Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội (Lần 3)

TRƯNG THPT LƯƠNG TH VINH
Đề thi 6 trang
đề thi 301
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN III
MÔN: TN ; NĂM HC 2017-2018
Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm)
Câu 1. Hình lăng trụ tứ giác tối đa bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 9 . B. 8. C. 6. D. 10.
Câu 2. Mệnh đề nào trong bốn mệnh đề sau sai?
A.
Z
1
x
dx D ln x CC . B.
Z
e
x
dx D e
x
C C .
C.
Z
0dx D C . D.
Z
cos xdx D sin x C C .
Câu 3. Cho hàm số f .x/ D x
3
x
2
C ax Cb đồ thị
.
C
/
. Biết
.
C
/
điểm cực tiểu A
.
1I2
/
.
Giá trị 2a b bằng
A. 1. B. 1. C. 5. D. 5.
Câu 4. Thiết diện qua trục của một hình nón một tam giác đều cạnh độ dài 2a. Thể tích của
khối nón
A.
a
3
p
3
12
. B.
a
3
p
3
2
. C.
a
3
p
3
6
. D.
a
3
p
3
3
.
Câu 5. Trong không gian Oxyz cho vec-tơ
!
u .1I1I2/
!
v .2I0Im/. Tìm giá tr của tham số m biết
cos.
!
u I
!
v / D
4
p
30
.
A. m D 1 . B. m D 1Im D 11. C. m D 11 . D. m D 0.
Câu 6. Cho hàm số y D x
3
C 3x
2
C 9x 5. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên
.
1I3
/
; nghịch biến trên mỗi khoảng
.
1I1
/
;
.
3IC1
/
.
B. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng
.
1I1
/
;
.
3IC1
/
; nghịch biến trên
.
1I3
/
.
C. Hàm số đồng biến trên
.
1I3
/
; nghịch biến trên
.
1I1
/
[
.
3IC1
/
.
D. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng
.
1I3
/
;
.
1IC1
/
; nghịch biến trên
.
3I1
/
.
Câu 7. Trong không gian Oxyz cho các điểm A.2I0I0/;B.0I3I0/;C.0I0I1/ và M.2I1I2/. Khoảng
cách từ M đến mặt phẳng .ABC /
A.
15
7
. B. 2. C.
13
7
. D. 3.
Câu 8. Diện tích ba mặt của hình hộp chữ nhật lần lượt 15 cm
2
, 24 cm
2
, 40 cm
2
. Thể tích của khối
hộp đó
A. 120 cm
3
. B. 140 cm
3
. C. 150 cm
3
. D. 100 cm
3
.
Câu 9. Cho hàm số y D x
3
3x
2
9x C 11. Tổng giá trị lớn nhất giá tr nhỏ nhất của hàm số
trên đoạn
Œ
2I2
bằng
A. 25. B. 0. C. 5. D. 5.
Câu 10. Số điểm cực trị của hàm số f .x/ D 21x
4
C 5x
2
C 2018
A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.
Trang 1/6 đề 301
Câu 11. Trong các hàm số sau hàm số nào cực đại, cực tiểu và x
CT
< x
?
A. y D x
3
9x
2
3x C 5. B. y D x
3
C 2x
2
C 8x C 2.
C. y D x
3
3x 2. D. y D x
3
C 9x
2
C 3x C 2.
Câu 12. Cho hàm số y D log
3
.
2x C1
/
. Chọn khẳng định đúng.
A. Khoảng đồng biến của hàm số
.
0IC1
/
.
B. Khoảng đồng biến của hàm số
1
2
IC1
.
C. Hàm số nghịch biến trên
1
2
IC1
.
D. Hàm số đồng biến trên R .
Câu 13. Cho hàm số y D
x
3
3
2x
2
C 3x C
2
3
. Toạ độ điểm cực đại của đồ thị hàm số
A.
.
1I2
/
. B.
.
1I2
/
. C.
3I
2
3
. D.
.
1I2
/
.
Câu 14. Tập nghiệm của bất phương trình log
0;5
.x 4/ C 1 0
A.
4I
9
2
. B. .4IC1/ . C. .4I6 . D. .1I6/ .
Câu 15. Biết F .x/ D .ax
2
C bx C c/e
x
một nguyên hàm của hàm số f .x/ D .x
2
C 5x C 5/e
x
.
Giá trị của 2a C 3b C c
A. 6 . B. 13. C. 8. D. 10.
Câu 16. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 đường cong y D x
2
2x và y D 2x
2
x 2
A.
9
2
. B. 4. C. 5. D. 9.
Câu 17. Trong không gian Oxyz cho 3 điểm A.2I0I0/; B.0I3I0/; C.2I3I6/. Thể tích khối cầu
ngoại tiếp tứ diện O:ABC
A.
1372
3
. B.
343
6
. C. 49 . D.
341
6
.
Câu 18. Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức lãi kép, kỳ hạn 1 năm với lãi
suất 7% một năm. Hỏi sau bao nhiêu năm người gửi sẽ ít nhất 200 triệu đồng từ số tiền gửi ban đầu
(giả sử trong suốt quá trình gửi lãi suất không thay đổi người gửi không rút tiền) ?
A. 11 năm . B. 9 năm. C. 12 năm . D. 10 năm .
Câu 19. Cho a; b > 0 2log
2
b 3log
2
a D 2. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. 2b 3a D 2. B. b
2
D 4a
3
. C. 2b 3a D 4. D. b
2
a
3
D 4 .
Câu 20. Cho số phức w D .2 C i/
2
3.2 i/. Giá tr của jwj
A.
p
54 . B. 2
p
10 . C.
p
43. D.
p
58 .
Câu 21. Khối 20 mặt đều bao nhiêu cạnh?
A. 28. B. 40 . C. 24 . D. 30 .
Câu 22.
Trang 2/6 đề 301
Cho hình chóp S:ABC đáy tam giác đều cạnh bằng a, SA vuông
góc với .ABC /. Diện tích tam giác SBC bằng
p
3a
2
2
(tham khảo
hình v bên). Thể tích khối chóp S:ABC bằng
A.
a
3
p
3
8
. B.
a
3
p
3
12
. C.
a
3
p
3
6
. D.
a
3
p
3
9
.
A
B
C
S
Câu 23. Cho hàm số y D x
3
C 3x
2
C 2 đồ thị .C /. Phương trình tiếp tuyến của .C / hệ
số góc lớn nhất
A. y D 3x C 1 . B. y D 3x 1 . C. y D 3x C 1 . D. y D 3x 1.
Câu 24. Biết z
1
; z
2
các nghiệm phức của phương trình z
2
4z C5 D 0. Giá trị biểu thức
z
1
z
2
C
z
2
z
1
A.
3
5
. B.
4
5
. C.
16
5
. D.
6
5
.
Câu 25.
Cho hình chóp S:ABCD đáy hình vuông cạnh a, SA D a
và vuông góc .ABCD/. Gọi M trung điểm của BC (tham
khảo hình v bên). Tính côsin của góc giữa hai mặt phẳng
.SMD/ .ABCD/.
A.
2
p
5
. B.
2
3
. C.
1
p
5
. D.
3
p
10
.
S
A
B
C
M
D
Câu 26. Trong không gian Oxyz cho mặt cầu .S/ W .x C 1/
2
C .y 4/
2
C .z C 3/
2
D 36. Số mặt
phẳng .P / chứa trục Ox và tiếp xúc với mặt cầu .S/
A. 2 . B. 1. C. Vô số. D. 0.
Câu 27. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng .P / W x C2y 5 D 0 nhận vec-tơ nào trong các vec-tơ
sau làm vec-tơ pháp tuyến ?
A.
!
n .1I2I5/. B.
!
n .1I2I5/ . C.
!
n .0I1I2/ . D.
!
n .1I2I0/ .
Câu 28. Cho log
3
.
p
a
2
C 9 Ca/ D 2: Giá tr biểu thức log
3
2a
2
C 9 2a
p
a
2
C 9
bằng
A. 0. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 29. Tập xác định của hàm số y D
3x x
2
3
2
A. R. B.
.
0I3
/
.
C.
.
1I0
/
[
.
3IC1
/
. D. R n
f
0I3
g
.
Câu 30. Cho hàm số y D
2
p
x Cm
p
x C1
. Giá tr nguyên lớn hơn 1 của tham số m sao cho max
x2Œ0I4
y 3
thỏa mãn
A. 4 < m 6 . B. Không m. C. 1 < m < 5 . D. m > 8 .
Trang 3/6 đề 301

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội (Lần 3), tài liệu kèm theo đáp án sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội (Lần 3). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 230
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm