Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 3

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
TỔ TOÁN – TIN
ĐỀ THI ĐỊNH KÌ LẦN 3 NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Toán 12
Thời gian làm bài : 90 Phút, không kể thời gian phát đề
(Đề có 50 câu)
(Đề thi có 06 trang)
Câu 1: Gọi
,AB
lần lượt là gi tr nh nht, gi tr lớn nht ca hàm s
2
1
mxm
y
x
++
=
trên đon
2
;3
.
Tìm tt c cc gi tr thc ca tham s
m
đ
13
.
2
AB+=
A.
B.
2m =−
C.
2m =
D.
1; 2mm= =
Câu 2: Cho hàm s
( )
y
f x=
( )
0fx
,

. Tìm tập tt c cc gi tr thc ca
x
đ
( )
1
2ff
x



.
A.
1
0; .
2



B.
( )
1
;0 ;
2

− +


C.
1
;.
2

−


D.
( )
1
;0 0; .
2

−


Câu 3: Trên đồ th
( )
1
:
2
x
Cy
x
=
có bao nhiêu đim
M
mà tiếp tuyến với
( )
C
ti
M
song song với
đường thẳng
:1d x y−=
.
A.
4
.
B.
1
.
C.
2
.
D.
0
.
Câu 4: Cho góc lượng gic
.a
Trong cc khẳng đnh sau, khẳng đnh nào là khẳng đnh sai?
A.
2
cos2 1 2sin .aa=−
B.
22
cos2 cos sin .a a a=−
C.
2
cos2 1 2cos .aa=−
D.
2
cos2 2cos 1.aa=−
Câu 5: Đo hàm ca hàm s
( )
2
ln 3 5yx=−
A.
2
10
53
x
x
B.
2
10
53x
C.
2
10
53
x
x
D.
2
2
35
x
x
Câu 6: Tính tổng tt c cc nghiệm ca phương trình
2
2 5 4
2 4.
xx++
=
A.
5
.
2
B.
1.
C.
1.
D.
5
.
2
Câu 7: Tìm tt c cc gi tr ca tham s
m
đ phương trình
32
32x x m+ =
có ba nghiệm phân biệt.
A.
(
2
; .m +
B.
(
;
2 .m
C.
( )
2
;2m−
D.
2
;2 .m−
Câu 8: Cho hàm s
( )
y
f x=
có đo hàm cp
2
trên khong
K
0
xK
. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. Nếu
0
x
là đim cc đi ca hàm s
( )
y
f x=
thì
( )
0
0.fx

B. Nếu
( )
0fx

=
thì
0
x
là đim cc tr ca hàm s
( )
y
f x=
.
C. Nếu
0
x
là đim cc tr ca hàm s
( )
y
f x=
thì
( )
0
0fx
=
.
D. Nếu
0
x
là đim cc tr ca hàm s
( )
y
f x=
thì
( )
0
0.fx

Câu 9: Cho cp s cộng (u
n
) có công sai d = 2 và biu thức
2 2 2
234
u u u
đt gi tr nh nht. S 2018 là
s hng thứ bao nhiêu ca cp s cộng (u
n
)?
A. 1011
B. 1014
C. 1013
D. 1012
Mã đề 132
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, mặt phẳng chứa hai đim
( )
1
; 0;1A
,
( )
1; 2; 2B
và song
song với trục
Ox
có phương trình là
A.
2 2 0yz + =
.
B.
2 3 0xz+ =
.
C.
2 1 0yz + =
.
D.
0x y z+ =
.
Câu 11: Cho hình lập phương
1 1 1 1
.ABCD ABC D
, đường thẳng AC
1
vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?
A. (A
1
DC
1
)
B. (A
1
BD)
C. (A
1
CD
1
)
D. (A
1
B
1
CD)
Câu 12: Cho hai góc
,

tha mãn
5
sin ,
13 2

=


3
cos , 0 .
52


=


Tính gi tr đúng
ca
( )
c
os .

A.
16
.
65
B.
18
.
65
C.
18
.
65
D.
16
.
65
Câu 13: Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đi xứng?
A. Tứ diện đều.
B. Bt diện đều.
C. Lăng trụ lục gic đều.
D. Hình lập phương.
Câu 14: Đặt
23
log 3; log 5ab==
.
Biu diễn đúng ca
20
log 12
theo
,ab
A.
1
2
ab
b
+
.
B.
2
ab
b
+
+
.
C.
1
2
a
b
+
.
D.
2
2
a
ab
+
+
.
Câu 15: Trong cc giới hn sau đây, giới hn nào có gi tr bằng 1?
A.
1
32
lim
53
n
n
n
+
+
+
B.
2
2
3
lim
45
nn
n
+
C.
22
lim 2 1n n n
D.
3
2
23
lim
12
n
n
+
+
Câu 16: Hình chóp tứ gic đều có bao nhiêu mặt phẳng đi xứng ?
A.
4.
B.
3.
C.
2.
D.
6.
Câu 17: Hàm s
( )
y
f x=
có đo hàm
2
( 5)y x x
=−
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm s đồng biến trên
( )
5
; .+
B. Hàm s nghch biến trên
(0; )+
C. Hàm s nghch biến trên .
D. Hàm s nghch biến trên
( )
;0−
( )
5
; .+
Câu 18: Trong cc mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?
A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
B. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc thì song song với đường thẳng
còn li.
C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng
còn li.
D. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.
Câu 19: Gi tr lớn nht ca hàm s
2
6
3yx
x
=+
trên đon
1
;2
2



bằng
A.
9
.
B.
51
4
.
C.
15
.
D.
8
.
Câu 20: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ
,Oxy
cho hai đim
( )
();2 , 1 .1 3;AB
Tìm tọa độ đim
C
trên trục
Oy
sao cho tam giác
ABC
vuông ti
.A
A.
( )
.6
;0C
B.
( )
.0
;6C
C.
( )
0 .6;C
D.
()0; .6C
Câu 21: Đồ th (hình bên) là đồ th ca hàm s nào trong cc hàm s sau?
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
A.
1
.
1
x
y
x
=
+
B.
21
.
1
x
y
x
+
=
+
C.
3
.
1
x
y
x
+
=
D.
23
.
1
x
y
x
+
=
+
Câu 22: Cho hàm s
5
logyx=
. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề sai?
A. Hàm s đã cho đồng biến trên tập xc đnh
B. Hàm s đã cho có tập xc đnh là
\0D =
.
C. Đồ th hàm s đã cho có một tiệm cận đứng là trục tung
D. Đồ th hàm s đã cho không có tiệm cận ngang.
Câu 23: Một khi trụ có th tích bằng
16 .
Nếu chiều cao khi trụ tăng lên hai lần và giữ nguyên bn kính
đy thì được khi trụ mới có diện tích xung quanh bằng
16 .
Bn kính đy ca khi trụ ban đầu là
A.
8r =
.
B.
1r =
.
C.
4r =
.
D.
3r =
.
Câu 24: Tìm tập nghiệm
S
ca phương trình
1
2 8.
x+
=
A.
4.S =
B.
1.S =
C.
3.S =
D.
2.S =
Câu 25: Cho tứ diện đều ABCD có cnh bằng 3cm. Gọi M là trung đim CD. Khong cch giữa AC và BM
là:
A.
2 11
11
cm
B.
3 22
11
cm
C.
32
11
cm
D.
2
11
cm
Câu 26: Cho khi chóp
.S ABCD
có đy là hình vuông cnh
2a
, tam giác
SAC
vuông ti
S
và nằm
trong mặt phẳng vuông góc với đy, cnh bên
SA
to với đy góc 60
0
. Tính th tích
V
ca khi chóp
.S ABCD
.
A.
3
3
12
a
V =
B.
3
3
3
a
V =
C.
3
6
12
a
V =
D.
3
2
12
a
V =
Câu 27: Cho x là s thc dương, khai trin nh thức
12
2
1
x
x
ta có hệ s ca s hng chứa
m
x
bằng 495.
Gi tr ca m là:
A. m = 4 và m = 8
B. m = 0
C. m = 8
D. m = 0 và m = 12
Câu 28: Công thức nào sau đây là sai?
A.
1
lnxdx= +C
x
B.
2
tan
cos
dx
xC
x
=+
C.
sin xdx= - cosx+C
D.
xx
e dx= e +C
Câu 29: Tìm nguyên hàm ca hàm s
sin
()
1 3cos
x
fx
x
=
+
.
A.
1
( ) ln 1 3cos
3
f x dx x C= + +
B.
( ) ln 1 3cosf x dx x C= + +
C.
( ) 3ln 1 3cosf x dx x C= + +
D.
1
( ) ln 1 3cos
3
f x dx x C
= + +
Câu 30: Trong không gian
Oxyz
, đim nào dưới đây nằm trên mặt phẳng
( )
:
2 2 0P x y z + =
.
A.
( )
1; 2;2Q
.
B.
( )
2; 1; 1P −−
.
C.
( )
1;1; 1M
.
D.
( )
1; 1; 1N −−
x
y
-1
2
O
1

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 3. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.109
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm