Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Thanh Chương 1 - Nghệ An (Lần 2)

1 236
Trang 1/6-Mã đề thi 209
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2018
TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG 1 Bài thi: TOÁN
(Đề thi có 06 trang) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ và tên thí sinh:....................................................................................................
Số báo danh:............................................................................................................
đề thi 209
Câu 1: Thể tích của khối trụ có bán kính R và chiều cao h
A.
2
2.V R h
=
B.
3
4
.
3
VR
=
C.
2
.V R h
=
D.
2
1
.
3
V R h
=
Câu 2: Cho
một nguyên hàm của m số
( )
tanf x x=
trên khoảng
;
22




( )
0 1.F =
Giá trị
3
F



bằng
A.
2 ln2.
B.
1 ln2.−+
C.
1 ln2.+
D.
1 ln2.
Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm
( )
1; 2A
. Điểm A là điểm biểu diễn cho số phức nào sau đây?
A.
2.i−+
B.
2.i
C.
1 2 .i+
D.
1 2 .i
Câu 4: Giới hạn
2
2
21
lim
1
x
xx
x
→−
−+
+
bằng
A.
1
.
2
B.
2.
C.
1
.
2
D.
2.
Câu 5: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
2
1
2
y
x
=
A. 3. B.
2.
C. 4. D. 0.
Câu 6: Với mọi số thực a dương, mệnh đề nào sau đây sai?
A.
( )
2
ln . 1 2ln .e a a=+
B.
( )
2
22
log 4 2 2log .aa=+
C.
( )
4
2
11
log 2 log 2 .
44
a
a
a =+
D.
( ) ( )
2
ln 1 2ln 1 .aa+ = +
Câu 7: Cho các hàm số
( )
y f x=
( )
y g x=
liên tục trên đoạn
;.ab
Gọi D hình phẳng giới hạn
bởi đồ thị các hàm số
( )
y f x=
,
( )
y g x=
các đường thẳng
; .x a x b==
Diện tích D được tính
theo công thức
A.
( ) ( )
.
b
a
S f x g x dx=−
B.
( ) ( )
.
b
a
S f x g x dx=−
C.
( ) ( )
.
bb
aa
S f x dx g x dx=−

D.
( ) ( )
.
b
a
S f x g x dx=−


Câu 8: Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ?
. A.
3
3.y x x=+
B.
3
.
2
x
y
x
=
C.
2
3
.
2
xx
y
x
=
D.
2
3
.
2
xx
y
x
=
+
Trang 2/6-Mã đề thi 209
Câu 9: Cho tập hợp A gồm 10 phần tử. Số các tập hợp con của A
A. 512. B. 1024. C. 2048. D. 1023.
Câu 10: Trong không gian Oxyz cho mặt cầu
( )
2 2 2
: 2 4 8 12 0.S x y z x y z+ + + =
Mặt phẳng
( )
Oxy
cắt mặt cầu
( )
S
theo giao tuyến là đường tròn có bán kính
R
bằng
A.
2.R =
B.
4.R =
C.
6.R =
D.
5.R =
Câu 11: Gọi
12
; xx
là các nghiệm của phương trình
2
59
5 125.
xx−+
=
Tổng
12
xx+
bằng
A. 5. B. 3. C. 2. D. 6.
Câu 12: Mặt phẳng nào sau đây song song với trục Ox?
A.
1 0.yz+ + =
B.
2 1 0.xy+ + =
C.
1 0.xz+ + =
D.
0.yz+=
Câu 13: Trong không gian Oxyz, véc tơ
( )
1; 3;2n =−
là véctơ pháp tuyến của mặt phẳng nào sau đây
A.
2 0.x y z + =
B.
2 4 0.x y z + =
C.
3 2 14 0.x y z+ + + =
D.
3 2 14 0.x y z + =
Câu 14: Đường cong bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?
A.
32
6 9 2.y x x x= +
B.
32
3 2.y x x=
C.
32
6 9 2.y x x x= +
D.
32
6 9 2.y x x x= + +
Câu 15: Cho hàm số
3.yx=−
Số điểm cực trị của đồ thị hàm số là
A. 3. B. 0.
C. 1. D. 2.
Câu 16: Cho tứ diện đều ABCD cạnh a điểm I nằm trong tứ diện.
Tổng khoảng cách từ I đến các mặt của tứ diện bằng
. A.
6
.
3
a
B.
34
.
3
a
C.
3
.
2
a
D.
2
.
2
a
Câu 17: Trong không gian Oxyz cho điểm
( )
1;2;3A
đường thẳng
13
:.
2 1 2
x y z
d
+−
==
Phương
trình đường thẳng đi qua A, vuông góc với d và cắt trục Ox
A.
2 2 3
.
1 2 3
x y z
==
B.
1 2 3
.
2 2 3
x y z+ + +
==
C.
2 2 3
.
1 2 3
x y z+ + +
==
D.
1 2 3
.
2 2 3
x y z
==
Câu 18: Một hộp chứa 5 viên bi màu trắng, 15 viên bi màu xanh, 35 viên bi màu đỏ (mỗi viên chỉ
một màu). Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 7 viên bi. Xác suất để trong 7 viên bi lấy được có ít nhất một viên
màu đỏ là
. A.
16
35 20
.CC
B.
77
55 20
7
55
.
CC
C
C.
1
35
C.
D.
7
35
7
55
.
C
C
Câu 19: Cho tứ diện ABCD
6, 8AB CD==
, các cạnh còn lại bằng
74
. Diện tích mặt cầu ngoại
tiếp tứ diện là
. A.
100 .
B.
5476
.
65
C.
260 .
D.
64 .
Câu 20: Biết tổng hệ số trong khai triển
( )
2
1
n
x+
là 4096. Hệ số lớn nhất khi khai triển
( )
2
1
n
x+
A. 792. B. 120. C. 924. D. 253.
Câu 21: Cho hàm số
( )
y f x=
có bảng biến thiên như sau. Mệnh đề nào sau đây sai?
Trang 3/6-Mã đề thi 209
. A.
1, 1xx= =
là các điểm cực tiểu và
0x =
là điểm cực đại của hàm số đã cho.
B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng
( )
;1−
( )
0;1 .
C. Trên hàm số có GTLN bằng
3
và GTNN bằng
4
.
D. Hàm số đồng biến trên các khoảng
( )
1;0
( )
1; .+
Câu 22: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm
( )
3;3;1A
,
( )
0;2;1B
và mặt phẳng
( )
: 7 0.x y z
+ + =
Đường thẳng d nằm trên mặt phẳng
( )
sao cho mọi điểm thuộc d cách đều A, B có phương trình là
. A.
7 3 .
2
xt
yt
zt
=
=−
=
B.
2
7 3 .
xt
yt
zt
=
=−
=
C.
7 3 .
2
xt
yt
zt
=
=+
=
D.
7 3 .
2
xt
yt
zt
=−
=−
=
Câu 23: Cho số phức
0z
thỏa mãn
( )
2
31
.
1
iz i z
z
i
−+
=
+
Mô đun của số phức
26
9
w iz=
bằng
. A.
26.
B. 5. C.
6.
D.
9.
Câu 24: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thang vuông
tại A B,
2 2 ,AD AB BC==
2 2.CD a=
Hình chiếu của S lên mặt
đáy trung điểm M của cạnh
.CD
Khoảng cách từ trọng tâm G của
tam giác ABC đến mặt phẳng
( )
SBM
bằng
. A.
4 10
.
15
a
B.
10
.
15
a
C.
3 10
.
5
a
D.
3 10
.
15
a
Câu 25: Đúng mồng một mỗi tháng anh A gửi vào ngân hàng 3 triệu đồng với lãi suất 0,7% mỗi tháng.
Biết không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng tiền lãi sẽ nhập vào gốc để tính lãi cho
tháng tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng (khi ngân hàng đã tính lãi) thì anh A có được số tiền cả
gốc lẫn lãi nhiều hơn 100 triệu đồng? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi, được tính
lãi ngay từ ngày gửi và anh A không rút tiền ra.
. A. 29 tháng. B. 28 tháng. C. 33 tháng. D. 30 tháng.
Câu 26: Cho hàm số
( )
42
2 6 2y f x x mx m= = +
đồ thị
( )
m
C
với m tham số thực. tất cả
bao nhiêu giá trị nguyên của m để
( )
m
C
cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt?
. A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 27: Gọi
12
; xx
là các nghiệm của phương trình
16
log 2 log 0.
x
x−=
Tích
12
.xx
bằng
. A.
2.
B.
1.
C.
2.
D.
1.
Câu 28: Biết tích phân
1
2
2
0
3
1 ; , .x dx a b
ab
= +
Tổng
ab+
bằng
. A.
20.
B.
15.
C.
12.
D.
10.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Thanh Chương 1 - Nghệ An (Lần 2), với 40 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Thanh Chương 1 - Nghệ An (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 236
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm