
xdx f xdx f xdx c ab
C.
() (() ().
b
a
f
xdx F b Fa
D.
() () .

bb
aa
f
xdx f tdt
Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình
34log
2
x
A.
0; 2 .
B.

;2 .
C.

2; .
D.

0; .
Câu 7: Lăng trụ đứng
.'' '
A
BC A B C đáy tam giác đều cạnh a, cạnh bên độ dài
3a
. Thể
tích khối trụ là
A.
3
4
a
B.
3
3
2
a
C.
3
3
4
a
D.
3
4
3
a
Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình thoi cạnh a,
0
45BAD
. Cạnh bên SD vngc
với mặt phẳng đáy,
2SD a
. Thể tích khối chóp S.ABCD
A.
3
3
a
B.
3
a
C.
3
2a
D.
3
2
a
Câu 9: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường
0;2;1;2
2
yxxxxy bằng
A.
)(
2
7
đvdt
B.
)(
3
11
đvdt
C.
8
().
3
đvdt
D.
)(
2
9
đvdt
Trang 2/6 - Mã đề thi 009
Câu 10: Tích phân
1
0
2d
1
x
Ixx
x




có giá trị là
A.
ln 2I 
. B.
2ln2I 
. C.
2ln2I
. D.
ln 2I
.
Câu 11: Đim
A
trong nh vẽ bên biểu diễn cho số phức
z
. Tìm phần thực phần ảo của số
phức
z .
A. Phần thực là
3
và phần ảo là 2 .
B. Phần thực là
3
và phần ảo là 2 .
C. Phần thực là
3 và phần ảo là 2i .
D. Phần thực là
3 và phần ảo là 2i .
Câu 12: Cho hàm số
1
x
bax
y
, (a và b là tham số) có đồ th
)(C
. Biết tiếp tuyến với
)(C
ti
)1;0( A
có hệ số góc bằng 3 . Khi đó tổng ba
A.
3.ab
B.
1.ab
C.
1.ab
D.
3.ab
Câu 13: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
B. Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng.
C. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho.
D. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.
Câu 14:Ctmtkhitrụbimtmtphngquatrctađưcthiếtdinhìnhchữ
nht
ABCD AB CD thuchaiđáycakhitr.Biết 4AB a , 5AC a .Tínhthể
tíchcakhitr.
A.

3
12Va
. B.

3
16Va
. C.

3
4Va
. D.

3
8Va
.
Câu 15: Cho các số thực x, y thay đổi thỏa mãn điều kiện
y0
2
xxy6. Gọi M, m
lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức
Txy5x2y27
. Tổng
Mm
bằng
A. 52. B. 59. C. 58. D. 43.
Câu 16: Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục hoành hình phẳng giới hạn bởi
đường
2
3 xxy và trục hoành bằng
A.
81
().
10
đvtt
B.
85
().
10
đvtt
C.
41
().
7
đvtt
D.
8
().
7
đvtt
Câu 17:
Cho hàm số

f
x
liên tục trên tha

2018
0
d2fx x
. Khi đó tích phân


2018
e1
2
2
0
ln 1 d
1
x
f
xx
x
bằng
A. 4 . B. 1. C. 2 . D. 3.
Trang 3/6 - Mã đề thi 009
Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, đường thẳng
d
đi qua đim
)1;3;2( M
và song
song với đường thẳng
Rt
tz
ty
tx
;
4
1
31
:
có phương trình chính tắc là
A.
231
.
31 1


xyz
B.
231
.
31 1


xyz
C.
231
.
114


xyz
D.
311
.
114


xyz
Câu 19:
Phương trình mặt phẳng qua
)1;1;1(A
, vuông góc với hai mặt phẳng
)(Oyz
và
02: zyx
A.
02 yx
B. 012 zx C.
012 zy
D.
230.yz
Câu 20: Trong không gian
Oxyz
, cho hai đường thẳng
1
11
:
211
x
yz
d


và
2
1
:1
x
t
dy
zt



và
mặt phẳng

:10Pxyz
. Đường thẳng vuông góc với
P
cắt
1
d
2
d
có phương trình
A.
72
1
55
111
xz
y


. B.
111
x
yz

.
C.
13 9 4
555
111
xyz

. D.
132
555
111
xyz

.
Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
cho điểm
)3;1;5( A
và đường thẳng
d
có phương
trình
2
2
12
1
:
zyx
d
. Mặt phẳng

chứa đường thẳng
d
sao cho khoảng cách từ
A
đến

lớn nhất có phương trình là
A.
:4350.xyz
B.
:4 30. xyz
C.
:2 2 0.xyz
D.

0322: zyx
Câu 22: Tập xác định của hàm s
2
1
log)34(log
2
2
3
x
xxy
A.

2;1 .D
B.

4;1 \ 2 . D
C.
4; 2 . D
D.
;4 1; . D
Câu 23:Tìmđạohàmcahàmsố

2
3
log 3 5yxx.
A.

2
1
(35)ln3
y
xx
. B.
(2 3) ln 5yx
.
C.

2
23
(35)ln3
x
y
xx
. D.

2
(35)ln5yx x .
Câu 24: Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
d
phương trình
313
122
xyz

.
Đường thẳng
d
có vectơ chỉ phương là
A.
1
3; 1; 3u 

. B.
2
2; 4; 4u 

. C.

3
2; 4; 4u 

. D.

4
1; 2; 2u 

.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên (Lần 2), tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 379
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm